Mgr. Helena Hutyrová

  • hutyrova@vupt.cz
  • +420 547 138 806; 733 560 522
  • 2008 - dnes Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. v Troubsku - genetické zdroje rostlin; PR  - web, sociální sítě, exkurze, veletrhy, výstavy, dny otevřených dveří
  • 2004 - 2007 výzkumný pracovník v OSEVA PRO s.r.o., Výzkumné stanici travinářské v Zubří kde se podílela na řešení „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity“ a na řešení následujících projektů: „Zvyšování diverzity jetelovinotravních společenstev“ (2003 – 2007), „Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství“ (2004 – 2008), „Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině“ (2006 – 2011) a „Ovlivňování biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jetelovin a jejich bioregulátory“ (2007 – 2012). 
  • 1998 – 2004 Přírodovědecká fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty: biologie a chemie. Diplomová práce na téma: „Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion L.): studium populačně – ekologických charakteristik a návrh managementu druhu na lokalitě Losový v okrese v Vsetín.
  • 1992 – 1998 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm.
Jazykové znalosti
  • Angličtina – středně pokročilý

Hutyrová H., Pelikán J., Kubíková Z.(2020): VÝNOS ZELENÉ HMOTY SVAZENKY SHLOUČENÉ V ZÁVISLOSTI NA HMOTNOSTI VÝSEVKU. Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 355-359 , ISSN 0139-6013.

Hutyrová H., Kubíková Z., Pelikán J. (2020): VLIV TERMÍNU A ŠÍŘKY ŘÁDKŮ NA VÝNOS SEMEN U SVAZENKY SHLOUČENÉ. Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 361-365 , ISSN 0139-6013.

Hutyrová H., Pelikán J., Knotová D., Frei I. (2020): HODNOCENÍ SORTIMENTU SVAZENKY VRATIČOLISTÉ (PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH.). Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 367-370 , ISSN 0139-6013.

Frei I., Hutyrová H., Pelikán J.: Porovnání výkonnosti českých a srbských odrůd jetele lučního. Úroda 12, roč. LXVIII, 2021, vědecká příloha, s. 141-143 , ISSN 0139-6013.

Hutyrová H., Frei I., Pelikán J.: Porovnání vybraných znaků kozince cizrnovitého a kozince sladkolistého. Úroda 12, roč. LXVIII, 2021, vědecká příloha, s. 407-410 , ISSN 0139-6013.

Kubíková, Z.; Hutyrová, H.; Smejkalová, H.; Kintl, A.; Elbl, J. (2022). Application of extended BBCH scale for studying the development of Phacelia tanacetifolia Benth. Annals of applied biology, Vol. 181, Issue 3, 332 – 346. DOI 10.1111/aab.12779.