Sléz krmný

Malva verticillata  L.

HOLINA
povolena v roce 2018
Původ: Odrůda krmného slézu v České republice vznikla individuálním výběrem z materiálů odrůdy Dolina.


Sléz krmný

Popis:

 • Lodyha – přímá, nepoléhavá, v hustém zápoji nevětvená, v řídkém sponu větví od báze
 • List – okrouhlý, mělce dlanitě pěti až sedmilaločný, laloky listů v horní části lodyhy v obrysu zašpičatělé
 • Květenství – přisedlé, sestavené do hustých strboulů v paždí listů, květy růžové až nafialovělé
 • Plod – poltivý, terčovitě zploštělý, ve zralosti se rozpadá na jednotlivé díly, kterých je 10–12 v plodu


Hospodářské vlastnosti:

 • Jednoletá pícnina, za příznivých podmínek a při sklizni 1. seče po dosažení výšky porostu 100 cm dvousečná.
 • Při využití jako hlavní plodina v produkci zelené píce, sušiny a veškerých N-látek výnosná.
 • Při využití jako meziplodina výnosově nejistá (odvisí od vláhových poměrů).
 • Vyžaduje výživné půdy, ale na vyšší obsah N v půdě reaguje zvýšeným poutáním dusičnanů.
 • Nejlepších výsledků dosahuje v teplotně příznivých podmínkách s dostatkem vláhy.
 • Vzhledem k pomalému vzcházení a počátečnímu růstu trpí zaplevelením, ale po vytvoření listového pokryvu nízké plevele potlačuje.


Informace pro pěstitele:

 • Nejvhodnější pro pěstování jsou hlubší, dobře zpracovatelné a nezaplevelené půdy s dobrými vláhovými poměry, především hlinité a hlinitopísčité, s dostatečným obsahem vápna a vyrovnaným obsahem živin.
 • Je-li pěstován jako hlavní plodina, jarní přípravě půdy by měla předcházet podzimní orba. Na jaře před setím se pozemek usmykuje a vláčí. Kypré půdy před setím utužíme válením a po zasetí uválíme rýhovanými válci.
 • Při pěstování z jarního výsevu sejeme krmný sléz od 10. do 20. dubna a v bramborářské výrobní oblasti po 20. dubnu. Jako ranou letní meziplodinu jej pěstujeme po ozimých a jarních směskách, raných bramborách, zelenině a výsev provádíme od 20. května do 20. července. Jako pozdní meziplodinu jej sejeme od 20. července do 10. srpna.
 • U hlavní plodiny je vhodná řádková rozteč 125 – 250 mm a u meziplodiny 125 mm. 
 • Výsevek činí 10–12 kg.ha-1, hloubka setí 1–2 cm.