Publikace 2021

Publikační výsledky podle "Definice jednotlivých typů výsledků" vydané Radou vlády České republiky pro výzkum, vývoj a inovace :

Jimp - článek v odborném periodiku obsažený v databázi Web of Science:


Jsc - článek v odborném periodiku obsažený v databázi SCOPUS

 • Elbl, J., Mezera, J., Kintl, A., Sirucek, P., Lukas, V. (2021): Comparisons of uniform and variable rate nitrogen fertilizer applications in real conditions – evaluation of potential impact on the yield of wheat available for use in animal feed (2021). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 69(1), s. 33-44.
 • Huňady, I., Ondrisková, V., Hutyrová, H., Kubíková, Z., Hammerschmiedt, T., Mezera, J. (2021): Use of Wild Plant Species: A Potential for Methane Production in Biogas Plants. International Journal of Renewable Energy Research 11(2), s. 921-932.


Jost - článek v recenzovaném odborném periodiku

 • Frei, I., Hutyrová, H., Pelikán, J. (2021): Porovnání výkonnosti českých a srbských odrůd jetele lučního (Trifolium pratense L.). Úroda 12, roč. LXIX, 2021, vědecká příloha, s. 141-144, ISSN  0139-6013.
 • Hutyrová, H., Frei, I., Pelikán, J. (2021): Porovnání vybraných znaků kozince cizrnovitého a kozince sladkolistého. Úroda 12, roč. LXIX, 2021, vědecká příloha, s. 407-410, ISSN  0139-6013.
 • Lang, J., Nedělník, J., Loučka R., Jambor V. (2021): Kvalita píce vojtěšky seté v podmínkách sucha. Úroda 12/2021, vědecká příloha, s. 659 – 664. ISSN 0139-6013.
 • Jiroušek, M., Frei, I., Winkler, J., Fabšičová, M., Zdražílková, M., Smetanová, S., Vymyslický, T. (2021): Orba travních porostů – pohroma nebo přínos pro biodiverzitu? – Úroda 12/2021, vědecká příloha časopisu: 427–434.
 • Vítámvás, P., Holubec, V., Raab, S., Vymyslický, T., Hlásná-Čepková, P. (2021): Testování fyziologických parametrů genetických zdrojů trav pro projekt TAČR „genofondy pro města a krajinu“. – Úroda 12/2021, vědecká příloha časopisu: 605–609.
 • Holátko, J., Hammerschimedt, T., Látal, O., Kintl, A., Veselý, A., Brtnický, M. (2021): Vliv přídavku biouhlu a bentonitu na kvalitní parametry digestátu. Úroda (2021) vědecká příloha časopisu, č. 12, s. 95-102. (ZVT).
 • Hammerschmiedt, T., Holátko, J., Húska, D., Škarpa, P., Kintl, A., Brtnický, M. (2021): Aplikace různých druhů elementární síry a ovlivnění aktivity půdních mikroorganismů. Úroda (2021) vědecká příloha časopisu, č. 12, s. 383-390. (ZVT).
 • Votavová, A. (2021): Hibernace čmeláka zemního (Bombus terrestris) v laboratorním chovu. Úroda 12/2021, vědecká příloha časopisu, s. 211-215. ISSN  0139-6013
 • Staveníková, J., Trněný, O., Malec, J., Vejražka, K., Hofbauer, J. (2021): Testování účinnosti kmenů dusík fixujících bakterií u cizrny beraní var. Olga. Úroda (2021), vědecká příloha časopisu č. 12, s. 571 - 578.
 • Kolařík, P., Kolaříková, K. (2021): Dynamika populace bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) na vybraných lokalitách jižní Moravy, Úroda 12, roč. LXIX, 2021, vědecká příloha, s. 265 – 270, ISSN 0139-6013
 • Smejkalová, H., Kubíková, Z. (2021): Herbicidní ochrana lničky seté. Úroda 12, roč. LXIX, 2021, vědecká příloha, s. 299 – 304, ISSN 0139-6013
 • Kolařík, P., Kolaříková, K. (2021): Citlivosti nosatčíků rodu Apion k účinným látkám insekticidů v letech 2018 – 2020, Úroda 12, roč. LXIX, 2021, vědecká příloha, s. 259 – 264, ISSN 0139-6013
 • Prudil, J., Badalíková, B. (2021): Vliv aplikační dávky digestátu na pedokompakci. Úroda 12/2021, roč. LXIX, vědecká příloha, s.543–550.
 • Badalíková, B., Vašinka, M., Prudil, J. (2021): Změny půdní struktury na svažitých pozemcích. (Changes of soil structure on the slopped lands). Úroda 12, roč. LXIX, 2021, vědecká příloha, s. 335 – 340 
 • Boturová, K., Prudil, J., Pospíšilová, L., Horáková, E. (2021): Změny vybraných půdních vlastností po zatravnění a zalesnění orné půdy. Úroda 12/2021, roč. LXIX, vědecká příloha, s.341–346.
 • Pospíšilová, L., Ryant, P., Dryšlová, T., Smutný, V., Rábek, M., Prudil, J. (2021): Vliv agrotechnických faktorů na kvalitu půdní organické hmoty. Úroda 12/2021, roč. LXIX, vědecká příloha, s.537–541.
 • Sedlák, L., Prudil, J., Boturová, K., Pospíšilová, L. (2021): Revitalizační opatření v lužním lese v nivě řeky Dyje. In Hospodaření s vodou v krajině. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2021, ISBN 978-80-7653-021-8.
 • Kubíková, Z., Smejkalová, H., Hutyrová, H., Šafář J. (2021): Výsledky desikačních pokusů u štírovníku růžkatého: hodnocení účinnosti zkoušených účinných látek a jejich kombinací. Úroda 12, roč. LXVIII, 2021, vědecká příloha, s. 43-50 , ISSN 0139-6013.
 • Šafář, J., Kubíková, Z., Seidenglanz, M. (2021): Možnosti desikace porostů lnu setého (Linum usitatissimum) a svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia). Úroda 12, roč. LXVIII, 2021, vědecká příloha, s. 585-588, ISSN 0139-6013.
 • Vymyslický, T., Knotová, D., Skládanka, J., Knot, P. and Brtnický, M. (2021): New approaches to the establishment of mixed cultures of alfalfa with grasses. Proceedings of the 34th Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section in cooperation with the EUCARPIA Festulolium Working Group: 137-140.


B - odborná kniha

 • Burg, P., Zemánek, P., Badalíková, B., Mašán, V., Zatloukal, P., Čížková, A., Vašinka, M. (2021): Hloubková aplikace organické hmoty u vinic a ověření jejího vlivu na půdní a růstové podmínky. (Depth Application of Organic Matter in Vineyards and a Verification of Effect on Soil and Growth Conditions). Mendelova univerzita v Brně, Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, roč. 14, č. 1., 90 s. ISBN: 978-80-7509-809-2 (on-line), ISSN: 1803-2109, DOI: doi.org/10.11118/978-80-7509-809-2


C - kapitola v odborné knize

 • Prichystalova, J., Holatko, J., Hammerschmiedt, T., Datta, R., Meena, R. S., Sudoma, M., Bielska, L., Radziemska, M., Gusiatin, Z. M., Kintl, A., Sharma, M., Danish, S., Zafar-ul-Hye, M., Brtnicky, M. (2021): Soil carbon stabilization to mitigate climate change, chapter: Biochar role in soil carbon stabilization and crop productivity, s. 1-46. DOI: 10.1007/978-981-33-6765-4_1. ISBN (eBook): 978-981-33-6765-4


D - stať ve sborníku

 • Vymyslický, T., Huňady, I., Ondrisková, V., Kubíková, Z. (2021): Suchovzdornost vybraných genetických zdrojů rodu Lotus ve fázi klíčení. Osivo a sadba, XV. Národní odborný a vědecký seminář 2021. Ve sborníku referátů, s. 99-106. ISBN 978-80-213 3080-1.
 • Kubíková, Z., Smejkalová, H., Hutyrová, H., Knotová, D. (2021): Vliv ošetření semenných porostů svazenky shloučené na klíčivost osiva. Osivo a sadba, XV. Národní odborný a vědecký seminář 2021. Ve sborníku referátů, s. 143-147. ISBN 978-80-213 3080-1.