Šlechtění pícnin a luskovin na zrno pro zvýšení soběstačnosti EU a Číny v produkci bílkovin (EUCLEG)

Název projektu: Breeding forage and grain legumes to increase EU’s and China’s protein self-sufficiency (EUCLEG)

Koordinátor: INRA Francie,  Dr. Bernadette Julier 

Odpovědný řešitel: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Financováno: Evropská komise – HORIZON 2020

Doba řešení: 2017 – 2021

Strategickým cílem projektu EUCLEG bylo snížit závislost Evropy a Číny na dovozu proteinových plodin díky vývoji účinných šlechtitelských strategií pro nejvýznamnější leguminózy, jak z hlediska lidské výživy, tak i z hlediska krmení pro hospodářská zvířata. Cílem bylo diverzifikovat plodiny, jejich produktivitu, stabilitu výnosů a kvalitu proteinů jak u pícnin (vojtěška a jetel luční), tak i u luskovin (hrách, bob a sója). V rámci projektu byl zkoumán i potenciál nových způsobů využití studovaných druhů pro lidskou výživu.