Whistleblowing je ve vyspělých zemích považovaný za efektivní nástroj, jak odhalovat neetické či protiprávní jednání i uvnitř soukromé organizace. K této formě řešení nešvarů a problémů v rámci podnikání se hlásí i Zemědělský výzkum,spol. s r.o., kdy zároveň reaguje jak na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), tak na zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

Interní oznamovací systém pro oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis či předpis Evropské unie upravující určité oblasti [viz § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů], slouží pro oznamovatele, kterými může být pouze fyzická osoba, konající pro Zemědělský výzkum,spol. s r.o. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, nebo dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž apod. nebo uchazeč o práci nebo jinou obdobnou činnost u Zemědělského výzkumu,spol. s r.o. - typicky zaměstnanec společnosti Zemědělský výzkum,spol. s r.o., protože Zemědělský výzkum,spol. s r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ně nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatelé se mohou v první řadě obrátit na tzv. příslušnou osobu (viz kontaktní údaje níže) nebo využít vnitřní oznamovací systém společnosti Zemědělský výzkum,spol. s r.o. (lze využít webový odesílací formulář – viz níže, nebo oznámení učinit písemnou formou – kontaktní údaje u tzv. příslušné osoby nebo ústní/osobní formou – ústní podání prosíme domluvit si na kontaktních údajích tzv. příslušné osoby). 

Oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je preferovanou variantou, neboť případnou nápravu zjištěného protiprávního stavu může zajistit hned sama společnost Zemědělský výzkum,spol. s r.o.

Oznamovatelé mohou, bez ohledu na to, zda nejprve využijí vnitřní oznamovací systém společnosti Zemědělský výzkum,spol. s r.o., podat oznámení i Ministerstvu spravedlnosti ČR (více viz https://oznamovatel.justice.cz/ ) či orgánu veřejné moci příslušnému k přijímání oznámení podle jiných právních předpisů (v případě trestního oznámení jde o policejní orgán a státního zástupce, v případě oznámení přestupku jde o věcně a místně příslušný správní orgán), a to vnitrostátnímu i evropskému.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů a za tento přestupek lze uložit POKUTU do 50 000 Kč. 

 

Příslušnou osobou v rámci interního oznamovacího systému společnosti Zemědělský výzkum,spol. s r.o. je:

Mgr. Lucie Stejskalová, nar. 20. června 1979, advokátka

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Zemědělský výzkum,spol. s r.o. může oznamovatel podat:

 

S Vámi poskytnutými informacemi bude nakládáno důvěrně a utajeně příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat. Anonymní oznámení nebudou společností Zemědělský výzkum,spol. s r.o. přijímána ani vyřizována. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů. 

Zemědělský výzkum,spol. s r.o. nepřijímá oznámení od osob, které pro něj nevykonávají závislou práci (vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu), dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž nebo nebyla uchazečem o práci nebo jinou obdobnou činnost u Zemědělského výzkumu,spol. s r.o.

Informace a poučení dle GDPR – ochrana osobních údajů

 

1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů v rámci interního oznamovacího systému (whistleblowing)

Zemědělský výzkum,spol. s r.o. (dále též „ZV“) v rámci ochrany oznamovatelů a provozování interního oznamovacího systému plní své zákonné povinnosti na poli umožnění oznamování případného protiprávního jednání, které má znaky trestného činu nebo určitých přestupků nebo porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující určité oblasti (kupř. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; ochrana spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů; bezpečnost dopravy; ochrana životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat; ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů), o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Zaměstnanci ZV stejně jako další fyzické osoby (pracovníci s DPČ nebo DPP, stážisté, dobrovolníci atp., uchazeč o práci nebo jinou obdobnou činnost u ZV), včetně těch, které dané podmínky splňovaly dříve v minulosti, se tak dobrovolně mohou na ZV obracet se svými oznámeními, a to jak osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené poštou či osobně.

Co do rozsahu bude ZV zpracovávat jen osobní údaje poskytnuté přímo oznamovatelem – a to pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu (tzn. jméno, příjmení, datum narození, vztah k ZV, kontaktní údaje – telefon, e-mail, adresa bydliště, obsah oznámení). Tyto osobní údaje jsou ZV oznamovatelem poskytovány zcela dobrovolně ‒ pokud je oznamovatel neposkytne, nebude ZV moci na oznámení odpovědět, popř. na anonymní podání (tzn. bez uvedení jména, příjmení a data narození) nebude ani reagováno, protože ZV anonymní oznámení nepřijímá.

Příslušná osoba je dle zákona o ochraně oznamovatelů povinna o ústním oznámení pořídit jeho zvukovou nahrávku (pouze se souhlasem oznamovatele) nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení; tedy i v těchto prostředcích mohou být obsaženy osobní údaje, s nimiž bude příslušná osoba, resp. ZV nakládat.

Účelem zpracování je tak splnění povinností ZV coby povinné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů, včetně nakládání s oznámením, posouzením jeho důvodnosti nebo přijetí opatření k nápravě atd.


2. Právní základ

Zpracování osobních údajů oznamovatele je založeno na svobodném rozhodnutí oznamovatele učinit oznámení. Následné zpracování osobních údajů oznamovatele (v rozsahu nutných pro plnění zákonných povinností ZV – kupř. oznamování o přijetí oznámení, vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení odůvodněnosti oznámení) je tak založeno na faktu, že zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, která ZV dle zákona o ochraně oznamovatelů má [viz článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR].

U důvodných oznámení může být právním základem rovněž nezbytnost pro účely oprávněných zájmů ZV [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR], kdy ZV má oprávněný zájem na prevenci, zastavení a omezování kriminality a řady dalších nezákonných či nekalých jednání, které mohou být předmětem oznámení.

Poskytování osobních údajů ve výše uvedené souvislosti není smluvním požadavkem ZV, ani požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, s tím, že oznamovatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout - pokud ale neposkytne povinné údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude oznámení považováno za anonymní a pokud neposkytne nepovinné údaje (zejména kontaktní), nebude ZV (resp. příslušná osoba) schopen oznamovateli na jeho oznámení odpovědět, ani jej informovat o výsledku přezkoumání oznámení, jak vyžaduje právní úprava.

Osobní údaje oznamovatele nejsou využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.

Komplexní přehled zpracovávaných osobních údajů:


Osobní údaj

Důvod požadavku 

na sdělení osobního údaje

Povinnost oznamovatele osobní údaj poskytnout

Možný důsledek neposkytnutí daného údaje

příjmení, jméno, 

datum narození oznamovatele

zákonný požadavek dle zákona č. 171/2023 Sb., 

o ochraně oznamovatelů

ANO

Bez daných osobních údajů se bude na oznámení hledět jako na anonymní a ZV není povinno takové oznámení přijmout a posoudit ho.

kontaktní adresa oznamovatele

zákonný požadavek dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

ANO

Bez daných osobních údajů se bude na oznámení hledět jako na anonymní a ZV není povinno takové oznámení přijmout a posoudit ho.

jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li příslušné osobě tyto údaje známy

zákonný požadavek dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

ANO

Bez daných osobních údajů se bude na oznámení hledět jako na anonymní a ZV není povinno takové oznámení přijmout a posoudit ho.

hlas oznamovatele v rámci pořízení zvukové nahrávky ústního oznámení

pro pořízení záznamu je ze zákona vyžadován souhlas oznamovatele

NE

Není-li dán souhlas oznamovatele, není o ústním oznámení pořízena zvuková nahrávka ústního oznámení.

soukromý e-mail oznamovatele

ze strany ZV není výslovně požadováno

NE

Zhoršená úroveň komunikace mezi ZV, resp. příslušnou osobou a oznamovatelem – nemožnost využití tohoto komunikačního kanálu

telefonní číslo na oznamovatele

ze strany ZV není výslovně požadováno

NE

Zhoršená úroveň komunikace mezi ZV, resp. příslušnou osobou a oznamovatelem – nemožnost využití tohoto komunikačního kanálu

údaje, které uvede sám oznamovatel (kupř. osobní údaje v rámci oznámení, podpis) 

zákonný požadavek dle zákona č. 171/2023 Sb., 

o ochraně oznamovatelů

 

 

ANO

 

Oznámení má obsahovat informace o možném určitém (viz § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů) protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u ZV, pro něhož oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Bez daných informací nelze řádně prověřit a posoudit obsah oznámení  a řádně splnit zákonné povinnosti příslušné osoby, resp. ZV.

identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa

zákonný požadavek dle zákona č. 171/2023 Sb., 

o ochraně oznamovatelů

 

 

NE

 

Dle § 21 zákona o ochraně oznamovatelů je příslušná osoba povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to i v rozsahu identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa. Není-li tedy tento osobní údaj příslušné osobě sdělen či znám, nemůže jej uvést do evidence oznámení.


3. Doba uchování

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne jeho přijetí. Po uplynutí této doby dojde k výmazu osobních údajů oznamovatele. Další uchování se může uskutečnit jen v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon nebo oprávněný zájem ZV (oznámení je stále řešeno nebo jsou z něj uplatňovány ZV nároky – kupř. při vědomě nepravdivém oznámení).


4. Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci splnění zákonných povinností ze strany ZV mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny pouze tzv. příslušné osobě dle zákona o ochraně oznamovatelů a mimo něj (ale bez prozrazení oznamovatele, resp. účelu komunikace):

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže se oznámení týká třetí země nebo osoby z třetí země.


Poučení o právech dle GDPR

Oznamovatel či jiná dotčená třetí osoba (svědek, údajný pachatel) má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. ZV osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 


Jako subjekt údajů má oznamovatel právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, a u údajů, které je ZV povinen užívat na základě závazných právních předpisů.


Výše uvedená práva přináleží i dalším subjektům osobních údajů, stanou-li se předmětem oznámení nebo jeho prověřování (kupř. svědci, tvrzený pachatel).

Právo na přístup však nesmí být zneužito k získání informace o totožnosti oznamovatele nebo svědků a výkon práva na opravu nesmí vést k úpravě prvků obsažených v oznámení.


Směrnice o zajištění genderové rovnosti ZDE