Ing. Daniela Knotová, Ph.D.

 • knotova@vupt.cz
 • +420 547 138 817
 • Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě (1994 - 1998)
  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, fakulta agronomická
 • (2002 - 2007), zakončená státní zkouškou (pícninářství, pěstování rostlin, chov hospodářských zvířat, ekonomika a management). Téma diplomové práce: „Vliv intenzity hnojení na druhovou skladbu obnoveného lučního porostu“.
 • 2009 - 2015: Mendelova univerzita v Brně, doktorské studium. Téma dizertační práce: „Hodnocení genetických zdrojů českých původů vojtěšky seté (Medicago sativa L.)“ 
Jazykové znalosti
 • Anglický jazyk – aktivní znalost
 • Německý jazyk – pasivní znalost 

Výzkumné zaměření
 • Genetické zdroje pícnin z čeledi bobovitých
 • Pěstování minoritních a netradičních druhů
 • Jetelotravní společenstva

Knotová D., Pelikán J., Vymyslický T., Raab S. (2012): The study of similarities among Medicago sativa L. Accessions. In: S. Barth, D. Milbourne (eds): Breeding Strategies for Sustainable Forage and Turf Grass Improvement. Springer Science, p. 283 – 288, ISBN 978-94-007—4554-4.

Pelikán J., Hýbl M. et al. (2012): Rostliny čeledi Fabaceae LINDL. (bobovité) České republiky. 1. vyd., Vydavatelství Ing. Petr Baštan, Olomouc, 230 s., ISBN 978-80-905080-2-6.

Knotová D., Pelikán J. (2013): Porovnání hospodářských výnosů českých odrůd vojtěšky seté. Úroda 12 (vědecká příloha): 149–152. ISSN 0139-6013.

Knotová D., Pelikán J., Macháč R. (2013): Produkce osiva světlice barvířské v ekologickém zemědělství. In: Sborník referátů Osivo a sadba, ČZU Praha, 235 – 238, ISBN 978-80-213-2358-2.

Pelikán J., Macháč R., Knotová D., Raab S. (2013): Metodika pěstování vybraných meziplodin na semeno v podmínkách ekologického zemědělství. Uplatněná certifikovaná metodika č. 23/13. Osvědčení č. 78-12/KÚ-SŘÚ/UKZUZ/2013, Troubsko, 40 s. ISBN 978-80-905080-8-8.

Šmahel, P., Knotová, D., Lang, J. (2013): Situation in production of fodder crops in the Czech Republic and growing of alfalfa, red clover and grass/clover mixtures. Journal of mountain agriculture on the Balkans. Volume: 16, N. 4, Pages: 936-958, ISSN: 1311-0489.

Knotová D., Skládanka J., Pelikán J.: The study of similarities among Czech alfalfa (Medicago sativa L.) varieties. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, Volume 62, Issue 5, pp. 971-977.

Knotová D., Pelikán J., Raab S. (2014): The Utilisation of Wild Fabaceae Species in Grasslands. Quantitative Traits Breeding for Multifunctional Grasslands and Turf, Springer Science + Business Media Dordrecht, DOI 10.1007/978-94-017-9044-7 13.

Knotová D., Pelikán J. (2015): The Seed Production of Camelina sativa L. in Conditions of Organic Farming.  12th Scientific and Technical Seminar on Seed and Seedings Location: Prague, CZECH REPUBLIC Date: FEB 05, 2015, p. 181-184. ISBN 978-80-213-2544-9.

Knotová D., Pelikán J.(2015): Produkce semene jetele panonského (Trifolium pannonicum) při různých podmínkách pěstování v ekologickém zemědělství. Úroda 12, 2015, s.64 – 65, ISSN 0139-6013

Ondřej Zítka, Markéta Komínková, Zuzana Lacková, Natalia Cernei, Pavel Horký, Veronika Mlejnková, Lucia Hodulíková, Marie Balabánová, František Mikyska, Daniela Knotová, Jan Pelikán, Jiří Skládanka, Vojtěch Adam, René Kizek (2014): Metodika stanovení biogenních aminů v silážích. – Uplatněná certifikovaná metodika. ISBN 978-80-7509-373-8

Raab S., Knotová D., Vymyslický T., Pelikán J., Semanová I., Straková M., Straka J., Lošák M., Ševčíková M.: Druhově pestrá osivová směs pro suché oblasti, zapsaný pod číslem 305283 u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Raab S., Knotová D., Vymyslický T., Pelikán J., Semanová I., Straková M., Straka J., Lošák M., Ševčíková M.: Rekultivační osivová směs pro suché oblasti, zapsaný pod číslem 305285 u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Nedělník, J., Knotová, D., Pelikán, J., Vymyslický, T., Mihovski, T., Naydenova, G. (2016): Comparing yeild potential of the Czech and Bulgarian red clover varieties. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 29, 38-45. ISSN 1311-0489.

Knotová D., Mlejnková V., Pelikán J., Skládanka J., Vymyslický T., Balabánová M. & Hodulíková L. (2016): Pěstování vybraných jednoletých jetelovin s ohledem na kvalitu píce a silážování. Uplatněná certifikovaná metodika 31/16. ZV Troubsko. 37 s. ISBN: 978-80-88000-07-5

Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2016): Méně známé druhy zemědělských plodin. Agriprint s.r.o. Olomouc, 272 s., ISBN 978-80-88000-06-8

 • Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (MZe ČR)
 • Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství. (MZe ČR QI101C167)
 • Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží (MZe QJ1310100)
 • Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany semenářských porostů víceletých pícnin (MZe QJ1510121)
 • Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu (MŠMT2B08020)
 • Trvale udržitelné a inovační využití odpadů ze zpracování hroznů a ovoce (Eureka WINEREST (E!6742))