Nová technologie a zařízení na chemickou úpravu kapalné frakce digestátu a rozšíření jeho využití

Název projektu

Nová technologie a zařízení na chemickou úpravu kapalné frakce digestátu a rozšíření jeho využití

Číslo projektu

TA04021623

Projektový tým

Zemědělský výzkum, spol. s r. o. – hlavní příjemce
AgriKomp Bohemia, a.s. – další uchazeč

Řešitelský tým

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - koordinátor

Financováno: Technologická agentura České republiky


Doba řešení: 2014 –2017

Anotace projektu

Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko je  řešitelem projektu podpořeného v rámci 4. veřejné soutěže programu Alfa – TAČR, jehož cílem je vyvinout novou technologii pro úpravu fugátu k jeho efektivnějšímu a environmentálně příznivějšímu cílovému využití. 

Partnerem projektu je společnost agriKomp Bohemia, a.s.. Partneři společně vyvíjejí novou technologii pro chemickou úpravu a následné rozdělení fugátu na kapalnou složku - vodu a pevnou složku - zahuštěný fugát. Vodu bude možno přivést na stávající ČOV nebo vypustit přímo do vodoteče, použít k zavlažování a podobně, zahuštěný fugát bude smíchán s pevným výstupem ze separátoru - separátem a využit jako vysoce kvalitní hnojivo, použit jako podestýlka pro ustájení hospodářských zvířat nebo ke kompostování a rekultivaci.

Původní technologie využití koncového produktu vedla k výstavbě objemných skladovacích jímek a ke skladování kapalné frakce, tedy i značného množství balastní vody a následnému vyvážení kapalného digestátu nebo fugátu pomocí cisternových vozidel a aplikaci na půdu prostřednictvím postřikovačů a radličkových aplikátorů.  Nová technologie zajistí, převedení veškerých využitelných živin do pevné fáze, která bude snadněji skladována a na půdu aplikována rozmetáním s následným zaoráním. Tím bude do půdy vracen i větší podíl pevné složky. Voda bude průběžně odváděna a využívána a nebude zvyšovat nároky na skladovací kapacity kapalného podílu.