Publikace 2019

 • Badalíková, B. (2019): Jeteloviny a půda. Pícninářské listy, roč. XXV, 2019, s.22-23   ISBN 978-80-97091-84-5
 • Badalíková, B. (2019): Nárůst obsahu organické hmoty v půdě pěstováním meziplodin. (Increase of organic matter in soil by cultivation of intercrops). Farmář 9/2019, roč. 25, s. 14-16    ISSN 1210-9789 
 • Badalíková, B. (2019): Protierozní půdoochranné technologie. (Erosion protection technology). Zemědělský týdeník, roč. XXII, č. 23/VI, s. 8-10    ISSN 1212-2246 
 • Badalíková, B. (2019): Uplatnění meziplodin a jejich přínos pro zemědělství. (Application of intercrops and their contribution to agriculture). Úroda 2/2019, roč. LXVII, s. 52-53      ISSN 0139-6013
 • Badalíková, B. (2019): Význam hnojení kompostem. (The importance of compost fertilization). Zemědělec 18/2019, roč. XXVII, s. 21-22      ISSN 1211-3816           
 • Badalíková, B. (2019): Zařazení směsky meziplodin v rámci půdoochranné technologie. (Incorporation of mix intercrops within soil protection technology). Agrární obzor 8-9/2019, s.28-30      ISSN 1214-1291  
 • Badalíková, B. (2019): Zvýšení obsahu organické hmoty pozitivně ovlivnilo půdní vlastnosti. (Increasing of the organic matter content positively influenced the soil properties). Zahradnictví, 8/2019, roč. XVIII, Příloha: Sadařství a vinohradnictví, s.50-51   ISSN 1213-7596  
 • Badalíková, B., Novotná, J. (2019): Vliv aplikace různých druhů kompostů na utužení půdy a zásobu půdní vody ve vinicích a sadech. (Influence of application of different compost types on soil compaction and soil water in vineyards and orchards). Vinař-Sadař 1/2019, s. 82-83  ISSN 1804-3054 
 • Badalíková, B., Vašinka, M. (2019): Meziplodiny chrání půdu před nadměrným výparem vody. (Intercrops protect the soil from excessive water evaporation).  In Sb.: Rostliny v suchých podmínkách a klimatická změna. Lednice 23. - 24. 10. 2019 Zahradnictví, roč. XVIII, vědecká příloha, s.1-8  ISSN 1213-7596
 • Badalíková, B., Vašinka, M. (2019): Synergy of organic matter in soil, nutrients and biological aktivity. In Sb.: 8th International Symposium on Interactions of Soil Minerals with Organic Components and Microorganisms ISMOM2019, s. 172
 • Badalíková, B., Vašinka, M. (2019): Vyšší vododržnost půdy po aplikaci organické hmoty. (Higher soil water retention after application of organic matter). In Sb. CD: Hospodaření s vodou v krajině Třeboň 13. – 14. 6. 2019, vydal ČHMÚ Praha, s. 1-12. ISBN 978-80-87577-88-2
 • Badalíková, B., Vašinka, M., Jelínek, A., Roy, A., Burg, P., Zemánek, P. (2019): Vliv řádkové aplikace organické hmoty v meziřadí vinic a sadů na půdní vlastnosti. (Impact of organic material application in vineyard and orchards between rows on the soil properties). Úroda 12/2019, roč. LXVII, vědecká příloha, s. 265-270  ISSN  0139-6013
 • Brtnický, M., Dokulíkova, T., Holátko, J., Pecina, V., Kintl, A., Látal, O., Vyhnánek, T., Přichystalová, J., Datta, R. (2019): Long-Term Effects of Biochar-Based Organic Amendments on Soil Microbial Parameters, Agronomy-Basel, 9(11), 747. doi.org/10.3390/agronomy9110747
 • Brtnický, M., Elbl, J., Kintl, A., Dokulikova, T. Kucerova, J. (2019): Effect of maize and legume mixed cropping on soil quality in relation to planting density. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2019, Vol. 19 (5. 1), p. 221-227. DOI: 10.5593/sgem2019/5.1/S20.028
 • Burg, P., Mašán, V., Čížková, A., Badalíková B. (2019): Impact of compost application in vineyards on changes of physical properties of soil. In 18th International Scientific Conference, Engineering for Rural Development, 22.-24.05.2019 Jelgava, Polsko, p. 576-582   ISSN 1691-5976
 • Dokulilová, T., Brtnický, M., Holátko, J., Látal, O., Kintl, A. (2019): Vliv obohaceného biouhlu na půdní vlastnosti. Úroda 12, roč. LXVII, 2019, vědecká příloha, s. 265-271, ISSN 0139-6013
 • Elbl, J., Brtnicka, H., Kintl, A., Holatko, J., Brtnický, M. (2019): Use of organic-mineral fertilizers as alternative to conventional organic and mineral fertilizers: Effect on soil quality. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2019, Vol. 19 (3. 2), p. 583-590.
 • Elbl, J., Kintl, A., Brtnický, M., Kučera, A., Lukas, V. (2019): Monitoring of soil health and quality within an enterprise using convectional farming systém. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2019, Vol. 19 (3. 2), p. 317-324. DOI: 10.5593/sgem2019/3.2/S13.042
 • Elbl, J., Maková, J., Javoreková, S., Medo, J., Kintl, A., Lošák, T., Lukas, V. (2019): Response of Microbial Activities in Soil to Various Organic and Mineral Amendments as an Indicator of Soil Quality. Agronomy-Basel, 9(9), 485. doi:10.3390/agronomy 9090485
 • Holatko, J., Kucera, P., Kintl, A., Latal, O., Brtnický, M. (2019): Different types or manure amended to soil vary in effect on pH and ammonia oxidizing bacteria. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2019, Vol. 19 (3. 2), p. 149-154. DOI: 10.5593/sgem2019/3.2/S13.020
 • Hutyrová  H., Kadaňková  P., Kubíková  Z., Kintl  A., Pelikán  J. (2019): Studium klíčivosti semen svazenek při různých teplotách. Osivo a sadba, XIV. Národní odborný a vědecký seminář 2019. Ve sborníku referátů, s. 180-185. ISBN 978-80-213 2922-5
 • Hutyrová, H. (2019): Vliv sucha na minoritní druhy plodin. Úroda 11, roč. LXVII, 2019. s. 45 – 48. ISSN0139-6013
 • Hutyrová, H., Kadaňková, P., Kubíková, Z., Kintl, A., Pelikán, J. (2019): Studium klíčivosti odrůd čeledi Fabaceae v podmínkách simulovaného sucha v roztoku polyethylenglykolu. Zahradnictví 11/2019, vědecká příloha, s. 142-147, ISSN 1213-7596.
 • Hutyrová, H., Pelikán, J., Kubíková, Z., Kintl, A., Kadaňková, P. (2019): Studium vlivu velikosti výsevku na produkci zelené hmoty svazenky shloučené. Úroda 12, roč. LXVII, 2019, vědecká příloha, s. 289-293, ISSN 0139-6013
 • Jaša, S., Badalíková, B., Červinka, J. (2019): Influence of Digestate on Physical Properties of Soil in ZD Budišov. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67(1): 75 – 83. ISSN 1211-8516
 • Kadaňková, P., Kintl, A., Elbl, J. (2019): Protierozní využití pícnin. Farmář, 12/2019, ISSN 1210-9789
 • Kadaňková, P., Kintl, A., Hajátko, J. (2019): Volba odrůdy brambor jako opatření proti dopadům sucha. Úroda, 11/2019, ISSN 0139-6013 MK ČR E608
 • Kadaňková, P., Kintl, A., Koukalová, V., Kučerová, J., Brtnický, M. (2019): Coumarin content in silages made of mixed cropping biomass comprising maize and white sweet clover. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2019, Vol. 19 (4. 1), p. 115-121. DOI:10.5593/sgem2019/4.1/S17.015
 • Kintl, A. (2019): Správnou agrotechnikou proti suchu. Zpravodaj AVO (2019), č. 17, s. 6. ISSN 1801-7673
 • Kintl, A., Elbl, J. (2019): Nový pohled na hodnocení organické hmoty při pěstování meziplodin. Úroda (2019), č. 2, s. 46-47. ISSN 0139-6013
 • Kintl, A., Elbl, J. (2019): Složení směsek do vinohradů a jejich význam pro včelaře. Včelařství (2019), č. 2, s. 52-53.
 • Kintl, A., Elbl, J. Koukalová, V. (2019): Metoda biologického strip-till – biodrilling. Farmář (2019), č. 12, s. 11-13
 • Kintl, A., Elbl, J., Dokulilová, T., Vítěz, T., Knotová, D. (2019): Legume and grass biomass as an alternative substrate for Biogas production – Theoretical methane yield. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2019, Vol. 19 (4. 1), p. 299-305. DOI: 0.5593/sgem2019/4.1/S17.039
 • Kintl, A., Elbl, J., Kadaňková, P. (2019): Kukuřice až na prvním místě. Agromanuál (2019), č.3, s. 138 – 139. ISSN 1801-7673
 • Kintl, A., Elbl, J., Kadaňková, P. (2019): Možnosti využití „bio-drillingu“ v podmínkách současného zemědělství. Agrární obzor: moravský čtrnáctideník: informace ze zemědělství, zpracovatelského průmyslu a potravinářství (2019), č. 10, s. 16-17. ISSN 1214-1291
 • Kintl, A., Elbl, J., Kadaňková, P. (2019): Možnosti využití „bio-drillingu“ v podmínkách současného zemědělství. Pícninářské listy (2019), XXV. ročník, s. 26-27
 • Kintl, A., Elbl, J., Kadaňková, P., Hutyrová, H. (2019): Suchovzdornost osiva a komonice bílé (Melilotus albus medik.) Osivo a sadba, XIV. Národní odborný a vědecký seminář 2019. Ve sborníku referátů, s. 167-173. ISBN 978-80-213 2922-5.
 • Kintl, A., Elbl, J., Kadaňková, P., Lukas, V., Koukalová, V. (2019): Comparison of mineral nitrogen leaching in conventional and mixed cropping systém. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2019, Vol. 19 (5. 2), p. 233-240. DOI: 10.5593/sgem2019/5.2/S20.030
 • Kintl, A., Elbl, J., Lošák, T., Vaverková, M., Hutyrová, H. (2019): Nitrogen use efficiency of wheat and white clover mixed culture – lysimetric experiment. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2019, Vol. 19 (5. 2), p. 563-570. DOI: 10.5593/sgem2019/5.2/S20.070
 • Kintl, A., Elbl, J., Varga, L., Lošák, T., Vaverková, M. (2019): D. Factors affecting the c:N ratio in post-harvest residues and their practical impact. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2019, Vol. 19 (3. 2), p. 209-216. DOI: 10.5593/sgem2019/3.2/S13.028
 • Kintl, A., Elbl, J., Vítěz, T., Koukalová, V., Brtnický, M. (2019): Kukuřice ve smíšené kultuře a produkce bioplynu. Úroda (2019), č. 12, s. 62-64. ISSN 0139-6013 
 • Kintl, A., Kadaňková, P., Elbl, J. (2019): Využití meziplodin ke zpřístupnění živin, jako jsou fosfor a draslík. Úroda (2019), č. 11, s. 60-61. ISSN 0139-6013
 • Kintl, A., Koukalová, V., Elbl, J. (2019): Využití biologické fixace dusíku v podmínkách současného zemědělství. Úroda (2019), č. 10, s. 20-22. ISSN 0139-6013
 • Kintl, A., Koukalová, V., Elbl, J., Brtnický, M. (2019): Nově na širokořádkové plodiny. Zemědělec: odborný týdeník (2019), č. 47, s. 26-27
 • Kintl, A., Kubíková, Z., Elbl, J. (2019): Herbicidní ochrana ve smíšené kultuře. Úroda (2019), č. 6, s. 36-37.  ISSN 0139-6013
 • Kintl, A., Vítěz, T., Elbl, J., Vítězová, M., Dokulilová, T., Nedělník, J., Skládanka, J., Brtnický, M. (2019): Mixed Culture of Corn and White Lupine as an Alternative to Silage Made from Corn Monoculture Intended for Biogas Production. BioEnergy Research (2019) 12:694–702 https://doi.org/10.1007/s12155-019-10003-y
 • Knotová, D., Pelikán, J. (2019): Hodnocení výnosů semene jetele panonského při různých způsobech zakládání porostů bez krycí plodiny. Úroda 12, roč. LXVII, 2019, vědecká příloha, s. 295-299 , ISSN  0139-6013
 • Knotová, D., Pelikán, J. (2019): Hodnocení výnosů semene jetele panonského při různých způsobech zakládání porostů v krycí plodině. Úroda 12, roč. LXVII, 2019, vědecká příloha, s. 301-305, ISSN  0139-6013
 • Knotová, D., Pelikán, J. (2019): Netradiční pícní druhy z čeledi bobovitých. Farmář, ročník 25, 4/2019, s. 16-19, ISSN 1210-9789
 • Knotová, D., Pelikán, J. (2019): Pěstování vojtěšky seté na semeno. Farmář, ročník 25, 11/2019, s. 26-28, ISSN 1210-9789
 • Knotová, D., Pelikán, J. (2019): Productivity of Bulgarian Alfalfa Varieties in the Conditions of the Czech Republic. Journal of mountain agriculture on the Balkans. Volume 22/2. 60-66 p. ISSN 1311-0489
 • Knotová, D., Pelikán, J., Skládanka, J. Knot, P. (2019): Produkce semen vojtěšky seté při různých způsobech zakládání a ošetřování porostu. Osivo a sadba, sborník referátů XIV. národní odborný a vědecký seminář. ČZU Praha, s. 161-166. ISBN 978-80-213-2922-5.
 • Kocourek, F., Stará, J., Seidenglanz, M., Hrudová, E., Šafář, J., Kolařík, P., Havel, J. (2019): Změny v rezistenci škůdců řepky k insekticidům a možnosti ochrany, Agrobase, 25. BŘEZEN 2019, s. 15-15
 • Kocourek, F., Stará, J., Seidenglanz, M., Kolařík, P., Havel, J., Hrudová, E. (2019): Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany. Agromanuál, roč. 14, č.7, s. 49 – 51
 • Kolařík P., Rotrekl J., Kolaříková K. (2019): Efficacy of biological formulations against Neoglocianus maculaalba and Dasineura papaveris in Papaver somniferum. Plant Protect. Sci., 55. Vol. 55, 2019, No. 2: 123–128, https://doi.org/10.17221/25/2018-PPS
 • Kolařík, P. (2019): Možnosti ochrany lesknice kanárské ((Phalaris canariensis L.) proti kohoutkům (Chrysomelidae), úroda 12, roč. LXVII, 2019, vědecká příloha, s 211-216, ISSN  0139-601
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2019): Bázlivec kukuřičný na jižní Moravě v roce 2018, Agromanuál, roč. 14, č. 6, s. 42-44
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2019): Metody ochrany před vybranými hmyzími škůdci kukuřice seté, úroda 12, roč. LXVII, 2019, s. 43-46
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2019): Nejvýznamnější hmyzí škůdci máku setého a ochrana proti nim, Úroda 5, roč. LXVII, 2019, s. 28-34
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2019): Ochrana lesknice kanárské proti vyskytujícím se hmyzím škůdcům, Agromanuál, roč. 14, č. 6, s. 50-51
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2019): Ochrana porostů víceletých pícnin proti listopasům rodu Sitona, úroda, roč. LXVII, č. 1, s 49-51
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2019): Ochrana semenných porostů vojtěšky seté proti klopuškám z čeledi Miridae, Agromanuál, roč. 14, č. 7, s. 52-53
 • Kubáňková, M., Nedělník, J., Hyršlová, J. (2019): Performancfe evaluation of the collaboration between RD organization and SME: a case study approach. Grassland Science in Europe, vol. 24, 2019, 539
 • Kubíková Z., Hutyrová, H. (2019): Srovnání intenzity růstu u tří druhů svazenek a některých druhů plevelů. Úroda 12, roč. LXVII, 2019, vědecká příloha, s. 223 - 228, ISSN 0139-6013
 • Kubíková, Z., Smejkalová, H. (2019): Jetel nachový. Pícninářské listy 2019, ročník XXV, s. 74 – 79, ISBN 978-80-87091-84-5
 • Kubíková, Z., Smejkalová, H. (2019): Vliv čištění osiva jetele inkarnátu na výsledky HTS (2019): Osivo a sadba, XIV. Národní odborný a vědecký seminář 2019. Sborník referátů. Praha, Česká zemědělská univerzita. s. 97-103, ISBN 978-80-213-2922-5
 • Kubíková, Z., Smejkalová, H., Kadaňková, P., Hutyrová, H., Pelikán, J. (2019): Využití fenologické stupnice BBCH a jejích modifikací při hodnocení vývoje svazenky. Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Fenologie, její význam a užití, Modrá 11. – 12. 4. 2019, vydal VÚMOP v.v.i. Praha, ISBN 978-80-87361-83-2
 • Kubíková, Z., Smejkalová, H., Kolaříková, K. (2019): Výsledky desikačních pokusů u jetelovin: hodnocení účinnosti zkoušených účinných látek a jejich kombinací. Úroda 12, roč. LXVII, 2019, vědecká příloha, s. 49-56, ISSN 0139-6013
 • Lang, J. (2019): Drought: impact on the production of fodder crops in the Czech republic. How can good quality be achieved? In: Journal of Mountain agriculture on the Balkans, 22nd International Scientific Conference ‘EcoMountain – 2019, ISSN 1311-0489
 • Lang, J. (2019): Vliv výsevku, šířky řádků a inokulace na zapojení porostu jestřabiny východní (Galega orientalis Lam.) na orné půdě Úroda 12-2019, vědecká příloha, s. 327-331. ISSN 0139-6013
 • Lang, J., Nedělník, J., Rusín, J.(2019): Vliv složení fermentátů na klíčivost pšenice seté. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha, 3-5 . 9. 2019, ISBN: 978-80-213-2949-2 s. 92-95
 • Lang, J., Nedělník, J., Rusín, J.(2019): Vliv složení fermentátu na produkci listů a kořenů u pšenice seté. Zahradnictví 11/2019, vědecká příloha, s. 44-49, ISSN 1213-7596
 • Látal, O., Brtnický, M., Dokulilová, T., Holátko, J., Kintl, A. (2019): Vliv přídavku biouhlu na zlepšení kvality hnoje a průběh fermentačního procesu. Úroda 12, roč. LXVII, 2019, vědecká příloha, s. 333-340, ISSN 0139-6013
 • Lošák, M., Vymyslický, T., Raab, S., Frydrych, J., Ševčíková, M., Chovančíková, E. (2019): Vliv obalování semen technologií WASP na počáteční vývoj vybraných druhů trav a jetelovin. – Zahradnictví XVIII (11): vědecká příloha, 175–184
 • Loučka, R., Homolka, P., Jančík, F., Koukolová, V., Kubelková, P., Tyrolová, Y., Výborná, A., Jambor, V., Vosynková, B., Nerušil, P., Menšík, L., Nedělník, J., Lang, J., Šindelková, I., Kintl, A. (2019): Precision farming to better results in nutrition, in: Loučka, R. (Ed.), Elements of Precision Agriculture in Livestock Farming. Institute of Animal Science Praha-Uhříněves, Praha, 21 p
 • Macháčková, L., Votavová, A., Mikát, M. et al. (2019): Measurement of protein and sugar consumed by bumblebee larvae under standard and food stress conditions using lanthanide complexes. Insect. Soc. 66, 245–256 (2019) doi:10.1007/s00040-018-00681-w
 • Matoušková, M., Trněný, O., Votavová, A., Piálek, L. (2019): Privátní alely dna polymorfismů komerčně chovaných čmeláků Bombus terrestris v porovnání s lokální populací Bombus terrestris terrestris v České republice. Úroda 12/2019, vědecká příloha časopisu, s. 23-30. ISSN 0139-6013
 • Mezera, J., Lukas, V., Elbl, J., Kintl, A., Smutný, V. (2019): Evaluation of variable rate application of fertilizers by proximal crop sensing and yield mapping. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2019, Vol. 19 (2. 2), p. 831-838. DOI: 10.5593/sgem2019/2.2/S11.102
 • Mezera, J., Lukas, V., Elbl, J., Kintl, A., Smutný, V. (2019): Vyhodnocení variabilního přihnojování porostů pšenice ozimé systémem isaria. Úroda 12, roč. LXVII, 2019, vědecká příloha, s. 351-358, ISSN 0139-6013
 • Pelikán, J., Knotová, D., Hofbauer, J. (2019): Atlas olejnatých rostlin, Zemědělský výzkum, spol. s r. o., 242 s. ISBN 978-80-88000-25-9
 • Pelikán, J., Knotová, D., Hofbauer, J. (2019): Úročník bolhoj (Anthylis vulneraria), opomíjená jetelovina. Pícninářské listy 2019 (25): s. 28-29, ISBN 978-80-87091-84-5
 • Raab, S., Lošák, M., Vymyslický, T., Frydrych, J., Ševčíková, M. (2019): Vliv aplikace pomocných půdních látek na vývoj botanického složení druhově bohaté směsi trav, jetelovin a bylin na výsušné lokalitě. – Zahradnictví XVIII (11): vědecká příloha, 157–166
 • Rotrekl, J. (2019): Entomofauna v porastoch maku sieteho. Naše pole, roč. XXIII, č. 2, s. 36 – 38.
 • Rotrekl, J. (2019): Škůdci a užitečný hmyz na máku. Zborník zo 11. odborného seminára “Mak siaty pre Slovensko“, NPPC VÚRV Piešťany, 12. 11. 2019 s. 22 – 23.
 • Rotrekl, J. (2019): Technologie pěstování vojtěšky na semeno. Úroda, roč. 67, č. 3, s. 56 -59.
 • Seidenglanz, M., Šafář, J., Hrudová, E., Kocourek, F., Kolařík, P., Rotrekl, J., Havel J., Táncik, J., Ruseňáková, M., Víchová, L. (2019): Rezistence řepkových škůdců k insekticidům, Úroda. 2019, 67 (4), 40–46. ISSN 0139-6013 
 • Seidenglanz, M., Šafář, J., Hrudová, E., Kocourek, F., Kolařík, P., Rotrekl, J., Havel, J., Táncik, J., Ruseňáková, M., Víchová, L. (2019): Rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů, Agromanuál 2019, 14(2), 47–51. ISSN 1801-7673
 • Seidenglanz, M., Táncik, J., Ruseňáková, M., Šafář, J., Hrudová, E., Kocourek, F., Kolařík, P., Rotrekl, J., Havel, J., Víchová, L. (2019): Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom III, Naše pole 2019, 23(5), 26–28. ISSN ISSN 1335-2466 (ve Slovenštině)
 • Seidenglanz, M., Táncik, J.,Ruseňáková, M., Šafář, J., Hrudová, E., Kocourek, F., Kolařík, P., Rotrekl, J., Havel, J., Víchová, L. (2019): Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom I, Naše pole 2019, 23(3), 20–22. ISSN ISSN 1335-2466 (se)
 • Seidenglanz, M., Táncik, J.,Ruseňáková, M., Šafář, J., Hrudová, E., Kocourek, F., Kolařík, P., Rotrekl, J., Havel, J., Víchová, L. (2019): Rezistencia repkových škodcov proti niektorým insekticídom II, Naše pole 2019, 23(4), 12–14. ISSN ISSN 1335-2466 (ve Slovenštině)
 • Smejkalová, H. (2019): Herbicidní ochrana jetelovin. Agromanuál, roč. 14, č. 9/10, s. 14-16
 • Sokolović, D., Babić, S., Radović, J., Lugić, Z., Vymyslický, T., Knotová D., Petrović, M. (2019): Breeding and agronomic performance of new smooth bromegrass cultivar Kruševački 46 (K-46). – In: Selekcija i semenarstvo, XXV (1): 15–21
 • Sokolović, D., Babić, S., Radović, J., Lugić, Z., Vymyslický, T., Knotová, D., Petrović, M. (2019): Breeding and agronomic performance of new smooth bromegrass cultivar kruševački 46 (K-46). Selekcija i semenarstvo, Vol. XXV (2019) broj 1, doi: 10.5937/SelSem1901015S
 • Strejčková, M., Nedělník, J. (2019): Jakým rizikům se vyhnout při výrobě kukuřičné siláže? Agromanuál 11.- 12. 2019, ISSN 1801-7673, s. 102-103
 • Šindelková, I. (2019): Pícniny jako hospodářská rezerva našeho zemědělství. Pícninářské listy 2019, XXV., Agriprint s.r.o., str. 40-41. ISBN: 978-80-87091-84-5
 • Šindelková, I. (2019): Půda - kořen - rostlina. Zemědělský týdeník, XXII. Ročník, číslo 35, příloha Ekotech magazín 2019, č. 4, str. 4-6, ISSN: 1212-2246
 • Šindelková, I. (2019): Půda – základ efektivní produkce i kvality. Agromanuál 08/2019, ročník 14, str. 91-93.
 • Šindelková, I. (2019): Strukturní půda zabezpečí lepší vodní režim. Selská revue, číslo 2, 2019, Asociace soukromého zemědělství, str. 59-61, ISSN: 2533-3607
 • Šindelková, I. (2019): Trvalé travní porosty a produkce krmiv. Farmář speciál č. 10/2019, str. 66-69, ISSN 1210-9879
 • Šindelková, I. (2019): Víceleté pícniny jako hospodářská rezerva zemědělství. Zemědělský týdeník, XII. Ročník, číslo 9, příloha Ekotech magazín 2019, č. 3, str. 4-6, ISSN: 1212-2246
 • Šindelková, I. (2019): Živá půda – základ kvalitního vína. Vinař – sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2019. č. 2, s. 8-11. ISSN 1804-3054
 • Šindelková, I., Badalíková, B. (2019): Aplikace půdních bio-stimulantů a jejich vliv na změny půdních vlastností v suché oblasti jižní Moravy. The influence of bio-stimulants on soil properties in a dry area within South Moravia. In Sb. CD: Hospodaření s vodou v krajině Třeboň 13. – 14. 6. 2019, vydal ČHMÚ Praha, s. 37. ISBN 978-80-87577-88-2         
 • Šindelková, I., Badalíková, B. (2019): Využití biostimulantů v suché oblasti jižní Moravy. Use of the biostimulants in a dry area within South Moravia. In Sb. CD: Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna Lednice 23. -24. 10. 2019, vydala Mendelova univerzita v Brně, s. 103-113    ISBN 978-80-7509-680-7
 • Šindelková, I., Badalíková, B., Kubíková, Z. (2019): The soil biostimulant usage effect on soil properties in dry area. Proceedings of the 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. Soils, Forst ecosystems. Albena, Bulgaria. Issue: 3.2, pp 561–568
 • Šindelková, I., Lang, J., Loučka, R., Jambor, V., Nedělník, J. (2019): Porovnání kvalitativních parametrů vojtěšky v systému stanovení klasickou analýzou a analýzou AgriNIRs. Úroda LXVII (12), vědecká příloha, s. 385–388, ISSN 0139-6013
 • Šindelková, I., Marhavý, Ľ. (2019): Kvalitní produkce spočívá ve strukturní půdě. Zemědělský týdeník, XXII. Ročník, číslo 35, příloha Ekotech magazín 2019, č. 3, str. 4-6, ISSN: 1212-2246
 • Šindelková, I., Marhavý, Ľ. (2019): Může půdní biostimulace nahradit nedostatek chlévského hnoje? Úroda 2019. Ročník LXVII, č. 6, s. 46-48. ISSN 0139-6013
 • Šindelková, I., Marhavý, Ľ. (2019): Nechajme korene rastlín robiť prácu za nás. Naše pole 2019, str. 30-32, ročník XXIII, ISSN: 1335-2466
 • Šindelková, I., Marhavý, Ľ. (2019): Využijme potenciál rostlin, jejich kořeny pracují za nás. Zemědělský týdeník, XII. Ročník, číslo 23, příloha Ekotech magazín 2019, č. 2, str. 4-7, ISSN: 1212-2246
 • Trněný, O., Vlk, D., Macková, E., Matoušková, M., Řepková, J., Nedělník, J., Hofbauer, J., Vejražka, K., Jakešová, H., Jansa, J., Piálek, L., Knotová, D. (2019): Allelic Variants for Candidate Nitrogen Fixation Genes Revealed by Sequencing in Red Clover (Trifolium pratense L.). Int. J. Mol. Sci. 20, 5470. https://doi.org/10.3390/ijms2021547
 • Vašinka, M., Badalíková, B. (2019): Changes in soil properties due to application of digestate. Scientific Proceedings, International Scientific Conference "Conserving Soils And Water" 2019. Scientific technical union of mechanical engineering “industry 4.0”, 3, Issue:1(4), s. 39-41. ISSN 2535-0242.
 • Vašinka, M., Badalíková, B. (2019): Změny fyzikálních vlastností erodovaných půd. (Changes of physical properties of eroded soils). Úroda 12/2019, roč. LXVII, vědecká příloha,s. 403-406  ISSN  0139-6013             
 • Vašinka, M., Badalíková, B. (2019): Změny půdních vlastností při aplikaci digestátu (Changes in soil properties due to application of digestate) In Sb.: Rostliny v suchých podmínkách a klimatická změna. Lednice 23.- 24. 10. 2019 Zahradnictví, roč. XVIII, vědecká příloha, s.114-120. ISSN 1213-7596  
 • Vejražka, K., Hofbauer, J. (2019): Světlice barvířská (Carthamus tinctorius L.) - nové odrůdy pro zemědělskou praxi.. Úroda 2019, 248-49
 • Vitez, T., Dokulilova, T., Vitezova, M., Elbl, J., Kintl, A., Kynicky, J., Hladky, J., Brtnicky, M. (2019): The Digestion of Waste from Vegetables and Maize Processing. Waste and Biomass Valorization. doi:10.1007/s12649-019-00583-3
 • Vítězová, M., Jančiková, S., Dordević, D., Vítěz, T., Elbl, J., Hanišáková, N., Jampílek, J., Kushkevych, I. (2019): The Possibility of Using Spent Coffee Grounds to Improve Wastewater Treatment Due to Respiration Activity of Microorganisms. Appl. Sci. Basel, 9 (15), 3155. https://doi.org/10.3390/app9153155
 • Vymyslický, T. (2019): Sběry genetických zdrojů rostlin v oblasti střední Moravy. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 317: 123–128
 • Vymyslický, T., Holubec, V. (2019): Česká národní genová banka kulturních rostlin a planých příbuzných druhů. – In: Sborník abstraktů z Konference ČBS „Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi“, p. 63.
 • Vymyslický, T., Kadaňková, P., Lošák, M., Salaš P. (2019): Možnosti revitalizace zemědělské půdy ohrožené suchem. – In: Sborník příspěvků z konference Hospodaření s vodou v krajině, 13. - 14. 6. 2019, Třeboň, 1-7
 • Vymyslický, T., Knotová, D., Sokolović, D.,Zornić, V. (2019): Průzkum a shromažďování srbských a českých planých příbuzných druhů pro zvyšování rozmanitosti plodin v zemědělství. – In: Genetické zdroje „Současné poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin“ 106: 80–85.
 • Vymyslický, T., Lošák, M., Salaš, P. (2019): Možnosti využití pomocných půdních látek při revitalizaci zemědělské půdy ohrožené suchem. – Zahradnictví XVIII (11): vědecká příloha, 185–189
 • Vymyslický, T., Lošák, M., Salaš, P. (2019): Revitalisation of agricultural land endangered by drought. – Grassland Science in Europe, Vol. 24 – Improving sown grasslands through breeding and management: 206–208
 • Vymyslický, T., Lošák, M., Salaš, P. (2019): Vývoj a přežívání porostů vybraných druhů trav a jetelovin v závislosti na aplikaci pomocných půdních látek. – Zahradnictví XVIII (11): vědecká příloha, 190–199
 • Vymyslický, T., Lošák, M., Salaš, P., Kintl A. (2019): The influence of seed coating on germination and field emergence in selected grass and legume species. – In: Book of Abstracts, Third International Legume Society Conference „Legumes for human and planet health“, Poznan, Poland, 21. - 24. 5. 2019: 143.
 • Vymyslický, T., Lošák, M., Salaš, P., Kintl, A. (2019): Vliv obalování osiva na klíčivost a polní vzcházivost u vybraných druhů trav a jetelovin. – In: Sborník referátů Osivo a sadba, XIV. Národní odborný a vědecký seminář, 7. 2. 2019: 37–43