Produkce kvalitních a bezpečných cereálních produktů

Oficiální název: Produkce kvalitních a bezpečných cereálních produktů s využitím různých strategií ochrany kukuřice a skladovaných produktů
Odpovědný řešitel: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Řešení projektu spočívá ve studiu různých způsobů ochrany kukuřice proti zavíječi kukuřičnému a jejich vlivu na obsah toxigenních mikromycet a jejich toxických produktů v kukuřici a následně pěstovaných plodinách (pšenice, ječmen, hrách). Experimentálně jsou hodnoceny čtyři strategie ochrany proti zavíječi: agrotechnická, chemická, biologická a biotechnologická tj. použití geneticky modifikovaného hybridu rezistentního k zavíječi. Cílem řešení je vyhodnocení účinnosti strategií ochrany proti zavíječi, vyhodnocení spektra producentů mykotoxinů na pěstovaných plodinách, analýza obsahu vybraných mykotoxinů v produktech získaných z různých variant experimentu (kukuřičná řezanka, kukuřičná siláž, zrno kukuřice, pšenice, ječmene), analýza výskytu mikroorganismů v půdě a posklizňových zbytcích. Pro získání detailních a prakticky využitelných informací probíhá zkrmovací pokus pro zhodnocení různých faktorů pěstování kukuřice na výslednou kvalitu krmiva a zdravotní stav zvířat. Řešení projektu přispěje k zajištění vysoké kvality a bezpečnosti potravin a krmiv z kukuřice, k minimalizaci výskytu mykotoxinů a jejich producentů v produktech a k rozvoji analytických metod stanovení důležitých mykotoxinů.