Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny...

Oficiální název

Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech

Projektový tým

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. – příjemce koordinátor
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce
Česká zemědělská univerzita v Praze – příjemce
Mendelova univerzita v Brně – příjemce
ZERA-Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. – příjemce

Řešitelský tým

Plíva Petr, Ing. CSc. – odpovědný řešitel
Badalíková Barbora, Ing. – řešitel
Altmann Vlastimil, doc. Ing. Ph.D. – řešitel
Zemánek Pavel, doc. RNDr. Ph.D. – řešitel
Hejátková Květuše, Ing. – řešitel

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 2008 – 2012

Cíl projektu

Stanovit postupy pro uplatnění kompostů ze zbytkové biomasy pro úpravu fyzikálních a hydrofyzikálních vlastností deficitních orných půd i půd, určených pro obnovu TTP, se zaměřením na omezení odtoku srážkové vody a zvýšení akumulace vody v krajině.

Očekávané výsledky

Zhodnocení změn fyzikálních a hydrofyzikálních vlastností vybraných typů deficitních půd v závislosti na rozdílných dávkách a rozdílném způsobu zapravení kompostů do půdy a jejich vliv na infiltraci a retenční kapacitu půdy. Budou stanoveny postupy využití kompostů pro úpravy půdních vlastností k omezení povrchového odtoku dešťových srážek, k ochraně povrchových a podzemních vod a k možnosti zvyšování akumulace vody v krajině.