Ing. Jakub Prudil

  • prudil@vupt.cz
  • +420 547 138 822

2014 - Gymnázium Blansko

2017 - Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, obor Zahradnictví (Bc.)

2020 - Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, obor Zahradnictví (Ing.)

2021 - doposud - Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, obor Aplikovaná a krajinná ekologie (Ph.D. studium)

2021 - doposud - Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko – výzkumný pracovník

Jazykové znalosti

  • Angličtina – C1


Výzkumné zaměření

  • sledování půdního prostředí – organická hmota v půdě, kvalita humusu, fyzikální vlastnosti půd, chemické vlastnosti půd
  • využití spektrálních metod pro stanovení kvality huminových kyselin - UV VIS spektroskopie, IČ spektroskopie 
  • půdoochranné technologie – ochrana půdy proti vodní erozi a zhutňování, využití meziplodin

Prudil J., Pospíšilová L., Dryšlová T., Barančíková G., Smutný V., Sedlák L., Ryant P., Hlavinka P., Trnka M., Halas J., Koco Š., Takáč J., Boturová K., Dušková S., Neudert L., Rábek M. (2023): Assessment of carbon sequestration as affected by different management practices using the RothC model. Plant Soil Environ., 69: 532–544. https://doi.org/10.17221/291/2023-PSE

Prudil, J., Badalíková, B. (2022): Výzkum bezpečného využití digestátu jako alternativního zdroje organické hmoty a makroprvků do půdy. Certifikovaná metodika. 28 s. ISBN: 978-80-88000-38-9 (Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko).

Prudil, J., Badaliková, B., Pospíšilová, L., Sedlák, L., Šedová, L. (2022): Výnos plodin po aplikaci digestátu. Úroda. 2022. sv. 70, č. 12, s. 371--378. ISSN 0139-6013

Badalíková, B., Pospíšilová, L., Šarapatka, B., Vlček, V., Prudil, J., Černohorský, J., Bednář, M., Lukas, V., Netopil, P., Boturová, K. (2022): Komplexní posouzení heterogenity pozemků a návrh lokálně cíleného hospodaření na půdě s minimalizací rizik vodní eroze. Certifikovaná metodika. 36 s. ISBN: 978-80-88000-37-2 (Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko).

Badalíková, B., Burg, P., Mašán, V., Prudil, J., Jobbágy, J., Čížková, A., Krištof, K., Vašinka, M. Deep Placement of Compost into Vineyard Soil Affecting Physical Properties of Soils, Yield and Quality of Grapes. Sustainability 2022, 14, 7823. https://doi.org/10.3390/su14137823

Interreg CE project CE0100255 – Hlavní řešitel za ZV, spol. s r.o. - Development of Carbon Farming in the Central Europe - Carbon Farming CE

NAZV-QK22020032 Další řešitel za ZV, spol. s r.o. – Analýza a úpravy aplikačnı́ch schémat kompostů

DKRVO-MZE-RO1722 Hlavní řešitel za ZV, spol. s r.o. – 2 etapy: „Využití alternativních hnojiv (digestát x kompost) s důrazem na principy „carbon farming“; „Protierozní ochrana půdy s využitím směsí meziplodin“

TAČR TQ03000327 – Detekce významných houbových patogenů kořene jetele lučního a jejich korelace s obsahem mykotoxinů

ORCID: 0000-0002-7632-7275

ResearcherID: GLU-5507-2022

Scopus Author ID: 57778226500