Podpora funkční diverzity půdních organismů

Podpora funkční diverzity půdních organismů aplika...

 • 2018 – 2022
Zobrazit

Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných š

Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významn...

 • 2018 - 2020
Zobrazit

Kvantifikace dopadu hospodaření na erozi, kvalitu půd a...

Kvantifikace dopadu hospodaření na erozi, kvalitu ...

 • 2018 - 2022
Zobrazit

Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního se...

Podpora české účasti výzkumných organizací agrární

 • 2017 - 2020
Zobrazit

Aplikace precizního zemědělství

Aplikace precizního zemědělství v celém procesu od...

 • 2018 - 2022
Zobrazit

Aerobní - anaerobní mobilní kontejnerový rotační biorea

Anaerobní mobilní kontejnerový rotační bioreaktor

 • 2018 – 2020
Zobrazit

Pěstování kukuřice na zrno v řízeném systému smíšené ku...

Pěstování kukuřice na zrno v řízeném systému smíše...

 • 2018 – 2021
Zobrazit

Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního se...

Podpora české účasti výzkumných organizací agrární

 • 2017 - 2020
Zobrazit

Podpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ekosy...

Podpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ...

 • 2018 – 2021
Zobrazit

Breeding forage and grain legumes to increase EU’s and ...

Breeding forage and grain legumes to increase EU’s...

 • 2017 - 2020
Zobrazit

Nová technologie kompostování

Nová technologie kompostování

 • 09/2016 – 2/2019
Zobrazit

Inovace fermentačního procesu

Inovace fermentačního procesu

 • 09/2016 – 2/2019
Zobrazit

Vliv přídavku biouhlu na změnu vlastností kompostu

Vliv přídavku biouhlu na změnu vlastností kompostu...

 • 2017 – 2020
Zobrazit

Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených

Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrože...

 • 2017 – 2020
Zobrazit

Technologie pěstování kukuřice ve smíšených kulturách

Technologie pěstování kukuřice ve smíšených kultur...

 • 2017 – 2020
Zobrazit

Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organi...

Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení o...

 • 2017 – 2020
Zobrazit

Efektivní biotechnologie pro syntézu populačních čipů

Efektivní biotechnologie pro syntézu populačních č

 • 2017 – 2020
Zobrazit

Odpady bioplyn

Odpady bioplyn

 • 2015 – 2018
Zobrazit

Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení n...

Inovace systému integrované ochrany řepky pro omez...

 • 2016 – 2018
Zobrazit

Zavedení vhodných postupů snižujících negativní vlivy n...

Zavedení vhodných postupů snižujících negativní vl...

 • 2015 – 2018
Zobrazit

Nová technologie a zařízení na chemickou úpravu kapalné

Nová technologie a zařízení na chemickou úpravu ka...

 • 2014 – 2017
Zobrazit

Nové postupy stanovení biogenních aminů

Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních am...

 • 2013 – 2017
Zobrazit

Ozeleňování vinohradů

Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a...

 • 2014 –2017
Zobrazit

Technologie integrované produkce chmele

Technologie integrované produkce chmele

 • 2014 – 2017
Zobrazit

EUREKA:WINEREST

Trvale udržitelné a inovační využití odpadů ze zpr...

 • 2012 – 2015
Zobrazit

Obnova agroekologických funkcí půdy

Obnova agroekologických funkcí půdy

 • 2012 – 2016
Zobrazit

Agronomická opatření ke snížení vodní eroze

Agronomická opatření ke snížení vodní eroze

 • 2012 – 2016
Zobrazit

Systémy hodnocení krmiv

Systémy hodnocení krmiv

 • 2012 – 2015
Zobrazit

Zakládání a údržba porostů hrází rybníků s ohledem na j...

Zakládání a údržba porostů hrází rybníků s ohledem...

 • 2012 - 2016
Zobrazit

Testování citlivosti hmyzích škůdců

Testování citlivosti hmyzích škůdců

 • 2012 – 2016
Zobrazit

Nové postupy údržby TTP

Nové postupy údržby TTP

 • 2011 – 2014
Zobrazit

Nové genomické postupy pro šlechtění

Nové genomické postupy pro šlechtění

 • 2011 – 2014
Zobrazit

Opylovači v zemědělství

Opylovači v zemědělství

 • 2011 – 2014
Zobrazit

Výnos a kvalita osiva v ekologickém pěstování

Výnos a kvalita osiva v ekologickém pěstování

 • 2010 – 2014
Zobrazit

Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenčn...

Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení re...

 • 2008 – 2012
Zobrazit

Stanovení stupně degradačních změn v půdě vlivem antrop...

Stanovení stupně degradačních změn v půdě vlivem a...

 • 2007 – 2011
Zobrazit

Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale...

Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu t...

 • 2008 – 2012
Zobrazit

Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních m...

Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárn...

 • 2007 – 2011
Zobrazit

Studium produktivnosti a kvality vybraných jetelovinotr...

 Studium produktivnosti a kvality vybraných jetelo...

 • 2008 – 2009
Zobrazit

Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního...

Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpa...

 • 2008 – 2012
Zobrazit

Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé

Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé prot...

 • 2008 – 2012
Zobrazit

Inovace ochrany světlice

Inovace ochrany světlice barvířské (Carthamus tinc...

 • 2008 – 2012
Zobrazit

Systém dusíkaté výživy CULTAN

Systém dusíkaté výživy „CULTAN“ u travních a jetel...

 • 2007 – 2011
Zobrazit

Ovlivnění biodiverzity hmyzu v krajině...

Ovlivnění biodiverzity hmyzu v krajině různými způ

 • Nevyplněno
Zobrazit

Hodnocení zemědělského půdního fondu

Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohlednění

 • 2007 – 2011
Zobrazit

Od průmyslových odpadů ke komerčním produktům

Eureka E! 3824 INWASCOMP Od průmyslových odpadů ke...

 • 2007 – 2010
Zobrazit

Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v po...

Modelový projekt zamezení biologické degradace půd...

 • 2008 – 2011
Zobrazit

Od průmyslových odpadů ke komerčním produktům

Eureka E! 3824 INWASCOMP Od průmyslových odpadů ke...

 • 2007 – 2010
Zobrazit

Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v po...

Modelový projekt zamezení biologické degradace půd...

 • 2008 – 2011
Zobrazit

Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržit...

Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale u...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Výběr a rajonizace vhodných druhů strniskových meziplod

Výběr a rajonizace vhodných druhů strniskových mez...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Vliv stimulačních bio-algeenových přípravků na fluoresc...

Vliv stimulačních bio-algeenových přípravků na flu...

 • 2008 – 2009
Zobrazit

Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářst...

Minoritní plodiny pro specifické využití v potravi...

 • 2006 – 2009
Zobrazit

Zvýšení kvality a efektivnosti systémů produkce mléka

Zvýšení kvality a efektivnosti systémů produkce ml...

 • 2005 – 2009
Zobrazit

Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu...

Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na oc...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro...

Technika a technologické systémy pěstování cukrovk...

 • 2004 – 2008
Zobrazit

Průzkum čmeláků

Průzkum čmeláků a jejich potravních zdrojů na vybr...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Introdukce znaků jetelovin

Introdukce nových znaků pro zvýšení kvality a stab...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Produkce kvalitních a bezpečných cereálních produktů

Produkce kvalitních a bezpečných cereálních produk...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěste...

Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace ...

 • 2004 – 2008
Zobrazit

Výzkum a inovace metod integrované ochrany hrachu proti...

Výzkum a inovace metod integrované ochrany hrachu ...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Vitalita osiva, kvalita sadby a jejich význam u tradičn...

Vitalita osiva, kvalita sadby a jejich význam u tr...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Zvyšování diverzity jetelovinotravních společenstev

Zvyšování diverzity jetelovinotravních společenste...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraný

Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vy...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Kontaminace pšenice mykotoxiny a rezidui pesticidů v rů

Kontaminace pšenice mykotoxiny a rezidui pesticidů

 • Nevyplněno
Zobrazit

Determinace kvalitativních a kvantitativních ztrát v si...

Determinace kvalitativních a kvantitativních ztrát...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Inovace pěstitelské technologie máku

Inovace pěstitelské technologie máku

 • Nevyplněno
Zobrazit

Ochrana základů stavebních konstrukcí proti biokorozi

Ochrana základů stavebních konstrukcí proti biokor...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Eureka E!8244 ECO-UTIRESMAT: Ekonomické a ekologické vy...

Eureka E!8244 ECO-UTIRESMAT: Ekonomické a ekologic...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Přínosy a rizika půdoochranných technologií zpracování ...

Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání

 • Nevyplněno
Zobrazit

Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních...

Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních po...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Eureka E!2718 ECOFERT: Vývoj a využití biopreparátů a o...

Eureka E!2718 ECOFERT: Vývoj a využití biopreparát...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multif...

Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro m...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Metody konzervace a monitorování mizejícího genofondu k...

Metody konzervace a monitorování mizejícího genofo...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Eureka E!2190 REVITAL:Ekologická recyklace bioodpadů se...

Eureka E!2190 REVITAL:Ekologická recyklace bioodpa...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Eureka E!2567 Phytocut: Fytoremediace organických a ano...

Eureka E!2567 Phytocut: Fytoremediace organických ...

 • Nevyplněno
Zobrazit

Zvýšení hodnoty odpadů a vývoj nové technologie ferment

Projekt podpořený z 8. výzvy programu Aplikace OP ...

 • 1. 2. 2021 - 30. 5. 2023
Zobrazit

Využití digitalizace pro podporu udržitelné zemědělské

Precizní zemědělství a digitalizace pro produkci b...

 • 1. 2. 2021 - 30. 4. 2023
Zobrazit

Šlechtění pícnin a luskovin na zrno pro zvýšení soběsta...

Strategickým cílem projektu EUCLEG bylo snížit záv...

 • 2017 - 2021
Zobrazit