Agronomická opatření ke snížení vodní eroze

Název projektu

Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty

Projektový tým

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. – příjemce koordinátor
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce
Mendelova univerzita v Brně – příjemce
BEMAGRO, a.s. – příjemce

Řešitelský tým

Kovaříček Pavel, Ing. CSc. – odpovědný řešitel
Badalíková Barbora, Ing. – řešitel
Pospíšilová Lubica, doc. RNDr. CSc. – řešitel

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 2012 – 2016

Souhrn projektu

Projekt bude řešit komplexní opatření půdoochranných technologií zpracování půdy k ochraně povrchových a podzemních vod, technologických (organické hnojení) a agrotechnických zásahů ke zvýšení infiltrační schopnosti ornice a zpracované zásady zveřejnit formou ověřené technologie ve vybraných zemědělských podnicích.

Očekávané výsledky

Navržení lepších stávajících systémů a technologií pěstování zdravých a plnohodnotných hospodářských plodin s vyšší ekonomickou efektivností, pro zajištění kvalitních a bezpečných produktů z domácích zdrojů při minimalizaci dopadů jejich výroby na životní prostředí.