Využití digitalizace pro podporu udržitelné zemědělské produkce

Precizní zemědělství a digitalizace pro produkci bio hnojiva na míru zemědělské praxi pro snížení environmentální zátěže

Absolutní většina kompostáren byla postavena s využitím fondů OP ŽP v letech 2007-13 v době, kdy existovalo jen velmi málo zkušených projektantů. Velká část z nich byla postavena pouze na zpracování zelené biomasy z komunálních zdrojů. V souvislosti s novou legislativou (zejména novým zákonem o odpadech), s ohledem na klimatické změny a proměny krajiny, na které reagují nové strategie EU přinášející požadavky na recyklaci živin a transformaci zemědělské činnosti a průmyslové výroby na dlouhodobě udržitelné; je zřejmé, že kompostárny mají příležitost, ale také pro ně bude nutností upravit technologii a zpracovávat širší škálu vstupů. Kompostárny nemají k dispozici nástroj, který umožní vybalancovat surovinovou skladbu správného procesu kompostování dle obsahu organické hmoty, dusíku, vlhkosti v souvislosti s kapacitními možnostmi technologie a s časem. 

Zemědělské podniky nemají k dispozici bilanční software umožňující precizaci dávkování organických hnojiv do půdy dle konkrétních požadavků kvality půdy, agrotechnických potřeb a udržitelnosti zemědělství v harmonizací s ochranou životního prostředí. Organická hnojiva ( bio hnojiva) zvýší  samostatnost zemědělce v oblasti zásobení živin s využitím regionálních zdrojů, zvýší  stabilitu a udržitelnost zemědělské produkce a zlepší  půdní prostředí pro zadržení vody v krajině.  Organická hnojiva se liší obsahem živin, jejich formami především u dusíku. Celkový dusík je tvořen minerálním dusíkem a dusíkem vázaným v organických vazbách. Každá forma je jinak využitelná rostlinami, proto je důležité znát v jakém množství a kdy jsou živiny k dispozici, tak aby byly živiny rostlinami využity a neztrácely se do povrchových a především podzemních vod.

Na tyto nedostatky reaguje nový projekt I4.04BE - Využití digitalizace pro podporu udržitelné zemědělské produkce CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025115, který připravilo konsorcium vedené společností  agriKomp Bohemia s.r.o., která jej realizuje ve spolupráci s Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko a ZERA-Zemědělská a ekologická regionální agentura. Projekt vytvoří nové technologické postupy a nový software, které umožní lepší využití kapacity kompostárny a propojení procesu kompostování po stránce technické i technologické. Realizace projektu probíhá od  od 1. února 2021 do 30. dubna 2023.