Trvale udržitelné a inovační využití odpadů ze zpracování hroznů a ovoce

Program: EUREKA:WINEREST

Projektový tým

Institute for Forage Crops, Ltd. Kruševac, Serbia – příjemce – koordinátor
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. – příjemce

Řešitelský tým

Mgr. Tomáš Vymyslický – odpovědný řešitel

Financováno: Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Program  EUREKA CZ 

Doba řešení: 2012 – 2015

Souhrn projektu

Cílem projektu je zajištění ekologicky a ekonomicky přijatelné likvidace odpadních surovin z výroby vína a ovocných šťáv procesem silážování a kompostování. Hlavní část řešení projektu bude ověřovat vliv kompostů vyrobených z matolin a ovocných výlisků na půdní prostředí, růst a vývoj rostlin. Současně budou nové komposty zkoušeny k využití v protierozní ochraně půdy a při rekultivacích (vinice, trvalé travní porosty, svahy a výsypky). Význam ochrany půdy proti erozi vzrůstá z důvodu toho, že v posledním desetiletí docházelo v mnoha oblastech v ČR i Evropy k častějšímu vzniku rozsáhlých povodní. Možnost dobrého uplatnění kompostu z matolin na trhu se jeví jako velmi pravděpodobná. Vycházíme mimo jiné i z předpokladu, že náklady na výrobu kompostu z testovaných odpadů nebudou vysoké a navíc přispějí k zužitkování těchto organických zbytků. Příprava siláží bude zaměřena na získání kvalitního krmiva s vysokým obsahem nutričně cenných látek.