Ing. Barbora Badalíková

  • badalikova@vupt.cz
  • +420 547 138 821

1973: Gymnázium Brno

1978: Vysoká škola zemědělská Brno, Fakulta agronomická, obor fytotechnický

1978 – 1995: Výzkumný ústav základní agrotechniky Hrušovany u Brna

1. 5. 1995 – dosud: Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o.  Troubsko – výzkumný pracovník

2004 – dosud:  Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko – výzkumný pracovník

                         2009 – 2018 vedoucí oddělení agrotechniky


Jazykové znalosti
  • Angličtina – aktivně
  • Němčina
  • Ruština – pasivně

Výzkumné zaměření
  • hospodaření na půdě – různé zpracování půdy, revitalizace zamořených půd
  • sledování půdního prostředí – organická hmota v půdě, kvalita humusu, fyzikální vlastnosti půd, chemické vlastnosti půd a některé biologické vlastnosti půd
  • půdoochranné technologie – ochrana půdy proti vodní erozi, využití meziplodin
  • výnosy plodin a jejich kvalitativní znaky

Badalíková B., Vašinka M., Burg P., Mašán V., Jelínek A., Roy A., 2020: Vyhodnocení vlastností půdy při použití hloubkové aplikace organické hmoty ve vinicích a sadech. Uplatněná certifikovaná metodika 46/20, 47 s.

Badalíková B., Vašinka M., 2020: Hodnocení obsahu organické hmoty v půdě a jejího vlivu na vodní erozi a půdní vlastnosti. Uplatněná certifikovaná metodika 47/20,  21 s.

Badalíková B., Vašinka M., 2019: Meziplodiny chrání půdu před nadměrným  výparem vody. In Sb.: Rostliny v suchých podmínkách a klimatická změna. Lednice 23.- 24. 10. 2019 Zahradnictví, roč. XVIII, vědecká příloha, s.1-8 

Badalíková B., Novotná J., 2018: Náchylnost k vodní erozi u zhutnělých půd. Úroda 12, roč. LXVI, 2018, vědecká příloha, s. 279-282

Badalíková B., Novotná J., Burg P., Zemánek P., 2018: Dosavadní výsledky půdních analýz po hloubkové aplikaci organické hmoty ve vinicích. AgritechScience [online], 2018, roč.12, č. 3, s. 1-6

Badalíková B., Novotná J., 2017: Vliv meziplodiny a aplikace kompostu na omezení vodní eroze. Úroda 12, roč. LXV, vědecká příloha, s. 375-378

Badalíková B., Novotná J., Pospíšilová L., 2017: Omezení vodní eroze půdy při pěstování kukuřice na svahu a zlepšení retenční schopnosti půdy zapravováním organické hmoty. Ověřená technologie. 8 s.

Badalíková B., Novotná J., 2016: Sledování půdních vlastností při protierozní ochraně půdy a při aplikaci digestátu. Uplatněná certifikovaná metodika 34/16, 32 s.

Badalíková B., Novotná J., Pospíšilová L., 2016: Vliv zapravení organické hmoty na půdní vlastnosti a snížení vodní eroze. Uplatněná certifikovaná metodika 33/16, 41 s.

Badalíková B., Novotná J., Altmann V., Balada I., 2016: Effect of diffrect doses of compost on soil properties. In sb.: 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE), ČZU Praha 07. - 09. 09. 2016, s.44-51