Publikace 2016

 • Badalíková B., 2016: Půda – to nejcennější co máme. http://vesmir.cz/2016/11/29/puda-nejcennejsi-mame/ s. 1-6  
 • Badalíková B., Novotná J., 2016:  Utužení půdy na hrázích rybníků při pěstování různých travních směsí.  Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 317-320. ISSN 0139-6013
 • Badalíková B., Novotná J., 2016: Možnost snížení vodní eroze zapravením kompostu do půdy.  Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 321-324. ISSN 0139-6013
 • Badalíková B., Novotná J., 2016: Půdní vlhkost souvisí s obsahem humusu v půdě. Agrární obzor 8/2016, s.18-19    ISSN 1214-1291  
 • Badalíková B., Novotná J., 2016: Sledování půdních vlastností při protierozní ochraně půdy a při aplikaci digestátu. Uplatněná certifikovaná metodika 34/16, 32 s. ISBN 978-80-88000-11-2      
 • Badalíková B., Novotná J., 2016: Udržení půdní vláhy – vyšší odolnost proti suchu. Zemědělský týdeník + Poľnohospodársky týdenník, 19/2016, s.9-10  ISSN 1212-2246   
 • Badalíková B., Novotná J., 2016: Vliv organické hmoty v půdě na její retenční schopnost. Konference “Půda a zemědělské sucho”, 28. – 29. 4. 2016, Kutná Hora, s. 292-297   ISBN 978-80-87361-55-9
 • Badalíková B., Novotná J., 2016: Vliv organické hmoty v půdě na zadržení vláhy. In Sb. Mezinár. konf. Choťovice u Žehuně, 30. 6. 2016, s. 4-11   
 • Badalíková B., Novotná J., Pospíšilová L., 2016: Vliv zapravení organické hmoty na půdní vlastnosti a snížení vodní eroze. Uplatněná certifikovaná metodika 33/16, 41 s.  ISBN  978-80-88000-10-5 
 • Badalíková B., Novotná J., Vymyslický T., 2016: The effect of compost application on the amount and quality of humus.  In 18th Internationale conference IHSS, Kanazawa, Japonsko, 2 pp   
 • Both, Z., Hortová, B., Palicová, J., Nedělník, J., Strejčková, M., Sabolová,  T.  (2016): Ošetřování trvalých travních porostů mulčováním. Farmář 5, 27-29.
 • Bozhanska, T., Mihovski, T., Naydenova, G., Knotová, D., Pelikán, J. (2016): Comparative studies of annual legumes. Biotechnology in Animal Husbandry 32 (3), p 311-320, ISSN 1450-9156. DOI: 10.2298/BAH1603311B.
 • Burg P., Zemánek P., Badalíková B., Mašán V., Novotná J., 2016: Degradační procesy půd ve vinicích a možnosti jejich nápravy. In Folia Univ.Agric. et Silvic. Mendel. Brun.  V tisku
 • Čepl J., Lang J., Badalíková B., Lošák T., 2016: Výzkum řeší problémy. Eroze a sucho: Zemědělec 22/16, Praha: ProfiPress,  s. 11.
 • Dluhošová, J., Řepková, J., Jakešová, H., Nedělník, J. (2016): Impact of Interspecific Hybridization of T. pratense × T. medium and Backcrossing on Genetic Variability of Progeny. Czech J. Genet. Plant Breed., 52, (4): 125–131
 • Fabšičová M., Vymyslický T. (2016): Úhory – centra biodiverzity v zemědělské krajině. – In: sborník abstraktů z mezinárodní konference „Národní park Podyjí – 25 let očima vědy, Thayensia (Znojmo) 13: XX–XX. (in press)
 • Fabšičová M., Vymyslický T., Entová M. a Kůrová J. (2016): Mohou být úhory refugii vzácných a ohrožených druhů rostlin? – Thayensia (Znojmo) 13: XX–XX. (in press)
 • Ferianc J., Badalíková B., Burg P., Burgová J., 2016: The Monitoring of Soil Properties in the Interrow of Vineyards. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 2016, 64 p., Num. 2, 417-422. ISSN 1211-8516 
 • Hábová M., Pospíšilová L., Novotná J., Badalíková B., Jurica J., 2016: Haplic chernozem properties as affected by different tillage systems. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 2016, Volume 64, n. 1, p. 63-69. ISSN 1211-8516 
 • Havel J., Hrudová E., Kolařík P., Plachká E., Poslušná J., Rotrekl J., Seidenglanz M., Tóth P. (2016): Průběh šíření rezistence blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům v České republice, Rostlinolékař. 2016, 27(3), 19–22. ISSN 1211-3565.
 • Havel J., Kolařík P., Seidenglanz M., Cihlář P. (2016): Škůdci máku v roce 2015, Makový Občasník 2016, Sborník odborných seminářů „Mák v roce 2016“, vydavatel ČZU, s. 56-59, ISBN 978-80-213-2623-1
 • Havel J.,, Cihlář, P., Kolařík, P., Poslušná, J., Barnet, M. (2016): Ovlivnění polní vzcházivosti u máku, konference Prosperující plodiny, Nové poznatky v pěstitelské technologii řepky, máku, slunečnice, sóji, kukuřice a pšenice, 6. – 9. prosince 2016,
 • Hladký J., Kynický J., Novotná J., Brtnický M., 2016: Vliv vodní eroze na kationtovou výměnnou kapacitu půdy. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 341-344. ISSN 0139-6013
 • Hloucalová P., Skládanka J., Horký P., Klejdus B., Pelikán J. & Knotová D. (2016): Determination of Phytoestrogen Content in Fresh-Cut Legume Forage. Animals 6 (7): 43–57. ISSN 2076-2615.
 • Hodulíková, L., Skládanka, J., Mlejnková, V., Knot, P., Klusoňová, I., Horký, P., Konečná, K., Knotová, D., Nedělník, J., Sláma, P. (2016): Effect of Soil Contamination of Fodder and Wilting on the Occurrence of Fungi and Mycotoxins in Alfalfa Silages. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 64, 1529-1536.
 • Holubec V., Vymyslický T. (2016): Sběry planých příbuzných druhů od roku 1990 po současnost. In: Genetické zdroje „Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin“ 104: 15–23.
 • Holubec V., Vymyslický T., Poverene M., Cantamutto M. (2016): Spontánní hybridizace planých a kulturních druhů v Argentině. Úroda 63 (12), vědecká příloha: 13–18.
 • Hortová, B., Palicová, J., Strejčková, M., Nedělník, J. (2016): Optimalizace mulčování s ohledem na výskyt rodu Fusarium. Rostlinolékař 4, 20-23. ISSN1211-3565 
 • Hrudová E., Seidenglanz M., Kolařík P., Havel J. (2016): Druhové spektrum blýskáčků ve vybraných porostech řepky na jižní Moravě, Úroda 12, roč. LXIV, č. 12, vědecká příloha, s. 221 - 224, ISSN 0139-6013
 • Hrudová E., Tóth P., Seidenglanz M., Kolařík P. (2016): Rezistence hmyzu vůči insekticidům (9) – zavíječovití a zápředníčkovití, Agromanuál, roč. 11, č. 6, s. 36. ISSN 1801-7673
 • Jedlička P., Ernst U. R., Votavová A., Hanus R., Valterová I., 2016: Gene Expression Dynamics in Major Endocrine Regulatory Pathways along the Transition from Solitary to Social Life in a Bumblebee, Bombus terrestris. Front. Physiol. 2016, 7, 574.
 • Kintl A., Nawrath A., Elbl J., Tůma I., Burnog M., Brtnický M. & Kynický J. (2016): Nitrogen and phosphorus availability effect on activity of cellulolytic microorganisms in meadows. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 64 (4): 1173–1179. ISSN 1211-8516.
 • Kintl, A., Elbl, J.: Aby zelené hnojení mělo smysl Úroda. sv. 64, č. 11, s. 80-82. ISSN 0139-6013.
 • Kintl, A., Knotová, D., Elbl, J. (2016): Komonice bílá - palivo do bioplynové stanice?. Úroda. sv. 64, č. 2, s. 80-82.
 • Kintl, A., Šmahel, P,, Elbl, J. (2016): Luskoobilná směska - princip smíšené kultury. Úroda. sv. 64, č. 5, s. 24-26.
 • Knotová D. & Pelikán J. (2016): Výnos českých odrůd vojtěšky seté ve vztahu k počasí a lokalitě. Sborník příspěvků z mezinárodní konference: „Půdní a zemědělské sucho“. pp: 149–155. ISBN 978-80-87361-55-9.
 • Knotová D., Mlejnková V., Pelikán J., Skládanka J., Vymyslický T., Balabánová M., Hodulíková L. (2016): Pěstování vybraných jednoletých jetelovin s ohledem na kvalitu píce a silážování. Uplatněná certifikovaná metodika 31/16. ZV Troubsko. 37 s. ISBN: 978-80-88000-07-5
 • Knotová D., Pelikán J., Vícha D. & Vymyslický T. (2016): Rozšiřování spektra motýlokvětých pícnin. „Genetické zdroje č. 104, VÚRV, v.v.i. Praha–Ruzyně, pp: 24–29. ISBN 978-80-7427-202-8.
 • Knotová D., Skládanka J., Pelikán J. & Knot P. (2016): Výnosy píce vojtěšky seté a jetele lučního při různých způsobech zakládání semenářských porostů. Úroda 63 (12), vědecká příloha, 353–356. ISSN 0139-6013.
 • Knotová, D., Pelikán, J. (2016): Zhodnocení výnosů zelené hmoty a sena u štírovníku růžkatého. Úroda 12, roč. 2016, vědecká příloha, s. 161-164, ISSN 0139-6013.
 • Kolařík P.,  Rotrekl J. (2016) Možnosti ochrana lesknice kanárské proti hmyzím škůdcům, Agromanuál, roč. 11, č. 7, s 44-45, ISSN 1801-7673.
 • Kolařík P.,  Rotrekl J. (2016): Perspektivní metody ochrany máku setého vůči krytonosci kořenovému, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 62-64
 • Kolařík P.,  Rotrekl J. (2016): Výsledky sledování a doporučení při ochraně kukuřice seté proti  Bázlivci kukuřičnému, Agromanuál, roč. 11, č. 6, s 38 – 39, ISSN 1801-7673.
 • Kolařík P.,  Rotrekl J., (2016) Nové možnosti ochrany proti makovicovým škůdcům, Agromanuál, roč. 11, č.5, s. 50 – 51, ISSN 1801-7673.
 • Kolařík P., Kolaříková K (2016) Monitoring bázlivce kukuřičného na vybraných lokalitách v roce 2016, Zemědělec, ročník XXIV, číslo 47/2016, s. 24 - 25
 • Kolařík P., Kolaříková K., Havel J.  (2016): Nové možnosti ochrany máku setého proti krytonosci makovicovému (Neoglocianus maculaalba) a bejlomorce makové (Dasineura papaveris), Úroda 12, roč. LXIV, č. 12, vědecká příloha, s. 237 -  240, ISSN 0139-6013
 • Kolařík P., Rotrekl J., Kolaříková K. (2016) Metody ochrany před zavíječem kukuřičným (Ostrinia nubilalis), úroda 7, roč. LXIV, s. 12-14 ISSN 0139-6013
 • Kolařík, P., Kolaříková K. (2016): Ochrana při zakládání porostů víceletých pícnin proti listopasům rodu Sitona, Úroda, roč. LXIV, č. 12, vědecká příloha, s. 233 - 236 ISSN 0139-6013 Jrec
 • Komzáková O., Sabolová T., Votavová A., Trněný O. (2016) Využití molekulárních metod k sledování šíření nepůvodního poddruhu komerčně chovaného čmeláka Bombus terrestris dalmatinus na území České republiky. Úroda 12, vědecká příloha. 241-244
 • Křížová, L., Hanuš, O., Klimešová, M., Nedělník, J., Kučera, J., Roubal, P., Kopecký, J., Jedelská, R. (2016):  Chemical, physical and technological properties of milk as affected by the mycotoxin load of dairy herds . Arch. Anim. Breed., 59, 293-300.
 • Kubíková Z., Komínková J., Šmahel P. (2016) Srovnání zaplevelení u dvou druhů svazenek, Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 257 – 260 ISSN 0139-6013
 • Kubíková Z., Komínková J., Šmahel P. (2016) Srovnání zaplevelení u dvou druhů svazenek, Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 253 - 256 ISSN 0139-6013
 • Lang J., 2016: Reakce fotosystému II na vysoké a nízké teploty u odrůd vojtěšky seté. Úroda 12-2016, vědecká příloha, s. 75-79. ISSN 0139-6013.
 • Lang J., Procházka J., 2016: Vytrvalost a konkurenceschopnost jetelovinotravních směsí na orné půdě se zařazením nové odrůdy srhy laločnaté In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016. Zvolen, 12-14. 9. 2016, ISBN 978-80-813-2567-8. s. 176-180.
 • Nedělník, J.,  Konečná, K. (2016): Kukuřice a mykotoxiny v letech 2014 až 2016. Úroda,  12,  35 – 38.
 • Nedělník, J., Ditl, P., Kubáňková, M., Vyškovský, K.,Vičíková, M., Mrůzek, M. (2016): environmentálně příznivá technologie úpravy digestátu, Úroda 12, 389 – 392.
 • Nedělník, J., Knotová, D., Pelikán, J., Vymyslický, T., Mihovski, T., Naydenova, G. (2016): Comparing yeild potential of the Czech and Bulgarian red clover varieties. Journal of  Mountain Agriculture on the  Balkans, 29, 38-45. ISSN 1311-0489.
 • Nedělník, J., Konečná K. (2016) Kukuřice a mykotoxiny v letech 2014-2016, Úroda 12, roč. LXIV, 35-38. ISSN 0139-6013.
 • Nedělník, J., Konečná, K. (2016): Mykotoxiny v kukuřici, Farmář 2, roč. 22, 35-37. ISSN 1210-9789.
 • Nedělník, J., Mrůzek, M., Ditl, P., Šulc, P.,Nápravník, J., Vyškovský, K., Vičíková, M. (2016): Nová technologie zařízení na chemickou úpravu kapalné frakce digestátu a rozšíření jeho využití. Uplatněná certifikovaná metodika ZVT 35/16, 39 s. ISBN978-80-88000-12-9.
 • Nedělník, J., Strejčková, M., Hortová, B., Palicová, J., Both, Z., Hajšlová, J., Schulzová, V. (2016): Kvalita jetelotravních siláží z hlediska výskytu houbových patogenů a fytoestrogenů,, Úroda 12,  265 – 268.
 • Novotná J., Badalíková B., 2016: Obsah vody v půdě při úhorovém hospodaření. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Půdní a zemědělské sucho, Kutná hora 28.-29. dubna 2016, s. 292-297. ISBN 978-80-87361-55-9 
 • Novotná J., Badalíková B., 2016: The influence of grass species composition on fishpond dikes on soil infiltration. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 64 (5): 1619-1623. ISSN 1211-8516
 • Novotná J., Badalíková B., 2016: Úhorové hospodaření na orné půdě. Uplatněná certifikovaná metodika 36/16, 25 s. ISBN  978-80-88000-13-6
 • Novotná J., Badalíková B., 2016: Vodostálost půdních agregátů odráží stav půdní struktury. Úroda 11, roč. LXIV,  s. 45-47. ISSN 0139-6013
 • Novotná J., Badalíková B., 2016: Změny půdních vlastností černozemí při erozním ohrožení. Úroda 11, roč. LXIV,  s. 37-38. ISSN 0139-6013
 • Novotná J., Badalíková B., 2016: Změny vodostálosti půdních agregátů půdy při úhorovém hospodaření. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 397-400. ISSN 0139-6013    
 • Novotná J., Badalíková B., Hladký J., Brtnický M., 2016: Effect of water erosion on soil physical properties. In Proc. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2015, Albena 28.6.-7.6.2016,  Bulgaria, Book 3, pp. 95-102   ISBN 978-619-7105-37-7    ISSN 1314-2704
 • Novotná J., Badalíková B., Vymyslický T., Knotová D. (2016): Využití různých travních směsí pro stabilizaci půdního prostředí na hrázích rybníků. Uplatněná certifikovaná metodika 32/16, 29 s.     ISBN  978-80-88000-09-9  
 • Novotná J., Badalíková B., Vymyslický T., Knotová D., 2016: Využití různých travních směsí pro stabilizaci půdního prostředí na hrázích rybníků. Uplatněná certifikovaná metodika 32/16, 29 s.     ISBN  978-80-88000-09-9  
 • Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2016): Jetel panonský (Trifolium pannonicum L.). Pícninářské listy, SPTJS, XXII: 7
 • Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2016): Méně známé druhy zemědělských plodin. Agriprint s.r.o. Olomouc, 272 s., ISBN 978-80-88000-06-8
 • Pelikán J., Knotová D., Hutyrová H. (2016): Obsah makro a mikroprvků u některých jednoletých druhů čeledi Fabaceae. Úroda 12, roč. LXIV – vědecká příloha, 501 - 504, ISSN 0139-6013
 • Procházka J., Procházková B., Pelikán J., Knotová D., 2016: Impact of agronomic treatments on semiperrenial rye grain yields. Aspects of Applied Biology 133, ESA14 – Growing landscapes, Cultivating innovative agricultural systems, Edinburgh, 19 – 20. ISSN 0265 - 1491.
 • Procházková B., Houšť M., Procházka J., Hledík  P., 2016: Effects of different organic manuring on spring barely yields under long-term continuous cropping. . Aspects of Applied Biology 133, ESA14 – Growing landscapes, Cultivating innovative agricultural systems, Edinburgh, 20 - 21. ISSN 0265 - 1491.
 • Rotrekl J., Kolařík P. (2016) Regulace početnosti zavíječe kukuřičného v porostech kukuřice, Agromanuál, roč. 11, č. 5, s 46-47, ISSN 1801-7673.
 • Rotrekl J., Kolařík P.,  Havel, J. (2016) Výskyt makovicových škůdců na máku a jeho ochrana před nimi, Úroda, roč. LXIV, č. 5, s. 42 – 45, ISSN 0139-6013
 • Rotrekl J., Kolařík P.,  Seidenglanz M, Poslušná J., Hrudová E.,Tóth P., Havel J., Plachká E., Spitzer,T. a Bílovský J. (2016): Stonkoví krytonosci na ozimé řepce, Agromanuál, roč. 11, č. 2, s. 48–49. ISSN 1801-7673.
 • Řepková, J., Dluhošová, J., Nedělník, J., Jakešová, H.(2016): Vývoj genově specifických DNA markerů pro skríning rostlin ve šlechtění jetele lučního, Úroda 12, 181 – 184.
 • Seidenglanz M, Poslušná J.,  Kolařík P.,  Rotrekl J., Hrudová E., Tóth P., Havel J., Plachká E., Táncík J., Hudec K. (2016): Development of pyrethroid resistance in Czech and Slovak Meligethes populations (2009 – 2015) and correlations between their susceptibilities to lambda-cyhalothrin and chlorpyrifos-ethyl resp. thiacloprid, XXXIII Konferencja Naukowa, 5–6.04.2016 Poznań
 • Seidenglanz M., Hrudová E., Kolařík P., Havel  J., Rotrekl  J., Tóth P., Šafář J., Poslušná J., Plachká E., Táncik J., Hudec K. (2016): Shrnutí a interpretace výsledků osmiletého monitoringu (2009 – 2016) citlivosti českých (a částečně i slovenských) populací blýskáčků (Meligethes aeneus) k insekticidům, Úroda 12, roč. LXIV, č. 12, vědecká příloha, s. 277 - 280, ISSN 0139-6013
 • Seidenglanz M., Hrudová E., Kolařík P., Havel  J., Rotrekl  J., Tóth P., Šafář J., Poslušná J., Plachká E., Táncik J., Hudec K. (2016): Jak se mění citlivost škůdců řepky k insekticidům: Co zabere a co selže? (shrnutí výsledků monitoringu prováděného v letech 2009 – 2016), konference hluk 23.-24.2016, SPZO
 • Seidenglanz M., Hrudová E., Kolařík P., Havel J., Rotrekl J., Tóth P, Poslušná J.,, Plachká E., a Táncík J. (2016): Škůdci ozimé řepky v jarním období. Zemědělec. 2016, 24(11), 20–23. ISSN 1211-3816.
 • Seidenglanz M., Hrudová E., Kolařík P., Havel J., Rotrekl J., Tóth P., Poslušná J., Plachká E., a Táncík J. (2016): Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro). Úroda 2, roč. LXIV, s. 50–56. ISSN 0139-6013.
 • Seidenglanz M., Poslušná J., Kolařík P., Rotrekl J., Hrudová E., Tóth P., Havel J., Plachká E., Tancik J., Hudec K. (2016): Negative correlations between the susceptibilities of Czech and Slovak pollen beetle populations to lambda-cyhalothrin and chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015, Plant protection science,  In press
 • Seidenglanz M., Táncík J., Hrudová E., Kolařík P., Havel J., Rotrekl J., Tóth P. Jana Poslušná J., Plachká E., Hudec K. (2016): Citlivost (rezistence) slovenských populací blýskáčků a dřepčíků k insekticidům – srovnání se situací v ČR a v Evropě. naše pole, online http://www.agroporadenstvo.sk/index.php?pl=125&article=873
 • Skládanka J., Knotová D., Pelikán J., Balabánová M., Hodulíková L. & Hloucalová P. (2016): Využití pískavice řecké seno pro výrobu zelené píce. Úroda 63 (12), vědecká příloha, 513–516. ISSN 0139-6013.
 • Šindelková I., Badalíková B.Novotná J., 2016: Hodnocení změn poměru uhlíku a dusíku v půdě. (Evaluation of changes of carbon and nitrogen ratio in the soil). Konference “Půda a zemědělské sucho”, 28. – 29. 4. 2016, Kutná Hora, s. 410-419  ISBN 978-80-87361-55-9  
 • Šindelková I., Badalíková B., Novotná J., Lang J., 2016: Ozeleňovací směsi a jejich vztah k půdě ve vinicích. Vinař-sadař 5/2016, s.2-3   ISSN 1804-3054 
 • Šmahel P. (2016) Regulace plevelů v v kukuřici do vzejití porostu - preemergentně, Úroda, roč. LXIV, č.4, s. 88-90, ISSN 0139-6013
 • Šmahel P., Kolaříková E. (2016) Regulace plevelů v porostech jetele alexandrijského, Agromanuál, roč. 11, č. 7. s. 32 – 34, ISSN 1801-7673
 • Šmahel P., Kolaříková E. (2016) Regulace plevelů v semenných porostech jetele alexandrijského (Triforium alexandrinum L.), pícninářské listy, ročník XXII. S. 62-64 ISBN 978-80-87091-62-3
 • Táncík J., Seidenglanz M, Hrudová E, Kolařík P., Havel J., Rotrekl J., Tóth P., Poslušná J., Plachká E. (2016): Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku?, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 56–60. ISSN 1801-7673.
 • Trněný O., Komzáková O., Sabolová T., Votavová A. (2016) Využití molekulárních metod k detekci endoparazitů u čmeláků (Hymenoptera: Apidae). Úroda 12, vědecká příloha. 305-308
 • Třináctý J., Richter M., Vejražka K. (2016) Moderní postupy hodnocení kvality pícnin. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 111-116, ISSN 0139-6013
 • Třináctý, J., Nedělník, J., Lang, J., Loučka, R., Kučera, J.: Effect of maize kernel endosperm type and maturity stage on ruminal in situ degradability and post-ruminal in vitro dry matter and starch digestibility. Czech Journal of Animal Science. Vol. 61, 2016 (8), p. 351–359.   ISSN 1212-1819
 • Třináctý, J., Nedělník, J., Richter, M. (2016): Hodnocení krmiv na bázi řepky  a jejich zařazení do krmných dávek pro dojnice. Uplatněná certifikovaná metodika 37/16. Osvědčení MZe ČR č. 17210/2016-4. ISBN 978-80-88000-14-3
 • Vymyslický T. & Pavloušek P. (2016): Multifunkční role leguminóz ve vinohradech a sadech. Úroda 63 (12), vědecká příloha: 193–196.
 • Vymyslický T. (2016): Osivové směsi pro ozeleňování aridních oblastí. – In: sborník z konference: Půdní a zemědělské sucho, Kutná Hora 28.–29.4.2016, 500–510. ISBN  978-80-87361-55-9.
 • Vymyslický T., Knotová D. (2015): Sběry planých ekotypů pícnin čeledi Fabaceae a možnosti jejich praktického využití. – In: Genetické zdroje „Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin“ 104: 94–102.
 • Vymyslický, T., Lang, J., Nedělník, J. (2016): Grassland seed mixtures for sustainable agriculture and biodiversity. Journal of  Mountain Agriculture on the  Balkans 19, 87-103. ISSN 1311-0489.