Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy

Číslo projektu

QJ1230066

Projektový tým

Vysoké učení technické v Brně – příjemce – koordinátor
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – příjemce
Mendelova univerzita v Brně – příjemce
Univerzita Palackého v Olomouci – příjemce
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i – příjemce

Řešitelský tým

Doc. Ing. Dumbrovský Miroslav CSc. – odpovědný řešitel
Ing. Bartlová Jaroslava Ph.D. – řešitel
Prof. Ing. Váchal Jan CSc. – řešitel
Ing. Brtnický Martin – řešitel
Prof. Dr. Ing. Šarapatka Bořivoj CSc. – řešitel
Ing. Podhrázská Jana Ph.D. – řešitel

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 2012 – 2016

Souhrn projektu

Cílem projektu je prokázat míru degradace půd na komplex půdních vlastností při současném způsobu hospodaření a navrhnout nápravná opatření na zlepšení a obnovu jejich agroekologických funkcí. Cílem je výsledky výzkumu aplikovat formou podkladů pro legislativu, pro možnost zavádění nových dotačních titulů jakož i poskytnout metodickou podporu zpracovatelům návrhů ochranných opatření zejména v rámci procesu pozemkových úprav.

Očekávané výsledky

Předkládaný výzkumný projekt navrhne a ověří (na základě měření a vyhodnocování degradačních příčinných faktorů na modelových výzkumných lokalitách s negativně změněným komplexem půdních vlastností zejména vlivem půdní eroze jakož i na lokalitách s výskytem efemerních strží) systém metod a postupů pro predikci a kvantifikaci erozního odnosu z drah soustředěného odtoku a také vypracuje metody pro jejich stabilizaci a sanaci. Výsledky projektu budou mít bezprostřední využití jak pro zásady GAEC (řešitelé projektu jsou členové odborných komisí GAEC), tak také pro navrhování protierozní a protipovodňové ochrany v procesu komplexních pozemkových úprav. Předkladatel jako zpracovatel metodických návodů pro pozemkové úpravy zapracuje výsledky řešení také do metodologie komplexních pozemkových úprav.