Publikace 2020

Publikační výsledky podle "Definice jednotlivých typů výsledků" vydané Radou vlády České republiky pro výzkum, vývoj a inovace :

Jimp - článek v odborném periodiku obsažený v databázi Web of Science:

 • Lang, J., Barták, M., Hájek, J., Váczi, P., Zikmundová, B. (2020): Chilling effects on primary photosynthetic processes in Medicago sativa: Acclimatory changes after short- and long-term exposure to low temperatures. Biologia (2020). https://doi.org/10.2478/s11756-020-00470-6
 • Elbl, J., Šimečková, J., Škarpa, P., Kintl, A., Brtnický, M., Vaverková, M. D. (2020): Comparison of the Agricultural Use of Products from Organic Waste Processing with Conventional Mineral Fertilizer: Potential Effects on Mineral Nitrogen Leaching and Soil Quality. Agronomy, 10(2), 226. https://doi.org/10.3390/agronomy10020226 
 • Vaverková, M. D., Elbl, J., Koda, E., Adamcová, D., Bilgin, A., Lukas, V., Podlasek, A., Kintl, A., Wdowska, M., Brtnický, M., Zloch, J. (2020): Chemical Composition and Hazardous Effects of Leachate from the Active Municipal Solid Waste Landfill Surrounded by Farmlands. Sustainability, 12, 4531. doi:10.3390/su12114531

 • Lošák, T., Válka, T., Elbl, J., Kintl, A., Ketgen, A., Ketgen, N., Demková, L., Árvay, J., Varga, L., Hnátková, H., Gondek, K., Mierzwa-Hersztek, M. (2020): Fertilization with Magnesium- and Sulfur-Supplemented Digestate Increases the Yield and Quality of Kohlrabi: Sustainability, 12, 5733. doi:10.3390/su12145733

 • Kintl, A., Elbl, J., Vítěz, T., Brtnický, M., Skládanka, J., Hammerschmiedt, T., Vítězová, M. (2020): Possibilities of Using White Sweetclover Grown in Mixture with Maize for Biomethane Production. Agronomy, 10, 1407. doi:10.3390/agronomy10091407

 • Datta, R., Holatko, J., Latal O., Hammerschmiedt, T., Elbl, J., Pecina, V., Kintl, A., Balakova, L., Radziemska, M., Baltazar, T., Skarpa, P., Danish, S., Zafar-ul-Hye, M., Vyhnanek, T., Brtnicky, M. (2020): Bentonite-based organic amendment enriches microbial activity in agricultural soils. Land, 9(8), 258. https://doi.org/10.3390/land9080258

 • Vitez, T., Dokulilova, T., Vitezova, M., Elbl, J., Kintl,A., Kynicky, J., Hladky, J., Brtnicky, M. (2020): The Digestion of Waste from Vegetables and Maize Processing. Waste and Biomass Valorization, 11(6), 2467-2473, DOI: 10.1007/s12649-019-00583-3

 • Zafar-ul-Hye, M., Naeem, M., Danish, S., Khan, M. J., Fahad, S., Datta, R., Brtnický, M., Kintl, A., Hussain, M. S., El-Elawi, M. A. (2020): Effect of Cadmium‐Tolerant Rhizobacteria on Growth Attributes and Chlorophyll Contents of Bitter Gourd under Cadmium Toxicity. Plants, 9, 1386, doi:10.3390/plants9101386

 • Holatko, J., Hammerschmiedt, T., Datta, R., Baltazar, T., Kintl, A., Latal, O., Pecina, V., Sarec, P., Novak, P., Balakova, L., Danish, S., Zafar-ul-Hye, M., Fahad, S., Brtnicky, M. (2020): Humic Acid Mitigates the Negative Effects of High Rates of Biochar Application on Microbial Activity. Sustainability, 12, 9524. doi:10.3390/su12229524.

 • Vítez, T., Elbl, J., Travnicek, P., Kobzova, E., Hammerschmiedt, T., Koutny, T., Kintl, A., Vitezova, M. (2020): Impact of Maize Harvest Techniques on Biomethane Production. DOI: 10.1007/s12155-020-10173-0

 • Dobeš, P., Kunc, M., Hurychová, J., Votavová, A., Komzáková, O., Hyršl, P. (2020):  The Effect of Foraging on Bumble Bees, Bombus terrestris, Reared under Laboratory Conditions. Insects. May 23;11(5):321. doi: 10.3390/insects11050321. PMID: 32456127; PMCID: PMC7290516.

 • Šlachta, M., Erban, T., Votavová, A., Bešta, T., Skalský, M., Václavíková, M., Halešová, T., Edwards-Jonášová, M., Včeláková, R., Cudlín, P. (2020): Domestic Gardens Mitigate Risk of Exposure of Pollinators to Pesticides—An Urban-Rural Case Study Using a Red Mason Bee Species for Biomonitoring. Sustainability, 12, 9427.

 • Seidenglanz M., Bajerová R., Kolařík P., Hrudová E., Havel J., Táncik J., Ruseňáková M., Bokor P., Kocourek F., Stará J., Víchová L., Šafář J. (2020): The correlation between the susceptibilities to lambda-cyhalothrin and tau-fluvalinate in Czech and Slovak pollen beetle populations. Zemdirbyste-Agriculture, 107(4): 359-366. DOI 10.13080/z-a.2020.107.046  (Jimp)

 • Bílá P., Šarapatka B., Horňák O., Novotná J., Brtnický M. (2020): Which quality indicators reflect the most sensitive changes in the soil properties of the surface horizons affected by the erosion processes? Soil & Water Research, p.1-9

 • Vašinka, M., Krmíček, L., Všianský, D., Hrbáček, F., Nývlt, D. (2020): Chemical weathering in Antarctica: an example of igneous rock particles in Big Lachman Lake sediments, James Ross Island. Environmental Earth Sciences. 79, 186. 10.1007/s12665-020-08926-3.


Jost - článek v recenzovaném odborném periodiku

 • Knotová, D., Pelikán, J. (2020): Porovnání výkonnosti české odrůdy vojtěšky seté Niva s některými francouzskými odrůdami. Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 71-74 , ISSN  0139-6013.
 • Knotová, D., Pelikán, J. (2020): Porovnání výkonnosti některých evropských odrůd vojtěšky seté s českou odrůdou Tereza. Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 75-78 , ISSN  0139-6013.
 • Hutyrová, H., Pelikán J., Knotová D., Frei I. (2020): hodnocení sortimentu svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia BENTH.). Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 367-370, ISSN  0139-6013.
 • Lang, J. (2020):  Potenciál výnosu jestřabiny východní (Galega orientalis Lam.) v rozdílných agrotechnických opatřeních na orné půdě. Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 393 – 396.  ISSN 0139-6013
 • Knotová, D., Pelikán, J. (2020): Různé způsoby zakládání porostů jetele panonského (Trifolium pannonicum) a jejich vliv na výnosy semene. Vedecké práce katedry rastlinej výroby a trávných ekosystémov. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020 s. 144-148. ISBN 978-80-552-2244-8.
 • Vymyslický T., Lošák M., Salaš P. (2020): Obalování osiva a polní vzcházivost vybraných druhů trav a jetelovin. – In: Sborník příspěvků z konference „Hospodaření s vodou v krajině“, 9. - 10. 9. 2020, Třeboň, 1-9.
 • Litschmann T., Rožnovský J., Salaš P., Burgová J., Lošák M., Vymyslický T. (2020): Stanovení půdních hydrolimitů na písčitých půdách Hodonínska in situ. – In: Sborník příspěvků z konference „Hospodaření s vodou v krajině“, 9. - 10. 2020, Třeboň, 10-17.
 • Holatko, J., Hammerschmiedt, T., Kintl, A., Látal, O., Brtnický, M. (2020): Vliv pomocných půdních látek na množství a složení půdní mikroflóry. Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 335 - 340, ISSN 0139-6013
 • Matoušková M., Malec J., Trněný O., Hofbauer J., Vejražka K. (2020):  Biologická fixace dusíku symbiotickými kmeny bakterií u jestřabiny východní (Galega orientalis lamb.) Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 427 – 436.
 • Badalíková B., Vašinka M., Roy A., Petráčková B., Burg P. (2020): Význam organické hmoty v půdě. Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s.257-262
 • Burg P., Zemánek P., Zatloukal P., Mašán V., Čížková A., Badalíková B. (2020): Hodnocení nákladovosti stroje pro hloubkovou aplikaci kompostu do příkmenného pásu vinic. (Evaluation of the cost of the machine for depth application of compost in the vineyard strip). AGRITECH SCIENCE, 20, s. 1-6 
 • Šindelková I., (2020): Biostimulace půdy ve vztahu k managementu zásoby půdní vláhy. Úroda LXVIII, vědecká příloha, s. 483–490, ISSN 0139-6013.
 • Šindelková I., Lang J., Loučka R., Nedělník J., Jambor V. (2020): Sledování kvalitativních parametrů vojtěšky seté. Úroda LXVIII, vědecká příloha, s. 479–482, ISSN 0139-6013.
 • Šindelková I., Kintl A. (2020): Zlepšení funkce rhizosféry pšenice ozimé prostřednictvím kořenového biostimulantu. Úroda LXVIII, vědecká příloha, s. 491–497, ISSN 0139-6013.
 • Vašinka M., Badalíková B. (2020): Změny fyzikálních vlastností při aplikaci digestátu. Význam organické hmoty v půdě. Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s.503-508    
 • Šindelková, I., Kintl, A., Vašinka, M. (2020): Soil biostimulant comparison to NPK fertilization in relationship to improvement of rhizosphere function. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM), Vol. 20, pX.
 • Vašinka, M., Badalíková, B. (2020): Změny fyzikálních vlastností při aplikaci digestátu. Význam organické hmoty v půdě. Úroda 12/2020, roč. LXVIII, vědecká příloha, s.503–508.
 • Hutyrová H., Pelikán J., Kubíková Z.(2020): VÝNOS ZELENÉ HMOTY SVAZENKY SHLOUČENÉ V ZÁVISLOSTI NA HMOTNOSTI VÝSEVKU. Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 355-359, ISSN  0139-6013.
 • Hutyrová H., Kubíková Z., Pelikán J. (2020): VLIV TERMÍNU A ŠÍŘKY ŘÁDKŮ NA VÝNOS SEMEN U SVAZENKY SHLOUČENÉ. Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 361-365 , ISSN  0139-6013.
 • Kubíková Z., Smejkalová H., Kolaříková K. (2020): Výsledky desikačních pokusů u jetele lučního: hodnocení účinnosti zkoušených účinných látek a jejich kombinací. Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 213-220, ISSN  0139-6013.
 •  Kubíková Z., Smejkalová H., Kolaříková K. (2020): Výsledky desikačních pokusů u jetele nachového: hodnocení účinnosti zkoušených účinných látek a jejich kombinací. Úroda 12, roč. LXVIII, 2020, vědecká příloha, s. 221-228, ISSN 0139-6013.


D - stať ve sborníku

 • Kintl, A.; Brtnicky, M.; Koukalova, V.; Hunady, I.; Vitez, T. (2020): Response of clover to fertilization with nitrogen and phosphorus – effect on content of plant available nutrient in soil and biomass yield (2020). Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, Vol. 20 (3.1.), 533-540. DOI: 10.5593/sgem2020/3.1/s13.069
 • Šindelková, I., Kintl, A., Vašinka, M., (2020): Soil biostimulant comparison to NPK fertilization in relationship to improvement of rhizosphere function. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM), Vol. 20, pX.
 • Vašinka, M., Badalíková, B. (2020): Utilization of bentonite in light soils affected by drought in order to increase yields and soil fertilization. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM), Vol. 20, pX.
 •  Elbl, J., Huňady, I., Koukalová, V., Vaverková, M.D., Lošák, T. (2020): Influence of alternative organic-mineral fertilizers application on soil organic matter and plant biomass yield. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, Vol. 20 (3.1.), 433-440. DOI: 10.5593/sgem2020/3.1/s13.056