Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin

Číslo projektu: 1G46055
Odpovědný řešitel: Rotrekl Jiří
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky
Doba řešení: 2004–2008

Souhrn:
V posledních letech výskyt extrémních meteorologických událostí zásadním způsobem ovlivnil zemědělskou produkci České republiky. Podle řady odborníků se jedná o projevy tzv. změny klimatu. V nejteplejších podmínkách na extrémně lehkých či těžkých půdách lze předpokládat vznik lokalit, na nichž bude obtížně docílit ekonomické efektivnosti rostlinné výroby. Nejvíce zasažené budou lokality s nižší nadmořskou výškou, na nichž lze předpokládat častější výskyt meteorologického sucha, což by se mohlo negativně promítnout na výši výnosů v našich nejproduktivnějších oblastech. V takových podmínkách je třeba pomocí některých agrotechnických zásahů snížit negativní vliv sucha. Cílem projektu je optimalizace tzv. pěstebních technologií modifikovaných podle půdně klimatických podmínek, kterým není u nás věnována dostatečná pozornost. V polních podmínkách budou komplexně zhodnoceny různé systémy hospodaření a zpracování půdy u vybraných plodin v sušších podmínkách. Vytvořené pěstební technologií plodin přizpůsobené měnícím se klimatickým podmínkám jsou předpokladem větší konkurenceschop­nosti rostlinné produkce při hospodaření v sušších oblastech České republiky.