Publikace 2017

 • Badalíková B., Novotná J. (2017): Vliv meziplodiny a aplikace kompostu na omezení vodní eroze. Úroda 12, roč. LXV, vědecká příloha, s. 375-378  ISSN 0139-6013
 • Badalíková B., Novotná J. (2017): Vývoj fyzikálních vlastností půdy při aplikaci digestátu. Úroda 12, roč. LXV, vědecká příloha, s. 371-374  ISSN 0139-6013
 • Badalíková, B. (2017): Kompost na půdách ohrožených erozí. Úroda 6, roč. LXV, s. 18-19 ISSN 0139-6013
 • Badalíková, B. (2017): Přednášky pro praxi proběhly v Troubsku. Agrární obzor 4/2017, s. 26-27   ISSN 1214-1291
 • Badalíková, B., Novotná, J. (2017): K čemu je dobrá organická hmota v půdě? In Sb.: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech, Třebíč – Čikov, 14.-15. 6.2017, s. 36-40  ISBN 978-80-906781-0-1 
 • Badalíková, B., Novotná, J. (2017): Možnost snížení vodní eroze zapravením kompostu do půdy. Úroda č. 1, roč. LXV, s. 14-15.  ISSN 0139-6013    
 • Badalíková, B., Novotná, J. (2017): Půdoochranné obdělávání půdy u širokořádkových plodin. Úroda č. 11, roč. LXV, s. 43-44. ISSN 0139-6013
 • Badalíková, B., Novotná, J. (2017): Význam meziplodin v souvislosti s protierozní ochranou půdy. Úroda č. 11, roč. LXV, s. 50-52. ISSN 0139-6013   
 • Badalíková, B., Novotná, J., Červinka, J.(2017): Effect of soil organic carbon on the soil structure. In Sb.: Book of abstracts, 11th International Conference Humic Substances in Ecosystems, Polsko, Kudowa Zdrój, 29. 5.-1. 6., s. 49
 • Badalíková, B., Novotná, J., Vymyslický, T. (2017): Protierozní opatření na hrázích rybníků. In sb. Vodní nádrže 2017, s. 124-125 ISBN 978-80-905368-5-2
 • Elbl J., Kintl A., Šindelková I., Špička F., Hradecký J. (2017): Meziplodiny – půdoochranná technologie u silážní kukuřice. Úroda 65 (12): 50–52.
 • Frydrych, J., Volková, P., Kolařík, P., Rotrekl, J. (2017) Výsledky výzkumu parazitární bělovlasosti v semenných porostech trav využitelné v zemědělské praxi, sborník referátů, ČZU Osivo a sadba, 2.2.2017, 209 – 214, ISBN 978-80-213-2732-0
 • Havel J., Plachká E., Cihlář P., Vaculík A., Ondráčková E., Kolařík P., Větrovcová M., Bárnet M. (2017) Souhrnné výsledky pokusů s mákem v roce 2017. Prosperující olejniny, 5.-8.12.2017, CZU
 • Horák D., Vymyslický T., Musil Z., Bureš J. (2017): Gagea bohemica subsp. saxatilis v České republice. – Zpr. Čes. Bot. Společ., 52: 163–173.
 • Hradilová, I, Trněný, O, Válková, M, Cechová, M, Janská, A, Prokešová, L, Aamir, K, Krezdorn, N, Rotter, B, Winter, P, Varshney, R.K., Soukup, A, Bednář, P, Hanáček, P and Smýkal, P. (2017): A Combined Comparative Transcriptomic, Metabolomic, and Anatomical Analyses of Two Key Domestication Traits: Pod Dehiscence and Seed Dormancy in Pea (Pisum sp.). Front. Plant Sci. 8:542. doi: 10.3389/fpls.2017.00542
 • Ištvánek, J., Dluhošová, J., Dluhoš, P., Pátková, L., Nedělník, J., Řepková, J. (2017): Gene Classification and Mining of Molecular Markers Useful in Red Clover (Trifolium pratense) Breeding. Frontiers in Plant Sci., 22 March 2017.  https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00367
 • Kintl A., Elbl J. (2007): Smysl zeleného hnojení. Farmář 23 (12): 16–18.
 • Kintl A., Elbl J. (2017): Biologické zpracování půdy -biodrilling. Úroda 65 (11): 53–54.
 • Kintl A., Elbl J. (2017): Funkce a podpora půdních agregátů. Úroda 65 (10): 62–64.
 • Kintl A., Elbl J. (2017): Kukuřice v novém hávu. Farmář 23 (11): 20–21.
 • Kintl A., Elbl J., Nedělník J. (2017): The potential for improvement of soil fertility: Cultivation of mixed legume-cereal cropping system in combination of Triticum aestivum and Pisum sativum var. speciosum. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 22 (1): 220–239.
 • Kintl A., Šindelková I., Elbl J. (2017): Půdní úrodnost na vinohradech - I. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře, 4: 4–5.
 • Kintl A., Šindelková I., Elbl J. (2017): Půdní úrodnost na vinohradech - II. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře 5: 16–17.
 • Knotová D., Pelikán J. (2017): Pěstování maloobjemových pícních plodin z čeledi bobovitých. Úroda č. 7, (LXV): s. 77 – 81, ISSN 0139-6013
 • Knotová D., Pelikán J., Skládanka J. (2017): Pěstování a využití tolice dětelové. Pícninářské listy XXIII, s. 22-23. ISBN 978-80-87091-70-8
 • Knotová D., Pelikán J., Skládanka J., Hejduk S., Knot P. (2017): Produkce semen vojtěšky seté (Medicago sativa L.) při různých způsobech zakládání a ošetřování porostu. Úroda 12 (LXV), vědecká příloha časopisu, s. 395 – 398, ISSN 0139-6013
 • Knotová D., Pelikán J., Skládanka J., Knot P. (2017): Yields and quality of some perennial legumes in the Czech Republic. In book of abstracts of the joint meeting of EUCARPIA fodder crops and amenity grasses section and protein crops working group of oil and protein crops section, p. 65
 • Knotová D., Skládanka J., Pelikán J., Hejduk S., Knot P. (2017): Vliv založení a ošetřování semenných porostů vojtěšky seté (Medicago sativa L.) na počet lodyh. Úroda 12 (LXV), vědecká příloha časopisu, s. 399 – 402, ISSN 0139-6013
 • Knotová, D., Pelikán, J., Skládanka J. (2017): Pěstování tolice dětelové na semeno. Osivo a sadba, sborník referátů XIII. národní odborný a vědecký seminář. ČZU Praha, s. 170 – 175. ISBN 978-80-213-2732-0
 • Kolařík P., Kolaříková K. (2017): Možnosti ochrany máku setého (Papaver somniferum L.) proti krytonosci kořenovému (Stenocarus ruficornis L.), Úroda, roč. LXV, č. 12, vědecká příloha, s. 237 - 240, ISSN 0139-6013
 • Kolařík, P. (2017) Hodnocení citlivosti čmeláka zemního (Bombus terrestris) k účinným látkám pesticidů v roce 2016, Agromanuál, roč. 12, č. 2, s. 54-55
 • Kolařík, P., Kolaříková K., Rotrekl, J. (2017) Nové možnosti ochrany pícních plodin se zaměřením se na hmyzí škůdce. (New methods of protection of fodder crops focused on insect pests), Úroda 12, roč. LXV, vědecká příloha, s. 57-64 ISSN 0139-6013
 • Kolařík, P., Kolaříková, K. (2017) Ochrana kukuřice seté vůči zavíječi kukuřičnému, Úroda 7, roč. LXV, s. 12-16
 • Kolařík, P., Kolaříková, K., Rotrekl, J. (2017) Bázlivec kukuřičný v roce 2016 a doporučená ochrana, Agromanuál, roč. 12, č.5, s. 36-39
 • Kolařík, P., Rotrekl, J., Kolaříková, K. (2017) Jak na ochranu proti makovicovým škůdcům v roce 2017, Agromanuál, roč. 12, č.5, s. 33-35
 • Kolařík, P., Rotrekl, J., Kolaříková, K. (2017): Hmyzí škůdci lesknice kanárské a ochrana proti nim, Agromanuál roč. 12, č.6, s. 36-37
 • Kolařík, P., Rotrekl, J., Kolaříková, K. (2017): Nové možnosti řešení ochrany vzcházejících porostů víceletých pícnin před listopasi, Agromanuál roč. 12, č.3, s. 68-69
 • Komínková J. (2017): Regulace plevelů v porostech jetele lučního. Úroda 4, roč. LXV, s. 82-84, ISSN 0139-6013
 • Kubáňková,  M. , Hyršlová J., Nedělník J. , Rušín J., Chamrádová K. (2017): Environmentální dopady zpracování komunálního odpadu, Úroda, vědecká příloha časopisu 12, 555-558.
 • Kubíková Z., Kolaříková K., 2017: Zaplevelení a konkurenceschopnost lničky seté. Úroda 12, roč. LXV, vědecká příloha, s. 327-330, ISSN 0139-6013
 • Kubíková Z., Vícha D., Hutyrová H. (2017): Nové poznatky o vývoji svazenky shloučené. Úroda 12, roč. LXV, vědecká příloha, s. 425-428, ISSN 0139-6013
 • Lang J. (2017): Půdní vlhkostní poměry při pěstování srhy laločnaté (Dactylis glomerata), hybridu Felina a jejich směsí. Úroda 64 (12), vědecká příloha: 433–436.
 • Lang J. (2017): Vliv ošetření osiva na klíčivost a vzcházivost jestřabiny východní (Galega orientalis, LAMB.) In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, 12 - 14. 9. 2017, Praha: 148–151.
 • Lošák M., Frydrych J, Volková P., Vymyslický T., Salaš P., Pekař M. (2017): Možnosti zakládání porostů trav a jetelovin na suchem ohrožených půdách. Úroda 64 (12): 61–62.
 • Nedělník, J. (2017): Některé rizikové faktory při výrobě kukuřičných siláží. Úroda 9, 22-24.
 • Nedělník, J., Strejčková, M. (2017): Podmínky výroby kvalitní siláže. Farmář 11, 16-18.
 • Němec R., Musil Z., Vymyslický T., Bureš J., Veselý P. (2017): Revize moravsko-rakouské arely křivatce českého (Gagea bohemica s. lat.). Thayensia (Znojmo) 14: 11–44.
 • Novotná J., Badalíková B. (2017): Influence of soil organic matter on its water stability of soil aggregates. In Proc. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2017, Albena, Bulgaria, 17 (32): 323-329. ISBN 978-619-7408-05-8
 • Novotná J., Badalíková B. (2017): Jak spolu souvisí vodní eroze a objemová hmotnost půdy? Úroda 11, roč. LXV, s. 45-46.   
 • Novotná J., Badalíková B. (2017): The changes of soil structure and water stability of soil aggregates under different compost doses. 3rd International Scientific conference Sustainability challenges in agroecosystems 19th-21st June 2017, Osijek, Croatia, p. 22.
 • Novotná J., Badalíková B. (2017): Změny objemové hmotnosti půdy při úhorovém hospodaření. Úroda 12, roč. LXV, vědecká příloha, s. 457-460  ISSN 0139-6013
 • Pelikán J. (2017): Méně známé druhy motýlokvětých pícnin pro suché podmínky. Přednáška na semináři. BVV 12. 5. 2017
 • Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2017): Méně známé druhy zemědělských plodin – nová kniha pro všechny zájemce o nové poznatky. Pícninářské listy XXIII, s. 92. ISBN 978-80-87091-70-8
 • Pelikán J., Knotová D., Hutyrová H. (2017): Obsah minerálních látek v píci některých druhů čeledi Fabaceae. Úroda 64 (9): 70–72.
 • Pelikán J., Knotová D., Richter M., Třináctý J., Skládanka J. (2017): Vliv stárnutí porostu vojtěšky na obsah proteinových frakcí. Úroda 12 (LXV), vědecká příloha časopisu, s. 465 – 468, ISSN 0139-6013
 • Pelikán J.: Pěstování méně známých jetelovin na semeno. Přednáška na semináři. SPJTS Zubří 22.2.2017  
 • Pospíšilová L., Hábová M., Badalíková B., Novotná J., 2017: Kvalita humusových látek a obsahu živin při různém způsobu zpracování půdy a po aplikaci kompostu. Agrochémia, č.1., s. 12-16.
 • Pospíšilová L., Novotná J., Badalíková B.: Kvalita humusových látek a obsah živin po aplikaci digestátu. Úroda 12, roč. LXV, vědecká příloha, s.473-476.
 • Rotrekl, J. (2017): Jak na škůdce máku v roce 2018. Zborník zo 9. odborného seminára “Mak siaty pre Slovensko“, NPPC VÚRV Piešťany, 14. 11. 2017 s.  13 – 15.
 • Rotrekl, J. (2017): Užitečný hmyz v zemědělství. Úroda, roč. 65, č. 10, s. 64 – 67.
 • Rotrekl, J., Kolařík, P. (2017) Vliv žíru krytonosce kořenového a jeho početnosti na poškození máku setého v nejranějších fázích jeho vývoje. Agromanuál roč. 12, č.3, s. 64-65
 • Seidenglanz, M., Hrudová, E., Kolařík, P., Havel, J., Rotrekl, J., Táncik, J., Tóth, P., Šafář, J., Poslušná, J., Plachká, E., Hudec, K. (2017): Změny v citlivosti českých a slovenských populací blýskáčků (Meligethes aeneus) k neonikotinoidům mezi roky 2011 a 2016. Úroda, Vol. 65, No. 4, příloha řepka. ISSN 0139-6013
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Kolařík, P., Rotrekl., J., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J., Plachká, E., Táncik, J., Hudec, K. (2017) Negative correlations between the susceptibilities of Czech and Slovak pollen beetle populations to lambda-cyhalothrin and chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015? Plant protection science, Vol. 53, 2017, No. 2: 108–117 doi: 10.17221/187/2015-PPS
 • Seidenglanz, M., Šafář, J.,  Hrudová, E., Kolařík, P., Rotrekl, J.Havel, J., Tancík, J., Sojnekov, M. (2017): Jak rezistence blýskáčků komplikuje ochranu řepky proti stonkovým krytonoscům, konference hluk 21.-22.11. 2017, SPZO
 • Seidenglanz, M., Šafář, J.,  Poslušná, J.,  Hrudová, E., Tóth, P., Kolařík, P., Rotrekl, J.Havel, J., Plachká, E., Tancík, J., Hudec, K., Beránek, J., Peroutka, M., (2017): Problémy s rezistencí u škůdců řepky (2017) , Agromanuál roč. 12, č. 3., s. 58-61
 • Skládanka J., Adam V., Horký P., Mlejnková V., Konečná K., Knotová D., Mikyska F. (2017): Biogenní aminy a mykotoxiny v silážích jetelovin. Náš chov: odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře. 2017. sv. 77, č. 3, s. 69-73. ISSN 0027-8068.
 • Skládanka, J., Adam, V., Zítka, O., Mlejnková, V., Kalhotka, L., Horký, P., Konečná, K., Hodulíková, L., Knotová, D., Balabánová, M., Sláma, P., Škarpa ,P. (2017): Comparison of Biogenic Amines and Mycotoxins in Alfalfa and Red Clover Fodder Depending on Additives. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017. sv. 14, č. 4, ISSN 1660-4601. URL: http://www.mdpi.com/1660-4601/14/4/418
 • Smýkal, P, Hradilová, I, Trněný, O, Brus, J, Rathore, A, Bariotakis, M, Das, RR, Bhattacharyya ,D, Richards, C, Coyne, CJ and Pirintsos, S (2017):  Genomic diversity and macroecology of the crop wild relatives of domesticated pea. Sci Rep. 7(1):17384. doi: 10.1038/s41598-017-17623-4.
 • Šindelková I. (2017): Půda jako rezervoár vody! Selská revue, číslo 5, 08/2017, Asociace soukromého zemědělství, str. 74-75, ISSN: 2533-3607.
 • Šindelková I. (2017): Vliv ozeleňovacích směsí na půdní vlastnosti vinice. – Úroda LXV (12), vědecká příloha, 497–500, ISSN 0139-6013.
 • Šindelková I., 2017.: Zadržme vodu v krajině. Zemědělský týdeník, XI. ročník, číslo 30, příloha Mrv 03/2017, str. 4-5, ISSN: 1212-2246.
 • Šindelková, I., Kintl, A.  (2017): Půda je živý organismus. Úroda. 2017. sv. 64, č. 9, s. 68-70. ISSN 0139-6013.
 • Šindelková, I., Novotná, J., Badalíková, B. (2017): The Influence Of Vineyard Greening On Soil Properties. In Proc. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2017, Albena, Bulgaria, 17 (32): 569-602. ISBN 978-619-7408-05-8
 • Šrámková A., Vejražka K., Hofbauer J. (2017): Nektarodárné pásy-mladé a inovativní podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření.  Pícninářské listy XXIII, 60-62, 2017   ISBN 978-80-87091-70-8
 • Trněný O., I. Hradilová, M. Válková, M. Cechová, A. Janská, N. Krezdorn, B. Rotter, P. Winter, A. Soukup, P. Bednář, P. Smýkal. (2017) Comparative transcriptomic, anatomical and metabolic analysis of wild pea seed coat in relation to dormancy; ICLGG 2017 - Book of abstracts, ICLGG2017/P/65
 • Trněný O., Konečná K., Slabá V., Hofbauer J., Šimon T. (2017): Hodnocení nitrogenásové aktivity v hlízkách inokulovaných kořenů jetele lučního Trifolium pratense L. a její vliv na fenotyp rostlin Úroda 2017, 12, 259 - 262
 • Trněný O., Nedělník J. (2017) ; Incidence of six grass species by Fusarium sp. as a cause of silvertop. Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics,2017
 • Vejražka K., Hofbauer J., Pelikán J. (2017) : Možnosti pro žito trsnaté (Secale cereale, var. multicaule) : Agrární obzor  8, 22-23
 • Vymyslický T. (2017): Jetelovinotravní osivové směsi pro ozelenění hrází rybníků. Úroda 64 (12), vědecká příloha: 517–520.
 • Vymyslický T., Holubec V. (2017): Collecting of plant genetic resources in the Czech Republic. In: Conference proceedings ,,135 Years of Agricultural Science in Sadovo and 40 Years of the Institute of Plant Genetic Resources – Sadovo” 29.-30.5.2017, Plovdiv, Bulgaria, 34–40.
 • Vymyslický T., Holubec V., Knotová D. (2017): „Twenty five years of systematic collecting activities on plant genetic resources in the Czech Republic“. In book of abstract: EUCARPIA Genetic resources section conference "Crop Diversification in a Changing World", 8-11.5.2017, Montpellier, France. p65
 • Vymyslický T., Lang J., Knotová D. (2017): The multifunctional role of legumes in vineyards and orchards. In: Book of Abstracts “Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics”, EUCARPIA Conference, Vilnius, Lithuania, 11.-14.9.2017, p.64.