Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO)

DKRVO zpracovaný na roky 2018 – 2022 reflektuje aktuální potřeby uživatelské praxe tak jak jsou vnímány předkladatelem a navazuje na koncepční materiály, které společnost od svého založení zpracovává a využívá v rámci řízení a auditům kvality. Pro tvorbu DKRVO byly využity také strategické materiály zpracované veřejnou správou - Strategie 2030, Koncepce VaVaI MZe a v neposlední řadě mapovací studie nejnovějších poznatků řešených výzkumnými týmy na světové, evropské i národní úrovni, které ZVT pravidelně zpracovává.  Vnitřní struktura DKRVO je koncipována do 13 výzkumných záměrů, jejich odborné zaměření naplňuje především klíčové oblasti udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a udržitelného zemědělství, ale zasahuje částečně i do strategické oblasti udržitelná produkce potravin.