Image caption

Zemědělský výzkum spol. s r.o. se stal partnerem projektu v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblast podpory Propagace a informovanost o výsledcích VaV s názvem:

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Kód projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0236

Doba řešení: 1. 3. 2013 – 30. 4. 2015

Přijemce: Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
Hlavní řešitel: Ing. Ondřej Kopp
Koordinátor partnera: RNDr. Jan Hofbauer, CSc.

Partneři:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Agritec Plant Research s.r.o.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Stručný popis projektu:

Mezi hlavní cíle projektu „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“, zkráceně „SLARA“ (z angl.: Spec. Library of Applied Research in Agriculture) patří:

 • vytvoření moderního, funkčního a plnohodnotně vybaveného knihovnicko-informačního centra, které bude poskytovat vědecko-výzkumným pracovníkům i odborné veřejnosti pří-stup k nejvyspělejším znalostem z oblasti zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a souvisejících oborů


 • vybavení knihovny nejuznávanějšími databázemi elektronických informačních zdrojů a vybranými tematickými oblastmi souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní potřeby výzkumu v agrárních oborech


 • rekonstrukce a modernizace vybavení jednotlivých knihoven členů konsorcia


Specifický cíl projektu:

Sjednocení klasických i nových informačních služeb a nezávislých druhů informačních zdrojů do vzájemně provázaného a uživatelsky přívětivého celku.

V případě zájmu o podrobné informace k projektu, prosím, navštivte OFICIÁLNÍ STRÁNKY PROJEKTU.

Zde naleznete odkazy na aktuální články uveřejněné v odborných časopisech týkajících se problematiky pícninářství, které jsou široké zemědělské veřejnosti k dispozici v knihovně ústavu. Součástí rubriky je online přístup k vědeckým časopisům na internetu.


Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Nabízíme možnost samostudia v našich knihovnických fondech prezenční formou. Jsou Vám otevřeny jak tradiční zdroje v papírové podobě, tak i elektronické přístupy k širokému spektru databází.

Přehled elektronických informačních zdrojů (EIZ) v knihovně v místní síti VUP:

 • Web of  Science - aktuální
 • CAB Abstracts Archive (1910-1972) 
 • CAB eBooks (2005-2017)  
 • CABI Compendia - Animal Health and Production Compendium (archiv 2013-2017) 
 • CABI Compendia - Aquaculture Compendium (archiv 2013-2017)
 • CABI Compendia - Crop Protection Compendium (archiv 2013-2017)
 • CABI Compendia - Forestry Compendium (archiv 2013-2017)
 • CABI Compendia - Invasive Species Compendium (open access) 
 • OECD iLibrary - Agriculture Statistics (archiv 2013-2018)  
 • ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů