Eureka E!2567 Phytocut: Fytoremediace organických a anorganických polutantů s použitím vybraných dřevin a zemědělských plodin

Číslo projektu:  OE108
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
Financováno: Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Souhrn:
Fytoremediace je progresivní technologie využívající zelené rostliny k ozdravění půd,čistírenských kalů i různých odpadních materiálů kontaminovaných toxickými prvky nebo organickými polutanty. Projekt je zaměřen na vývoj a uplatnění této technologie s využitím akumulačních a biodegradačních schopností některých rostlin za předem optimalizovaných podmínek. Jsou řešeny i technologické možnosti využití takto získané rostlinné biomasy. Cílem řešení je vyvinutí a ověření komplexní fytoremediační technologie využitelné zejména na půdách zatížených těžkými kovy s použitím rychlerostoucích dřevin i vybraných druhů netradičních a energetických plodin, a která bude aplikovatelná v polních podmínkách i na nezemědělských půdách.