Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR

Číslo projektu

QF4034

Řešitelský tým

Mendelova univerzita v Brně - hlavní příjemce

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. - další příjemce

OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří - další příjemce


Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky 

Souhrn:
Víceletý polní pokus se širokým spektrem u nás registrovaných odrůd trav a jetelovin (7 vybraných odrůd bojínku lučního, 20 odrůd jílku vytrvalého, 10 odrůd kostřavy luční, 8 odrůd srhy laločnaté, 20 odrůd kostřavy červené, 5 odrůd lipnice luční, 6 odrůd jetele lučního, jetele hybridního, jetele plazivého a štírovníku růžkatého) založený na třech různých místech s rozdílnými půdními a klimatickými podmínkami (Zubří, Troubsko, Vatín) má přinést poznatky o jejich vhodnosti využívání pro účely produkční (výkonnost, vytrvalost, konkurenční schopnost, odolnost vůči chorobám, škůdcům a zaplevelení) i esenciální informace o jejich přijatelnosti pro extenzivní, mimoprodukční účely (snášenlivost mulčování, vytrvalost, zaplevelení, dopad na životní prostředí). Pro získání poznatků o chování vybraných odrůd a jejich vhodnosti pěstování pro zemědělské (produkční využití v ČR) budou odrůdy zkoušeny jako dominantní komponent (s 30%, resp. 50% podílem) ve dvou typech směsí s jinými druhy trav a jetelovin. Tyto porosty budou využívány senokosným způsobem. Odrůdy zkoušené pro využití pro účely neprodukční budou zkoušeny v monokultuře. Řešení projektu má dále přinést metodické poznatky o vlivu prostředí a rozdílných způsobů využívání při hodnocení nově zaváděných odrůd, které budou soustředěny do metodiky.