Zakládání a údržba porostů hrází rybníků s ohledem na jejich využití

Číslo projektu

QJ1220029

Projektový tým

Mendelova univerzita v Brně – příjemce – koordinátor
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce

Řešitelský tým

Mgr. Tomáš Vymyslický – řešitel

Financováno: 

Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 2012 – 2016

Souhrn projektu

Projekt předpokládá eliminaci eroze půdy a omezení poklesu biodiverzity trvalých travních porostů na hrázích rybníků. Jedním z faktorů stabilizujících povrch půdy je vegetační pokryv a jeho kořenový systém, který vede ke zlepšení strukturního stavu půdy a retenční schopnosti půdy. V rámci projektu je pozornost soustředěna na problematiku různorodosti hrází rybníků, včetně jejich korun. Je studována jejich vegetace, možnosti zlepšování porostů hrází dosevem, možnosti jejich sklizně sečením s ohledem na svahy a stromy, které na hrázích rostou. Důležitým aspektem bude využití sklizené biomasy k dorovnávání C:N bilance, popř. i ke krmení ryb nebo vodního ptactva. Druhým aspektem projektu by měla být minimalizace produkce biomasy travní hmoty a snížení potřeby údržby. Vše při dostatečném zpevnění hráze proti erozi a z toho plynoucí ochraně obyvatelstva před povodněmi. Cílem projektu je navrhnout technická opatření, mechanizační prostředky a technologické linky k ošetřování hrází. Příslušná řešení budou stavět na způsobech hospodaření s travními porosty hrází a na volbě vhodného složení travních porostů ve vztahu k půdním podmínkám.