Publikace 2012

 • Badalíková, B., Červinka, J. (2012): Effect of ploughing-down of grapevineChips on soil structure when usingspecial agricultural machinery. In: Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., LX: 6,  s. 9–14. ISSN 1211-8516.
 • Macháčková, I., Ptáček, V., Bučánková, A., (2012): Zkušenosti s využitím čmeláka zemního (Bombus terrestris L., Apidae) ve šlechtění ozimé řepky (Brassica napus L.). Úroda 12, vědecká příloha, s. 21-26.  ISSN 0139-6013.
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Hrudová, E., Tóth, P., Kolařík, P., Rotrekl, J., Havel, J., Spitzer, T., Bernardová, M., Herda G., Dědek, J., Šubr, J (2012): Development of sensitivity to pollen pyretroidům between 2008 - 2012, the correlation between the effectiveness of insecticides and the first results of susceptibility testing krytonosec šešulový, krytonosec čtyřzubý and flea beetle genus Phyllotreta to pyrethroids. Sborník příspěvků z konference Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Hluk 21.-22. 11. 2012,  s. 175 – 181, ISBN 978-80-97065-43-3. [In Czech]
 • Al-Mosanif, E., Vejražka, K., Juzl, M., Drápal, K. (2012): Root system size of alfalfa varieties under different plant densities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis LX:1,  9-16.
 • Badalíková B., Pokorný E., Šarapatka B., Bartlová J., Čáp L., Červinka J., Hybler V., Jandák J., Pospíšilová L., 2012: Vhodné zpracování půdy pro minimalizaci degradačních změn v půdě. Uplatněná certifikovaná metodika. 29 s.  ISBN 978-80-905080-1-9.
 • Badalíková, B. (2012): Zlepšení půdních vlastností pomocí aplikace podpůrného přípravku. Úroda 12, vědecká příloha, LX, s. 85-90. ISSN 0139-6013.
 • Badalíková, B., Bartlová, J. (2012): Effect of various compost doses on the soil infiltration capacity. In CD, 19th ISTRO Conference IV SUCSn meeting „Striving for sustainable high productivity“, Montevideo, Uruguay,  s. 1-6. ISSN 1510-0839.
 • Badalíková, B., Bartlová, J. (2012): Vliv zpracování na degradaci půdy. Zemědělský týdeník, Poľnohospodársky týždenník 9/2012, s. 10-11. ISSN 1212-2246.
 • Badalíková, B., Bartlová, J. (2012): Influence of incorporated organic matter on soil and infiltration. Kapitola v knize: Soil – School, published by Szent Istvan University Press on behalf of Márta Birkás, Gödöllő, Hungary, s. 293-298. ISBN 978-963-269-299-9.
 • Badalíková, B., Bartlová, J. (2012): Význam hnojení organickou hmotou. Úroda 10, LX, s. 28-30. ISSN 0139-6013.
 • Badalíková, B., Bartlová, J. (2012): Zamezení vodní eroze půdy při využití meziplodin. Úroda 12, vědecká příloha, LX, s. 255-258.ISSN 0139-6013.
 • Badalíková, B., Červinka, J. (2012): Vliv zapravení štěpky z révy vinné na mikrobiální aktivitu půdy. Vinař – Sadař, 2/2012, s. 10-13. ISSN 1804-3054.
 • Badalíková, B., Červinka, J. (2012): Vláhové poměry v meziřádcích vinic při různém využití štěpky z vinné révy. In Sb.: Vláhové poměry krajiny, mezinárodní konference Mikulov, 4.-5. dubna, s.7-10. ISBN 978-80-86690-78-0.
 • Badalíková, B., Červinka, J., Pospíšil, J. (2012): Vliv zapravení réví na půdní strukturu. In CD sborník: Mezinárodní konference „Nové směry ve využití zemědělské, dopravní a manipulační techniky ve vztahu k životnímu prostředí“, Černá v Pošumaví, 23.-25.5.2012, s. 271-274. ISSN 1802-2391.
 • Bartlová, J. (2012): Vliv úhorového hospodaření na vodostálost půdních agregátů. Úroda 12, 2012, vědecká příloha, s. 259-262. ISSN 0139-6013.
 • Bučánková, A., Ptáček, V. (2012): A test of Bombus terrestris cocoon and other common methods for nest initiation in B. lapidarius and B. Hortorum. Journal of apicultural science, ročník 56, číslo 2,  s. 37-48.
 • Červinka, J., Badalíková, B., Pospíšil, J., Mareček, J. (2012): Wplyw roznych metod uprawy gleby naj pentrometryczny odpor. XV. Mezinarodowa konferencia naukowa"Wspolczesne aspewkty inžynierii rolniczej". Szczecin, POLSKO: ZUT Szczecin, s. 40–44. ISBN 978-83-7663-117-2.
 • Dotlačil, L., Pelikán, J. (2012): Historie práce s genofondy zemědělských plodin na území České republiky. In: Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu. Sborník referátů, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 – Ruzyně.  s. 4-10. ISBN 978-80-7427-094-9.
 • Frydrych, J., Vondřejc, T. E., Lošák, M., Cagaš, B., Kolařík, P., Rotrekl, J., Barták, M. (2012): Monitoring biodiverzity hmyzu se zaměřením na významné škůdce u travních a jetelových porostů. Rostlinolékař 5/2012, ročník 23, s. 28-35. ISSN 1211-3565.
 • Gillová, L., Kitner, M., Majeský, L., Skálová, D., Vymyslický, T. (2011): Nové poznatky o druhu pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii).  Příroda 31: s. 11-31.
 • Hajzler, M., Klimešová, J., Středa, T., Vejražka, K., Mareček, V., Cholastová, T. (2012): Root system production and aboveground biomass production of chosen cover crops. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012. č. 69, s. 713-718. ISSN 2010-376X.
 • Hofbauer, J., Vejražka, K. (2012): Potrava pro opylovače v intenzivní krajině ČR. Pícninářské listy 18, s. 81-82, ISBN 978-80-87091-32-6.
 • Hrudová, E., Kolařík, P., Seidenglanz, M., Tóth, P., Poslušná, J., Rotrekl, J. (2012): Převládající druhy stonkových krytonosců na lokalitách Troubsko a Šumperk. Úroda 12, vědecká příloha, s. 55 – 60. ISSN 0139-6013.
 • Hrudová, E., Seidenglanz, M., Poslušná, J., Kolařík, P. (2012): Druhové spektrum blýskáčků na olejninách. Konference Nitra.
 • Hůla J., Badalíková B., Kovaříček P., Vlášková M., Bartlová J. (2012): Úprava fyzikálních vlastností půdy a retenční schopnosti půdy zapravením kompostů z odpadní biomasy. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha, VÚZT, v.v.i., 29 s. ISBN 978-8086884-68-4.
 • Hutyrová, H., Knotová, D., Gottwaldová, P., Pelikán, J. (2012): Studium genetických zdrojů rodu  Phacelia  JUSS. s cílem vytvořit minimální soubor deskriptorů. In: Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu. Sborník referátů, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 – Ruzyně.  s. 33-40, ISBN 978-80-7427-094-9.
 • Cholastová, T., Hujslová, M. (2012): Využití PCR metody při identifikaci houbových patogenů rodu Fusarium vyskytujících se na trvalých travních porostech. Úroda 12, vědecká příloha, s. 179-182. ISSN 0139-6013. 
 • Cholastová, T., Knotová, D. (2012): Genetic diversity among alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars from Czech Republic. Biotechnology in Legume Breeding, Book of Abstract, 23. – 25. 10. 2012, Šumperk, s. 18. ISBN 978-80-87360-12-5.
 • Cholastová, T., Knotová, D. (2012): Using Morphological and Microsatellite (SSR) Markers to Assess the Genetic Diversity in Alfalfa (Medicago sativa L.). World Academy of Science. Engineering and Technology, Vydání 69, Řím, Italie, s. 1488 – 1495. ISSN 2010-3778.
 • Jílková, B., Víchová, J., Pokorný, R., Vejražka, K. (2012): Klíčivost konidií Colletotrichum acutatum po aplikaci účinných látek vybraných fungicidů. Úroda. Svazek 60, číslo 12, s. 183-186.
 • Kitner, M., Majeský, L., Gillová, L., Vymyslický, T., Nagler, M. (2012): Genetic structure of Artemisia pancicii populations inferred from AFLP and cpDNA data.  Preslia 84, s. 97–120.
 • Knotová, D. (2012): Produkce osiva svazenky vratičolisté v podmínkách ekologického zemědělství. Úroda 12, vědecká příloha, s. 295 – 298. ISSN 0139-6013.
 • Knotová, D., Hutyrová, H. (2012): Stanovení podobností v české kolekci štírovníku růžkatého (Lotus corniculatus  L.). Úroda 12, vědecká příloha, s. 163 – 166. ISSN 0139-6013.
 • Knotová, D., Pelikán, J., Vymyslický, T., Raab, S. (2012): The study of similarities among Medicago sativa L. Accessions. In: S. Barth, D. Milbourne (eds): Breeding Strategies for Sustainable Forage and Turf Grass Improvement. Springer Science, s. 283 – 288. ISBN 978-94-007—4554-4.
 • Knotová, D., Pelikán, J., Vymyslický, T., Raab, S. (2012): The study of similarities among Medicago sativa L. Accessions. In: S. Barth, D. Milbourne (eds): Breeding Strategies for Sustainable Forage and Turf Grass Improvement. Springer Science, p. 283 – 288. ISBN 978-94-007—4554-4.
 • Kolařík, P. (2012): Výskyt a škodlivost bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) v České republice. Agromanuál 5, s. 54 - 56, ISSN 1801-7673.
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2012): Jak na žlabatku stonkovou v máku. Agromanuál 5, s. 58 - 59, ISSN 1801-7673.
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2012): Ochrana semenných porostů jetele lučního proti hmyzím škůdcům. Agromanuál 6, 2012, s. 36-37, ISSN 1801-7673.
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2012): Rezistence škodlivých organismů vůči pesticidům. Úroda 12, vědecká příloha, s. 43 - 48, ISSN 0139-6013.
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2012): Výskyt a škodlivost bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera Leconte) v letech 2007 až 2012 na jižní Moravě. XV. Rostlinolékařské dny, sborník referátů, Pardubice 7.-8.11.2012. ISSN 1804-1264.
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2012): Výskyt nosatčíků rodu Apion v jeteli lučním a nové možnosti jejich regulace. Pícninářské listy 2012, ročník XVIII, s. 36 – 38. ISBN 978-80-87091-32-6.
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2012): Zavíječ kukuřičný – monitoring, ochrana. Agromanuál 6, 2012, s. 28-29, ISSN 1801-7673.
 • Lang, J. (2012): Zastoupení travních komponentů u jetelovinotravních směsí na orné půdě. Úroda 12, vědecká příloha, s. 315-318. ISSN 0139-6013.
 • Lang, J., Vejražka, K. (2012): Yields and quality of forage legumes under imbalanced year precipitation conditions on south Moravia. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LX: 6, s. 217–224.
 • Lang, J., Vejražka, K. (2012): Yields and quality of forage legumes under imbalanced year precipitation conditions on south Moravia. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LX: 6, p. 217–224.
 • Lang, J. (2012): Jetelovinotravní směsi pěstované na orné půdě.  Zemědělec 3/2012, ročník XX. Praha: ProfiPress, s. 13.
 • Lang, J. (2012): Konkurenční vztahy u jetelovinotravních směsí na orné půdě. Pícninářské listy 2012, Ročník XVIII, s. 62-63. ISBN 978-80-87091-32-6.
 • Nedělník, J. (2012): Fytopatologické aspekty pěstování kukuřice. Úroda 12, s. 48-50. ISSN 0139-6013.
 • Nedělník, J. (2012): Ovlivňuje napadení kukuřice houbovými patogeny kvalitu siláže? Agromanuál 11/12, s. 302-33. ISSN 1801-7673.
 • Nedělník, J., Lindušková, H., Kmoch, M. (2012): Influence of growing bt maize on fusarium infection and mycotoxins Content – a Review. Plant Protec. Sci, ročník 48, speciální vydání, S18-S25.
 • Nedělník, J., Lindušková, H., Skládanka, J., Doležal, P., Zeman, L., Havlíček, Z. (2012): Mykotoxiny a kvalita objemných krmiv. In: Mykotoxíny 2012, Bratislava, 18.-19.10.2012, s. 80-88. ISBN 978-80-7080-829-0.
 • Pelikán, J. a kol. (2012): Atlas semen druhů čeledi bobovité (Fabaceae LINDL.). 1. vyd., Vydavatelství Ing. Petr Baštan, Olomouc, 190 s., ISBN 978-80-905080-3-3.
 • Pelikán, J., Hýbl, M. a kol. (2012): Rostliny čeledi Fabaceae LINDL. (bobovité) České republiky. 1. vyd., Vydavatelství Ing. Petr Baštan, Olomouc, 230 s., ISBN 978-80-905080-2-6.
 • Pelikán, J., Vymyslický, T., Hofbauer, J., Vejražka, K. (2012): Přehled nových odrůd a novošlechtění z Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko a Zemědělského výzkumu, spol. s r.o. Troubsko. Pícninářské listy, XVIII, s. 17 – 19, ISBN 978-80-87091-32-6.
 • Pelikán, J., Vymyslický, T., Knotová, D., Hutyrová, H., Raab, S. (2012): Problematika regenerace a uchování semen planých forem čeledi Fabaceae. In: Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu. Sborník referátů, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 – Ruzyně.  s. 60-64, ISBN 978-80-7427-094-9.
 • Poštulka, R., Doležal, P., Pelikán, J., Knotová, D. (2012): Effect of Dry Matter Content and Inoculation on Ruminal Protein Degradability in Alfalfa Silages. Iranian Journal of Applied Animal Science, číslo 1,  s. 45-49. ISSN 2251-628X.
 • Procházka, J., Procházková, B. (2012): Impact of soil tillage and catch crops on maize yields. Proc. 12. ESA Congress, University of Helsinky, P2-66, s. 548 – 549.
 • Prochazkova, B., Prochazka, J., Houst, M., Hledik P. (2012): Effect of different intensity of soil tillage on winter wheat yields. Proc. 12. ESA Congress, University of Helsinky, P2-67, s. 550 – 551.
 • Raab, S. (2012): Zhodnocení vybraných morfologických charakteristik některých druhů rodu Salvia L. Úroda 12, vědecká příloha, s. 363 – 366. ISSN 0139-6013.
 • Raab, S., Knotová, D., Pavela, R. (2012): Screening účinků extraktů z rostlin rodu Salvia L. na mortalitu housenek Spodoptera litoralis. In: Sborník konference „Aktuální otázky pěstování léčivých, kořeninových a aromatických rostlin“, 1. vyd., Mendelova univerzita v Brně, s. 120-123, ISBN 978-80-7375-670-3.
 • Raab, S., Knotová, D., Pelikán, J. (2012): Perspektivní jednoleté jeteloviny pro suché oblasti. Pícninářské listy, XVIII, s. 20 – 22, ISBN 978-80-87091-32-6.
 • Raab, S., Machač, R. (2012): Výroba osiva hořčice jarní v ekologickém zemědělství. Úroda 12/2012, vědecká příloha, s. 367 - 370, ISSN 0139-6013.
 • Rotrekl, J. (2012): Komplexní ochrana máku a semenných porostů vojtěšky před hmyzími škůdci. XV. Rostlinolékařské dny, sborník referátů, Pardubice 7. -8. 11. 2012. ISSN 1804-1264.
 • Rotrekl, J. (2012): Sledování hmyzích škůdců polních plodin a jejich prahy škodlivosti. Agromanuál 11/12, 2012, s. 36-39. ISSN 1801-7673.
 • Rotrekl, J., Kolařík, P. (2012): Krytonosec makovicový na máku a možnosti jeho regulace. Úroda 5, s. 78-80. ISSN 0139-6013.
 • Rotrekl, J., Kolařík, P. (2012): Škůdci kukuřice. Úroda 12, vědecká příloha, s. 53 – 56. ISSN 0139-6013.
 • Salaš P., Hlušek J., Hora P., Chalupová P., Jandák J., Janků L., Kislinger J., Klučáková M., Knotová D., Kohut M., Laštůvka Z., Litschmann T., Lošák M., Lošák T., Mokričková J., Pekař M., Pelikán J., Raab S., Rožnovský J., Salaš P., Salašová A., Sasková H., Semanová I., Straka J., Straková M., Šafránková I., Šefrová H., Ševčíková M., Vymyslický T. (2012): Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Uplatněná certifikovaná metodika. Brno, Mendelova univerzita v Brně, 104 s. ISBN 978-80-7375-585-0.
 • Seidenglanz, M., Kolařík, P., Rotrekl, J., Hrudová, E., Tóth, P. (2012): Účinnost insekticidů na stonkové krytonosce na lokalitách lišících se převahou jednoho nebo druhého druhu (krytonosec řepkový x k. čtyřzubý). Sborník příspěvků z konference Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Hluk 21.-22. 11. 2012, s. 182 – 189, ISBN 978-80-97065-43-3.
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Hrudová, E., Tóth, P., Kolařík, P., Rotrekl, J., Havel, J., Spitzer, T., Bernardová, M., Herda G., Dědek, J., Šubr, J (2012): Vývoj citlivosti blýskáčků proti pyretroidům mezi lety 2008 - 2012, korelace mezi účinností jednotlivých insekticidů a první výsledky testování citlivosti krytonosců šešulových, krytonosců čtyřzubých a dřepčíků rodu Phyllotreta na pyretroidy. Sborník příspěvků z konference Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Hluk 21.-22. 11. 2012,  s. 175 – 181, ISBN 978-80-97065-43-3.
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Hrudová, E., Tóth, P., Kolařík, P., Rotrekl, J., Havel, J., Spitzer, T., Bernardová, M. (2012): Development of resistance of pollen beetles (Meligethes aeneus F.) to pyrethroids in various regions of the Czech Republic between 2008 and 2011, Rosliny Oleiste Conference 2012.
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Bernardová, M., and her cooperators, Havel, J., Hrudová, E., Tóth, P., Herda, G. (2012): Korelace mezi citlivostí Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) na chlorpyrifos-ethyl a lambda-cyhalothrin v České republice a na Slovensku. konference Nitra.
 • Skládanka, J., Nedělník, J., Doležal, P., Lindušková, H., Nawrath, A. (2012): Influence of forage species and preservation additives on quality and mycotoxins safety of silages. Acta fytotechnica et zootechnica, 15, speciální číslo, s. 50-54. ISSN 1335-258X.
 • Skládanka, J., Nedělník, J., Doležal, P., Lindušková, H., Nawrath, A. (2012): Influence of forage species and preservation additives on quality and mycotoxins safety of silages. In: Proceed. Of Absrtacts of the XIX Slovak and Czech Plant Protection Conference, Nitra, 5-7.10.2012, s. 118-119. ISBN 978-80-552-0838-1.
 • Soldánová, M., Cholastová, T., Poláková, M., Piáková, Z., Hájková, P. (2012): Molecular mapping of quantitative trait loci (QTLs) determining resistance to Sugarcane mosaic virus in maize using simple sequence repeat (SSR) markers. African Journal of Biotechnology 11(15), s. 3496 – 3501.
 • Šmahel, P., Kolaříková, E. (2012): Možnosti regulace plevelů v semenných porostech tolice dětelové a pískavice řecké seno. Pícninářské listy 2012, ročník XVIII, s. 39 – 42. ISBN 978-80-87091-32-6.
 • Šmahel, P., Kolaříková, E. (2012): Regulace plevelů u cizrny beraní a hrachoru setého. Úroda 12, 2012, vědecká příloha, s. 235-241. ISSN 0139-6013.
 • Vejražka, K., Pelikán, J., Hofbauer, J. (2012): Je žádoucí šlechtění minoritních plodin? Úroda 12, vědecká příloha, s. 11 – 14. ISSN 0139-6013.
 • Vejražka, K., Víchová, J., Hofbauer, J. (2012): Světlice barvířská – stav v České republice a výsledky hodnocení šlechtitelských materiálů. Prosperující olejniny 2012, s. 104-105, ISBN 978-80-213-2335-3.
 • Voltr, V., Leština, J., Bartlová, J., Lang, J. (2012): Vztah produktivity půdy a kvality porostu. In: Hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí. Praha: ÚZEI, 2012, s. 169-174. ISBN 978-80-86671-86-4.
 • Voltr, V., Leština, J., Bartlová, J., Lang, J., 2012: The interrelation of soil productivity and growth quality. In: The soil evaluation in conditions of environment protection, Praha: ÚZEI, 2012, p. 169-174. ISBN 978-80-86671-86-4.  [In Czech]
 • Vymyslický T., Badalíková B., Knotová D., Bartlová J. (2012): Metodika aplikace EnviMIXu na hráze a jejich následné ozelenění. Uplatněná certifikovaná metodika. ZV Troubsko. 39 s. ISBN: 978-80-86908-26-7. [In Czech]
 • Vymyslický, T., Fabsicova, M., Entova, J., Kurova, J. (2012): Fallow as a sustainable approach to small-area grassland management with respect to the biodiversity in grasslands. – Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 15 (4), s. 849-856. ISSN 1311-0489.
 • Vymyslický, T., Fabsicova, M., Entová, J., Kůrová, J. (2012): Význam úhorů v zemědělské krajině. Sborník abstraktů z X. sjezdu České botanické společnosti, p. 71. ISBN 978-80-86632-39-1.
 • Vymyslický, T., Neugebauerová J. (2012): Metodika hodnocení rodu lékořice (Glycyrrhiza L.). Uplatněná certifikovaná metodika. ZV Troubsko, MENDELU. 32 s. ISBN: 978-80-86908-22-9.
 • Vymyslický, T., Pelikán, J., Knotová, D., Raab, S. (2012): Genetické zdroje čeledi Fabaceae pro trvale udržitelné zemědělství. In: Biodiverzita v pol´nohospodárskej krajine a v ekosystéme. Zbor. z medzinár. konferencie projektu REVERSE-INTERREG IVC. Piešťany, s. 31-34, ISBN 978-80-89417-37-7.
 • Vymyslický, T., Šmarda, P., Pelikán, J., Cholastová, T., Nedělník, J., Moravcová, H., Pokorný, R., Soldanová, M., Polaková, M. (2012): Evaluation of the Czech core collection of Trifolium pratense, including morphological, molecular and phytopathological data. African Journal of Biotechnology. Volume 11(15),  s. 3583-3595. ISSN 1684–5315.
 • Vymyslický, T., Šmarda, P., Pelikán, J., Cholastová, T., Nedělník, J., Moravcová, H., Pokorný, R., Soldanová, M., Polaková, M. (2012): Evaluation of the Czech core collection of Trifolium pratense, including morphological, molecular and phytopathological data. African Journal of Biotechnology Vol. 11(15),  p. 3583-3595. ISSN 1684–5315.