Publikace 2014

 • Badalíková B., 2014: Budoucí priorita voda. (Future priorities – water). Zemědělský týdeník 18/2014, roč. XVIII, s. 8-11
 • Badalíková B., Bartlová J. (2014): Effect of soil tillage and digestate application on some soil properties. Columella – Journal of Agricultural and Environmental Sciences, Hungary Vol. 1 (2014), p.7-11  
 • Badalíková B., Bartlová J. (2014): Effect of various compost doses on the soil infiltration capacity. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, Volume 62, Issue 5, pp. 849-858.  
 • Badalíková B., Bartlová J. (2014): Vliv zapravení kompostu z matolin na půdní strukturu. Úroda 12, roč. LXII, vědecká příloha, s. 303–306  
 • Badalíková B., Bartlová J., 2014: Effect of soil tillage and digestate application on some soil properties. DOI: 10.12666/ Növénytermelés Vol. 63.2014.Suppl., Villach, Austria, s.157-160  
 • Badalíková B., Bartlová J., 2014: Setí do mulče meziplodin jako protierozní ochrana půdy. Úroda 12, roč. LXII, s.32-34
 • Badalíková B., Bartlová J., 2014: Význam hnojení organickou hmotou. (The importance of fertilization with organic matter). Agromanuál 9/10, 2014, roč. 9, s. 50-51    
 • Badalíková B., Bartlová J., 2014: Zpracování půdy po sklizni plodin. Zemědělec 26/2014,roč. XXII, s. 11-14  
 • Badalíková B., Bartlová J., Vymyslický T. (2014): Změny v utužení půdy při různém vysetí travních směsí na hrázích rybníků. Úroda 12, roč. LXII, vědecká příloha, s. 307–310  
 • Badalíková B., Bartlová J., Vymyslický T., 2014: Changes in soil structure and water resistance of soil aggregates after the application of wine marc kompost. In: CD 7th International Soil Conference ISTRO - Soil management in sustainable farming systems, Křtiny 25.-27.6.2014,   s.9-16     ISBN 978-80-86908-32-8  
 • Badalíková B., Bartlová J., Vymyslický T., 2014: Různé travní směsi na hrázi rybníku ovlivňují vsak vody do půdy. (Various mixtures of grass affect infiltration of the water into the soil on the pond dam). Úroda 11, roč. LXII, s.37-39
 • Badalíková B., Bartlová J., Vymyslický T., Červinka J., 2014: Sledování změn infiltrační schopnosti půdy při různém ozelenění hrází rybníků. (Monitoring of soil infiltration changes by different way of greening the pond dykes). In CD: Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Konference Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. – 9.4.2014,  s.1-8   ISBN 978-80-87577-30-1
 • Badalíková B., Bartlová J.: Dekontaminace půd znečištěných ropnými látkami nebo těžkými kovy pomocí rostlin - tzv. fytoremediace. Troubsko 11.2.2014 – cca 30 osob
 • Badalíková B., Bartlová J.: Metodická porada pro Kraj Vysočina „Půdoochranné technologie při pěstování kukuřice“ Rohy u Budišova, 4. 9. 2014, 20 osob z praxe
 • Badalíková B., Bartlová J.: Polní den s odbornou diskuzí k aktuálním problémům vodní eroze v porostech kukuřice a půdoochranným technologiím. Rohy u Budišova, 19.6.2014, 22 osob z praxe
 • Badalíková B.:  Protierozní ochrana půdy, zkoušení odběru půdy do fyzikálních válečků, návštěva laboratoře agrotechniky, seznámení s postupem vyhodnocování odebraných vzorků do válečků – technici OA. Pro zájmovou skupinu z Gymnázia Boskovice, zasedačka VÚP Troubsko, 19. 5. 2014 – skupina 5 osob
 • Badalíková B.: „Hodnocení utuženosti půd“ Polní den v Jižních Čechách – Sedlec u Českých Budějovic, 10. 9. 2014 cca 300 osob
 • Badalíková B.: Ochrana půdy proti vodní erozi – využití meziplodin, vhodné zpracování půdy v různých klimatických podmínkách, zamezení degradace půdy. Troubsko 11.2.2014 – cca 30 osob
 • Badalíková B.: Polní den - Snižování vodní eroze po zapravení organických látek do půdy. Přednáška pro praxi, Malonty 17.6. 2014, 32 osob z praxe
 • Badalíková B.: Polní den – Troubsko – Půdoochranné zpracování půdy v kukuřici, erozní smyv půdy, využití meziplodin. 24. 6. 2014, 65 osob
 • Badalíková B.: Protierozní ochrana půdy a různé půdoochranné technologie pěstování kukuřice na svahu. Pro Univerzitu Palackého v Olomouci, zasedačka VÚP Troubsko,   24. 4. 2014 – cca 25 osob
 • Badalíková B.: Protierozní ochrana půdy a různé půdoochranné technologie pěstování kukuřice na svahu. Pro studenty SŠ Třebíč, zasedačka VÚP Troubsko,  26. 5. 2014 – 21 osob
 • Badalíková B.: Technologie pěstování kukuřice, půdoochranné a protierozní opatření. Přednáška pro likvidátory zemědělských škod, Luhačovice, 18. 3. 2014 – cca 60 osob
 • Bartlová J., Badalíková B. (2014): Vliv úhorového hospodaření na utužení půdy. Úroda 4, s. 92-93.
 • Bartlová J., Badalíková B. (2014): Vliv zapravení kompostu z matolin na vodostálost půdních agregátů. Úroda 12, 2014, vědecká příloha, s. 311 – 314. ISSN 0139-6013
 • Bartlová J., Badalíková B., 2014: Water stability of soil aggregates under different compost doses. In CD: 7th International conference ISTRO, Soil management in sustainable farming systems, Křtiny, p.17-22. ISBN 978-80-86908-32-8
 • Bartlová J., Badalíková B., Brtnický M., Hladký J., 2014: Water erosion effects on water stability of soil aggregates. In Növénytermelés, vol. 63., supplement, p. 165-168. ISSN 0546-8191     recenzované  (NAZV –916+Rozvoj)   (in English)
 • Bartlová J.: Odborná přednáška na konferenci Ochrana půdy - Vliv různého zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů. Náměšť nad Oslavou, 20.2.2014 – cca 45 osob
 • Bartlová J.: Odborná přednáška na semináři Ochrana půdy proti erozi a role obce – Poškození produkčních funkcí půdy vodní erozí Vizovice, 6.5.2014 – cca 33 zastupitelů obcí
 • Bartlová J.: Úhorové hospodaření na orné půdě. VUP Troubsko, 11.2.2014 – cca 30 osob
 • Brtnický M., Hladký J., Bartlová J., Juřička D., Matoušková M. (2014): Vliv pH na obsah vybraných prvků v půdě jižní Moravy. Úroda 12, 2014, vědecká příloha, s. 73 – 78.
 • Červinka J., Badalíková B., Svoboda M., 2014: The formation of humus and soil structure in grapevine wood chips applications. DOI: 10.12666/ Növénytermelés Vol. 63.2014.Suppl., Villach, Austria, s.271-274  
 • Frei I., Vymyslický T. (2014): Vývoj vegetácie vysiatych trávnych zmesí na trvalých výskumných plochách u Hodonína. Úroda 12/2014, vědecká příloha časopisu, 323–326.
 • Hofbauer J.: přednáška na škol. laborantu sem. laboratoří. Netradiční pícniny, meziplodiny a chov čmeláků. Pořádané ČMŠSA a UKZUZ. 4.6.2014
 • Holubec V., Vymyslický T. (2014): Sběry planých druhů, krajových odrůd a možnosti jejich využití ve šlechtění. Úroda 12/2014, vědecká příloha časopisu, 27–34.
 • Hortová B., Palicová J., Strejčková M., Nedělník J., Both Z. (2014): Jsou mulčované porosty zdrojem alergenů? Farmář 9: 32 –34.
 • Hortová B., Palicová J., Strejčková M., Nedělník J., Both Z.: Jsou mulčované travní porosty potenciálním zdrojem alergenů? Úroda 12, 2014, vědecká příloha, s. 247 – 249.
 • Hrudová, E., Tóth, P., Seidenglanz, M.,  Poslušná, J., Kolařík, P., Havel J., Plachká, E. (2014): Nový zdroj informací pro zemědělce – mapy výsledků testování populací blýskáčka řepkového na rezistenci vůči insekticidům. Agromanuál 3/2014, ročník 9, s. 56 – 57.
 • Hrudová, E., Tóth, P., Seidenglanz, M., Kolařík, P., Havel, J. (2014): Vývoj výskytu populací blýskáčků (Meligethes spp.) rezistentních k pyretroidům na Jižní Moravě. Úroda, roč. 62, č. 12, vědecká příloha, s. 251-254
 • Killer J., Votavova A., Valterova I., Vlkova E., Rada V., Hroncova Z. (2014): Lactobacillus bombi sp. nov., from the digestive tract of laboratory-reared bumblebee queens (Bombus terrestris). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 64: 2611 – 2617.
 • Knotová D., Pelikán J. (2014): Similarities among Trifolium alexandrinum L. accessions. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria. vol. 17, 6: 1405–1413.
 • Knotová D., Pelikán J. (2014): Similarities among Trifolium alexandrinum L. accessions.
 • Knotová D., Pelikán J. (2014): Zhodnocení výnosů píce a semen v sortimentu evropských odrůd vojtěšky (Medicago sp.). Úroda 12/2014, vědecká příloha časopisu, 203–206.
 • Knotová D., Pelikán J., Raab S. (2014): The utilisation of wild Fabaceae species in grasslands. – In: Ed. Sokolović D.:  Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf. Springer, 97–102.
 • Knotová D., Skládanka J., Pelikán J. (2014): The study of similarities among Czech alfalfa (Medicago sativa L.) varieties. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(5): 971–977.
 • Knotová D.: Netradiční pokrmy ze semen druhů čeledi Fabaceae.
 • Knotová D.: Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v ekologickém zemědělství. Seminář pro zemědělskou praxi v Troubsku 25.2.2014
 • Knotová D.: Přínosy bobovitých plodin pro člověka a jeho tělo.
 • Kolařík, P. (2014): Hmyzí škůdci kukuřice seté. Agromeeting Bučina 15.9. 2014 Soufflet pro pěstitele kukuřice, cca 50 účastníků
 • Kolařík, P.,  Rotrekl, J. (2014): Výskyt teplomilných druhů hmyzích škůdců v porostech vojtěšky seté (Medicago sativa L.) na jižní Moravě v letech 2009 – 2013. Rostlinolékař 6/2014, s. 17 – 20.
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2014): Efektivita ochrany proti zrnokazi fazolovému, Agromanuál, roč. 9, č. 8., s. 56-57
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2014): Hmyzí škůdci máku - krytonosec makovicový, bejlomorka maková. Agromanuál, roč. 9, č. 5, s. 44-45
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2014): Jak na krytonosce kořenového v roce 2014, Agromanuál 3/2014, ročník 9, s. 58 – 59.
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2014): Kukuřice setá – hmyzí škůdce bázlivec kukuřičný. Agromanuál, roč. 9, č. 6, s. 27-29
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2014): Možnosti ekologické ochrany semenných porostů jetele lučního. Pícninářské listy 2014, ročník XX, s. 31 – 33, ISBN 978-80-87091-50-0
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2014): Možnosti ochrany semenných porostů jetele lučního před nosatčíky rodu Apion v ekologickém zemědělství, Agromanuál, roč. 9, č. 7, s. 50-51
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2014): Regulace početnosti hmyzích škůdců na máku setém, Úroda, roč. 62, č. 5, s. 59-61
 • Kolařík, P., Rotrekl, J., Barták, M., Krupauerová, A., Frydrych, J. (2014): A comparison of ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) on conventionally and ecologically alfalfa fields. Journal of Entomological and Acarological Research, pp. 102 – 106 doi:10.4081/jear.2014.3791
 • Lang, J. (2014): Výnosy jetelovinotravních směsí pěstovaných na orné půdě ve srážkově rozdílných letech. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Sborník mezinárodní konference pořádané Ústavem ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen, 10-11.9.2014, ISBN 978-800-89408-17-7.
 • Lang, J., Loučka, R., Nedělník, J.,  Jambor, V.,  Tyrolová ,  Y.,  Vosynková, B., Třináctý, J. Kučera, J.: Hodnocení výnosů a kvality silážních hybridů kukuřice. Zpravodaj Svazu chovatelů českého strakatého skotu 2/2014, s. 23-25.
 • Lang, J., Loučka, R., Nedělník, J.,  Jambor, V.,  Tyrolová ,  Y.,  Vosynková, B., Třináctý, J. Kučera, J.: Hodnocení výnosů a kvality silážních hybridů kukuřice.  Úroda 7/2014, s. 24-26.
 • Lang, J., Nedělník, J.,  Jambor, V.,  Loučka, R.,  Třináctý, J. Kučera, J.,Tyrolová ,  Y.: Yields and quality of silage maize hybrids grown under different climatic conditions. In: Forage Conservation. Sborník referátů ze 16 mezinárodní konference pořádané Mendlovou univerzitou ve spolupráci s NutriVet s r. o. Pohořelice, Slovenskou poľnohosporárskou univerzitou Nitra, Výzkumným ústavem živočišné výroby Praha a Výzkumným ústavem rostlinné výroby Praha. Brno, Mendlova univerzita v Brně 2014. s. 129-131.
 • Lang, J., Nedělník, J., Jambor, V., Tyrolová, Y., Loučka, R., Třináctý, J., Kučera, J. (2014): Jaké jsou rozdíly mezi zrnovými a silážními hybridy kukuřic? Úroda 12, 2014 vědecká příloha, s. 367-370.
 • Lang, J.: Víceleté pícniny na orné půdě. Odborná přednáška na semináři pro praxi. Troubsko, 11.2.2013. Účast 30 lidí.
 • Loučka, R., Jambor, V., Kučera, J., Lang, J., Nedělník, J., Třináctý, J., Tyrolová, Y. (2014): Vliv čísla ranosti hybridu kukuřice na nutriční ukazatele. Krmivářství 3/2014, s. 21-24.
 • Loučka, R., Jambor, V., Kučera, J., Lang, J., Nedělník, J., Třináctý, J., Tyrolová, Y.: The nutritive quality of maize hybrids in experiments at Troubsko and Uhříněves. In: Forage Conservation. Sborník referátů ze 16 mezinárodní konference pořádané Mendlovou univerzitou ve spolupráci s NutriVet s r. o. Pohořelice, Slovenskou poľnohosporárskou univerzitou Nitra, Výzkumným ústavem živočišné výroby Praha a Výzkumným ústavem rostlinné výroby Praha. Brno, Mendlova univerzita v Brně 2014. s. 83-84.
 • Nedělník J., Palicová J., Hortová B., Strejčková M. (2014): Issues regarding the genus Fusarium in permanent grassland. Grassland Science in Europe 19 – EGF at 50: the Future of European Grasslands, 2014, p. 421 – 423.
 • Nedělník J., Strejčková M., Cholastová T., Both Z., Palicová J., Hortová B. (2014): Feeding, mycological, and toxikological quality of haylage. Grassland Science in Europe 19 – EGF at 50: the Future of European Grasslands, 2014, p. 606 – 609.
 • Nedělník, J. (2014): Aflatoxin a podobná sebranka. Vesmír 93, září 2014, 498-500.
 • Nedělník, J. (2014): Mykotoxiny v objemných krmivech. In: Mykotoxíny 2014, Praha 23.-24.10.2014, 15-19. Editor: Profood. ISBN 978-80-7080-895-5
 • Nedělník, J., et al. (2014): Hybridy kukuřice a kvalita siláže. Agromanuál 11-12, 45-52.
 • Nedělník, J.: Mykotoxiny. Mezinárodní seminář mykotoxiny, 23.-24.10.2014 Praha , 60 účastníků.
 • Nedělník, J.: Rostlinolékařské dny Pardubice, 5.-6.11.2014, účast 150 lidí.
 • Palicová J., Hortová B., Strejčková M., Nedělník J.: Problematika rodu Fusarium na trvalých travních porostech. Rostlinolékař 2, 2014, s. 18 –20.
 • Pelikán J., Knotová D. (2014): Evaluation of Bulgarian alfalfa varieties grown under the conditions of the Czech Republic. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria. vol. 17, 6: 1429–1442.
 • Pelikán J., Knotová D. (2014): Pěstování jetele alexandrijského (Trifolium alexandrinum L.) na semeno v ekologickém zemědělství. Úroda 12/2014, vědecká příloha časopisu, 395–400.
 • Pelikán J., Knotová D., Semanová I., Vymyslický T. (2014): Šedesát let studia genetických zdrojů v Troubsku. In: Genetické zdroje rostlin v ČR po 20 letech existence Národního programu. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 64–71.
 • Pelikán J., Knotová D.: Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství.
 • Pelikán J., Knotová D.: Význam čeledi Fabaceae pro gastronomii a představení druhů využitelných v potravinářství. Věda v kuchyni - Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně, 27.2.2014
 • Pelikán J., Vymyslický T., Knotová D., Raab S. (2014): Variability of selected traits in the Czech alfalfa core collection. – In: Ed. Sokolović D.:  Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf. Springer, 85–90.
 • Pospíšilová L., Habová M., Badalíková B.: Quality of humic acids in Haplic Chernozem. In: Book of abstracts from 17th Meeting of IHSS, Ioannina, Greece, Sept. 1-5, 2014. 19-20.
 • Procházka J., Pelikán J., Knotová D., Frei I. (2014): Vliv agrotechnických opatření na výnosy zrna žita trsnatého (Secale cereale var. multicaule). Úroda 12/2014, vědecká příloha časopisu, 409–412.
 • Procházka J., Pelikán J., Knotová D., Frei I.(2014): Vliv výsevního množství a dusíkatého hnojení na výnosy semene lesknice kanárské (Phalaris arundinacea). Úroda 12/2014, vědecká příloha časopisu, 413–416.
 • Rotrekl J., Kolařík P. (2014): Ochrana polních plodin před hmyzími škůdci se zaměřením na pícniny – vojtěška seta, jetel luční, kukuřice setá. Seminář pro zemědělskou praxi 18.2.2014 Troubsko, cca 30 účastníků
 • Rotrekl, J. (2014): Ochrana obilnin před hmyzími škůdci I. Naše pole, roč. XVII, č. 4, s. 16 -18
 • Rotrekl, J. (2014): Ochrana obilnin před hmyzími škůdci II. Naše pole, roč. XVII, č. 5, s. 48 – 49
 • Rotrekl, J., Kolařík, P. (2014): Bázlivec kukuřičný jako budoucí významný škůdce kukuřice. Úroda roč. 62, č. 4, s 14-16
 • Rotrekl, J., Kolařík, P. (2014): Bázlivec kukuřičný v České republice. Soubor referátů z odborného semináře Pohled přes hranice. 11-12. března 2014, CD
 • Rotrekl, J., Kolařík, P. (2014): Ochrana kukuřice před zavíječem kukuřičným a bázlivcem kukuřičným. Úroda, roč. 62, č. 12, s.
 • Rotrekl, J., Kolařík, P. (2014): Výskyt užitečného hmyzu v zemědělské krajině, Úroda, roč. 62, č. 12, vědecká příloha, s. 57-64
 • Rotrekl, J., Kolařík, P. (2014): Zavíječ kukuřičný jako škůdce kukuřice pěstované na zrno i píci, Agromanuál, roč. 9, č.5, s. 40-43
 • Rotrekl, J., Kolařík, P., Seidenglanz M., Poslušná J., Hrudová E.,Tóth P., Havel J., Plachká E., Spitzer,T. a Bílovský J. (2014): Ochrana porostů ozimé řepky před stonkovými krytonosci rodu Ceutorhynchus, Agromanuál, roč. 9, č. 2, s. 44-47
 • Řepková J., Nedělník J., Krtková V., Schulzová V., Novotná H., Hajšlová J., Jakešová H: Phytoestrogen content in clover (Trifolium spp.) and in grass stands depending on treatment and storage. Grassland Science in Europe 19 – EGF at 50: the Future of European Grasslands, 2014, p. 495 – 497.
 • Řepková, J., Nedělník, J. (2014): Modern Methods for Genetic Improvement of Trifolium pratense. Czech J. Genet. Plant Breed, 50, 92-99.
 • Sabolová T.: Využití druhově – specifické PCR při identifikaci druhu Fusarium oxysporum vyskytujícího se na trvalých travných porostech. Úroda 12, 2014, vědecká příloha, s. 271 – 274.
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Kolařík, P., Rotrekl, J., Havel J., Hrudová, E., Tóth, P., Bernardová, M. a kol. (2014): Citlivost blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků rodu Phyllotreta k insekticidům v ČR (a částečně i na Slovensku). Naše pole, roč. XVII, č. 5, s. 43-45
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Kolařík, P., Rotrekl, J., Havel J., Hrudová, E., Tóth, P., Bernardová, M. (2014): Změny v citlivosti blýskáčků řepky na insekticidy (pyretroidy, organofosfáty, neonikotinoidy) v ČR (2009 – 2014), hluk
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P., Havel J., Spitzer, T., Bernardová, M. (2014): Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populace blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoidù thiacloprid (Biscaya 240 OD). Prosperující olejniny CZU praha
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl. J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P., Have,l J., Spitzer, T., Bernardová ,M. (2014): Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) susceptibility to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011, Plant Protect. Sci., in Press
 • Seidenglanz, M.,J. Poslušná,  P. Kolařík, J. Rotrekl, J. Havel, E. Hrudová, P. Tóth, M. Bernardová a kol. (2014): Výsledky hodnocení citlivosti českých populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků rodu Phyllotreta k insekticidům v ČR, Úroda, roč. 62, č. 2, s. 42-46. ISSN 0139-6013
 • Semanová I. (2014): Druhovo pestré trvalé trávne porasty - rôzne spôsoby zakladania a odporúčania pre prax. Pícninářské listy, XX, 62–64.
 • Semanová I., Vymyslický T.: Pěstování vybraných minoritních plodin v podmínkách České republiky pro jejich využití v potravinářství.
 • Smýkal P., Coyne C., Ambrose M., Maxted N., Schaefer H., Blair M., Berger J., Greene S., Nelson M., Besharat N., Vymyslický T., Toker C., Saxena R., Roorkiwal M., Pandey M., Hu J., Li Y., Wang L., Guo Y., Qiu L., Redden R. & Varshney R. (2014): Legume crops phylogeny and genetic diversity for science and breeding. Critical Reviews in Plant Sciences, 34 (2015):43–104.
 • Šarapatka B., Čáp L., Badalíková B., Bartlová J., Pospíšilová L., Hybler V. (2014): The influence of reduced tillage, subsoiling and ploughing systems on selected soil characteristics. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.12 (2):797 – 801.Print ISSN:  1459-0255      Electronic
 • Šmahel P., Kolaříková E. (2014): Regulace plevelů v netradičních olejninách světlici barvířské, lničce seté a katránu etiopském. Úroda, roč. 62, č. 12, vědecká příloha, s. 65-72. Šmahel P., Kolaříková E. (2014): Regulace plevelů v semenných porostech jetele zvráceného. Agromanuál 7/2014-str.28-31, ISSN 1801-7673
 • Šmahel, P. (2014): Regulace plevelů v  kukuřici. Seminář pro zemědělskou praxi 18.2.2014 Troubsko, cca 30 účastníků
 • Šmahel, P. (2014): Regulace plevelů v kukuřici – do vzejití porostu, Agromanuál, 3/2014, s.14-18.
 • Šmahel, P. (2014): Regulace plevelů v kukuřici – po vzejití porostu, Agromanuál, 4/2014, s.10-15.
 • Šmahel, P. (2014): Regulace plevelů ve víceletých pícninách na orné půdě jeteloviny, jetelotrávy, jednoleté jeteloviny, netradiční pícniny, Seminář pro zemědělskou praxi 18.2.2014 Troubsko, cca 30 účastníků
 • Votavová A. (2014): Search for Alternative Methods for Stimulating Bumblebee Queen of Bombus terrestris L. During Laboratory Rearing. Pakistan J. Zool., 46(5): 1255 – 1261.
 • Vymyslický T. Knotová D.: Sběry planých ekotypů pícnin čeledi Fabaceae a možnosti jejich praktického využití. Seminář pro zemědělskou praxi v Troubsku 25.2.2014
 • Vymyslický T., Musil Z. (2014): Monitoring of vegetation changes in selected sinkholes in the Moravian Karst, Czech Republic. – In: Ed. Sokolović D.:  Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf. Springer, 49–54.
 • Vymyslický T., Pelikán J., Knotová D., Raab S., Nedělník J. (2014): The czech core collection of Medicago spp. – In: Ed. Sokolović D.:  Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf. Springer, 109–116.
 • Vymyslický T.: Úhory – centra biodiverzity v zemědělské krajině? Přednáška pro studenty Mendelovy univerzity v Brně, 22.10.2014
 • Vymyslický T.: Úhory jakožto maloplošná alternativa obhospodařování travních porostů s ohledem na biodiverzitu. Seminář pro zemědělskou praxi v Troubsku 11.2.2014