Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

 • vymyslicky@vupt.cz
 • +420 547 138 824

Absolvent Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity v Brně, oboru Systematická botanika a geobotanika, v letech 1996–2001. Diplomová práce na téma: „Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek“.

V letech 2009-2016 studoval na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně doktorské studium na téma „Hodnocení genofondových kolekcí a suchovzdornosti vybraných druhů jetelovin“.

Od srpna 2001 pracuje ve Výzkumném ústavu pícninářském, spol. s r. o. v Troubsku. Od ledna 2004 pak pracuje i v Zemědělském výzkumu, spol. s r. o. Troubsko.

Podílel se na řešení následujících projektů: „Metody konzervace a monitorování mizejícího genofondu krajových forem a ohrožených planých druhů užitkových rostlin“ (2000–2003), „Zvyšování diverzity jetelovinotravních společenstev“ (2003–2007), „Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství“ (2004–2008), „Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství“ (2006–2009), Eureka INWASCOMP (E!3824) „Od průmyslových odpadů ke komerčním produktům“ (2007–2010), „Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu“ (2008–2011), „Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství“ (2010–2014), Eureka WINEREST (E!6742) „Trvale udržitelné a inovační využití odpadů ze zpracování hroznů a ovoce“ (2012-2015), „Zakládání a údržba porostů hrází rybníků s ohledem na jejich využití“ (2012-2016), „Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží“ (2013-2017) a dalších.

Je specializován na studium vegetace úhorů, biologie a ekologie plevelů, vzácných a ohrožených druhů české květeny; na studium travinné vegetace; na studium druhů čeledi Fabaceae a jejich využití v zemědělství a krajině. Zúčastnil se mapování a aktualizací mapování NATURA 2000 v České republice. Je členem České botanické společnosti a sdružení Eucarpia.

Své výsledky prezentoval na konferencích, seminářích a workshopech v České republice i v zahraničí. Je autorem a spoluautorem více jak 200 publikací a příspěvků.

Jazykové znalosti:
 • Angličtina – aktivní znalost
 • Ruština – aktivní znalost
 • Němčina – pasivní znalost

Výzkumné zaměření:
 • Genetické zdroje pícnin a dalších rostlin
 • Biodiverzita travních porostů
 • Biodiverzita úhorů
 • Regionální osivové směsi
 • Pícniny a klimatická změna
 • Agrobotanika
 • Vymyslický T., Gottwaldová P., Pelikán J. (2003): Some important species of the family Fabaceae studied in the Research Institute for Fodder Crops, Troubsko. – Czech J. Genet. Plant Breed., 39, (Special Issue): 258–263.
 • Vymyslický T. et Grulich V. (2004): Chorispora tenella a Corispermum canescens na jižní Moravě. – Zpr. Čes. Bot. Společ., 39: 167–170.
 • Vymyslický T. (2004): Rozšíření vybraných invazních druhu rostlin na aluviích jihomoravských rek. – Zpr. Čes. Bot. Společ., 39: 41–62.
  Vymyslický T., Reiterová L., Bábková M. (2005): The collecting and utilization of plant genetic resources from the Podyjí National Park (Czech Republic). – In: Sborn. Konf. Eucarpia, „Plant Genetic Resources of Geographical and Other Islands“, Castelsardo, Italy, 30.3.–2.4.: 305–310.
 • Pelikán J., Vymyslický T., Nedělník J., Gottwaldová P., Rotrekl J. (2005): Increasing the diversity of forage crop communities. – In: „Integrating Efficient Grassland Farming and Biodiversity“, Grassland Science in Europe, 10: 569–572.
 • Vymyslický T. (2005): Srovnávací biologie dvou ohrožených druhů plevelů: Centaurea cyanus a Caucalis platycarpos. – Sbor. věd. prací Troubsko 15: 83–92.
 • Vymyslický T., Moravcová H., Pokorný R., Pelikán J., Nedělník J., Soldánová M., Poláková M. (2009): Complete evaluation of the Czech core collection of Trifolium pratense, including morphological, molecular and phytopathological data. – In. Proceedings of the XXVIIth Eucarpia symposium on improvement of fodder crops and amenity grasses, Copenhagen, Denmark, 19–23.8.2007: 223–227.
 • Vymyslický T., Janovská D., Rysová J., Hofbauer J., Šmahel P., Pelikán J.: Genetic resources of minor crops for healthy human nutrition. – In: Conference Proceedings: „Breeding 2008“, Novi Sad, Srbsko, 24.-27.11.2008: 128–131. ISBN 978–86–80417–20–2.
 • Vymyslický T., Fabšičová M. et Musil Z. (2009): Sustainable small-area grassland and barren management with respect to flora and insect diversity. – In: “Alternative Functions of Grassland”, Grassland Science in Europe, 14: 273–276. ISBN 978–80–86908–15–1.
 • Uplatněná certifikovaná metodika 8/09: Vymyslický T. et Neugebauerová J. (2009): Metodika pěstování lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra L.) v České republice. – VÚP Troubsko, ZV Troubsko. 23 s. ISBN: 978–80–86908–17–5.
  Vymyslický T. (2010): Monitoring of selected threatened Fabaceae species in Moravia. – Czech J. Genet. Plant Breed., 46 (special issue): S9–S13.
 • Vymyslický T., Knotová D., Badalíková B., Hrubý J., Bartlová J., Nedělník J. (2010): Monitoring of vegetation changes on dykes after sowing selected species. – In: Biotechnology in animal husbandry, Vol. 26/2 (special issue): 567–575. ISSN 1450–9156.
 • Vymyslický T., Pelikán J., Gottwaldová P., Nedělník J. (2010): The Czech core collection of Trifolium repens L. – In: Ed. Christian Huyghe: Sustainable Use of Genetic Diversity in Forage and Turf Breeding. Springer, 167–172. ISBN 978–90–481–8705–8.
 • Vymyslický T., Pelikán J., Janovská D., Vaculová K., Rysová J., Hofbauer J., Šmahel P., Balounová M., Prokeš J. (2010): Pěstování vybraných minoritních plodin v podmínkách České republiky pro jejich využití v potravinářství. – Úroda 12, vědecká příloha, 65–70. ISSN: 0139–6013.
 • Vymyslický T., Fabšičová M., Entová M., Kůrová J. (2011): Fallows as a small-area possibility how to increase the biodiversity in grasslands. – In: Grassland Farming and Land Management Systems in Mountainous Regions“, Grassland Science in Europe, 16: 514–516. ISBN 978-3-902559-65-4.
 • Vymyslický T., Semanová I., Janků L., Spačková P. (2011): Porovnání změn druhového složení směsí vysetých na různých experimentálních lokalitách. – Úroda 10, vědecká příloha, 668–673. ISSN: 0139-6013.
  Gillová L., Kitner M., Majeský L., Skálová D., Vymyslický T. (2011): Nové poznatky o druhu pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii). – Příroda 31: 11-31.
 • Kitner M., Majeský L., Gillová L., Vymyslický T. & Nagler M. (2012): Genetic structure of Artemisia pancicii populations inferred from AFLP and cpDNA data. – Preslia 84: 97–120.
 • Vymyslický T., Šmarda P., Pelikán J., Cholastová T., Nedělník J., Moravcová H., Pokorný R., Soldánová M., Poláková M. (2012): Evaluation of the Czech core collection of Trifolium pratense, including morphological, molecular and phytopathological data. – African Journal of Biotechnology 11 (15): 3583 – 3595.
 • Uplatněná certifikovaná metodika 13/11: Vymyslický T. et Neugebauerová J. (2012): Metodika hodnocení rodu lékořice (Glycyrrhiza L.). – VÚP Troubsko, ZV Troubsko, MENDELU. 32 s. ISBN: 978-80-86908-22-9.
 • Uplatněná certifikovaná metodika 16/11: Vymyslický T., Badalíková B., Knotová D., Bartlová J. (2012): Metodika aplikace EnviMIXu na hráze a jejich následné ozelenění. – VÚP Troubsko, ZV Troubsko. 39 s. ISBN: 978-80-86908-26-7.
 • Smýkal P., Coyne C., Ambrose M., Maxted N., Schaefer H., Blair M., Berger J., Greene S., Nelson M., Besharat N., Vymyslický T., Toker C., Saxena R., Roorkiwal M., Pandey M., Hu J., Li Y., Wang L., Guo Y., Qiu L., Redden R. & Varshney R. (2014): Legume crops phylogeny and genetic diversity for science and breeding. Critical Reviews in Plant Sciences, 34 (2015):43–104.
 • Vymyslický T., Musil Z. (2014): Monitoring of vegetation changes in selected sinkholes in the Moravian Karst, Czech Republic. – In: Ed. Sokolović D.: Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf. Springer, 49–54.
 • Vymyslický T., Badalíková B. (2015): The importance of vegetation on fishpond dykes in the Czech Republic. – In: Conference Proceedings of the 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 Albena, Section Ecology and Environmental Protection, 921–926.
 • Badalíková B., Novotná J., Vymyslický T., Knotová D., Hůrka M. (2015): Využití kompostů ze zbytků po zpracování hroznů a ovoce pro zlepšení půdních vlastností. – Uplatněná certifikovaná metodika 30/2015.