Publikace 2015

 • Badalíková B. (2015): Ochrana půdy v souvislosti se změnou klimatu. Brožura Mze: Genetické zdroje rostlin a změna klimatu, s. 13-17, ISBN 978-80-7434-249-3. 
 • Badalíková B., 2015: Jedna z možností ozdravení půdy. Zemědělský týdeník 26/15, roč. XVIII., s. 10-11, ISSN 1212-2246.  
 • Badalíková B., 2015: Možnost zamezení degradace půdy pomocí půdních přípravků. In: Sborník Mezinárodní rok půdy, Asociace soukromého zemědělství ČR, s. 12-14.
 • Badalíková B., Bartlová J. (2015): Possibilities of elimination of water erosion on slopes. In Proc. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2015, Albena 18-24 June, Bulgaria, pp. 255-262   ISBN 978-619-7105-37-7, ISSN 1314-2704.
 • Badalíková B., Bartlová J., 2015: Vliv kompostu z matolin na půdní strukturu a výnos plodin.    Vinař – Sadař, 4/2015, s.12-14, ISSN 1804-3054.
 • Badalíková B., Bartlová J., Červinka J., Pospíšil J., 2015: Influence of mechanized harvesting of biomass on soil compaction of pond dikes. In Sb. a CD Technoforum 2015 „New Trends in Machinery and Technologies for Biosystems“, Ráčkova dolina, Slovensko, 13. - 15. 5. 2015, s. 25-29 sborník: ISBN 978-80-552-1326-2  CD: ISBN 978-80-552-1325-5.
 • Badalíková B., Bartlová J., Vymyslický T., 2015: Changes in soil structure and water resistance of soil aggregates after the application of wine marc kompost. In: Modern Environmental Science and Engineering, USA, March 2015, Volume 1, No. 1, pp. 562-566, ISSN 2333-2581.
 • Badalíková B., Novotná J., 2015:  Proměnné vlastnosti půdy v posledních letech. Úroda 12/2015, roč. LXIII, vědecká příloha, s. 21-26, ISSN 0139-6013.
 • Badalíková B., Novotná J., 2015: Vliv aplikace digestátu na vybrané vlastnosti půdy. Pedologické dny, Deštné v Orlických horách 9. – 11. 9. 2015, s. 56, ISBN 978-80-244-4802-2.
 • Badalíková B., Novotná J., Vymyslický T., Červinka J., 2015: Infiltrační a protierozní efekt výsevku různých travních směsí na hrázích rybníků.   Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015, 6. – 7. Října 2015, s.140-142. 
 • Badalíková B., Novotná J., Vymyslický T., Červinka J., 2015: Vliv různých travních směsí na půdní infiltraci. Úroda 12/2015, roč. LXIII, vědecká příloha, s. 231-234, ISSN 0139-6013.
 • Badalíková B., Novotná J., Vymyslický T., Knotová D., Hůrka M., 2015: Využití kompostu ze zbytků po zpracování hroznů a ovoce pro zlepšení půdních vlastností. Certifikovaná metodika  30/15, 29 s, ISBN 978-80-86908-33-5. 
 • Badalíková B., Pospíšil J., 2015: Půdoochranné zpracování půdy. Úroda 11/2015, roč. LXIII, s. 44-46, ISSN 0139-6013.
 • Bartlová J., Badalíková B., Brtnický M., Hladký J.: Změny fyzikálních vlastností půdy při svahové erozi. Úroda 1, 2015, s. 64-65.                  
 • Bartlová J., Badalíková B., Pospíšilová L., Pokorný E., Šarapatka B., 2015: Water stability of soil aggregates in different systems of tillage. Soil and Water Research, 10 (3): 147-154.
 • Hladký J., Kynický J., Muchová, M., Juřička D., Brtnický M., Novotná J.: Vliv fyzikálních vlastností na biologii půdy. Úroda 12, 2015, vědecká příloha, s. 259 – 262, ISSN 0139-6013.
 • Jakešová, H., Řepková, J., Nedělník, J., Hampel, D., Dluhošová, J., Soldánová, M., Oš´tádalová, M. (2015): Selecting Plants with Increased Total polyphenol Oxidases in the Genus Trifolium. Czech J. Genet. Plant Breed. 51, 2015, No.4, 155-161.
 • Jílková, B., Víchová, J., Pokorný, R., Vejražka, K. (2015): Sensitivity of Colletotrichum acutatum Isolates to Selected Fungicides. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(4): 1111–1119.
 • Kintl A., Elbl J. (2015): Smíšená kultura aneb možnost dvou sklizní. – Úroda 63 (9): 14–17.
 • Kintl A., Elbl J., Dvořáčková H. (2015): Organická hmota v půdě - 1. část. – Úroda 63 (11): 42–43.
 • Kintl A., Elbl J., Dvořáčková H. (2015): Organická hmota v půdě - dokončení. – Úroda 63 (12): 53–54.
 • Knotová D., Pelikán J. (2015): Vybrané domácí teplomilné druhy čeledi Fabaceae vhodné pro ozeleňování xerotermních oblastí. – In: Genetické zdroje rostlin a změna klimatu, 28–30. Mze, Praha.
 • Knotová D., Pelikán J., Vícha D. (2015): Porovnání výnosového potenciálu českých a bulharských odrůd jetelů. Úroda 12, 2015, vědecká příloha, 151–154.
 • Kolařík, P.,  Rotrekl, J. (2015) Krytonosec kořenový v porostech máku setého, Úroda. 2015, 63, č. 4, s. 52-54, ISSN 0139-6013.
 • Kolařík, P.,  Rotrekl, J. (2015) Krytonosec makovicový a bejlomorka maková – zásady ochrany, Agromanuál, roč. 10, č. 6, s. 32 – 34.
 • Kolařík, P.,  Rotrekl, J. (2015) Monitoring bázlivce kukuřičného v letech 2013 – 2014, Úroda. 2015, 63, č. 5, ISSN 0139-6013.
 • Kolařík, P.,  Rotrekl, J. (2015) Ochrana vzcházejících porostů máků před hmyzími škůdci, Agromanuál 2015, roč. 10, č.3, s. 58 – 59.
 • Kolařík, P.,  Rotrekl, J. (2015) Ochrana vzcházejících porostů víceletých pícnin před hmyzími škůdci, Agromanuál, roč. 10, č. 4, s 68 – 69.
 • Kolařík, P.,  Rotrekl, J. (2015) Perspektivní metody ochrany proti listopasům rodu Sitona při zakládání porostů víceletých pícnin, pícninářské listy, ročník XXI., 60 – 62, ISBN 978-80-87091-59-3.
 • Kolařík, P.,  Rotrekl, J. (2015) Zastoupení hmyzích druhů na vojtěšce seté v letech 2013 a 2014. Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 34-37.
 • Kolařík, P., Kolaříková E. (2015) Nové možnosti ochrany semenných porostů jetele lučního proti nosatčíkům rodu apion, Úroda, roč. 63, č. 12, vědecká příloha, s. 47 – 52, ISSN 0139-6013.
 • Lang, J., Knotová, D.: Legume -grass mixtures grown on arable land under the conditions of water deficits. In: Proceedings of the 5th International Symposium for farming Systems Design. September 7-10, 2015. Agropolis International - 1000, av. Agropolis - 34394 Montpellier cedex 5, France, s. 195-196.
 • Lang, J., Nedělník, J., Jambor, V., Loučka, R.,  Tyrolová, Y., Třináctý, J. Kučera, J.: Hodnocení kukuřičných hybridů jednotným systémem. Úroda 12-2015, s. 48-50, ISSN 0139-6013.
 • Lang, J., Nedělník, J., Jambor, V., Loučka, R.,  Tyrolová, Y., Třináctý, J. Kučera, J.: Hodnocení kukuřičných hybridů jednotným systémem. Zpravodaj Svazu chovatelů českého strakatého skotu 2/2015, s. 30-32, ISSN: 1214-8016.
 • Lang, J.: Kvalita píce jetelovinotravních směsí na orné půdě ve srážkově rozdílných letech. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015. Sborník mezinárodní konference pořádané Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Ústavem ekológie lesa Slovenskej akadémie vied a Sľovenské spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy při SAV v Bratislave. Praha, 16-17.9.2015, s. 258-261, ISBN 978-80-813-2567-8.
 • Lang, J.: Vytrvalost jetelovinotravních směsí na orné půdě v teplotně a srážkově nevyrovnaných podmínkách Jižní Moravy. Úroda 12-2015, vědecká příloha, s. 93-98, ISSN 0139-6013.
 • Loučka, R., Jambor, V., Kučera, J., Lang, J., Nedělník, J., Třináctý, J., Tyrolová, Y.: Odhad produkce mléka z hybridů kukuřice. Náš chov 3/2015, s. 62-65, ISSN 0027-8068.
 • Loučka, R., Lang, J., Jambor, V., Nedělník, J., Třináctý, J., Tyrolová, Y., Kučera, J.: Kritéria pro výběr hybridů kukuřice na siláž. Certifikovaná metodika 29/15, Troubsko 2015.  32 s, ISBN 978-80-88000-05-1.
 • Loučka, R., Nedělník, J., Lang, J., Jambor, V., Třináctý, J., Tyrolová, Y., 2015: Evaluation of maize hybrids types harvested at the similar stage of maturity. Plant Soil Environment. Vol. 61, No. 12, s. 560–565.
 • Loučka, R., Nedělník, J., Lang, J., Jambor, V., Třináctý, J., Tyrolová, Y, Kučera J.: Systém hodnocení hybridů kukuřice (ZEA MAYS L.) pro potřeby praxe. Úroda 12-2015, vědecká příloha, s.105-111, ISSN 0139-6013.
 • Loučka, R., Nedělník, J., Lang, J., Jambor, V., Třináctý, J., Tyrolová, Y, Kučera J.: Korelační koeficienty mezi nutričními ukazateli hybridů kukuřice pěstovaných tři roky ve dvou lokalitách. Úroda 12-2015, vědecká příloha, s. 367-369, ISSN 0139-6013.
 • Loučka, R., Nedělník, J., Lang, J., Jambor, V., Třináctý, J., Tyrolová, Y, Kučera J.: Hodnocení hybridů kukuřice podle potenciální mléčné užitkovosti. Úroda 12-2015, vědecká příloha, s. 371-374, ISSN 0139-6013.
 • Loučka, R., Tyrolová, Y, Jambor, V., Lang, J., Nedělník, J., Třináctý, J., Kučera J.: Hodnocení skupin hybridů kukuřice podle MILK 2006. In: sborník referátů z mezinárodní konference XI. Kábrtovy dietetické dny o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv. Brno, 14-15. květen, 2015.
 • Nedělník J., Strejčková M., Sabolová T., Cagaš B., Both Z., Palicová J., Hortová B. (2015): First Report of Fusarium poae Associated with and/or Causing Silvertop on Loloid-type Festulolium in the Czech Republic. Plant Protection Science, 51(3): 136 – 140.
 • Nedělník, J., Konečná, K. (2015). Mycotoxins contamination of maize from 2014 and 2015 seasons and the possibilities how to eliminate it. In: Proceedings of the conference “The sixth conference of the Slovak Plant health Society“, 20.-21.10.20154, Nitra, 36-37, ISBN 978-80-972090-0-1.
 • Nedělník, J., Konečná, K. (2015):  Mykotoxiny v kukuřici. Úroda 12, 2015, 39-40.
 • Nedělník, J., Strejčková, M., Kolařík, P., Kolaříková, E., Sabolová, T., Cagaš, B., Both, Z. (2015) Parazitární běloklasost trav a první nález Fusarium poae u loloidních typů Festulolium, rostlinolékař 2/2015, 17 – 20, ISSN 1211-3565.
 • Nedělník, J.,Konečná, K., Moravcová, H., Skládanka, J.,Doležal, P. (2015): Microbiological and toxicological aspects of feed production including maize. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 18, 3, 2015, (442-451). Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Trojan, ISSN 1311-0489.
 • Novotná J., Badalíková B., 2015: Úhorové hospodaření na černozemi. Pedologické dny, Deštné v Orlických horách 9. – 11. 9. 2015, s. 65, ISBN 978-80-244-4802-2.
 • Pelikán J., Knotová D. (2015): Jetel alexandrijský (Trifolium alexandrinum L.). – Pícninářské listy, XXI: 12–13.
 • Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2015): Méně známé pícniny čeledi bobovité. – Farmář, 21 (6): 22–25.
 • Pelikán J., Knotová D., Vícha D. (2015): Porovnání výnosových a kvalitativních charakteristik u komonice bílé (Melilotus albus) a komonice lékařské (Melilotus officinalis). Úroda 12, 2015, vědecká příloha, 163–166.
 • Procházka, J., Vejražka, K., Lang, J. (2015) Influence of Seed Rate on Canopy Structure of Tufty Rye (Secale cereale, var. Multicaule). Seed and Seedlings XII, pages 195 – 198, ISBN:978-80-213-2544-9, OS:000357378800034
 • Ptáček V., Votavová A., Komzáková O. (2015): Experience in Rearing Common Carder Bees (Bombus pascuorum Scop.), with Some Notes on Three Similar Species: Shrill Carder Bee (B. sylvarum L.), Red-shanked Carder Bee (B. ruderarius Müll.), and Brown-banded Carder Bee (B. humilis Ill.) (Hymenoptera: Apidae). – Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 63(5):1535–1542.
 • Rotrekl, J. (2015): Škody na máku způsobené hmyzem. Zborník zo 7. odborného seminára “Mak siaty pre Slovensko“, NPPC VÚRV Piešťany, 19. 11. 2015 s.   23 – 25.
 • Rotrekl, J. (2015): Zásady opylování vojtěšky a jetele lučního. Úroda roč. 63, č. 10, s. 47– 49.
 • Rotrekl, J., Kolařík, P. (2015) Bázlivec kukuřičný (Diabriotica virgifera virgifera) jako škůdce kukuřice, Agromanuál, roč. 10, č. 6, 36 – 37.
 • Sabolová, T. (2015): The Possibilities for Identification and Characterization of Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars Using Microsatellite Markers. Seed and Seedlings XII, pages 120 – 125, ISBN:978-80-213-2544-9, WOS:000357378800034.
 • Seidenglanz, M., Hlavjenka, V., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P., Kazda, J. (2015) Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům, Agromanuál, 2015, roč. 10, č.2, s. 50 – 53.
 • Seidenglanz, M., Hlavjenka, V., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P. (2015) Kdy dospělci stonkových krytonosců osídlují porosty řepky ozimé, Rostlinolékař. 2015. sv. 26, č. 02, s. 23-26. ISSN 1211-3565.
 • Seidenglanz, M., Hlavjenka, V., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P.,Kazda, J. (2015) Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům. Agromanuál. 2015. sv. 10, č. 2, s. 50--53. ISSN 1801-7673.
 • Seidenglanz, M., Hlavjenka, V., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J. (2015) Podzimní škůdci řepky ve druhém roce bez mořidel a po druhé teplé zimě. Agromanuál. 2015. sv. 10, č. 8, s. 36--39. ISSN 1801-7673.
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J., Bernardová, M. (2015): Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013. Plant Protect. Sci., Vol. 51, No. 2. ISSN 1212-2580. IF - 0,597 WOS:000354769600007 DOI: 10.17221/40/2014-PPS
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J., Bernardová, M., Spitzer, T. (2015): Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) susceptibility to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011. Plant Protect. Sci., Vol. 51, No.1: 13-32. ISSN 1212-2580. IF - 0,597  WOS:000351997700003     DOI: 10.17221/34/2014-PPS
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J., Spitzer, T., Bernardová, M. (2015) Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?, Úroda. 2015, 63, č. 4, s. 66–70, ISSN 0139-6013.
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J., Spitzer, T., Bernardová, M. (2015) Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015: které insekticidy zaberou a které selžou?, Agromanuál 2015, roč. 10, č. 7, s. 52 – 55.
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J., Spitzer, T., Bernardová, M. (2015) Ochrana porostů řepky proti blýskáčkům se sníženou citlivosti proti některým insekticidům, naše pole
 • Šmahel, P. (2015) Možnosti regulace plevelů v porostech jetelovin s využitím nově registrovaných a připravovaných herbicidů. pícninářské listy, ročník XXI., 24 – 29, ISBN 978-80-87091-59-3.
 • Šmahel, P., Kolaříková, E. (2015) Možnosti regulace plevelů v porostech jetelovin s využitím registrovaných a připravovaných herbicidů. Agromanuál 2015, sv. 10, č. 7, s. 24 – 28. ISSN 1801-7673.
 • Šmahel, P., Kolaříková, E. (2015) Regulace plevelů v semenných porostech jetele alexandrijského (Trifolium alexandrinum L.). Úroda, roč. 63, č. 12, vědecká příloha, s. 219 – 222, ISSN 0139-6013.
 • Větrovcová M., Pos lušná J., Havel J., Plachká E., Cihlář P., Kolařík P., Barnet M. (2015) Vliv hnojení na obsah kadmia v semenech máku setého (Papaver somniferum L.). Úroda, roč. 63, č. 12, vědecká příloha, s. 391 – 394, ISSN 0139-6013.
 • Vymyslický T. (2015): Minor forage crop genetic resources. – Legume perspectives 6: 9–11.
 • Vymyslický T. (2015): Možnosti introdukce nových druhů čeledi Fabaceae v podmínkách měnícího se klimatu. – In: Genetické zdroje rostlin a změna klimatu, 84–86. Mze, Praha.
 • Vymyslický T. (2015): Úhorové hospodaření na půdě, ano či ne? – Úroda 63 (3): 10.
 • Vymyslický T. (2015): Využití netradičních bobovitých rostlin ve zdravé výživě. – In: Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa, 62–64. Mze, Praha.
 • Vymyslický T., Badalíková B. (2015): The importance of vegetation on fishpond dykes in the Czech Republic. – in Conference Proceedings of the 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2015 Albena, Section Ecology and Environmental Protection, 921–926.
 • Vymyslický T., Fabšičová M. (2015): Úhory, staronový fenomén české krajiny? Vesmír 94 (9): 519–521.
 • Vymyslický T., Hejduk S. (2015): Předběžné výsledky studia vlivu různých výsevních množství na výnosy píce vybraných vytrvalých jetelovin. – Úroda 12, vědecká příloha, 351–354.