Publikace 2013

 • Altman V., Badalíková B., Bartlová J., Burg P., Hůla J., Jelínek A., Kovaříček P., Mimra M., Plíva P., Pospíšilová L., Roy A., Vlášková M., Zemánek P., 2013: Využití kompostu pro optimalizaci vodního režimu v krajině. (Compost utilization for optimalization of water relation in landscape). Odborná kniha, Vydala ZERA, o.s., 101 s.  ISBN 978-80-87226-26-1
 • Badalíková B. (2013): Pomocný přípravek PRP SOL. Zemědělský týdeník, Poľnohospodársky týždenník 72013, s. 10-12   
 • Badalíková B., Bartlová J. (2013): Degradační procesy v půdě na hnědozemi oglejené při jejím různém zpracování. In Sb. abstraktů: 16. Pedologické dny 2013, Časové změny půdních vlastností a jejich predikce. Milovy 4.- 6. 9.2013, s.30  ISBN 978-80-7375-796-0
 • Badalíková B., Bartlová J. (2013): Effect of compost application on preservation of positive physical properties of soil. In CD: 12th Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Doberdò, Venezia – Croatia – Italy, Növénytermelés, 2013, vol. 62., supplement, 2013, p. 297-300 
 • Badalíková B., Bartlová J. (2013): Funkce meziplodin při ochraně půdy před vodní erozí. In CD: Rožnovský, J., Litschmann, T. Středová, H., Středa, T. (eds): Voda, půda a rostliny, Křtiny, 29. – 30.5. 2013, s.1-6   ISBN 978-80-87577-17-2  
 • Badalíková B., Bartlová J. (2013): Stále aktuální ochrana před vodní erozí. Farmář 9/2013, s.30-33     
 • Badalíková B., Bartlová J. (2013): Zjištění změn půdních parametrů při různém zpracování půdy a aplikaci digestátu. Úroda 12, 2013, vědecká příloha, s.252-255  
 • Badalíková B., Červinka J. (2013): Půdní vláha v meziřádcích vinic při využití štěpky z révy vinné. In: Vinař – Sadař 4/2013, s.14-17   
 • Badalíková B., Červinka J.(2013): Využití zemědělské techniky pro zapravení štěpky z réví a sledování změn půdního prostředí. Komunální technika. č.5, roč. VII, 2013, vědecká příloha, příspěvek č.3, 4 s., In Sb.: s.20-24     
 • Badalíková B., Lang J.: Využití netradičních meziplodin při půdoochranných technologiích. Přednáška pro zemědělskou praxi, cca 30 osob - Náměšť nad Oslavou, 21. 3. 2013
 • Badalíková B., Šafránková I. (2013): Mikrobiální aktivita v půdě a výskyt patogenů po zapravení štěpky z vinné révy. Úroda 12, vědecká příloha, s.256-259   
 • Badalíková B.: Ochrana zemědělského půdního fondu - protierozní opatření, Budišov, 18. 6.
 • Badalíková B.: Věda a výzkum v praxi – ochrana půdy na Vysočině se zaměřením na ochranu zemědělské půdy. Jihlava - Krajský úřad Kraje Vysočina, 22.11. 2013 – odborný seminář, cca 70 účastníků
 • Badalíková B.: Využití kompostu při protierozní ochraně půdy a zlepšení retenční schopnosti, Konference „Biologicky rozložitelné odpady“,cca 120 účastníků - Náměšť nad Oslavou,18. – 20. 9. 2013
 • Badalíková B.: Významný vliv jetelovin na půdní prostředí. Přednáška pro zemědělskou praxi  - Zubří 6. 3. 2013, cca 80 osob
 • Badalíková: Historie a současnost studia agrotechniky. Přednášky pro účastníky semináře „Pícniny v minulosti a budoucnosti“, konaného při příležitosti 60 let výročí pícninářského výzkumu v Troubsko, Brno, 15.10.2013
 • Bartlová J., Badalíková B. (2013): Influence of fallow on soil quality. 12th Alps-Adria Scientific Workshop, In Növénytermelés, 2013, vol. 62., supplement, p. 237-240. 
 • Frydrych, J., Cagaš, B., Kolařík, P., Rotrek, J., Barták, M. (2013): Biodiverzita hmyzu se zaměřením na škůdce v mulčovaném a nemulčovaném travním systému Úroda 12, vědecká příloha, s. 56 – 61.
 • Hofbauer J.: Méně známé druhy jetelovin. Přednáška pro laborantky  semenářských laboratoří UKZUZ.  22.5.2013  Sázavka- Zlenice u Prahy.
 • Cholastová T., Hortová B., Palicová J. (2013): Zhodnocení spektra hub rodu Fusarium na trvalých travních porostech s využitím druhově – specifické PCR. Úroda 12,  vědecká příloha, s. 50 – 55. 
 • Jakešová H., Nedělník J., Hofbauer J., Řepková J.(2013): Odrůda jetele Pramedi- úspěch moderního českého šlechtění. Pícninářské listy19, 57, 2013
 • Knotová D., Kozová Z., Pelikán J., Raab S. (2013):Výkonnost českých odrůd vojtěšky seté. Pícninářské listy XIX: 28–30. ISBN 978-80-87091-39-5
 • Knotová D., Pelikán J. (2013): Porovnání hospodářských výnosů českých odrůd vojtěšky seté. Úroda 12 (vědecká příloha): 149–152.
 • Knotová D., Pelikán J., Machač R. (2013): Produkce osiva světlice barvířské v ekologickém zemědělství. In: Sborník referátů Osivo a sadba, ČZU Praha, 235 – 238, ISBN 978-80-213-2358-2
 • Knotová D., Pelikán J., Raab S. (2013): The utilisation of wild Fabaceae species in grasslands. – In: Book of Abstracts, 30th meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section „Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf“, Vrnjačka Banja, Serbia, 12-16.5.2013: 27.
 • Knotová D., Raab S., Pelikán J. (2013): Odrůdová skladba minoritních plodin pícnin. In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (studijní materiály). Program rozvoje venkova 2007–2013: 28–34.
 • Knotová D.: Odrůdová skladba minoritních plodin pícnin. Moravský kras, 23.-24.5.2013 – seminář v rámci PRV
 • Knotová D.: The utilisation of wild Fabaceae species in grasslands. 30th meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section „Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf“, Vrnjačka Banja, Serbia, 12-16.5.2013
 • Kolařík, P., Rotrekl., J. (2013): Jak na krytonosce makovicového a bejlomorku makovou, Agromanuál 6/2013, s. 32 – 33. 
 • Kolařík, P., Rotrekl., J. (2013): Monitoring a škody způsobené bázlivcem kukuřičným (Diabrotica virgifera virgifera), Agromanuál 6/2013, s. 26 – 28. 
 • Kolařík, P., Rotrekl., J. (2013): Monitoring bázlivce kukuřičného v České republice, Úroda 9/2013, s. 19 – 23.
 • Kolařík, P., Rotrekl., J. (2013): Nově proti hmyzím škůdcům semenných porostů jetele lučního, Agromanuál 5/2013, ročník 8, s. 70 -72.
 • Kolařík, P., Rotrekl., J. (2013): Regulace početnosti nosatčíků rodu Apion (Coleoptera: Curculionidea) v semenných porostech jetele lučního (Trifolium pratense L.), Rostlinolékař 1/2013, s. 14 – 17.
 • Kolařík, P., Rotrekl., J. (2013): Regulation of the abundance of clover seed weevils, Apion spp. (Coleoptera: Curculionidae) in a seed stand of red clover (Trifolium pratense L.), Journal of Entomological and Acarological Research, pp. 105 – 109 doi:10.4081/jear.2013.e19
 • Kolařík, P., Rotrekl., J. (2013): Výskyt a škodlivost zrnokaze fazolového, Agromanuál 6/2013, 34 - 35 
 • Kolařík, P., Rotrekl., J. (2013): Význam teplomilných hmyzích škůdců v porostech vojtěšky seté, Agromanuál 6/2013, 36 - 37 
 • Kolařík, P., Rotrekl., J., Barták, M., Krupauerová, A., Volková, P. (2013): Biodiverzita hmyzu v porostech vojtěšky seté (Medigaco sativa L.) při porovnání dvou pěstitelských technologiích. Úroda 12, vědecká příloha, s. 210 – 213 
 • Kolektiv autorů (mj. Rotrekl, Šmahel, Kolařík, Nedělník) (2013): Metodická příručka integrované ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, Polní plodiny, části: Pícniny na orné půdě, Kukuřice. ČSR.
 • Lang, J. (2013): Srha laločnatá v jetelovinotravních směsích. Úroda 12, 2013 vědecká příloha, s. 86-91. 
 • Lang, J., Badalíková, B., 2013: Jetelovinotravní směsi na orné půdě ve výživě dojnic. In: Třináctý J. a kol.: Hodnocení krmiv pro dojnice a bioplynové stanice. Pohořelice, ISBN 978-80-260-2514-6.
 • Lang, J.: Srha laločnatá v jetelovinotravních směsích na orné půdě. Přednáška mezinárodní konference Brno 2013
 • Nedělník, J. (2013): Kukuřice a mykotoxiny. Úroda 12, 33-36. 
 • Nedělník, J. (2013): Kvalitativní ukazatele při šlechtění pícnin. In: Třináctý J. a kol.: Hodnocení krmiv pro dojnice a bioplynové stanice. Pohořelice, 153-158. ISBN 978-80-260-2514-6.
 • Nedělník, J. et al. (2013): Výnosy a kvalita silážní kukuřice v nezávislém hodnocení. Úroda 6, 14-16. 
 • Pelikán J., Knotová D. (2013): Genetické zdroje pícnin ve Výzkumném ústavu pícninářském. OÚ Troubsko, Troubský hlasatel, srpen 2013: 12–13.
 • Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2013): Perspektivní pícniny z čeledi Fabaceae (Bobovité).  In: Třináctý J. a kol.: Hodnocení krmiv pro dojnice a bioplynové stanice. Pohořelice, 355–362. ISBN 978-80-260-2514-6.
 • Pelikán J., Knotová D., Raab S. (2013): Uchování genetických zdrojů kulturních rostlin v České republice. In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (studijní materiály). Program rozvoje venkova 2007–2013: 2–13.
 • Pelikán J., Knotová D., Raab S. (2013): Výnosy zelené hmoty a sena českých a slovenských odrůd diploidního jetele lučního. Úroda 12 (vědecká příloha): 173–176.
 • Pelikán J., Knotová D., Raab S. (2013): Význam čeledi bobovité a variabilita semen. Úroda LXI (12): 29–32.  
 • Pelikán J., Knotová D., Vymyslický T., Raab S. (2013): Nové druhy pícnin a možnosti jejich využití. In: Sborník referátů ze semináře „Nové poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin“ pořádaného 28. listopadu 2012. „Genetické zdroje č.101“, VÚRV, v.v.i. Praha. 23–27. ISBN 978-80-7427-135-9.
 • Pelikán J., Vymyslický T., Knotová D., Raab S. (2013): Variability of selected traits in the Czech alfalfa core collection. – In: Book of Abstracts, 30th meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section „Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf“, Vrnjačka Banja, Serbia, 12-16.5.2013: 36.
 • Pelikán J.: Šedesát let studia genetických zdrojů v Troubsku. RGZ Znojmo, 4.12.2013
 • Pelikán J.: Uchování genetických zdrojů kulturních rostlin v České republice.
 • Ptáček V. Včely a čmeláci jako opylovatelé rostlin. Na Mendelově včelíně v rámci Fascinace rostlinami., červenec 2013
 • Ptáček V., Knotová D., Bučánková A., Pelikán J. (2013): Využití opylovačů při regeneracích genetických zdrojů cizosprašných rostlin. In: Sborník referátů ze semináře „Nové poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin“ pořádaného 28. listopadu 2012. „Genetické zdroje č.101“, VÚRV, v.v.i. Praha. 28–32. ISBN 978-80-7427-135-9.
 • Ptáček V: Význam opylovačů v krajině. Ochrana biodiverzity ,tradičních a mizejících odrůd. 23.5. 2013.  Víska U Letovic,
 • Ptáček:V. :Chov čmeláků a včel samotářek, pro asi 18 lidí. Základní organizace - Včelařský spolek Brno město Českého svazu včelařů. 10.12.2013,
 • Raab S., Knotová D., Pelikán J. (2013): Druhy čeledi Fabaceae pro lidové léčitelství a farmaceutický průmysl. In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (studijní materiály). Program rozvoje venkova 2007–2013: 42–48.
 • Raab S., Pelikán J., Machač R. (2013): Výroba osiva lesknice kanárské v ekologickém zemědělství. In: Sborník referátů Osivo a sadba, ČZU Praha, 250 – 253, ISBN 978-80-213-2358-2
 • Raab S.: Druhy čeledi Fabaceae pro lidové léčitelství a farmaceutický průmysl. Moravský kras, 23.-24.5.2013 – seminář v rámci PRV
 • Rotrekl, J. 11. ledna 2013.  Důležití hmyzí škůdci kukuřice a ochrana proti nim, pořádala ELITA, a.s, Prosiměřice, účast 50 agronomů okresu Znojmo
 • Rotrekl, J. 13. listopadu 2013. Mak siaty pre Slovensko, pro pěstitele máku,pořádal CVRV Piešťany, účast 58 lidí
 • Rotrekl, J. 16. ledna 2013  Důležití hmyzí škůdci kukuřice a ochrana proti nim, pořádala ELITA, a.s, Rusava, účast 40 agronomů
 • Rotrekl, J. 18. ledna 2013   Důležití hmyzí škůdci kukuřice a ochrana proti nim, pořádala ELITA, a.s, Pustiměř, účast 27 agronomů.
 • Rotrekl, J. 28.11.2013 Hmyzí škůdci máku a ochrana . Den makového pole, pořádal Labris spol. s r.o., účast 62 pěstitelů máku
 • Rotrekl, J. 28.11.2013 Nejvýznamnější hmyzí škůdci obilovin se zaměřením na pšenici. Deštné, pořádal Labris spol. s r.o. účast 56 lidí.
 • Rotrekl, J. 30. května 2013 Užitečný hmyz na polních plodinách, pořádal DOWAgro Science, Velichovky, účast 40 lidí
 • Rotrekl, J. 31. května 2013  Entomofauna bylinného patra, pořádal DOW Agro Science, Nechanice, účast 35 lidí
 • Rotrekl, J. 6. března 2013  Hlavní zásady pěstování jetelovin na semeno s akcentem na ochranu, pořádal Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen, Zubří, účast 70 pěstitelů
 • Rotrekl, J. 7. března 2013.  Hmyzí škůdci kukuřice se zaměřením na bázlivce a zavíječe, pořádal Agrofert Praha, účast 16 agronomů
 • Rotrekl, J. Důležití hmyzí škůdci kukuřice a ochrana proti nim, pořádala ELITA, a.s., Telnice, účast 85 agronomů Brno-venkov. 10. ledna 2013
 • Rotrekl, J. Hmyzí škůdci kukuřice, jetele lučního a máku a jejich ochrana, pořádal KLAS, Nekoř a.s., Šedivec, účast 65 agronomů. 8. ledna 2013   
 • Rotrekl., J. (2013): Hmyzí škůdci kukuřice a její ochrana. Brožurka ze semináře pro agronomy, Agrofert, Bystřice u Benešova, 6 s.
 • Rotrekl., J. (2013): Hmyzí škůdci máku setého a jeho ochrana proti nim. Zborník zo 5. odborného seminára “Mak siaty pre Slovensko“, CVRV Piešťany, 13. 11. 2013 s. 19 - 23. ISBN 978-80-89417-50-6.
 • Rotrekl., J. 3): Zavíječ kukuřičný a bázlivec kukuřičný v roce 2013. Agrotip, informační měsíčník
 • Rotrekl., J., Kolařík, P. (2013): Hmyzí škůdci v porostech vojtěšky pěstované na
 • Rotrekl., J., Kolařík, P. (2013): Ochrana máku před krytonoscem kořenovým, Agromanuál 3/2013, 64 - 65 ISSN 1801-7673
 • Rotrekl., J., Kolařík, P. (2013): Regulace početnosti hmyzích škůdců na hrachu setém, Agromanuál 4/2013, 84 – 87, ISSN 1801-7673
 • Rotrekl., J., Kolařík, P. (2013): Významní hmyzí škůdci semenných porostů vojtěšky a ochrana před nimi, Pícninářské listy 2013, ročník XIX, s. 84 – 86 ISBN 978-80-87091-39-5
 • Rotrekl: Historie a současnost studia rostlinolékařství. Přednášky pro účastníky semináře „Pícniny v minulosti a budoucnosti“, konaného při příležitosti 60 let výročí pícninářského výzkumu v Troubsko, Brno, 15.10.2013
 • Řepková, J., Nedělník, J., Jakešová, H., Ištvánek, J., Simandlová, J. (2013): Interspecific hybrids Trifolium pratense mx Trifolium medium as the source of new diversity. Book of Abstracts 30th Eucarpia Fodder Crops and Amenity Grasses Section meeting, Serbia, 24.
 • Semanová I. (2013): Využitie vybraných druhov rastlín z čeľade Fabaceae pri tvorbe prírodných záhrad. ZF Lednice – workshop „Rostliny a možná změna klimatu“, 24.-26.10.2013
 • Semanová I., Vymyslický T. (2013): Výsledky monitoringu trávnych porastov vybraných hrádzí rybníkov, riek a poldrov. Úroda 12 (vědecká příloha): 332–335.
 • Semanová I.: Perspektívne druhy čeľade Fabaceae v suchých oblastiach (prednáška).  ZF Lednice – workshop „Rostliny a možná změna klimatu“, 31.10.-1.11.2013 
 • Semanová I.: Sledovanie vývoja trávneho porastu založeného zeleným senom a výsevom regionálnej zmesi (prednáška). ZF Lednice – workshop „Rostliny a možná změna klimatu“, 31.10.-1.11.2013 
 • Skladanka, J.; Adam, V.; Dolezal, P.; Nedelnik, J.; Kizek, R.; Linduskova, H.; Mejia, J.E.A.; Nawrath, A. How Do Grass Species, Season and Ensiling Influence Mycotoxin Content in Forage? Int. J. Environ. Res. Public Health 2013, 10, 6084-6095.
 • Šmahel P., Kolaříková E. (2013): Regulace plevelů v semenných porostech jetele zvráceného, perského (Trifolium resupinatum L.). Úroda 12, vědecká příloha
 • Vejrazka K.; Hofbauer J.; Vichova J.: The Influence of Physical    Seed Treatment on Minor Crops Germinations and Fungal Pathogen Occurrence . Accession Number: WOS:000319748800034. ISBN: 978-80-213-2358-2
 • Vejražka, K., Hofbauer, J., Lang, J. (2013): Breeding Process of Minor  Crop from Economic Point of View. SEED AND SEEDLINGS Pages: 24-28 Published: 2013 Accession Number: WOS:000319748800004, ISBN: 978-80-213-2358-2
 • Vejražka: Historie a současnost studia genetiky a fyziologie. Přednášky pro účastníky semináře „Pícniny v minulosti a budoucnosti“, konaného při příležitosti 60 let výročí pícninářského výzkumu v Troubsko, Brno, 15.10.2013
 • Vichova J., Stankova B., Pokorny R., Vejrazka, K. (2013) : Evaluation of Safflower Varieties for Resistance to the Fungal Pathogen, Colletotrichum acutatum. PLANT PROTECTION SCIENCE,  3, 132-136.
 • Vymyslický T. (2013): Úhory jakožto maloplošná alternativa obhospodařování travních porostů s ohledem na biodiversitu. In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (studijní materiály). Program rozvoje venkova 2007–2013: 35–41.
 • Vymyslický T. (2013): Význam a přehled starých odrůd, mizející plané a kulturní druhy, plevele. Sběrové expedice, regenerace, repatriace. In situ a on farm konzervace genetických zdrojů rostlin. In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (studijní materiály). Program rozvoje venkova 2007–2013: 14–27.
 • Vymyslický T., Knotová D., Nedělník J. (2013): Breeding of minor fodder crops for sustainable agriculture. In: Book of Abstracts, First Legume Society Conference, Novi Sad, Serbia, 9-11.5.2013, p. 111. ISBN 978-86-80417-44-8.
 • Vymyslický T., Musil Z. (2013): Monitoring of vegetation changes in selected sinkholes in the Moravian Karst, Czech Republic. – In: Book of Abstracts, 30th meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section „Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf“, Vrnjačka Banja, Serbia, 12-16.5.2013: 22.
 • Vymyslický T., Pelikán J., Knotová D., Raab S., Nedělník J. (2013): The czech core collection of Medicago spp. – In: Book of Abstracts, 30th meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section „Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf“, Vrnjačka Banja, Serbia, 12-16.5.2013: 61.
 • Vymyslický T., Pelikán J., Nedělník J. (2013): Czech core collections of the most important Fabaceae species and their practical use. In: Proceedings of the XVIII Symposium on biotechnology, vol. 18 (20): 31–36.
 • Vymyslický T.: Czech core collections of the most important Fabaceae species and their practical use. XVIII Symposium on biotechnology, Čačak, Serbia, 15.-16.3.2013
 • Vymyslický T.: Fallow as a sustainable approach to small-area grassland management with respect to the biodiversity in grasslands. Přednáška pro zaměstnance ústavu, Kruševac, Srbsko, 14.3.2013
 • Vymyslický T.: Historie a současnost studia genetických zdrojů. Přednášky pro účastníky semináře „Pícniny v minulosti a budoucnosti“, konaného při příležitosti 60 let výročí pícninářského výzkumu v Troubsko, Brno, 15.10.2013
 • Vymyslický T.: Monitoring of vegetation changes in selected sinkholes in the Moravian Karst, Czech Republic. 30th meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section „Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf“, Vrnjačka Banja, Serbia, 12-16.5.2013
 • Vymyslický T.: Ochrana a pěstování starých a tradičních odrůd. Přednáška pro studenty z Boskovic, 27.9.2013
 • Vymyslický T.: Ochrana biodiverzity starých a krajových odrůd kulturních rostlin a planých druhů. Kunčice pod Ondřejníkem, přednáška pro ekologicky hospodařící zemědělce, 30.11.2013
 • Vymyslický T.: Perspektivní druhy jetelovin v suchých oblastech. Kunčice pod Ondřejníkem, přednáška pro ekologicky hospodařící zemědělce, 30.11.2013
 • Vymyslický T.: Pěstování vybraných minoritních plodin v podmínkách České republiky pro jejich využití v potravinářství. Kunčice pod Ondřejníkem, přednáška pro ekologicky hospodařící zemědělce, 30.11.2013
 • Vymyslický T.: Pracoviště aplikovaného zemědělského výzkumu v Troubsku u Brna. Kunčice pod Ondřejníkem, přednáška pro ekologicky hospodařící zemědělce, 30.11.2013
 • Vymyslický T.: Protection the biodiversity of old cultivars and landraces of cultural plants and wild species. Přednáška na Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentina, 5.4.2013
 • Vymyslický T.: The Czech National Programme on Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources and Agro-biodiversity. Přednáška pro zaměstnance ústavu, Kruševac, Srbsko, 14.3.2013
 • Vymyslický T.: Úhory – centra biodiverzity v zemědělské krajině? Přednáška pro studenty Mendelovy univerzity v Brně, 22.10.2013
 • Vymyslický T.: Úhory jakožto maloplošná alternativa obhospodařování travních porostů s ohledem na biodiversitu. Moravský kras, 23.-24.5.2013 – seminář v rámci PRV
 • Vymyslický T.: Význam a přehled starých odrůd, mizející plané a kulturní druhy, plevele. Sběrové expedice, regenerace, repatriace. In situ a on farm konzervace genetických zdrojů rostlin. Moravský kras, 23.-24.5.2013 – seminář v rámci PRV