Sléz pižmový

Malva moschata L.

ROKYT


Sléz pižmový

Popis

Sléz pižmový je polykarpická vytrvalá neklonální bylina. Kořen je kůlovitý, lodyha dole větvená, 30-100 cm vysoká, pokrytá chlupy. Přízemní listy řapíkaté, většinou celistvé, lodyžní listy 5-7 dílné, nebo 5-7 sečné, listy na líci lysé, na rubu chlupaté. Kvete růžově a bíle. Korunní lístky trojúhelníkovité, obvejčité, mělce vykrajované. Plod je složený až z dvaceti plůdků, které jsou hustě hnědě chlupaté. 

Vyskytuje se v pastvinách, na svahových loukách, lesních travnatých pláních, v mezích, v křovinách, na okrajích lesů, podél cest, zahrad, plotů, v příkopech u silnic, na železničních náspech, na rumištích, v zahrádkách, na hřbitovech. Roste spíš na vápníkem chudých půdách, především na silikátových horninách. Vyskytuje se porůznu po celém území ČR, s větší frekvencí v suprakolinním a submontánním stupni. Svým habitem se výrazně podílí na rázu krajiny, přirozeně se vyskytuje na loukách a pastvinách a na tato místa patří. Svým habitem i barvou květů je nepřehlédnutelný a v určitém smyslu může mít v porostech vyšší význam společensko - estetický, než dietetický. Sléz patří mezi rostliny produkující značné množství pylu i nektaru, proto bývá vyhledáván a hojně navštěvován opylovateli. 

Hospodářské vlastnosti
Z hlediska pícninářského se jedná o velmi zajímavou plodinu, která může být využita při sestavování pícninářských směsí pro obnovu a přísevy luk a pastvin. Pro tyto účely je na trhu sice velké množství směsí, ale ty mají úzkou druhovou základnu, bývají sestaveny z několika druhů trav ( kostřavy, jílky, jejich kříženci, potom srhy, bojínky a psárky) a z jetelovin (většinou nosný jetel luční). To z toho důvodu, že jednak jsou to pícninářsky významné druhy s vysokou dietetickou hodnotou a osivo je relativně levné. S přidáváním dalších komponent (bylin), jejichž výroba osiv je okrajovou záležitostí, by se osivo výrazně prodražilo a tím se stává se neprodejným. Cena osiva slézu není tak vysoká, jako u jiných bylin.