Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

  • rotrekl@vupt.cz
  • +420 547 138 828

1957 – 1960 Jedenáctiletá střední škola
1960 – 1965 Vysoká škola zemědělská, fakulta agronomická, Brno
1972 – 1976 kandidát věd, obor ochrana rostlin
1996 habilitace, obor ochrana rostlin

1966 – 1969 JZD Dolní Dunajovice, okres Břeclav, agronom
1969 – dosud VÚP Troubsko, výzkumný pracovník

Jazykové znalosti:

ruština – aktivní znalost
němčina – pasivní znalost
angličtina – pasivní znalost

Výzkumné zaměření:

Podílí se na řešení výzkumných projektů v rámci Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR Projekty: „Ovlivňování biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jetelovin a jejich bioregulátory“, „Ověřování nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovými krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům“ a projektu MŠTM ČR „Geneticko-šlechtitelské a technologické aspekty trvale udržitelného pícninářství“.Ve výzkumných projektech řeší především na problematiku hmyzích škůdců.

Autorem okolo 480 vědeckých a odborných publikací

2016
ROTREKL, J. (2016): Zásady při pěstování semenných porostů vojtěšky. Pícninářské listy, roč. XXII. s. 28 – 31.
ROTREKL, J. (2016): Hmyzí druhy poškozující porosty máku setého. Zborník zo 8. odborného seminára “Mak siaty pre Slovensko“, NPPC VÚRV Piešťany, 3. 11. 2016 s. 7 – 8.
ROTREKL, J.(2016) : Škodcovia v porastoch maku. Naše pole, roč. XIX, č. 12 , s. 34 -36.
ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., SEIDENGLANZ, M., HLAVJENKA,V., HRUDOVÁ E., TÓTH, P.(2016): Stonkoví krytonosci na ozimé řepce. Agromanuál roč. 11, č. 2 s. 48 – 49.
ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P.(2016): Regulace početnosti zavíječe kukuřičného v porostech kukuřice. Agromanuál roč. 11, č. 5, s. 46 – 47.
ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P. (2016): Výskyt makovicových škůdců na máku a jeho ochrana proti nim. Úroda, roč. 64, č. 2 s. 50 – 56
SEIDENGLANZ M., POSLUŠNÁ J., HLAVJENKA V., ŠAFÁŘ J., KOLAŘÍK P., ROTREKL J., HRUDOVÁ E., TÓTH P., HAVEL J., PLACHKÁ E., TÁNCIK J., HUDEC K. (2016): Correlations between susceptibilities to lambda-cyhalothrin and chlorpyrifos-ethyl respect to thiacloprid in Czech populations of Meligethes aeneus. Integrated Control in Oilseed Crops IOBC-WPRS Bulletin, Vol. 116 : 24-31.
SEIDENGLAN M., HRUDOVÁ E., KOLAŘÍK P., HAVEL J., ROTREKL J., TÓTH P., ŠAFÁŘ J., POSLUŠNÁ J., PLACHKÁ E., TÁNCIK J., HUDEC K. (2016): Shrnutí a interpretace výsledků osmiletého monitoringu (2009 – 2016) citlivosti českých (a částečně i slovenských) populací blýskáčků (Meligethes aeneus) k insekticidům. Summary and interpretation of eight years lasting monitoring (2009 – 2016) of susceptibility of Czech (and partly Slovak) pollen beetle´s (Meligethes aeneus) populations to insecticides. Úroda, roč 64, č. 12, vědecká příloha s. 277 – 280.
2015
ROTREKL, J.(2015):Zásady opylování vojtěšky a jetele lučního.Úroda roč.63, č.10, s.47– 49.
ROTREKL J., KOLAŘÍK P. (2015): Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera virgifera) jako škůdce kukuřice. Agromanuál roč. 10, č. 6, s. 36 – 37.
KOLAŘÍK P., ROTREKL J. (2015):Perspektivní metody ochrany proti listopasům rodu Sitona při zakládání porostů víceletých pícnin. Pícninářské listy, roč. XXI. s. 60 – 62.
KOLAŘÍK P., ROTREKL J. (2015): Zastoupení hmyzích druhů na vojtěšce seté v letech 2013 a 2014. Agromanuál roč. 10, č. 7, s. 34 – 37.
KOLAŘÍK P., ROTREKL J. (2015): Krytonosec kořenový v porostech máku setého. Úroda roč. 63, č. 4, s. 52 – 54.
KOLAŘÍK P., ROTREKL J. (2015): Monitoring bázlivce kukuřičného v letech 2013 a 2014. Úroda roč. 63, č. 5, s. 20 – 24.
SEIDENGLANZ M., POSLUŠNÁ J., ROTREKL J., KOLAŘÍK P., HRUDOVÁ E., TÓTH P., HAVEL J., BERNARDOVÁ M., SPITZER T. (2015): Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) susceptibility to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011. Plant Protect. Sci., Vol. 51, No.1: 24-44.
SEIDENGLANZ M., POSLUŠNÁ J., ROTREKL J., KOLAŘÍK P., HRUDOVÁ E., TÓTH P., HAVEL J., BERNARDOVÁ M. (2015): Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013. Plant Protect. Sci., Vol. 51, No. 2: 94-107.
SEIDENGLANZ M., POSLUŠNÁ J., ROTREKL J., KOLAŘÍK P., HRUDOVÁ E., TÓTH P., HAVEL J., SPITZER T., BERNARDOVÁ M. (2015): Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu? Úroda, Vol. 63, No. 4, s. 66 - 70.
SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., TÁNCIK, J. (2015): Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a organofosfát chlorpyrifos-ethyl v letech 2014 a 2015. Sborník konference s mezinárodní účastí PROSPERUJICI OLEJNINY 2015: 10.12. – 11.12. 2015, ČZU Praha a Větrný Jeníkov: Česká zemědělská společnost při ČZU v Praze, Sdružení Český mák a Katedra rostlinné výroby na ČZU v Praze, 2015, s. 88 - 91, ISBN 978-80-213-2598-2.
2014
ROTREKL,J. (2014): Ochrana obilnin před hmyzími škůdci I. Naše pole, roč. XVII, č. 4, s. 16 -18.
ROTREKL,J. (2014): Ochrana obilnin před hmyzími škůdci II. Naše pole, roč. XVII, č. 5, s. 48 - 49.
ROTREKL J., KOLAŘÍK P., SEIDENGLANZ M., POSLUŠNÁ J., HRUDOVÁ E., TÓTH P., HAVEL J., PLACHKÁ E., SPITZER T., BÍLOVSKÝ J.: (2014): Ochrana porostů ozimé řepky před stonkovými krytonosci rodu Ceutorhynchus. Agromanuál, roč. 9, č. 2, s. 44 – 47.
ROTREKL J., KOLAŘÍK P.(2014): Bázlivec kukuřičný jako budoucí významný škůdce kukuřice. Úroda roč. 62, č. 4, s. 14 – 16.
ROTREKL J., KOLAŘÍK P.(2014): Výskyt užitečného hmyzu v zemědělské krajině. Beneficial inscet in agricultural land. „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“ v Brně 20.–21 .listopadu 2014. Úroda 12, 2014, vědecká příloha, s. 57 – 64.
KOLAŘÍK P., ROTREKL J, (2014): Možnosti ekologické ochrany semenných porostů jetele lučního. Pícninářské listy, roč. XX. s. 31 - 33
KOLAŘÍK P., ROTREKL J, (2014): Výskyt teplomilných druhů hmyzích škůdců v porostech vojtěšky (Medicago sativa L.) na jižní Moravě v letech 2009 až 2013.
Rostlinolékař, roč. 25, č. 6, s. 17 – 20.
2013
ROTREKL J., KOLAŘÍK P. (2013): Významní hmyzí škůdci semenné vojtěšky. Pícninářské listy roč. XIX, s. 84 – 86.
ROTREKL J., KOLAŘÍK P. (2013): Ochrana máku před krytonoscem kořenovým. Agromanuál roč. 8, č. 3, s. 64 – 65.
ROTREKL J., KOLAŘÍK P. (2013): Regulace početnosti hmyzích škůdců na hrachu
setém. Agromanuál, roč. 8, č. 4 s. 84 – 86.
ROTREKL J., KOLAŘÍK P. (2013): Žlabatka stonková (Timaspis papaveris) na máku a ochrana proti ni. Agromanuál, roč. 8, č. 5, s. 65 – 66.
ROTREKL J., KOLAŘÍK P. (2013): Hmyzí škůdci v porosetch vojtěšky pěstované na semeno a ochrana proti nim. Rostlinolékař, roč. 24, č. 3, s. 17 – 19.
KOLAŘÍK P., ROTREKL, J. (2013): Regulace početnosti nosatčíků rodu Apion (Coleoptera: Curculionidea) v semenných porostech jetele lučního (Trifolium pratense L.), Rostlinolékař 1/2013, s. 14 – 17, ISSN 1211-3565
KOLAŘÍK P., ROTREKL J. (2013): Ochrana semenných porostů jetele lučního (Trifolium pratense L.) před hmyzími škůdci, certifikovaná metodika, 32 s. ISBN 978-80-905080-5-7, č.j. SRS 022147/2013
KOLAŘÍK P., ROTREKL J. BARTÁK M., FRYDRYCH J., KRUPAUEROVÁ A.(2013): Biodiverzita hmyzu v porostech vojtěšky seté (Medicago sativa L.) při         porovnání dvou pěstitelských technologií. Biodiversity of insect in alfalfa fields (Medicago sativa L.) in two different management systems. „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“ v Brně 14.–15. listopadu 2013. Úroda 12, 2013, vědecká příloha, s. 209 – 212. (recenzovaná publikace) ISSN 0139-6013.
KOLAŘÍK P., ROTREKL J. (2013): Regulation of the abundance of clover seed weevils, Apion spp. (Coleoptera: Curculionidae) seed stand of red clover          (Trifolium pratense L.). Journal of Entomological and Acarological Research, Vol 45, No 3, p. 105 – 109.
SEIDENGLANZ M., POSLUŠNÁ J., KOLAŘÍK P., ROTREKL J., HRUDOVÁ E., TÓTH P., HAVEL J., PLACHKÁ E., SPITZER T., BÍLOVSKÝ J.: (2013): Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802). Uplatněná metodika, 40 s. ISBN: 978-80-87360-20-0, čj. SRS 031634/2013
SEIDENGLANZ M., POSLUŠNÁ J., ROTREKL J., KOLAŘÍK P., HAVEL J., HRUDOVÁ E. (2013) First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic. IOBC-WPRS Bulletin92: 67 – 76
FRYDRYCH J., CAGAŠ B., KOLAŘÍK P., ROTREKL J., BARTÁK M.(2013): Metodika hodnocení biodiverzity hmyzu v travních a jetelových porostech. Certifikovaná metodika, 25 s. ISBN 978-80-260-5529-7, osvědčení č.j. 83148/2013-MZE-17221
2012
ROTREKL,J., KOLAŘÍK,P. 2012:Krytonosec makovicový na máku a možnosti jeho regulace.Úroda, roč.60, č.5 s.78 – 80. ISSN 0139-6013
ROTREKL,J. (2012): Sledování hmyzích škůdců polních plodin a jejich prahy škodlivosti. Agromanuál roč,7, č. 11/12, s. 36 – 39.
KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J.:Výskyt a škodlivost bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) v letech 2007 až 2012 na jižní Moravě (CD-ROM). Sborník referátů z mezinárodní konference XV. Rostlinolékařské dny. Pardubice, 7.11. - 8. 11. 2012, Česká společnost rostlinolékařská.
KOLAŘÍK,P., ROTREKL,J.(2012):Rezistence škodlivých organismů vůči pesticidům (Resistence of harmful organisms to pesticides). „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“ v Brně 14.–15.listopadu 2012. Úroda 12, 2012, vědecká příloha, s.43 – 48. ISSN 0139-6013
SEIDENGLANZ M., HRUDOVÁ,E., KOLAŘÍK P., ROTREKL,J., HAVEL,J., SPITZER T. (2012): Podrobný monitoring letové aktivity samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) a k.řepkového (C.napi) jako možnost pro zpřesnění    insekticidních aplikací na stonkové krytonosce. (Detailed monitoring of Ceutorhynchus            pallidactylus    and C. napi female´s fly activity as a tool for more accurate timing of insecticidal applications to the stem weevils). Book of Abstracts from 32th scientific conference Rosliny Oleiste – Oilseed Crops: 17.5.–19.5. 2012,Poznaň: Poland,2012, pp., ISBN none, ISSN none.
SEIDENGLANZ M., ROTREKL,J., KOLAŘÍK P., HAVEL,J., HRUDOVÁ,E., TÓTH,P., POSLUŠNÁ,J. SPITZER T. (2012): Vývoj rezistence blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus F.) proti pyretroidům v různých regionech České republiky mezi lety 2008 a             2011 (Development of resistance of pollen beetles             (Meligethes aeneus F.) to       pyrethroids in various regions of the Czech Republic between 2008 and 2011). ).          Book of Abstracts from 32th scientific conference Rosliny Oleiste – Oilseed Crops:       17.5. – 19.5. 2012, Poznaň: Poland, 2012, pp., ISBN none, ISSN none