Nové genomické postupy pro šlechtění cizosprašných plodin na zlepšení užitkových vlastností

Číslo projektu

QI111A019

Projektový tým

Ing. Hana Jakešová, CSc. – příjemce – koordinátor
Masarykova univerzita – příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. – příjemce

Řešitelský tým

Jakešová Hana Ing. CSc. – odpovědný řešitel
Řepková Jana Doc. RNDr. CSc. – řešitel
Nedělník Jan RNDr. Ph.D. – řešitel
Doležel Jaroslav Doc. Ing. DrSc. – řešitel

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 2011 – 2014

Cíl projektu

Cílem projektu je uplatněním genomických a bioinformatických metod získat vnitrodruhově a mezidruhově specifické DNA markery a vytvořit DNA čip. Ten využít při výběrech rostlin na cílené znaky, identifikaci genově specifických markerů a pyramidování genů

Očekávané výsledky

Budou získány sekvence celých genomů T. pratense a T. medium, z nich budou vyvinuty druhově specifické DNA markery a markery budou korelovány s některými novými vlastnostmi jako je lepší zdravotní stav a tvorba výhonů T. pratense, které přispějí k vytrvalosti genotypů. Budou získány genotypy se zvýšenou vytrvalostí (výskyt podzemních výhonů), odolností k Fusarium sp. a zlepšenými kvalitativními parametry a s definovanými DNA markery těchto znaků. Projekt zavede využití nových genomických metod pro hodnocení introdukce žádaných znaků do kulturního druhu T. pratense a hodnocení komplexních znaků podle genetické výbavy rostlin.