Publikace 2018

 • Badalíková, B., Novotná, J. (2018): Náchylnost k vodní erozi u zhutnělých půd. Úroda 12, roč. LXVI, 2018, vědecká příloha, s. 279-282 
 • Badalíková, B., Novotná, J., (2018): Results of soil physical properties by incorporating of organic matter into the soil. In Sb. abstraktů: Mezinárodní konference „Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos k výzkumu půdní kvality“, 11. -12. 12., VÚRV Praha-Ruzyně, s. 1 
 • Badalíková, B., Novotná, J., (2018): Význam organické hmoty při odolnosti proti suchu a protierozní ochraně půdy. Pícninářské listy roč. XXIV, 2018, s. 76-78. 
 • Badalíková, B., Novotná, J., (2018): Změna fyzikálních vlastností půdy v důsledku vodní eroze. Úroda 11/2018, roč. LXVI, s. 34-36 
 • Badalíková, B., Novotná, J., (2018): Změny fyzikálních vlastností půdy po aplikaci digestátu. Agromanuál 1/2018, roč. 13, s. 38-39 
 • Badalíková, B., Novotná, J., (2018): Influence of organic matter application into the soil on its some physical and chemical properties. In book of Abstract: “The future of long-term experiments in Agricultural science”, Rothamsted Research, England, 21-23 May, 2018, s.64 
 • Badalíková, B., Novotná, J., (2018): Meziplodiny a kompost omezují vodní erozi. Agromanuál č.7/2018, s. 103-105 
 • Badalíková, B., Novotná, J., (2018): Nedostatek půdní vláhy vlivem úbytku organické hmoty v půdě. Úroda 8/2018, roč. LXVI, s. 70-72 
 • Badalíková, B., Novotná, J., Burg P., (2018): Využití kompostů z matolin pro zlepšení půdních vlastností. Zahradnictví 2/2018, roč. XVII, s. 16-17 
 • Badalíková, B., Novotná, J., Burg, P., Zemánek, P. (2018): Dosavadní výsledky půdních analýz po hloubkové aplikaci organické hmoty ve vinicích. AgritechScience [online], 2018, roč.12, č. 3, s. 1-6.
 • Dluhošová, J., Ištvánek, J., Nedělník, J., Řepková, J. (2018): Red clover (Trifolium pratense) and zigzag clover (T. medium) – a picture of genomic similarities and differences. Frontiers in Plant Science, section Plant Breeding. Front. Plant Sci., 05 June 2018 | https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00724. IF 4.298
 • Elbl, J., Brtnická, H., Kintl, A., Kynický J., Brtnický M. (2018): Potential use of legume in maize cropping system to increase the root system in order to prevent soil degradation. In SGEM 2018 Conference Proceedings. s. 381-387. ISSN 1314-2704. URL: https://doi.org/10.5593/sgem2018/3.2
 • Elbl, J., Kintl, A., Brtnický, M., Kučera, A., Říha, V. (2018): Monitoring kvality a zdraví půd v rámci konvenčně hospodařícího podniku.: In zborník abstraktov Pedologické dny 2018. Bratislava. 12.-14. září 2018. ISBN 978-80-8163-027-9
 • Havel, J., Cihlář, P., Vaculík, A., Kolařík, P., Bárnet, M. (2018): Ovlivnění vzcházivosti máku., Úroda č. 2, roč. LXVI, 2018, s. 44-46
 • Hejátková K., Pařílková J., Nedělník J., Kubáňková M. (2018): Nepřímá metoda monitorování procesu kompostování. Úroda 12, roč. LXVI, vědecká příloha, s. 427 - 434, ISSN 0139-6013
 • Hrudová, E., Seidenglanz, M., Kolařík, P., Havel, J. (2018): Druhové složení populace blýskáčků v porostech řepky na vybraných lokalitách ČR v letech 2011-2012. Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018
 • Hutyrová, H., Kubíková, Z., Kadaňková, P., Kintl, A., Pelikán, J. (2018): Vliv předchlazení osiva na klíčivost svazenky shloučené a vratičolisté. Úroda 12, roč. LXVI, vědecká příloha, s. 289 - 292, ISSN 0139-6013
 • Hutyrová, H., Pelikán, J., Kubíková, Z. (2018): Svazenky – modrofialové krásky na poli. Agromanuál 6, ročník. 13, 108 – 109, ISSN 1801 – 7673
 • Hutyrová, H., Vícha, D., Knotová, D., Pelikán, J. (2018): Svazenka shloučená (Phacelia congesta Hook.). Pícninářské listy 2018 (XXIV): s. 45 – 46, ISBN 978-80-87091-77-7
 • Jaša, S., Badalíková, B., Červinka, J. (2018): Vliv digestátu na fyzikální vlastnosti půdy v ZD Budišov. Úroda 12, roč. LXVI, vědecká příloha, s. 293-296
 • Kintl, A., Elbl, J. (2018): Technologie smíšené kultury při pěstování kukuřice. Úroda. 2018. sv. 66, č. 7, s. 20-22. ISSN 0139-6013.
 • Kintl, A., Elbl, J. (2018): Trvalá nebo dočasná ztráta zemědělské půdy. Farmář. 2018. sv. 24, č. 5, s. 31-22. ISSN 1210-9789.
 • Kintl, A., Elbl, J., Brtnický, M. (2018): Smíšená kultura včera, dnes a zítra. Farmář. 2018. sv. 24, č. 11, s. 11-12. ISSN 1210-9789.      
 • Kintl, A., Elbl, J., Brtnický, M., Skládanka, J., Šindelková, I. (2018): Assessing the biological yield with land equivalent ratios (LER) of six variants with mixed culture of corn (Zea mais) and legumes. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2018, Vol. 18, p 97-104. 8p. DOI: 10.5593/sgem2018/5.2.
 • Kintl, A., Elbl, J., Lošák, T. (2018): Možnosti pěstování kukuřice v systému smíšené kultury s využitím jetelovin. Úroda. 2018. sv. 66, č. 12, s. 51-52. ISSN 0139-6013
 • Kintl, A., Elbl, J., Lošák, T., Hladký, J., Hutyrová, H. (2018): Nitrogen use efficiency in winter wheat – winter pea intercropping system. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2018, Vol. 18, p321-327. 7p. DOI: 10.5593/sgem2018/3.2.
 • Kintl, A., Elbl J., Lošák, T., Vaverková, M. D., Nedělník, J. (2018): Mixed Intercropping of Wheat and White Clover to Enhance the Sustainability of the Conventional Cropping System: Effects on Biomass Production and Leaching of Mineral Nitrogen In: Sustainability, Vol 10, Iss 10, p 3367; MDPI AG, 2018.
 • Kintl, A., Elbl, J., Kadaňková, P. (2018): Bio-drilling neboli využití kořenů rostlin jako nástroj ke pracování půdy ve vinicích. Vinař – sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2018. č. 4, s. 4-5. ISSN 1804-3054.
 • Kintl, A., Kubíková, Z., Fronková, H. (2018): Zaplevelení kukuřice a možnosti jeho regulace při pěstování v systému smíšené kultury s bobem obecným. In XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Sborník abstraktů. MENDELU v Brně, 5. – 6. září 2018, 140 s.
 • Kintl, A., Elbl, J., Nedělník, J., Brtnický, M. (2018): Kukuřice v systému smíšené kultury - šance na změnu. Úroda. 2018. sv. 66, č. 1, s. 15-17. ISSN 0139-6013.
 • Kintl, A., Elbl, J., Šindelková, I., Hutyrová, H. (2018): Biodrilling v podmínkách současného zemědělství. In zborník abstraktov Pedologické dny 2018. Bratislava. 12.-14. září 2018. ISBN 978-80-8163-027-9
 • Kintl, A., Kadaňková, P., Elbl, J. (2018): Zasakovací pásy, ochrana před erozí a možná něco víc! Úroda. 2018. sv. 66, č. 11, s. 20-22. ISSN 0139-6013
 • Kintl, A., Nedělník, J., Elbl, J. (2018): Pícniny na orné půdě aneb kukuřice ve smíšené kultuře. Pícninářské listy, 46–47.
 • Knotová, D., Pelikán, J. (2018): Produktivnost bulharských odrůd vojtěšky seté v podmínkách České republiky. Úroda 12, roč. LXVI, 2018, vědecká příloha, s. 155-158, ISSN 0139-6013.
 • Knotová, D., Pelikán, J. (2018): Výnosy semen jetele panonského při různých způsobech zakládání a ošetření porostu. Úroda 12, roč. LXVI, 2018, vědecká příloha, s. 297-299, ISSN 0139-6013
 • Knotová, D., Pelikán, J., Procházka, J. (2018): Vliv výsevného množství a hnojení dusíkem na výnos žita trsnatého. Úroda, č. 3 (LXVI): s. 36 – 38, ISSN 0139-6013
 • Knotová, D., Pelikán, J., Skládanka, J., Knot, P. (2018): Yields and quality of some perennial legumes in the Czech Republic. In Brazauskas, G., Statkeviciute, G. & Jonaviciene, K. (Eds.), Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics (pp. 137-141). Cham: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-89577-2. 
 • Kocourek, F., Skuhrovec, J., Hovorka, T., Kolařík, P. (2018): Monitoring stonkových krytonosců a ochrana řepky proti nim, Agromanuál, roč. 13, č. 2, s. 38-42
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2018): Monitoring bázlivce kukuřičného v roce 2018, úroda č. 12, roč. LXVI, 2018, s. 33 – 36
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2018): Perspektivní metody ochrany máku setého vůči krytonosci kořenovému, Farmář 12/2018, roč. 24, s. 14 – 17, ISSN 12107
 • Kolařík, P., Kolaříková K., Rotrekl, J. (2018): Bázlivec kukuřičný na jižní Moravě v roce 2017, Agromanuál, roč. 13, č. 6, s. 43 – 45
 • Kolařík, P., Kolaříková K., Rotrekl, J. (2018): Ochrana máku setého proti významným hmyzím škůdcům – Krytonosci makovicovému a bejlomorce makové, Agromanuál, roč. 13, č. 5, s. 41 – 43
 • Kolařík, P., Kolaříková K., Rotrekl, J. (2018): Semenní škůdci jetele lučního a ochrana proti nim. Agromanuál, roč. 13, č. 7, s. 62 – 63
 • Kolařík, P., Rotrekl, J., Kolaříková K. (2018): Sledování hmyzích druhů v porostech víceletých pícnin na vybraných lokalitách jižní Moravy v roce 2017, Agromanuál, roč. 13, č. 10, s. 58-61
 • Kolařík, P., Seidenglanz, M., Kocourek, F., Hrudová, E., Havel, J. (2018): Současná situace v rezistenci populací škodlivých činitelů vůči insekticidním účinným látkám. Úroda 12, roč. LXVI, 2018, vědecká příloha, s. 27 - 35
 • Kubíková, Z., Smejkalová, H., Hutyrová, H. (2018): Rozdíly ve vývoji u tří druhů svazenek. Úroda 12, roč. LXVI, vědecká příloha, s. 223 - 226, ISSN 0139-6013
 • Lang, J. (2018): Výroba kvalitní píce v podmínkách sucha. Jaké máme možnosti? In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018. Zvolen, 5 - 6 . 9. 2018, ISBN: 978-80-213-2863-1 s. 25-29.
 • Lang, J. (2018): Nové metody zakládání a stanovení stavu trvalých travních porostů. Úroda 6/2018, s. 100-102. ISSN 0139-6013. Vydal ProfiPress, Praha.
 • Lang, J. (2018): Zemědělské plodiny a sucho – slučitelná kombinace: ano, nebo ne? Úroda 9/2018, s. 9. ISSN 0139-6013. Vydal ProfiPress, Praha.
 • Lošák, T., Elbl, J., Kintl, A., Čermák, P., Mühlbachová, G., Neugschwandtner, R. W., Torma, S., Hlušek, J. (2018): Soil agrochemical changes after kieserite application into chernozem and its effect on yields of barley biomass. Agriculture / Pol'nohospodárstvo , Dec2018, Vol. 64 Issue 4, p183-188, 6 p.
 • Nedělník, J., Mrůzek M., Vyškovský K., Vičíková M., Kubáňková M. (2018): Metody předúpravy biomasy, Úroda 12 - vědecká příloha, 333-338
 • Nedělník, J., Strejčková M. (2018): Hodnocení kvality kukuřičné siláže a zrna z hlediska obsahu mykotoxinů, Agromanuál 11-12, 83-84
 • Nedělník, J., Strejčková M. (2018): Mykotoxiny – Máme se jich stále ještě bát? Farmář speciál Kukuřice 11, 2018, 26–28.
 • Novotná, J., Badalíková, B. (2018): Soil changes under follow. In Proc. The future of long-term experiments in agricultural science, Rothamsted Research, Harpenden, p. 74.
 • Novotná, J., Badalíková, B. (2018): Influence of fallow management on soil aggregate stability. In Proc. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2018, Albena, Bulgaria, s.243-248
 • Novotná, J., Badalíková, B. (2018): The soil structure changes under varying compost dosage. Agriculture (Poľnohospodárstvo), 64 (4): 143-148
 • Pelikán, J., Knotová, D., Vymyslický, T. (2018): Porovnání výkonnosti českých a argentinských odrůd vojtěšky seté. Úroda 12, roč. LXVI, 2018, vědecká příloha, s. 171-174, ISSN 0139-6013.
 • Poslušná, J., Horáček, J., Ondráčková, E., Vaculík, A., Větrovcová, M., Havel, J., Plachká, E., Bárnet, M., Cihlář, P., Kolaříková, K. (2018): Vliv lokality na obsah kadmia v makových semenech (Papaver somniferum L.). Úroda 12, roč. LXVI, 2018, vědecká příloha, s. 349 – 352
 • Pospíšilová, L., Novotná, J., Vlček, V., Badalíková, B. (2018): Soil inputs and dynamic of humic substances in chernozems. In Proc. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2018, Albena, Bulgaria, s. 495-501
 • Seidenglanz, M., Šafář, J., Hrudová, M., Kocourek, F., Kolařík, P., Rotrekl, J., Havel, J., Táncik, J., Ruseňáková, M., Víchová, L. (2018): Praktické důsledky rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů. Rostlinolékař 6: 26 – 30
 • Seidenglanz, M., Kocourek, F., Hrudová, E., Kolařík, P., Šafář, J., Rotrekl, J., Havel, J., Táncik, J., Sojneková, M. (2018): Rezistence škůdců řepky k insekticidům V ČR a na Slovensku, Agromanuál, roč. 13, č. 3, s. 56 – 60
 • Smýkal, P., Trněný, O., Brus J., Hanáček P., Rathore A., Roma R. D., Pechanec V., Duchoslav M., Bhattacharyya D., Bariotakis M., Pirintos S., Berger J., Toker C. (2018): Genetic structure of wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) populations in the northern part of the Fertile Crescent reflects moderate cross-pollination and strong effect of geographic but not environmental distance. PLoS ONE13(3), 1–22. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194056
 • Šindelková, I. (2018): Biostimulace – nový dynamický směr v zemědělské výrobě. Zemědělský týdeník, XII. ročník, číslo 12, 2018, str. 10-11, ISSN: 1212-2246.
 • Šindelková, I. (2018): Biostimulátory – nové účinné řešení. Selská revue, číslo 5, 2018, Asociace soukromého zemědělství, str. 56-57, ISSN: 2533-3607.
 • Šindelková, I. (2018): Ne přehrada, ale půda, zdravá půda dokáže zadržet vodu. Zemědělský týdeník, XII. Ročník, číslo 44, příloha Ekotech magazín 2018, č. 2, str. 4-6, ISSN: 1212-2246.
 • Šindelková, I. (2018): Půdní vláha – základ budoucí úrody. Zemědělský týdeník, XII. ročník, číslo 27, 2018, str. 9-11, ISSN: 1212-2246.
 • Šindelková I. (2018): Úrodná půda - základ úspěchu! Zemědělský týdeník, XII. ročník, číslo 33, příloha Ekotech magazín 2018, č. 1, str. 4-7, ISSN: 1212-2246.
 • Šindelková, I. (2018): Základem budoucí úrody je půdní vláha. Agrární obzor, číslo 8, 2018, str. 10-11, ISSN: 1214-1291.
 • Šindelková, I. (2018): „Úrodná půda je největším bohatstvím hospodáře“. Úroda 2018. sv. 66, č. 4, s. 48-50. ISSN 0139-6013.
 • Šindelková, I. (2018): Priorita dneška – vodní režim v půdě. Úroda 2018. sv. 66, č. 8, s. 48-50. ISSN 0139-6013.
 • Šindelková, I., Badalíková, B. (2018): Soil properties changes based on soil activators application. In Sb. abstraktů: Mezinárodní konference „Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos k výzkumu půdní kvality“, 11.-12. 12.2018, VÚRV Praha – Ruzyně, s. 34
 • Šindelková, I., Badalíková, B. (2018): Zlepšování základních půdních vlastností v suché oblasti pomocí aplikace půdních biostimulátorů – Úroda LXVI (12), vědecká příloha, 373–376, ISSN 0139-6013.
 • Šindelková, I., Marhavý, L. (2018): Co potřebuje půda, aby byl hospodář spokojený? Farmář 2018, č. 9, s. 28-29. ISSN 1210-9879.
 • Trněný, O., Brus, J., Hradilová, I., Rathore, A., Das, R., Kopecký, P., Coyne, C. J., Reeves, P., Richards, Ch., Smýkal, P. (2018): Molecular Evidence for Two Domestication Events in the Pea Crop. Genes 2018, Vol. 9, Page 5359(11), 535. https://doi.org/10.3390/GENES9110535
 • Trněný, O., Nedělník, J. (2018): Incidence of Six Grass Species by Fusarium sp. as a Cause of Silvertop. In Brazauskas, G., Statkeviciute, G. & Jonaviciene, K. (Eds.), Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics (pp. 181–185). Cham: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-89577-2.
 • Třináctý, J., Richter, M., Knotová, D., Pelikán, J., Skládanka, J. (2018): Zjednodušené značení proteinových frakcí. Krmivářství, 22 (1), 2018, 32-33. ISSN: 1212-9992 MK ČR E 7525.týdeník, XII. ročník, číslo 27, 2018, str. 9-11, ISSN: 1212-2246.
 • Vaverková, M. D., Elbl, J., Radziemska, M., Adamcová, D., Kintl, A., Baláková, L., Bartoň, S., Hladký, J., Kynický, J., Brtnický, M. (2018): Environmental risk assessment and consequences of municipal solid waste disposal. In Chemosphere. October 2018 208:569-578 DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.06.026
 • Vymyslický, T. (2018): Vliv aplikace kompostu na vegetaci a výnosy biomasy nízkostébelného travního porostu. Úroda LXVI (12): vědecká příloha, 183–186.
 • Vymyslický, T., Holubec V. (2018): Variabilita vybraných argentinských populací zplanělých slunečnic v podmínkách České republiky. Úroda LXVI (12): vědecká příloha, 187–190
 • Vymyslický, T., Lang, J., Knotová, D. (2018): The multifunctional role of legumes in vineyards and orchards. In Brazauskas, G., Statkeviciute, G. & Jonaviciene, K. (Eds.), Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics (pp. 237-242). Cham: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-89577-2.
 • Vymyslický, T., Nedělník, J. (2018): Breeding forage and grain legumes to increase EU and China protein self-sufficiency. Pícninářské listy 24: 30.
 • Vymyslický, T., Sokolović, D., Knotová, D., Zornić, V.(2018): Exploring and gathering the Serbian and Czech crop wild relatives for increasing crop diversity in agriculture. Botanica Serbica 42 (supplement 1): 167.