2023

 • Badalíková, Burg, Mašán, Jelínek: Zhodnocení vodostálosti půdních agregátů při zapravení kompostu do příkmenných pásů v sadech, Vinař – Sadař 3/2023, str. 56-58
 • Badalíková, Prudil, Vlček: Změny fyzikálních vlastností půdy na svažitém pozemku, Agromanuál 5/2023, str. 140-142.
 • Kubíková, Langová: Pěstování katránu etiopského, Úroda 5/2023, str. 42-46.
 • Badalíková, Lang, Prudil, Burg, Dvořák, Hejátková: Vyhodnocení aplikace kompostu na povrch půdy bez zapravení, Úroda 8/2023, str. 69-73.


2022

 • Kintl, Sobotková, Vejražka: Past na roztoče. Moderní včelař 08/2022
 • Hrudoví, Seidenglanz, Kolařík, Havel: Rezistence dřepčíků rodu Phyllotreta a dřepčíka olejkového k insekticidům. Úroda 8/2022.
 • Nedělník: Má být EU vstřícnější vůči používání nových metod šlechtění a GMO, ano, nebo ne? Úroda 8/2022
 • Lang: Vliv rozdílných teplotních a srážkových podmínek na kvalitu vojtěšky seté. Krmivářství 5/2022.
 • Pavel Kolařík a spol.: Rezistence blýskáčka řepkového: aktuální stav, příčiny a dopady – Řepka(odborná příloha časopisu úroda 4/2022, str. 8-14.
 • Jakub Prudil: Vliv aplikační dávky digestátu na utužení půdy a výnosy pěstovaných plodin. Pícninářské a trávníkářské listy 28/2022, str. 50-52.
 • Ivana Frei, Tomáš Vymyslický: Úhory-vhodný či nevhodný sposob hospodárenia pre zvýšenie biodiverzity a stabiliti v agrárnej krajine? Pícninářské a trávníkářské listy28/2022, str.54-57.
 • Kubíková, Smejkalová, Kolaříková: Výsledky pokusů s ukončováním vegetace u jetele nachového, jetele lučního a svazenky vratičolisté v letech 2019 až 2021, Pícninářské a trávníkářské listy 28/2022, str. 90-104.
 • Seidenglanz M., Šafář J., Arbeález M., Heděnec P., Hrudová E., Bajerová R., Kolařík P.: Problems in cabbage stem weevil control (Ceutorhynchus pallidacytlus Marsch.) in winter oilseed rape. Plant protection science volume 58/ issue 3
 • Kintl, Huňady, Sobotková, Elbl: Pěstován jetelů pro zvýšení odolnosti půdy proti erozi, Úroda 3/2022, str.31-32.
 • Smejkalová, Kubíková: Vojtěška z pohledu agrotechniky, Farmář 3/2022, str.35-38.
 • Hutyrová, Kubíková, Knotová: Vliv hnojení na produkci biomasy u jetelovin, Úroda 3/2022, str. 78-79.
 • Kintl, Huňady, Sobotková, Elbl: Pěstování jetelů pro zvýšení odolnosti půdy proti erozi, Úroda 3/2022, str.31-32.
 • Kolařík, Kolaříková: Hlavní škůdci máku setého a ochrana proti nim, Úroda 2/2022, str. 61-64.


Prosinec 2021

 • Zimová, Nedělník: Choroby kukuřice, Farmář 12/2021, str. 52-55.
 • Agrární obzor: 06/21 Tradiční konference VUP a ZV Troubsko, str.12


Listopad 2021

 • Kintl, Šmeringai, Vejražka, Brtnický, Dokulilová:Meziplodiny jako zdroj mikrobiálně odolných organických látek, Úroda 11/2021, str. 44 - 46.


Říjen 2021

 • Úroda 10/2021, str. 36 Konec prázdnin patřil jihočeskému agrosalonu.
 • Farmář 10/2021, str. 6 Zlaté klasy pro rok 2021.
 • Kintl, Huňady: Leguminózy při výrobě bioplynu, Farmář 10/2021, str. 23 - 26.
 • Rostlinolékař 4/2021, str. 3 Editorial – Jan Nedělník.


Srpen 2021

 • Badalíková, Vašinka: Setí letních meziplodin do strniště po sklizni hlavní plodiny, Úroda 8/2021, str. 62-65.
 • Agrární obzor 4/2021, str. 3 – Nasycení světové populace se bez výzkumu a inovací neobejde - rozhovor s ředitelem Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o. v Troubsku RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D.


Červenec 2021

 • Kubíková, Smejkalová, Kolaříková: Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin. Agromanuál 7/2021, str. 66-69.
 • Badalíková, Vašinka: Přínos meziplodin v pěstitelských systémech. Agromanuál 7/2021, str. 106-107


Červen 2021

 • Vašinka, Badalíková: Výhody a nevýhody aplikace bentonitu. Farmář 6/2021, str. 12-13.
 • Lang: Hodnocení kvality pícnin přímo na poli: výhled do budoucnosti. Náš chov 6/2021, str. 25-26.


Květen 2021

 • Badalíková, Vašinka: Význam zapravení organické hmoty do příkmenných pásů vinic. Vinařský obzor 5/2021, str. 244-246.


Duben 2021

 • Jiří Rotrekl: Hmyzí druhy na máku setém. Farmář 4/2021, str. 20-23.
 • Další zajímavý on-line seminář. Agrární obzor 2/2021, str. 7.


Únor 2021

 • Kolařík a Kolaříková: Hlavní hmyzí škůdci kukuřice seté a ochrana proti nim. Úroda 2/2021, str. 29-32.


Prosinec 2020

 • Vašinka M. a kol: Vliv zapravování digestátu do půdy na výnosy. Farmář č. 12/2020, str. 12-14.
 • Kadaňková P. a kol.: Optimalizace procesu v bioplynové stanici pomocí vhodných plodin. Farmář č. 12/2020, str. 57-58.


Listopad 2020

 • Šindelková I.: Půda a trvalé travní porosty. Farmář č. 11/2020, str. 16-18, ISSN 1210-9879.
 • Kintl T. a kol: Jeteloviny jako protierozní opatření. Farmář č. 11/2020, str. 19-21, ISSN 1210-9879.
 • Hutyrová H. a kol: Obsah živin v meziplodinách. Úroda 2020. Ročník LXVII, č. 11, s. 52-53.
 • Badalíková B.: Protierozní půdoochranné technologie. Úroda 2020. Ročník LXVII, č. 11, s. 54-55.


Září 2020

 • Šindelková I.: Degradační procesy na trvalých travních porostech a možnosti jejich nápravy. Úroda 9/2020. s. 70-72.
 • Šindelková I.: Degradační procesy na trvalých travních porostech a možnosti jejich nápravy. Úroda 2020. Ročník LXVII, č. 9, s. 70-72.
 • Kintl T. a kol: Vliv smíšené kultury na vyplavování dusičnanů. Farmář č. 09/2020, str. 10-12, ISSN 1210-9879.
 • Knotová D. a kol.: Perspektivní pícnina vičenec ligrus. Farmář č. 09/2020, str. 12-14, ISSN 1210-9879.


Srpen 2020

 • Nedělník J.: Malé plodiny s velkým významem, Zemědělec č. 33/2020
 • Kintl a kol.: Smíšená kultura jako nástroj udržitelného zemědělství. Úroda 8/2020, str. 16-20.
 • Šindelková a kol: Sezóna 2020 odhalila pravdu: Zemědělský týdeník č. 33, příloha Ekotech magazín, str. 2-4.
 • Šindelková a kol: Vodní režim v půdě v návaznosti na agrotechniku řepky ozimé. Agromanuál 8/2020, str. 107-109.


Červenec 2020

 • Šindelková a kol: Pôda ako dôležitý faktor vinohradu: Sady a vinice SK, 4/2020, str. 46-48.


Červen 2020

 • Šindelková I.: Péče o půdu se nám vyplatí. Agrární obzor, 3/2020, str. 4-5.


Květen 2020

 • Kolařík a kol: Biologická ochrana proti hmyzím škůdcům u jetele lučního. Úroda 5/2020, str. 76-78.
 • Šindelková I.  A kol.: Uhlík je palivem pro život v půdě. Zemědělský týdeník, číslo 22, příloha Ekotech magazín 2020, č. 2, str. 2-4.


Duben 2020

 • Šindelková I. a kol.: Hospodaření s půdní vláhou ve vinici.  Vinař – sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2020, č. 2, s. 14-18.
 • Badalíková B.: Proč je důležitá organická hmota v půdě? Zemědělec, 17/2020, roč., s. 9-10.


Březen 2020

 • Pícninářské listy 2020
 • Kintl a kol.: Možné zdroje pre výrobu biolynu: Naše pole, str. 34-36.


Únor 2020

 • Kintl a kol.: Je čas využít jeteloviny v rámci meziplodin? Úroda 02/2020, str. 47-49.


Leden 2020


Prosinec 2019

 • Kintl A. a kol.: Kukuřice ve smíšené kultuře a produkce bioplynu. Úroda č. 12. str. 62-64
 • Hejduk S.: Víceleté pícniny jsou pro úrodnost půdy zásadní. Úroda č. 12. str. 74-76
 • Hakl P. a kol.: Využití biologické ochrany v porostech jetelovin. Úroda č. 12. str. 77-78


Listopad 2019

 • Knotová D.: Pěstování vojtěšky seté na semeno. Farmář 11. s. 26
 • Hutyrová H.: Vliv sucha na minoritní druhy plodin. Úroda 11, str. 45
 • Macháč R.: Současné možnosti ochrany trav na semeno proti plevelům. Úroda č. 11. str. 68
 • Kintl A.: Využití meziplodin ke zpřístupnění živin, jako jsou fosfor a draslík. Úroda č. 11. str. 60


Říjen 2019

 • Šindelková I.: Trvalé travní porosty a produkce krmiv. Farmář speciál č. 10/2019, str. 66-69, ISSN 1210-9879.

Červenec 2019

 • Pavlů a kol.: Effect of grazing intensity and dung on herbage and soil nutrients. Plant, Soil. 2019, 65(7), 343-348. DOI: 10.17221/177/2019-PSE. ISSN 12141178.


Červen 2019

 • Největší přínos nových technik pro šlechtitele je v obrovskéé časové úspoře. Prosperita, 06/2019 str. 4.
 • Šindelková I: Využijme potenciál rostlin, jejich kořeny pracuji za nás. Zemědělský týdeník, XII. Ročník, číslo 23, příloha Ekotech magazín 2019, č. 2, str. 4-7.
 • Kintl A.: Herbicidní ochrana ve smíšené kultuře. Úroda č. 6, s. 36-37.
 • Pavlů a kol.: Effect of grazing intensity and dung on herbage and soil nutrients. Plant, Soil. 2019, 65(7), 343-348. DOI: 10.17221/177/2019-PSE. ISSN 12141178.


Květen 2019

 • Pančíková J: Roste zájem o množení jetele nachového. Úroda č. 5, s. 75-76.


Duben 2019

 • Pícninářské listy 2019 


Březen 2019

 • Šindelková I.: Víceleté pícniny jako hospodářská rezerva zemědělství. Zemědělský týdeník, XII. Ročník, číslo 9, příloha Ekotech magazín 2019, č. 3, str. 4-6, ISSN: 1212-2246.
 • Podrábský M.: Pícní porosty v době sucha. Zemědělský týdeník, XII. Ročník, číslo 9, příloha Ekotech magazín 2019, č. 3, str. 20-21, ISSN: 1212-2246.
 • Téma: Výroba objemných krmiv a pastva. Náš chov č. 3. od str. 33.
 • Konečná J., Hakl J.:Možnosti zvýšení silážovatelnosti jetelovin. Náš chov č. 3. s. 45-46.
 • Skládanka J.: přísevy a produkce píce v době sucha. Náš chov č. 3. s. 77-78.
 • Marcinková A., Beran O.: Pasení prospívá zvířatům i životnímu prostředí. Náš chov č. 3. s. 79-80.
 • Loučka R. a kol.: Konzervace vojtěšky s různou délkou řezanky a vybranými aditivy. Náš chov č. 3. s. 52-56.
 • FALIGOWSKA, Agnieszka, Grażyna SZYMAŃSKA, Katarzyna PANASIEWICZ, Jerzy SZUKAŁA, Wiesław KOZIARA a Karolina RATAJCZAK. The long-term effect of legumes as forecrops on the productivity of rotation (winter rape-winter wheat-winter wheat) with nitrogen fertilization. Plant, Soil [online]. 2019, 65(3), 138-144. DOI: 10.17221/556/2018-PSE. ISSN 12141178.
 • WYSOKIŃSKI, Andrzej a Beata KUZIEMSKA. The sources of nitrogen for yellow lupine and spring triticale in their intercropping. Plant, Soil [online]. 2019, 65(3), 145-151 [cit. 2019-05-03]. DOI: 10.17221/644/2018-PSE. ISSN 12141178.


Leden 2019

 • Cagaš B: Sucho 2018 a jeho dopad na semenářství trav a jetelovin. Úroda č. 1, s. 35.
 • Kolařík P., Kolaříková K.: Ochrana porostů víceletých pícnin proti listopasům rodu Sitona, Úroda č. 1, s. 49.
 • Rotrekl J.: Technologie pěstování vojtěšky na semen. Úroda č. 1, s. 44.
 • Říha P.: Nově registrované odrůdy jetelovin a trav Úroda č. 1, s. 40.
 • Marcinková A., Beran O.: Udržení pastvin pro udržitelné zemědělství. Farmář 01/2019, s. 25-27.
 • Houdek I.: Pastviny a možnosti jejich regenerace. Farmář 01/2019, s. 28-31.
 • Podrábský M.: Travní porosty jsou prospěšné i v suchých letech. Farmář 01/2019, s. 32-35.
 • Sekanina P.: Jarní ošetření travních porostů. Agrární obzor 01/2019, s. 32.


Prosinec 2018

 • Kintl A., Elbl J., Lošák T.: Pěstování kukuřice ve smíšené kultuře s využitím jetelovin. Úroda č. 12, s. 51-52.
 • Koukolíček, Jan; Herout, Marcel: Influence of soil conservation practices on legume crops growth. Plant, Soil. 2018, 64(12), 587-591. DOI: 10.17221/549/2018-PSE. ISSN 12141178.
 • Pszczółkowska, A.; Okorski, A.; Olszewski, J.; Fordoński, G.; Krzebietke, S.; Chareńska, A.. Effects of pre-preceding leguminous crops on yield and chemical composition of winter wheat grain. Plant, Soil 2018, 64(12), 592-596. DOI: 10.17221/340/2018-PSE. ISSN 12141178.


Listopad 2018

 • SEED SERVICE: Připravujeme obnovu travních porostů. Farmář č. 11, s. 15.
 • Téma: Analýza a hodnocení krmiv. Mikyska František. Kvalita siláží z pícnin a kukuřic v oblastech zasaženým suchem v roce 2018. Krmivářství č. 6. s. 15 - 16.


Říjen 2018

 • Téma: Trávy pro krásu u užitek. Agrární obzor 6, s. 10-11.
 • Kintl A., Elbl J.: Opomíjený význam vytrvalých pícnin na orné půdě. Úroda č. 10, s. 66-67


Září 2018

 • Téma: Chov dojeného a masného skotu. Náš chov č.9, s. 37-98.
 • Hakl J.: Vliv hustoty vojtěšky na výnosy píce v suchých podmínkách. Úroda č. 9, s. 66-68


Srpen 2018

 • Hakl J.: Vliv hustoty vojtěšky na výnosy píce v suchých podmínkách. Úroda č. 8, s. 66-68.


Červenec 2018

 • Kolařík P., Kolaříková K., Rotrekl J.: Semenní škůdci jetele lučního a ochrana proti nim. Agromanuál, s. 62-63.
 • Pícniny i zpracování půdy. Agrární obzor, s. 51.
 • Kintl A., Elbl J., Kadaňková P.: Bio-drilling neboli využití kořenů rostlin jako nástroj ke zpracování půdy ve vinici. Vinohradnictví č. 4, s. 8-9.


Červen 2018

 • Mikulka J., Štrobach J.: Příčiny expanze ozimých trav na orné půdě. Úroda č. 6, s. 62-64.
 • Lang J.: Nové metody zakládání a stanovení stavu trvalých travních porostů. Úroda č. 6, s. 100-102.
 • Pančíková J.: Pěstování a množení trav v Dánsku. Úroda č. 6, s. 103.
 • Pančíková J.: Problémy efektivního semenářství pícnin. Úroda č. 6, s. 104.
 • Duffková R., Brom J.: Plant composition, herbage yield, and nitrogen objectives in Arrhenatherion grasslands affected by cattle slurry application. Plant, Soil Environment, č. 6, s. 268-275.
 • Kubeš J., Skalický M., Hejnák V., Tůmová L., Martin J., Martinková J.:The first genistin absorbtion screening into vacuoles of Trifolium pratense L. Plant, Soil Environment, č. 6, s. 290-296.
 • Cagaš B.: Jak dál v semenářství trav. Farmář č. 6, s. 22-23.
 • Technika: Sklízecí mlátičky a lisy.  Farmář č. 6, s.41-66.


Květen 2018

 • Ministerstvo zemědělství: Změny v greeningu a přímých platbách v roce 2018. Úroda č. 5, s. 74.
 • Zhang Ch. J., Kim D. S.: Using leaf chlorophyll fluorescence for in-season diagnosing herbicide resistance in Echinochloa species at reproductive growth stage. Plant Pretection Science, č. 3, s. 194-202.
 • Radkowski A., Radkowska I.: Influence of foliar fertilization with amino acid preparations on morphological traits and seed yield of timothy. Plant, Soil Environment, č. 5, s. 209-213.


Duben 2018

 • Téma měsíce: Sklizeň pícnin, krmné vozy. Agrární obzor č. 4, s. 28-44.
 • Kumar T., Bao A. K., Bao Z., Wang F., Gao L., Wang S. M.: The progress of genetic improvement in alfalfa (Medicago sativa L.). Czech Journal of Genetic and Plant Breeding, č. 2, s. 41-51.


Březen 2018

 • Kvapilík J.: Chov krav bez tržní produkce mléka přes zimní období. Náš chov č. 3. s. 38-41.
 • Téma: Výroba konzervovaných krmiv. Krmivářství č. 2, s. 13-23.


Únor 2018

 • Technika: Sklizeň píce. Farmář č. 2, s. 46-67.
 • Cudlín O., Hakl J., Hejcman M., Cudlín P.: The use of compressed height to estimate the yield of adifferently fertilized meadow. Plant Soil Environment č, 2, s. 76-81.
 • Guan, S., An N., Liu J., Zong N., He Y., Shi P., Zhang J., He N.: Warming impacts on carbon, nitrogen and phosphorus distribution in soil water-stable aggregates. Plant Soil Environment č, 2, s. 64-69.
 • Trnavský J.: Biomasa je baterie nabíjená sluneční energií. Energie 21, č. 2, s. 8-9.


Leden 2018

 • Zhu G., Tang Z., Chen L., Shangguan Z., Deng L.: Overgrazing depresses soil carbon stock through changing plant diversity in temperate grassland of the Loess Plateau. Plant Soil Environment č.1, s. 1-6.
 • Poláková J.: Ovlivňují chov dojnic dotace na travní porosty? Náš chov č. 1, s. 58-59.
 • Pícninářské listy 2018 – 104 stran.


Prosinec 2017

 • Wu G. Q., Liu H. L., Feng R. J., Wang C. M., Du Y. Y.: Silicon ameliorates the adverse effects of salt stress of sainfoin (Onobrychis viciaefolia) seedlings. Plant Soil Environment č. 12, s. 545-51.
 • Téma měsíce: Na poli: Plodiny pro greening.Farmář č. 12, s. 14-26.

Listopad 2017

 • Téma: Moderní výživa a krmení HZ. Náš chov č.11, s. 53-86.
 • Téma měsíce: Technika: Rozmetadla. Farmář č.11, s. 46-71.

Říjen 2017

 • Veselý P.: Management pastvy v CHKO zohledňující chování ovcí a koz. Náš chov č.10, s.37-38.
 • Zejdová P.: Kouzelný svět trav. Agrární obzor č. 10, s. 10.

Září 2017

 • Beran O., Marcinková A.: Krmení dojnic, životní prostředí a nejen to. Náš chov č. 9, s. 58-61.
 • Vrbová A., Čoudková V., Starý J., Maršálek M.: Výskyt mykotoxinů v krmivech pro dojnice. Náš chov č. 9, s. 70.
 • Hruška J.: Nemalá investice se vyplatila. Farmář č. 9, s. 68-70.
 • Téma: Výroba krmiv a technologie. Krmivářství č. 5, s. 11-25.
 • Warren H.: Pro zpřesnění krmných dávek je důležitá také analýza krmiva. Krmivářství č. 5,s. 32-35.
 • Pelikán J., Kotová D., Hutyrová H.: Obsah minerálních látek v píci některých druhů čeledi Fabaceae. Úroda č. 9, s. 70-72.

Srpen 2017

 • Témaměsíce – Komunální technika a mulčovače. Farmář č.8, s. 50-71.

Červenec 2017

 • Ježková A.: Pícniny a trávy v období sucha. Krmivářství č. 4, s. 6-8.
 • Knotová D., Pelikán J.: Pěstování maloobjemových pécních plodin z čeledi bobovitý. Úroda č. 7, str.77-81.
 • Mastná M.: Šlechtitelská stanice Slavice - 70 let šlechtění pícnin na Třebíčsku. Příloha agrárního obzoru č. 6, s. 38-39.
 • Kolektiv SEED SERVICE: Meziplodiny, pícniny a luskoviny pro letní a podzimní zásev. Příloha agrárního obzoru č. 6, s. 40-41.
 • Ježková A.: O kvalitě a výnosech pícnin a suchu. Náš chov č. 7, str. 5.

Červen 2017

 • Li a kol.: Response of soil sulfur availability to elevation and degradation in the Wugogn Mountain meadow, China. Plant, soil and environment č. 6, s.250-256.

Duben 2017

 • JKomínková J.: Regulace plevelů v porostech jetele lučního. Úroda č. 4, s. 82-86.
 • Tématická příloha: Sklizeň pícnin, senážování. Agrární obzor č. 4, s. 32-41.
 • Téma: Na poli: Trvalé travní porosty a meziplodiny. Farmář č. 4, s. 18-39

Březen 2017

 • Téma: Konzervace pícnin. Náš chov č. 3, s. 53-90.
 • Téma: Výroba konzervovaných krmiv. Krmivářství č. 2, s. 8-20.
 • Mikyska F.: Kvalita siláží z objemných krmiv v roce 2016. Farmář č.3, s. 40-44.

Únor 2017

 • Marcinková A., Beran O.: Pícninářské „objevování Ameriky". Farmář č. 2, s. 34-37.
 • Témaměsíce – Technika: Sklizeň pícnin. Farmář č. 9, s.51-66.

Leden 2017

 • Hejduk S.: Představují endofytní houby Neotyphodium v travách riziko pro zdraví zvířat i v našich podmínkách? Krmivářství č. 1, s. 32-34.
 • Hrevušová Z., Dindová A., Hakl J.: Účinky minerálního hnojení na luční porosty. Úroda č. 1, s. 55-57.
 • Sekanina P.: Výhody pěstování trav a jetelů. Agrární obzor č. 1, s. 45.
 • Šedek A.: Technologie přísevů a péče o travní porosty. Agrární obzor č. 1, s.46-47
 • Pavloušek P.: Zakládání a ošetřování ozelenění ve vinicích. Vinař - sadař č. 1, s.6-7.
 • Pícninářské listy 2017 – 102 stran.

Prosinec 2016

 • Macháč R., Smočková M.: Možnosti regulace výdrolu obilnin v jílcích. Úroda č. 12, s. 30-32.
 • Tóth Š.: Teplomilná lesknica kanárska ma široké využitie. Úroda č. 12, s. 32-34.
 • Vědecká příloha – Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně a zpracování produktů. Úroda č. 12.

Listopad 2016

 • Novotná B., Lád F., Kobes M., Procházka J.: Píce jílku mnohokvětého italského odrůdy Projektil z prvního roku vegetace ve výživě dojnic. Krmivářství č. 6, s. 38-39.
 • Pavloušek P.: Proč je vhodné ozeleňovat vinice přes zimu? Vinohradnictví č. 6, s. 10-11.

Říjen 2016

 • Zajíček A., Fučík P., Duffková R., Maxová J.: Zatravění orné půdy, jakost drenážních vod a vybrané ekonomické ukazatele. Úroda č.10, s. 55-58.
 • Dluhošová J., Řepková J., Jakešová H., Nedělník J.: Ompact of interspecific hybridization of T. pratense x T. medium and backcrossing on genetic variability of progeny. Czech J. Genet. Plant Breed., roč. 52, č. 4, s. 125 - 131.

Září 2016

 • Říha P.: Nově registrované odrůdy jetelovin a trav. Úroda č. 9, s. 61-63.
 • Velechovská J.: Možné řešení výživy bez GMO. Náš chov č. 9, s. 17-18.
 • Pozdíšek J., Látal O.: Bilance živin jetelotravních směsek v pokusech in vivo. Náš chov č. 9, s. 79-81.
 • Témaměsíce – Technika: Traktory nejen v zemědělství. Farmář č. 9, s.50-75.

Srpen 2016

 • Hynek P.: Polní den v Troubsku ukázal nové trendy výzkumu a pěstování pícnin a směsí pro zatravnění. Agrární obzor č.8, s. 27.
 • PEZ: Na sklizeň pícnin chytře. Agrární obzor č.8, s. 60-61.

Červen 2016

 • Tóth Š., Martincová J.: Nedoceněná krmovina vičenec vikolistý. Úroda č. 6, s. 92-94.
 • Hezký P.: Přidaná hodnota pastvin. Farmář č. 6, s. 10-11.
 • Hakl J., Kunzová E.: Vliv hnojení na výnosy a stav vojtěšky seté. Farmář č. 6, s. 27-29.

Květen 2016

 • Velechovská J.: Špatné siláže jsou drahé siláže. Farmář č. 5, s. 45.
 • Velechovská J.: Vliv loňského sucha na jakost pícnin. Farmář č. 5, s. 46-47.
 • Téma měsíce – Technika pro ŽV. Farmář č. 5, s. 58-77.
 • Jedlička M.: Když výměra limituje výrobu objemných krmiv. Krmivářství č. 3, s. 32-33.

Duben 2016

 • Svobodová M., Šantrůček J., Skalický M.: Pastva a zasatoupení jetelovin v TTP. Farmář č. 4, s.16-18.
 • Jedlička M.: Návrat k pastevnímu chovu drůbeže? Farmář č. 4, s. 36-37.
 • Mikyska F.: Kvalita siláží v roce 2015. Farmář č. 4, s. 41-44.
 • Příloha – Sklizeň pícnin, krmné vozy. Agrární pbzor č. 4, s. 28-41.

Březen 2016

 • Téma – Výroba objemných krmiv a pastevní technologie. Náš chov č. 3, s. 47-86.
 • Čížek M.: Momentálně ekonomicky zajímavé plodiny. Farmář č. 3, s. 29-32.
 • Javorek F.: Traktory a sklizeň píce. Farmář č. 3, s. 66-68.

Únor 2016

 • Kintl A., Knotová D., Elbl J.: Komonice bílá - palivo do bioplynové stanice? Úroda č. 2, s. 80-82.
 • Témaměsíce – Technika: Sklizeň pícnin. Farmář č. 2, s. 52-82.
 • Abrham Z., Andert D., Herout M.: Energetické využití slámy a sena - bilance a náklady. Energie 21, č. 2, s. 14-15.

Leden 2016

 • Hruška J.: Pícninářská technika z Berouna. Úroda č. 1, s. 80-83.
 • Říha P.: Nové odrůdy jetelovin a trav. Agrární obzor č.1, s. 22-23.
 • Loddo D., Vasileiadis V. P., Masin R., Zuin M., Zanin G.: Inhibiting effect os shallow seed burial on grass weed emergence. Plant Protection Science č. 1, s. 64-69.
 • Hakl J., Kunzová E., Konečná J.: Impact of long-term organic and mineral fertilization on lucerne forage yield over an 8-year period. Plant, Soil and Environment č. 1, s. 36-41.
 • Pícninářské listy 2016 – 88 stran.

Prosinec 2015

 • Jedlička M.: Vrátíme se k pastevnímu chovu drůbeže? Náš chov č. 12, s. 45-47.
 • Knotová D., Pelikán J.: Produkce semene jetele panonského v ekologickém zemědělství. Úroda č. 12, s. 64-65.
 • Knotová D., Pelikán J.: Pěstování píslavice řecké seno na semeno v ekologickém zemědělství. Úroda č. 12, s. 66-67.
 • Vědecká příloha – Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Úroda č. 12.
 • Podrábský M.: Kvalitní travní porosty se vyplatí. Agrární obzor č. 12, s. 26-27.
 • Sosulski T., Szara E., Stępień W., Rutkowska B.: The influence of mineral fertilization and legumes cultivation on the N2O soil emissions. Plant, Soil and Environment č. 12, s. 529-536.
 • Cagaš B.: Akademici a šlechtitelé trav a jetelovin na jedné lodi. Agrární obzor č. 12, s. 20-21.
 • kolektiv Seed Sevice: Kvalitní travní porosty se vyplatí. Agrární obzor č. 12, s. 26-27.

Listopad 2015

 • Říha P.: Nově registrované odrůdy jetelovin. Úroda č. 11, s. 50.
 • Říha P.: Nově registrované odrůdy trav. Úroda č. 11, s. 51-52.
 • Jedlička, M.: Pastvou k vyšší kvalitě finálního produktu. Krmivářství č. 11, s. 32-35.
 • Téma - Výživa a technologické krmení. Náš chov č.11, s. 45-94.

Říjen 2015

 • Rotrekl J.: Zásady opylování vojtěšky a jetele lučního. Úroda č. 10, s. 47-49.
 • Novotný J.: Výzkumná stanice travinářská oslavila 95. výročí svého vzniku. Agrární obzor č. 10, s. 18-19.
 • Jakešová H. a kol.: Selecting plants with increased total polyphenol oxidases in the genus Trifolium. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, č. 4, s. 155-161.

Srpen 2015

 • Téma - Technologické systémy v chovu hospodářských zvířat. Náš chov č. 8, s. 73-94.
 • Téma I - Zásady krmení dojnic v tranzitním období. Krmivářství č. 8, s. 14-21.

Červenec 2015

 • Štrobach J., Mikulka J.: Vlhkomilná vegetace luk a pastvin - historie a současnost. Úroda č. 7, s.73-75.
 • Oliviera Prendes J. A., Palencia P.: Morphological characterization and turf performance of Paula hard fescue and Casero colonial bentgrass selections under low maintenance conditions. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, č. 3, s.117-122.
 • Nedělník J., Strejčková M., Sabolová T., Cagaš B., Both Z., Palicová J., Hortová B.: First report of Fusarium poae associated with and/or causing silvertop on loloid - type Festulolium in the Czech Republic. Plant protection Science, č. 3, s. 136-140.

Červen 2015

 • Téma měsíce - Pícniny. Farmář č. 6, s. 18-29.
 • Čermáková J., Kudrna V., Illek J., Jich M., Tyrolová Y.: Strategie zkrácené doby stání na sucho a krmení v tomto období. Náš chov č. 5, s. 30.
 • Kizeková M.: Vplyv kravského hnoja na biodiverzitu TTP. Úroda č. 6, s. 84-86.

Květen 2015

 • Kvapilík J.: Trvalé travní porosty a chov krav bez tržní produkce mléka. Náš chov č. 5, s. 37-42.

Duben 2015

 • Medoukali I., Bellil I., Khelifi D.: Evaulation of genetic variability in Algerian clover (Trifolium L.) based on morphological and isozyme markers. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, č. 2, s. 50-61.
 • Tématická příloha – Technologie pro sklizeň pícnin. Agrární obzor č. 4.

Březen 2015

 • Javorek F.: Vysoký výkon pro sklizeň píce. Farmář č. 3, s. 60-62.
 • Téma – Konzervace, sklízecí technika, pastva. Náš chov č. 3.

Únor 2015

 • Téma I – Konzervace krmiv. Krmivářství č. 2.
 • Téma měsíce - Sklizeň pícnin. Farmář č. 2.

Leden 2015

 • Pulkrábek L.: Přihnojování zatravněné vinice. Vinohradnictví č. 1, s. 16-19.

Prosinec 2014

 • Frydrich J., Volková P., Zajonc O., Andert D., Gerndtová I., Raclavská H., Juchelková D.: Trávy pro energetické účely a spalování v energetických zařízeních. Úroda č. 12, s. 57-61.
 • Dostálová R.: Monitoring rzí u trávnikových trav. Úroda č. 12, s. 62-65.
 • Vědecká příloha – Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně a zpracování produktů. Úroda č. 12.

Listopad 2014

 • Skládanka J., Sláma P.: Travní porosty v Thajsku. Úroda č. 11, s. 34-36.
 • Badalíková B., Bartlová J., Vymyslický T.: Různé travní směsy na hrázi rybníka ovlivňují vsak vody do půdy. Úroda č. 11, s. 37-39.
 • Fuksa P., Hakl J., Pacek L., Tlustoš P.: Energetický potenciál jednoletých pícnin v projektu ReStEP. Úroda č. 11, s. 44-45.
 • Piktuła D., Rutkowska A.: Effect of leguminous crop and fertilizstion on soil organic carbon in 30-years field experiment. Plant, Soil and Environment č. 11, s. 507-511.
 • Téma – Metabolické poruchy. Krmivářství č. 6.

Říjen 2014

 • Hakl J., Fuksa P., Konečná J., Pacek L., Tlustoš P.: Effect of applied cultivation technology and environmental conditions on lucerne farm yield in the Central Europe. Plant, Soil and Environment č. 10, s. 475-480.

Září 2014

 • Hakl J., Fuksa P., Pacek L., Tlustoš P.: Pícní plodiny jako obnovitelné zdroje energie v projektu ReStEP. Agromanuál č. 9-10, s. 82-83.
 • Rytina L.: Změna výživy posunula chov výrazně vpřed. Náš chov č. 9, s. 40-42.

Srpen 2014

 • Hejcman M., jouany C., Cruz P., Morel C., Stroia C., Theau J. P.: Sub soil P status could explain the absence of resilience in plant species composition of subalpine grassland 63 years after the last fertilizer application. Scientia Agriculturae Bohemica č. 2, s. 75-84.
 • Staněk L.: Nejen potravinářský den. Technika č. 8, s. 76-77.

Červenec 2014

 • Kintl A., Elbl J., Nawrath A., Plošek L.: Hranice udržitelného zemědělství při pěstování píce. Farmář č. 7, s. 24-25.
 • Marcinková A., Beran O.: Netradičnost tradičních krmiv. Krmivářství č. 4, s. 20-21.
 • Frydrich J., Volková P., Andert D, Gerndtova I.: Energetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu. Agromanuál č. 7, s. 81-83.
 • Fránová J., Jakešová H.: Susceptibility of ten red clover (Trifolium pratense) cultivars to six viruses after artificial inoculation. Plant Protection Science č. 3, s. 113-118.
 • Příloha – Biosekurita na pastvě. Náš chov.

Květen 2014

 • Šrámková A., Holý K., Nerad D.: Biodiverzita hmyzu na orné půdě. Úroda č. 5, s. 80-83.

Duben 2014

 • Velechovská J.: Snížení ztrát konzervovaných objemných krmiv. Náš chov č. 4, s. 22-23.
 • Borawska - Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Pietkiewicz S., Kalaji M. H.: Low temperature and hardening effects on photosyntetic apparatus efficiency and survival of forage grass varieties. Plant, Soil and Environment č. 4, s. 177-183.
 • Řepková J., Nedělník J.: Modern methods for genetic improvement of Trifolium pratense. Czech Journal Genetics and Plant Breeding č. 2, s. 92-99.

Březen 2014

 • Badalíková B., Lang J.: Agrotechnika ovlivňuje úrodnost půdy a výnosy plodin. Krmivářství č. 2, s. 36-38.
 • Jedlička M.: Cílem je ekonomická výroba mléka. Krmivářství č. 2, s. 39-41.
 • Šantrůček J., Veselá M., Fuksa P.: Proč a jak pěstovat jetelotrávy na orné půdě. Krmivářství č. 2, s. 46-49.
 • Loučka R.: Směsky pro zlepšení silážovatelnosti. Krmivářství č. 2, s. 49-51.
 • Kintl A., Elbl J.: Jak změnit pověst kukuřici? - II . Farmář č. 3, s. 38-40.
 • Téma: Objemná krmiva, pastva, Techagro 2014. Náš chov č. 3, s.41-94.

Únor 2014

 • Krebstein K., von Janowsky K., Kuht J., Reintam E.: The effect of tractor wheeling on the soil properties and root of smooth brome. Plant, Soil and Environment č. 2, s 74-79.
 • Téma měsíce - Sklizeň píce. Farmář č. 2, s.54-75.

Leden 2014

 • Říha, P.: Nově registrované odrůdy jetelovin a trav. Úroda č. 1, s. 51-53.
 • Zubal, P.: Využitie a pestovanie ranostaja pestrého (Coronilla varia L.). Naše pole č. 1, s. 10.
 • Zubal, P.: Krmovinárstvo v Českej republike. Naše pole č. 1, s. 12-13.
 • Beňová, D., Jančová, M., Pollák, Š.: Kvalita TTP pri nízkých vstupoch. Naše pole č. 1, s. 36.
 • Pícninářské listy, ročník XX.

Prosinec 2013

 • Pelikán, J., Knotová, D., Raab, S.: Význam čeledi bobovité a variabilita semen. Úroda č. 12, s. 29-32.
 • Dąbrowski, P., Pawluśkiewicz, B., Kalaji, H. M., Baczewska, A. H.: The effect of light availability on leaf area index, biomass production and plant species composition of park grasslands in Warsaw. Plant soil and environment, roč. 59, č. 12, s. 543-548.
 • Telievová, I.: Vojtěška setá - nejdůležitější víceletá pícnina. Krmivářství č. 6, s. 24-27.
 • Vědecká příloha – Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně a zpracování produktů. Úroda č. 12.

Říjen 2013

 • Smatanová, M., Němec, P.: Jeteloviny mají nezastupitelné místo v osevním postupu. Úroda č. 10, s. 28-31.

Září 2013

 • Říha, P.: Nové odrůdy trav a jetelovin. Úroda č. 9, s. 68-69.
 • Potměšilová, J.: Postavení a možnosti využití lupiny v České republice, v Evropské unii a ve světě. Krmivářství č. 5, s. 38-43.
 • Hruška, J.: Investovat do "trávy" se vyplatí. Farmář č. 9, s. 84-85.

Srpen 2013

 • Říha, P.: Seznam doporučených odrůd jetele lučního 2013. Úroda č. 8, s. 50-51.
 • Kazda, J.: Plodomorka vojtěšková a bejlomorka vojtěšková. Úroda č. 8, s 89.
 • Holub, P., Tůma, I., Fiala, K.: Effect of fertilization on root growth in the wet submontane meadow. Plant, Soil and Environment č. 8, s.342-347.

Červen 2013

 • Tóth, Š., Porvaz, P.: Vybrané skúsenosti s pestovaním ozdobnice čínskej. Úroda č. 6, s. 82-83.
 • Liu, S. L., Cao, Z. H., Liu, H. E.: Effect of ryegrass (Lolium multiflorum L.) growth on degradation of phenanthrene and enzyme activity in soil. Plant Soil Environment č. 6, s. 247-253.
 • Kolařík, P., Rotrekl, J.: Význam teplomilných hmyzích škůdců v porostech vojtěšky seté. Agromanuál č. 6, s. 36-37.

Květen 2013

 • Kolařík, P., Rotrekl, J.: Nově proti hmyzím škůdcům semenných porostů jetele lučního. Agromanuál č. 5, s. 70-72.
 • Svobodová, M., Martinek, J., Králičková, T., Našinec, I., Šantrůček, J.: Competition ability of selected amenity varietes of Festuca rubra in mixture with Deschampsia caespitosa. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding č. 2, s. 70-76.

Duben 2013

 • Hakl, J., Fuksa, P., Šantrůček, J., Habart, J.: Možnosti produkce bioplynu z píce jetelovin. Úroda č. 4, s. 82-85.

Březen 2013

 • Mikulka, J.: Poloparazitické plevelné rostliny. Úroda č. 3, s. 78-80.
 • Oliviera, J. A., López, J. E., Palencia, P.: Agromorphological characterization, cyanogenesis and productivity of accessions of white clover (Trifolium repens L.) collected in Northern Spain. Czech journal of genetic and plant breeding, č. 1, s. 24-35.
 • Studnicki, M., Madry, Q., Schmidt, J.: Comparing the efficiency of sampling strategies to establish a representative in the phenotypic-based genetic diversity core collection of Ochardgrass (Dactylis glomerata L.). Czech journal of genetic and plant breeding, č. 1, s. 36-47.
 • Téma – Píce a výroba objemných krmiv. Náš chov č. 3, s. 41 – 78.
 • Pícninářské listy

Únor 2013

 • Říha, P.: Nově registrované odrůdy jetelovin. Úroda č. 2, s. 44.
 • Kolektiv Seed service s r. o.: Zatravnění snižuje rizika vzniku škod v sadech a vinicích. Vinař - sadař č. 1, s. 44-45.

Prosinec 2012

 • Fučík, P., Holubík, O., Zajíček, A., Vopravil, J.: Vliv pastvy hospodářských zvířat na půdní vlastnosti. Náš chov č. 12, s. 21 - 22.
 • Ondřej, M., Cagaš, B., Ondráčková, E., Nesrsta, M.: Biologická ochrana trávníků proti patogenním houbám, Úroda č. 12, s. 25 - 28
 • Kizeková, M., Čunderlík, J., Jančová, L.: Skúsenosti s pestovaním ďatelinotrávnej a lucernotrávnej miešanky, Úroda č. 12, s. 61 - 63.

Listopad 2012

 • Jedlička, M.: Květnaté louky Krkonoš zachraňují ovce. Náš chov č. 11, s. 70 - 72.
 • Ramos, S. J., Ávila, F. W., Boldrin, P. F, Pereira, F. J., Castro, E. M., Faquin, V., Reis, A. R., Guilherme, L. R. G.: Response of brachiaria grass to selenium applied in a tropical soil. Plant Soil and Environment č. 11, s. 521 - 527.

Srpen 2012

 • Hakl, J., Mášková, K., Šantrůček, J.: Porovnání metod stanovení termínu první seče vojtěšky. Úroda č. 8, s. 72–74.

Červenec 2012

 • Kohout, V., Kohoutová-hradecká, D.: Více využijme nezastupitelných předností vojtěšky. Úroda č.7, s. 36–37.
 • Hakl, J., Mášková, K., Šantrůček, J., Fér, M.: Seed emergence of lucerne varieties under different soil conditions. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, s. 93–97.

Červen 2012

 • Paulová, M.: Pícniny byly dříve noční můrou. Farmář, č.6, s. 74–75.
 • Hakl, J., Fuksa, P., Habart, J., Šantrůček, J.: The biogas production from lucerne biomass in relation to term of harvest. Plant, Soil and Environment č. 6, s. 289–294.

Květen 2012

 • Jančík, F., Kubelková, P.: Kvalitativní parametry porostu srhy laločnaté. Krmivářství, č. 3, s. 34–36.

Duben 2012

 • Qiao, Y. J., Li, Z. H., Wang, X., Zhu, Y. G., Zeng, Z. H.: Effect of legume-cereal mixtures on the diversity of bacterial communities in the rhizosphere. Plant, Soil and Environment, č. 4, s. 174–180.

Březen 2012

 • Ježková, A.: Kvalitní objemná krmiva pro české chovy skotu. Náš chov č. 3, s. 60–62.
 • Mikyska, F.: Kvalita objemných krmiv 2011. Náš chov č. 3, s. 72–75.
 • Mitrík, T.: Kvalita siláží z viacročných krmovín a produkcia mlieka. Náš chov č. 3, s. 76–78.
 • Loučka, R.: Základní vybavení pro funkční pastvinu. Náš chov č. 3, s. 78–80.
 • Houdek, I.: Vliv travních druhů a odrůd na složení pastevních směsí.Náš chov č. 3, s. 82–86.
 • Pícninářské listy

Únor 2012

 • Říha, P.: Nově registrované odrůdy jetelovin a trav. Úroda č. 2, s. 56–58.
 • Beran, O., Marcinková, A.: Pastva – potraviny – zdraví. Farmář č. 2, s. 36–38.
 • Javorek, F.: Stacionární a mobilní systémy uskladnění siláže. Farmář č. 2, s. 60–62.
 • Růžek, L., Růžková, M., Voříšek, K., Vráblíková, J., Vráblík, P.: Slit seeded grass-legume mixture improves coal mine reclamation. Plant, Soil and Evnvironmnent č. 2, s. 68–75.

Leden 2012

 • Kohout, V., Kohoutová-Hradecká, D.: Zvýšíme zastoupení jetele lučního na orné půdě? Úroda, č. 1, s. 58–59.
 • Cagaš, B., Macháč, R.: Effect of some factors on the incidence of choke (Epichloe typhina) in grass seed stands in the Czech Republic. Plant Protection Science č. 1, s. 10–17.

Prosinec 2011

 • Raus, J., Knot, P.: Vliv výživy a intenzity využívání na strukturu lučního porostu. Úroda č. 12, s. 31–34.
 • Neuberg, M., Pavlíková, D., Balík, J.: Dependence of free alanine levels in Festulolium and Trifolium pratense L. on types of N nutrition. Scientia Agriculturae Bohemica, roč. 42, č. 4, s. 147–152.
 • Duffková, R., Macurová, H.: Soil biological quantity and quality parameters of grasslands in various landscape zones. Plant Soil Environment, roč. 57, č. 12, s. 577–582.
 • Vědecká příloha – Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně a zpracování produktů. Úroda č. 12.

Listopad 2011

 • Winkler, J., Smutný, V., Neischl, A.: Vliv předplodiny vojtěšky na zaplevelení ozimé pšenice. Úroda, č. 11, s. 20–24.
 • Hejduk, S.: Postřehy z britského zemědělství. Úroda, č. 11, s. 39–40.
 • Beran, O., Marcinková, A.: Je zelené krmení pro dojnice přežitkem? Náš chov, č. 11, s. 60–62.
 • Kubát, V., Petrášková, E., Jančík, F., Čermák, B., Hnisová, J., Lád, F., Homolka, P: Ovlivnění fermntačních procesů jetelových siláží mořskou řasou v praxi. Krmivářství, č. 6, s. 12–15.
 • Beran, O., Marcinková, a.: Dočkáme se renezance pastvy dojených krav? Krmivářství, č. 6, s. 20–21.

Září 2011

 • Michalec, M., Vargová, V., Kováčiková, Z., Jendrišáková, S.: Trvalé trávne porasty v Národnom parku Veľká Fatra. Úroda, č. 9, s. 65–66.

Srpen 2011

 • Bláha, L., Marková, V.: Posouzení odolnosti jetelovin vůči suchu. Úroda, č. 8, s. 79–81.
 • Neuberg, M., Pavlíková, D., Žižková, E., Motyka, V., Pavlík., M.: Different types of N nutrition and their impact on endogenous cytokinin levels in Festulolium and Trifolium pratense L. Plant Soil and Environment, č. 8, s. 381–387.

Červenec 2011

 • Hruška, J.: Senážování do vaků přináší mnoho výhod. Úroda, č.7, s. 60–62.
 • Hruška, J.: Dobrá volba pro sklizeň píce. Úroda, č.7, s. 62–63.

Červen 2011

 • Rotrekl, J.: Hmyzí škůdci na pícninách, Úroda č. 6, s. 80 – 82.
 • Mitrík, T.: Kvalita leguminóznych a trávnych siláží a produkcia mlieka. Náš chov, č. 6, s. 30–31.

Květen 2011

 • Skládanka, J.: Endofytní houby a alkaloidy, Úroda, č.5, s. 66 – 68.

Duben 2011

 • Hakl, J., Mášková, K., Šantrůček, J.: Porovnání výnosů píce v sortimentu českých odrůd vojěšky seté. Úroda č. 4, s. 69 – 72.
 • Jakešová, H., Řepková, J., Hampel, D., Čechová, L., Hofbauer, J.: Variation of morphological and agronomic traits in hybrids of Trifolium pratense x T. Medium and comparison with the parental species. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, č. 1, s. 28 – 36.
 • Hrabě, F., Knot, P.: The effect of trophism level and exploitation intensity on the production characteristics of grassland community dominated by festuca arundinacea Schreb. Plant soil environment, 57 (4), s. 160 – 165.

Březen 2011

 • Mitrík, T., Vajda, V.: Objemové krmivá a ich kvalita – 13. Náš chov, č. 3, s. 17 – 18.
 • Loučka, R.: Změny dusíkatých látek zavadáním a silážováním vojtěšky. Náš chov, č.3, s. 54 – 56.
 • Skládanka, J., Doležal, P., Mikel, O., Nedělník, J.: Antinutriční láky v pastevních porostech. Náš chov, č. 3., s. 62 – 64.
 • Jedlička, M.: Pastviny – novodobá dominanta zemědělské krajiny České Sibiře. Náš chov, č.3, s. 66 – 67.
 • Látalová J.: Zakládáme pastvinu. Náš chov, č.3, s. 68 – 70.
 • Javorek, F.: Rotační a rotorové modely vedou:. Farmář, č. 3, s. 50 – 52.
 • Javorek, F.: Uskladnění senáže a siláže. Farmář, č. 3, s. 54 – 57.

Únor 2011

 • Hejcman, M., Schellberg, J., Pavlů, V.: Competetive ability of Rhinanthus minor L. in relation to productivity in the Rengen Grassland Experiment. Plant, soil and environment, č. 2, s. 45 – 51.
 • Hakl, J., Fuksa, P., Šantrůček, J., Mášková, K.: The development of lucerne root morphology traits under high initial stand density within a seven year period. Plant, soil and environment, č. 2, s. 81 – 87.
 • Petříková, V.: Šťovík – krmná, energetická i průmyslová plodina. Farmář, č. 2, s. 26 – 28.
 • Mitrík, T., Vajda, V.: Objemové krmivá a ich kvalita – XII. Náš chov, č. 2, s. 21 – 22.
 • Doležal, P., Zeman, L.: Objemná krmiva a hlavní zásady pro zlepšení jejich kvality. Krmivářství, č. 2, s. 25 – 27.

Prosinec 2010

 • Vědecká příloha – Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně a zpracování produktů. Úroda č. 12.

Listopad 2010

 • Duffková, R., Macurová, H.: Vliv kejdování travního porostu na obsah minerálního dusíku. Úroda č. 11, s. 34 – 37.

Říjen 2010

 • Voženílková, B., Kobes, M., Frelich, J., Čermák, B.: Problematika zaplevelování horských luk. Úroda č. 10, s. 30 – 32.
 • Skládanka, J., Adam V., Ryant, P., Doležal, P., Havlíček, Z.: Can Festulolium, Dactylis glomerata and Arrhenatherum elatius be used for extension of the autumn grazing season in Central Europe? Plant, soil and Environment č. 10, s. 488 – 498.

Září 2010

 • Temiaková, P.: Mechy v trávnících. Agromanuál č. 9/10, s. 26.
 • Lád, F., Kubát, V., Čermák, B.: Změny výživné hodnoty u travních siláží. Krmivářství č. 5, s. 28 – 30.

Srpen 2010

 • Duffková, R., Macurová, H.: Jak zlepšit využití živin z kejdy aplikované na travní porosty. Úroda č. 8, s. 57 – 59.
 • Strnad, L., Hejcman, M., Křišťálová, V., Hejcmanová, P., Pavlů, V.: Mechanical weeding of Rumex obtusifolius L. under different N, P and K availabilities in permanent grassland. Plant Soil and Environment č. 8, s. 393 – 399.

Červenec 2010

 • Frydrich, J., Andert, D., Juchelková, D.: Využití trav pro energetické účely. Agromanuál č. 7, s. 62 – 64.

Červen 2010

 • Hejduk, S.: Obhospodařování TTP v období klimatické změny. Úroda č. 6, s. 74 – 76.
 • Britaňák, N., Ilavská, I., Rataj, D., Hanzes, L.: Resilience and resistance of grassland to drought. Agriculture, s. 44 – 51.

Květen 2010

 • Šmahel, P., Kolařík, P., Martínková, K.: Regulace plevelů v nově zakládaných porostech jetelovin. Úroda č. 5, s. 77 – 80.
 • Speciál – Sklizeň, Farmář č. 5, s. IV-XVI

z obsahu:

 • Beneš, p.: Sklizeň pícnin moderní technikou.
 • Žižka, J.: Konzervace pícnin.

Duben 2010

 • Kohout, V., Kohoutová – Hradecká, D., Holec, J.: Ústup širokolistých šťovíků z polí a luk. Úroda č. 4, s. 76 – 78.
 • Čámská, K., Klápště, J.: Spory mezi správci chráněných území a zemědělci. Úroda č. 4, s. 79 – 81.
 • Příloha – Pastevní technologie, výroba objemných krmiv. Náš chov č. 4, s. 37 – 74.

z obsahu:

 • Hejduk, S.: Produktivita a krmná hodnota píce polopřirozených travních porostů.
 • Beran, O., Marcinková, A.: Genetika otvírá dveře k pastvinám budoucnosti.
 • Mrkvička, J., Veselá, M.: Základní povrchová úprava a ošetřování pastvin.
 • Ježková, A.: Krmiva pro masný skot.
 • Mikyska, F: Vyhodnocen kvality objemných krmiv od roku 1997 do roku 2009.

Březen 2010

 • Hejduk, S., Knot, P.: Effect of provenance and ploidity of red clover varieties on productivity, persistence and growth pattern in mixture with grasses. Plant, soil and environment č. 3, s. 111 – 119.

Únor 2010

 • Pícninářské listy 2009, XVI. ročník, 82 str.

Leden 2010

 • Tóth, Š., Porvaz., P., Šrojtová, G.: Herbicídna ochrana ozdobnice čínskej. Úroda č. 1, s. 73 – 75.
 • Vaňatová, P: Příležitost a ohrožení pro pícniny. Farmář č. 1, s. 7.
 • Houdek, I.: Uplatnění travních druhů a odrůd v trvalých lučních směsích. Farmář č. 1, s. 8 – 10.

Prosinec 2009

 • Rychnovská, M., Vrzalová, J.: Od funkce produkční k ekologické. Úroda č. 12, s. 31 – 32.
 • Speciál – Krmení hospodářských zvířat, Farmář č. 12, s. I-XVI

z obsahu:

 • Jančík, F.: Vláknina ve výživě přežvýkavců a její kvalita.
 • Kudrna, V., Illek, J., Čermáková, J.: Vliv objemných krmiv na ekonomiku produkce mléka.
 • Skládanka, J.: Složení pastevních porostů.
 • Vědecká příloha – Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Úroda, č. 12.

Listopad 2009

 • Říha, P.: Nově registrované odrůdy jetele lučního a jetele plazivého. Úroda č. 11, s. 51–52.
 • Speciál – Obnovitelné zdroje energie, Farmář č.11, s. I-XXIII

z obsahu:

 • Frydrych, J., Andert, D., Kovaříček, P.: Praktické využití travní biomasy pro energetické účely

Říjen 2009

 • Bláha, L.: Význam vlastností semen trav pro hodnocení suchovzdornosti. Úroda, č. 10, s. 49–51.
 • Pozdíšek, J.: Víceleté pícniny a trvalé travní porosty ve výživě skotu. Náš chov, č. 10, s. 59–62.
 • Vorlíček, Z., Staňová, I.: Možnosti zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologicky hospodařících farem. Agro magazín, č. 9–10, s. 24–26.

Září 2009

 • Doležal, P.: Mezinárodní konference o výrobě. Farmář, č. 9, s. 24–26.

Srpen 2009

 • Boháčová, L., Čermák, B., Dvořáková, E., Vondrášková, B., Martínková, L., Frelich, J., Lád, F.: Vliv složení pastevního porostu na zastoupení mastných kyselin v mléce pasených dojnic. Agro magazín, č. 7–8, s. 34–37.
 • Ludvíková, V., Pavlů, V., Hejcman, M.: Tvorba struktury pastevního porostu. Úroda, č. 8, s. 48–49.

Červen 2009

 • Speciál – Sklizeň, Farmář č.6, s. I-XIX

z obsahu:

 • Hruška, J.: Vůz pro sklizeň sena a slámy

Květen 2009

 • Příloha – Pícniny. Úroda, č. 5, s. 65–74.

z obsahu:

 • Hejduk, S.: Nedoceněný štírovník růžkatý.
 • Pelikán, J., Knotová, D.: Zhodnocení výnosového potenciálu odrůd jetele zvráceného.
 • Houdek, I.: Termíny a způsoby výsevu víceletých pícnin.

Duben 2009

 • Vávra, V., Fríd, M.: Na svatého Antonína broušení kos započíná. Farmář, č. 4, s. 30–35.
 • Burg, P., Novák, P.: Využití malé mechanizace při údržbě travních porostů. Farmář, č. 4, s. 39–41.

Březen 2009

 • Loučka, R.: Možnosti snižování obsahu kumestrolu ve vojtěšce. Krmivářství, č.3, s. 18–19.
 • Hejduk, S.: Starček přímětník – hrozba extenzivních porostů a pastvin? Krmivářství, č.3, s. 23–24.
 • Jančík, F., Homolka, P., Koukolová, V.: Využitelnost vlákniny přežvýkavci jako ukazatel optimálního termínu sklizně trav. Krmivářství, č.3, s. 27–29.
 • Tématická příloha – Pastevní technologie, objemná krmiva. Náš chov, č. 3, s.43–82.

z obsahu:

 • Hegedüšová, Z., Štolc, L.: Společná pastva ovcí a krav.
 • Jedlička, M.: Tradiční chov v nových podmínkách.
 • Jedlička, M.: Jak to dělám já.
 • Loučka, R.: Technické vybavení pastvin.
 • Navrátil, J.: Pastva koní jako faktor ekologického obhospodařování travních porostů.
 • Ryant, P.: Hnojení pastevních porostů.
 • Loučka, R.: Siláže šťovíku bez konzervantů.
 • Rytina, L.: Připravujeme se na konzarvační sezónu 2009.

Únor 2009

 • Tyrolová, Y.: Přehled konzervantů do siláží a krmných směsí v roce 2009. Krmivářství, č. 2, s. 11–19.

Leden 2009

 • Loučka, R.: Lipofilní vitamíny a jejich stabilita v silážích a seně. Krmivářství, č.1, s. 16–18.
 • Červinka, J.: Technologické systémy výroby objemných krmiv. Krmivářství, č.1, s. 20–24.
 • Cagaš, B.: Nejčastější abionózy trav a jejich příčiny. Rostlinolékař, č.1, s. 25–28.

Prosinec 2008

 • Nedělník, J., Vorlíček, Z.: Aktuální stav a perspektivy pícnin na orné půdě. Úroda, č. 12, s. 81–82.
 • Cagaš, B., Macháč, J.: Současný stav, možnosti a perspektivy semenářství trav, Úroda, č. 12, s. 91–93.
 • Vědecká příloha – Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Úroda, č. 12.

Listopad 2008

 • Jedlička, M.: Vynikající užitkovost na travní senáži. Náš chov č. 11, s. 35–38.
 • Loučka, R.: Změny frakcí dusíkatých látek při silážování pícnin. Náš chov č. 11, s. 65–68.

Září 2008

 • Říha, P.: Doporučené odrůdy jetele lučního. Úroda č.9, s. 52–53.
 • Müller, M., Hrabě, F.: Vliv bezorebného přísevu na výnosy a botanické složení pastevního porostu. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeliana Brunensis č. 4, s. 127–134.

Srpen 2008

 • Vorlíček, Z., Staňová, I.: Produkce a kvalita objemné píce v ekologickém zemědělství. Náš chov č. 8, s. 82–83.
 • Fiala, J., Kohoutek, A.:Možnosti regenerace zanedbaných trvalých travních porostů. Úroda č. 8, s. 36–39.
 • Slavíková-Holcová, L., Mikulka, J.: Faktory ovlivňující konkurenční schopnost sveřepu jalovéhoa měkkého. Úroda č. 8, s. 39 –41.
 • Tyller, R.: Semenářství jetele nachového. Agromanuál č. 8, s. 36–37.
 • Ondrášek, L´., Čunderlík, J.: Effects of organic and mineral fertilisers on biological properties of soil under seminatural grassland. Plant soil environment č. 8, s. 329–335.

Červenec 2008

 • Ševčíková, M., Macháč, R.: Psinečky – rozšíření, vlastnosti, využití a pěstování. Úroda č. 7, s. 58 – 61.
 • Kolařík, P., Rotrekl, J.: Ploštice v semenných porostech vojtěšky a možnosti ochrany proti nim. Agromanuál č. 7, s. 26–27.
 • Šťastný, M.: Co nového ve sklizni pícnin. Agro magazín č. 7, s. 56 – 59.

Červen 2008

 • Skládanka, J., Veselý, P., Hrabě, F.: Druhová diverzita a kvalita travních porostů. Úroda č. 6, s. 75 – 77.
 • Štrobach, J., Mikulka, J.: Naše vzácné, plevelné a nepůvodní druhy jitrocelů. Úroda č. 6, s. 78 – 80.
 • Gaisler, J., Pavlů, V., Pavlů, L.: Vyšší houby – významná součást biodiverzity travních porostů. Úroda č. 6, s. 81 – 82.
 • Macháč, R., Macháč, J.: Sklizeň a posklizňová úprava travních semen. Úroda č. 6, s. 92 – 94.

Květen 2008

 • Tématická příloha – Trvalé travní porosty. Úroda, č. 5, s. 51–61.

z obsahu:

 • Fiala, J., Gaisler, J.: Ošetřování trvalých travních porostů mulčováním.
 • Pavlů, L., Pavlů, V., Gaisler, J., Hejcman, M.: Šťovíky v travních porostech.
 • Tišliar, E., Citarová, E.: Kosby trvalých trávnych porastov a obnova po kosbách.
 • Honostová, D., Daňhelka, J.: Dopady klimatické změny na trvalé travní porosty.
 • Tišliar, E., Citarová, E.: Obnova trvalého trávného porastu po ukončení intenzívneho využivania.

Duben 2008

 • Pícha, V.: Technologie silážování píce. Zemědělský týdeník, č. 15, s. 13–15.
 • Jurák, P.: Špičková kvalita senáže. Zemědělský týdeník, č. 15, s. 16.
 • Vorlíček, Z., Staňová, I.: Jeteloviny a jetelovinotrávy pro výrobu kvalitní objemné píce. Agromagazín, č. 4, s. 10 – 12.
 • Macháč, R., Macháč, J.: Výživa,hnojení a ochrana travosemenných kultur. Úroda č. 4, s. 77–79.
 • Frydrich, J., Andert, D., Juchelková, D.: Výzkum energetického využití trav. Úroda č. 4, s. 80–81.
 • Tématická příloha – Konzervace objemných krmiv, pastva. Náš chov, č. 4, s. 59–86.

z obsahu:

 • Rytina, L.: Vyrábět kvalitní objemné krmivo je polovina úspěchu.
 • Pařilová, M.: Kvalitní objemná krmiva.
 • Doležal, P:, Zeman, L.: Vliv kvality konzervovaných krmiv a výživy na reprodukci skotu.

Březen 2008

 • Mikyska, F.: Kvalita objemných krmiv od roku 1997 do roku 2007. Náš chov č. 3, s. 36–38.
 • Macháč, R., Macháč, J.: Obecné zásady pěstování trav na semeno. Úroda č. 3, s. 94–96.

Únor 2008

 • Šantrůček, J., Svobodová, M.: Reakce vojtěšky na mulčování a omezenou frekvenci sklizně. Úroda č. 2, s. 80.
 • Tématická příloha – Konzervace 2008. Krmivářství, č. 2, s. 31–50.

z obsahu:

 • Tyrolová, Y.: Konzervanty do siláží a krmných směsí v roce 2008.
 • Houdek, I.: Kvalita píce hybridů Festulolium ke konzervaci.
 • Mikyska, F.: Kvalita objemných krmiv od roku 1997 do roku 2007.
 • Broderick, G. A., Brito, A. F.: Vliv vojtěškové a kukuřičné siláže na užitkovost a využití dusíku u dojnic.

Leden 2008

 • Skládanka, J., Hrabě, F.: Vliv hnojení a intenzity využití na druhovou skladbu, diverzitu a kvalitu travního porostu. Agriculture č. 1, s. 1–8.

Prosinec 2007

 • Nedělník, J., Moravcová, H., Hajšlová, J., Lancová K., Váňová, M., Salava, J.: Fusarium spp. in wheat grain in the Czech Republic analysed by PCR method. Plant Protection Science, volume 43, 135–137.
 • Strašil, Z., Šimon, J.: Potenciál rostlinné biomasy v zemědělství ČR a jeho možnosti využití v energetice. Agromagazín, č. 12, 28–32.
 • Frydrych, J., Marková, H., Cagaš, B., Rotrekl, J., Cejtchaml, J., Barták, M.: Monitoring hmyzích škůdců travních a jetelových porostech. Úroda č. 12, 57–59.
 • Šrámek, P., Chovančíková, E.: Zkušenosti s množením semen planých lučních druhů. Úroda č. 12, 61–63.
 • Bláha, L., Gottwaldová, P.: Změny klíčivosti semen v průběhu roku. Úroda č. 12, 64–65.
 • Fadrný M.: Nově registrované odrůdy – trávy. Úroda č. 12, 66–67.
 • Hejátková, K. a kol.: Kompostování přebytečné travní biomasy (Metodická pomůcka). Ministerstvo zemědělství ČR a ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., 1–74.
 • Vědecká příloha – Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně a zpracování produktů. Úroda č. 12.

Listopad 2007

 • Ševčíková, M., Kašparová, J.: Obnova stanovišť narušených lidskou činností. Úroda č. 11, 47–49.
 • Šrámek, Chovančíková, E.: Zkušenosti s množením semen planých lučních druhů, čeleď jitrocelovité. Úroda č. 11, 53–55.

Říjen 2007

 • Polesný, Z.: Cukrová třtina. Farmář, č. 10, 16–19.
 • Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Biologická dekontaminace půdy znečištěné motorovou naftou s využitím netradičních plodin. Agro magazín, č. 10, 14–15.
 • Machač, R., Cagaš, B.: Pěstování jílků na semeno. Agro č. 3, 31–36.

Září 2007

 • Zapletal, M., Obdržálková, D., Heroldová, M.: Hraboš polní – aktuální v roce 2007 a dalších letech. Farmář, č.9, 20–21.
 • Houba, M.: Sklizeň a posklizňové úpravy – finále množení osiva a sadby. AGRO, č. 2, 48.
 • Machač, R., Cagaš, B.: Pěstování kostřav na semeno. AGRO, č. 2, 50–54.
 • Brant, V. a kol.: Produkce biomasy strnickových meziplodin v oblastech s nedostatkem srážek. AGRO, č. 2, 60–62.

Srpen 2007

 • Moravcová, H., Nedělník, J.: Mykotoxiny v silážovaných krmivech. Farmář, č. 8, 34–37.

Červenec 2007

 • Macháč, R., Hejduk, S., Pelikán, J.: Hodnocení produkčních vlastností vybraných odrůd trav. Úroda, č. 7, 58–60.
 • Honsová, D., Svobodová, M. Klaudisová, M., Kocourková, D., Mrkvička, J.: Vliv hnojení na botanické složení trvalých travních porostů. Agromanuál, č. 7, 50–51.
 • Cagaš, B.: Infekční onemocnění trávníků, prevence a možnosti současné ochrany. Rostlinolékař 05, 23–27.
 • Moravcová, H., Nedělník, J.: Mykotoxiny v objemných krmivech. Krmivářství 4, 16–18.

Červen 2007

 • Vargová, V., Kováčiková, Z., Michalec, M.: Porovnanie kosného a kombinovaného využitia TTP. Úroda, č. 6, 48–50.
 • Bouma D.: Osivo trav a jetelovin si zaslouží péči. Úroda, č. 6, 50–51.
 • Nedělník, J. a kol.: Trvale udržitelné pícninářství. Úroda, č. 6, 54–57.
 • Ševčíková, M., Kašparová, J., Marková, H., Pelikán, J.: Uplatnění planých druhů trav pro zvýšení diverzity travních porostů. Úroda č. 6, 64–67.
 • Cagaš, B.: Černá rzivost trav – významný fenomén v travním semenářství. Úroda, č. 6, 71–73.

Květen 2007

 • Fiala, J.: Travní porost vyžaduje pravidelnou péči. Úroda, č. 5, s. 35–38.
 • Macháč, R., Hejduk, S., Pelikán, J.: Prostředí a výnos travní hmoty jílku vytrvalého a bojínku lučního. Úroda, č. 5, s. 39–41.
 • Vorlíček, Z., Dubec, J.: Pěstování jetelovin a jetelovinotrav na orné půdě. Úroda, č. 5, s. 42–43.
 • Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Nově proti plošticím v semenných porostech vojtěšky. Úroda, č. 5, s. 44–45.
 • Houdek, I.: Pastevní směsi s hybridy Festulolium z Hladkých Životic. Úroda, č. 5, s. 46.
 • Tišliar, E., Citarová, E.: Produkcia trávnych porastov po absencii minerálneho hnojenia. Úroda, č. 5, s. 49–51.
 • Šmahel, P., Kolařík, P., Kupská, E.: Možnosti kombinace herbicidů ve světlici barvířské. Úroda, č. 5, s. 65–67.
 • Šrámek, P., Chovančíková, E.: Semenářství lučních bylin. Úroda, č. 5, s. 74–77.
 • Magazín měsíčníku Agrární obzor – VŠE PRO TRÁVY A JETELOVINOTRÁVY (z obsahu):
 • Nedělník, J. a kol.: Projekt trvale udržitelného pícninářství. s. 2–5.
 • Vorlíček, Z., Dubec, J.: Jeteloviny a jetelovinotrávy pro kvalitní objemnou píci. s. 6–7.
 • Doležal, P. Zeman, L., Doležal, J.: K technologii silážování pícnin do obalovaných balíků. s. 9–11.
 • Pozdíšek, J.: Změny výživné hodnoty trvalých travních porostů při rozdílném obhospodařování. s. 12.
 • Frydrych, J., Andert, D., Juchelková, D.: Výzkum a využití trav pro energetické účely. s. 14–19.
 • Cagaš, B.: Současné možnosti integrované ochrany trávosemenných porostů v ČR. s. 22–23.
 • Ševčíková, M.: Seznamte se s pícními travami – bojínky. s. 26–27.
 • Macháč, R., Frydrych, J.: Semenářství bojínku lučního a bojínku cibulkatého. s. 28–29.
 • Houdek, I.: Kvalita píce ke konzervaci a pěstování jetelovinotravních směsí. s. 32–35.
 • Pelikán, J., Ševčíková, M., Gottwaldová, P.: Využití některých planých druhů čeledi fabaceae při zvyšování diverzity. s. 38–42.
 • Šarapatka, B.: Trvalé travní porosty v ekologickém zemědělství a jejich produkční a mimoprodukční funkce. s. 44–45.

Duben 2007

 • Fiala, J.: Proč je třeba ošetřovat všechny travní porosty? AGRO Magazín, č. 4, s. 24 – 27.
 • Šmahel, P.: Zakládání porostů vojtěšky a jetele lučního – regulace plevelů. AGRO Magazín, č. 4, s. 14 – 17.
 • Hýbl, M a kol.: Vhodnost lupiny pro různé pěstitelské podmínky v ČR. Farmář, č. 4, 22 – 26.
 • Kumhála, F., Mašek, J.: Úspory energie nebo nožů? Farmář, č. 4, s. 60 – 63.
 • Velechovská, J.: Produkce kvalitních siláží. Farmář, č. 4, s. 38.

Březen 2007

 • Hakl, J. a kol.: Vztah hustoty porostu k výnosu vojtěšky seté. Úroda, č. 3, s. 56 – 57.
 • Mrkvička, J., Veselá, M., Hrevušová, Z.: Zakládání travních porostů. Farmář č. 3, s. 30 – 32.
 • Tématická příloha – Zajistit kvalitní objemná krmiva, příprava na pastvu. Náš chov, č. 3, s. 65 – 114.

z obsahu:

 • Mikyska, F.: Kvalita objemných krmiv vyrobených od roku 1997 do roku 2006.
 • Vorlíček, Z., Dubec, J.: Produkční parametry vybraných jetelovin a směsek.
 • Gálik, B. a kol.: Hygienická kvalita konzervovaných krmív je stále aktuálnejšia.
 • Bjelka, M., Bezdíček, J.: Trvalé travní porosty a jejich využití v LFA oblastech ČR.
 • Fiala, J., Klír, J., Gaisler, J, Kohoutek, A.: Hnojení travních porostů statkovými hnojivy.
 • Hejduk, S.: Kvalita píce při extenzivním využívání pastvin.

Únor 2007

 • Hrabě, F. a kol.: Jetelotrávy pro intenzivní a extenzivní využívání. Farmář, č. 2, s. 12 – 14.
 • Mikyska, F.: Kvalita objemných krmiv vyrobených od roku 1997 do roku 2006. Krmivářství, č. 2, s. 32 – 34.
 • Houdek, I.: Jetelotrávy k výrobě siláží. Krmivářství, č. 2, s. 36.
 • Robotka, P.: Výnosné a kvalitní vojtěšky ze Slovinska Soča a Krima. Krmivářství, č. 2, s. 36 – 37.

Leden 2007

 • Mikyska, F.: Proč hodnotit objemná krmiva. Krmivářství, č. 1, s. 8 – 9.