Testování citlivosti hmyzích škůdců

Název projektu

Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům

Číslo projektu

 QJ1230077 

Projektový tým

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. – příjemce – koordinátor
Mendelova univerzita v Brně – příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce
OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o. – příjemce

Řešitelský tým

Seidenglanz Marek Ing. – odpovědný řešitel
Hrudová Eva Ing. Ph.D. – řešitel
Kolařík Pavel Ing. – řešitel
Havel Jiří Ing. CSc. – řešitel

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 2012 – 2016

Souhrn projektu

Cílem projektu je monitoring výskytu a vývoje rezistence blýskáčků vůči insekticidům pro potřeby státní správy. Na základě rozsáhlé sběrové aktivity budou otestovány vzorky populací M. aenus (MELIAE) ze všech regionů ČR na citlivost vůči vybraným pyretroidům (taufluvalinate, byfenthrin, cypermethrin), neonikotinoidům (thiacloprid, acetamiprid), organofosfátům (chlorpyrifos, pirimiphos-methyl) a některým novým perspektivním insekticidům (pymetrozine, indoxacarb, spinosyny) za účelem stanovení výchozí citlivosti, signifikantních citlivostních posunů a rozdílů v citlivostech vůči těmto insekticidům mezi MELIAE v jednotlivých regionech ČR. Odběratelem výsledků bude především Státní rostlinolékařská správa, která na jejich základě bude moci upřesňovat a aktualizovat nařízení (příp. doporučení) směřující ke zvýšení účinnosti zásad antirezistentní strategie. Bude též stanoven vliv přítomnosti dalších druhů rodu Meligethes ve sběrech na výsledky testů citlivosti a jejich poměrné zastoupení ve sběrech.

Výsledky

Výsledky projektu bylo zjištění citlivosti populací Meligethes aeneus a dalších významných škůdců brukvovitých plodin na pyretroidy, neonikotinoidy, organofosfáty a další perspektivní insekticidy na území ČR. Dále bylo stanoveno druhové spektrum rodu Meligethes ve sběrech blýskáčků určených k testování na citlivost proti insekticidům a byl stanoven význam přítomnosti těchto doprovodných druhů rodu Meligethes ve sběrech z hlediska ovlivnění výsledků testování sběrů blýskáčků na citlivost proti insekticidům. všechny výsledky byly publikovány ve vědeckých i odborných časopisech.