Publikace 2011

Badalíková, B. (2011): Možnosti řešení problému dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Úroda 12, vědecká příloha, s. 215 – 218, ISSN 0139–6013.

Badalíková, B. (2011): The possibilities of problematic solving of good agricultural and environmental soil condition. Úroda 12, scientific supplement, p. 215–218, ISSN 0139–6013.

Badalíková B. (2011): Zlepšení fyzikálních vlastností půdy. Zemědělský týdeník 22/2011, s. 10–11, ISSN 1212–2246.

Badalíková, B. (2011): Improvement of physical soil properties. Zemědělský týdeník, 22/2011, p.10–11, ISSN 1212–2246.

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Zpracování půdy před setím ozimé pšenice. Úroda 8, vědecká příloha, s. 56 – 58, ISSN 0139–6013.

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Soil tillage before sowing of winter wheat. Úroda 8, 2011, scientific supplement, vol. 8, p. 56–58, ISSN 0139–6013.

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Degradační procesy probíhající v půdě v podmínkách rozdílné orby. In sborník CD, 6th International conference ISTRO: Crop management practices adaptable to soil conditions and climate chase, Průhonice 2011, s. 8–13 ISBN 978–80–86908–27–4. [In English]

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Degradation Processes taking Place in Soils under Conditions of Different Tillage. In sborník CD, 6th International conference ISTRO: Crop management practices adaptable to soil conditions and climate chase, Průhonice 2011, p. 8–13 ISBN 978–80–86908–27–4

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Možnosti protierozní ochrany půdy. In CD: Pedologické dny 2011, Chodová Planá, s. 5.

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): The possibilities of soil protection from erosion. In CD: Pedologic days 2011, Chodová Planá, p. 5.

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Podmínky dodržování ochrany půdy. Farmář 5/2011, s. 36–37, ISSN 1210 – 9789.

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Conditions of observance of soil protection. Farmář 5/2011, p. 36–37, ISSN 1210 – 9789.

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Tvorba výnosů pšenice ozimé a silážní kukuřice při různém zpracování půdy. Úroda 10, vědecká příloha, s. 1 – 5, ISSN 0139–6013.

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage. Úroda 10, scientific supplement, p. 1–5, ISSN 0139–6013.

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Vliv zapravení kompostu na utužení půdy. Úroda 12, 2011, vědecká příloha, s. 311–314, ISSN 0139–6013.

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Influence of composting on the soil compaction. Úroda 12, scientific supplement, p. 311–314, ISSN 0139–6013.

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Degradační procesy v půdě ovlivněné jejím zpracováním. Kapitola v knize: Degradace a regenerace krajiny. Mendelova univerzita v Brně, s. 242–246, ISBN 978–80–7375–583–6.

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Degradation process in soil influenced her soil tillage. Chapter in monograph: Degradation and regeneration of landscape. Mendel University in Brno, p. 242–246, ISBN 978–80–7375–583–6.

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Použití kompostu u biologicky rozložitelného materiálu ke zlepšení půdního prostředí. 15th Conference of Environment and Mineral Processing, Part I., VŠB Ostrava, s.143–147, ISBN 978–80–248–2387–4. [In English]

Badalíková, B., Bartlová, J. (2011): Use of composts made of biologically degradable materials when improving soil environment. In proccedings of the 15th Conference of Environment and Mineral Processing, Part I., VŠB Ostrava, p.143–147, ISBN 978–80–248–2387–4.

  • Badalíková, B. (2011): Přednáška – pro firmu Limagrain: Ochrana půdy proti vodní erozi, Hořice, 8.9. 2011 – cca 50 osob
  • Badalíková, B.: Přednáška – ZERA: Meziplodiny a jejich uplatnění a přínos pro zemědělství. Pracovní setkání demonstračních lokalit projektu MOP, 23.2.2011, Náměšť nad Oslavou – cca 15 osob
  • Badalíková, B.: Vedení exkurze – metodická porada pro Odbor životního prostředí kraje Vysočina: Ochrana zemědělského půdního fondu – protierozní opatření, Nárameč, 19. 10. 2011 – cca 35 osob
  • Badalíková, B., Červinka, J. (2011): Vztah mezi zpracováním půdy a půdní vlhkostí v meziřádcích vinic při využití dostupné mechanizace. Mechanizace zemědělství – Zvláštní vydání, roč. LXI, s.51–55, ISSN 0373–6776.

Badalíková, B., Červinka, J. (2011): Relationship between tillage and soil moisture in vineyard interrows when using available farm mechanization. In Mechanizace zemědělství – special issue, roč. LXI, p.51–55, ISSN 0373–6776.

Badalíková, B., Červinka, J. (2011): Využití zemědělské techniky v meziřádcích vinic a její vliv na půdní strukturu. Aritech Science 11/3, s. 1–4, ISSN 1802–8942. [In English]

Badalíková, B., Červinka, J. (2011): Utilization of agricultural mechanization in alternate rows of vineyard and its influence on the soil structure. In: Agritech Science 11/3, p.1–4, ISSN 1802–8942.

Badalíková, B. (2011): Zpracování orné půdy po sklizni plodin. Zemědělec 26/2011, s. 10–11, ISSN 1211–3816.

Badalíková, B. (2011): Soil tillage after harvest of the main crops. In: Zemědělec 26/2011, p. 10–11, ISSN 1211–3816.

Bartlová, J. (2011): Makrostrukturální změny v ornici a podorničí při využití různých technologií zpracování. Úroda 12, vědecká příloha, 319 – 322. ISSN 0139–6013.

Bartlová, J. (2011): Macrostructural changes of topsoil and subsoil under different tillage technologies. Úroda, scientific supplement, p. 319–322, ISSN 0139–6013.

  • Bartlová, J., Kubíková, Z., Lang, J. (2011): Zvýšení penetromerického odporu půdy ve vybraných lokalitách v okolí města Brna, v Česká republice. Sborník CD: 6th International conference ISTRO, Crop management practices adaptable to soil conditions and climate chase, Průhonice, s.14–18, ISBN 978–80–86908–27–4. [In English]
  • Bartlová, J., Kubíková, Z., Lang, J. (2011): Increase in penetromeric resistance of soil in selected localities in the neighbourhood of the Brno City, Czech Republic. In sborník CD: 6th International conference ISTRO, Crop management practices adaptable to soil conditions and climate chase, Průhonice, p.14–18, ISBN 978–80–86908–27–4.
  • Bartlová, J., Badalíková, B. (2011): Cadmium and lead uptake from soils by fodder mallow. In Sb.: 15th Conference on Environment and mineral Processing, VŠB-TU Ostrava, 2011, p. 153–157. ISBN 978–80–248–2208–2. [In English]
  • Bartlová, J., Badalíková, B.: Cadmium and lead uptake from soils by fodder mallow. In Sb.: 15th Conference on Environment and mineral Processing, VŠB-TU Ostrava, 2011, p. 153–157. ISBN 978–80–248–2208–2.
  • Bartlová, J., Badalíková, B. (2011): Sledování makrostrukturálních změn při různém zpracování půdy. Kapitola v knize: Degradace a regenerace krajiny. Mendelova univerzita v Brně, s. 248–252, ISBN 978–80–7375–583–6.

Bartlová, J., Badalíková, B. (2011): Following of macrostructural changes under different soil tillage. Chapter in monograph: Degradace a regenerace krajiny. Mendel university in Brno, p. 248–252, ISBN 978–80–7375–583–6.

Bartlová, J., Badalíková, B. (2011): Využití podpůrného prostředku pro růst rostlin. Úroda 2, s. 73–74, ISSN 0139–6013.

Bartlová, J., Badalíková, B. (2011): The utilization of alternative agent on plant growth. Úroda 2, p. 73–74, ISSN 0139–6013.

Bartlová, J., Badalíková, B. (2011): Vodní stabilita půdních agregátů v různých systémech zpracování černozemě. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, roč. LIX, č. 6, s. 25 – 30, ISSN 1211–8516. [In English]

Bartlová, J., Badalíková, B. (2011): Water stability of soil aggregates in different systems of Chernozem tillage. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. LIX, n. 6, s. 25 – 30, ISSN 1211–8516.

Bučánková, A., Komzáková, O., Cholastová, T., Ptáček, V. (2011): Poznámky o výskytu Bombus ryptarum (Hymenoptera, Apoidea) na území Moravy a o jeho laboratorním chovu. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, roč. LIX, č. 6, s. 69–73, ISSN 1211–8516. [In English]

Bučánková, A., Komzáková, O., Cholastová, T., Ptáček, V. (2011): Notes on distribution of Bombus cryptarum (Hymenoptera, Apoidea) in Moravian territory (Czech Republic) and its laboratory rearing. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. LIX, n. 6, p. 69–73, ISSN 1211–8516.

Červinka, J., Pospíšil, J., Badalíková, B. (2011): Technogenní zhutnění půd při různých způsobech zpracování. CD: Pedologické dny 2011, Chodová Planá, s. 8.

Červinka, J., Pospíšil, J., Badalíková, B. (2011): Technogenne soil compaction by different soil tillage. In CD: Pedologic days 2011, Chodová Planá, p. 8.

Červinka, J., Badalíková, B., Pospíšil, J. (2011): Vliv způsobu zpracování půdy na její zhutnění. Mechanizace zemědělství – zvláštní vydání, roč. LXI, s. 136 – 140, ISSN 0373–6776.

Červinka, J., Badalíková, B., Pospíšil, J. (2011): Influence way of soil tillage on the soil compaction. vol. LXI, p. 136–140, ISSN 0373–6776.

Červinka, J., Pospíšil, J., Badalíková, B. (2011): Vliv techniky a technologie základního zpracování půdy na její zhutnění. Kapitola v monografii: Degradace a regenerace krajiny. Mendelova univerzita v Brně, s. 254–259, ISBN 978–80–7375–583–6.

Červinka, J., Pospíšil, J., Badalíková, B. (2011): Influence of mechanization and technology of basic soil tillage on the soil compaction. Chapter in monograph: Degradation and regeneration of landscape. Mendel University in Brno, p. 254–259, ISBN 978–80–7375–583–6.

Doležal, P., Nedělník, J., Skládanka, J., Moravcová, H., Poštulka, R., Vyskočil, I., Dvořáčková, J., Zeman, L. (2011): Kukuřice ve výživě zvířat. Krmivářství 4, s. 16 – 18, ISSN 1212–9992.

Doležal, P., Nedělník, J., Skládanka, J., Moravcová, H., Poštulka, R., Vyskočil, I., Dvořáčková, J., Zeman, L. (2011): Maize in feed. Krmivářství 4, p. 16 – 18, ISSN 1212–9992.

Frydrych, J., Lošák, M., Cagaš, B., Volková, P., Martínková, K., Barták, M., Krupauerová, A. (2011): Výsledky výzkumu biodiverzity hmyzu se zaměřením na mulčovaný a nemulčovaný travní systém. Úroda 12, vědecká příloha, s. 347 – 350, ISSN 0139–6013.

Frydrych, J., Lošák, M., Cagaš, B., Volková, P., Martínková, K., Barták, M., Krupauerová, A. (2011): Research results of insects biodiversity focused on mulching and non mulching grass systems. Úroda 12, scientific supplement, p. 347 – 350, ISSN 0139–6013.

Hofbauer, J., Vejražka, K. (2011): Jestřabina východní (Galega orientalis)- nová pícnina v ČR. Úroda 2, s. 74, ISSN 0139–6013.

Hofbauer, J., Vejražka, K. (2011): Goat's rue (Galega orientalis) – new fodder crop in Czech Republic. Úroda 2, p. 74, ISSN 0139–6013.

Hofbauer, J., Vejražka, K. (2011): Rezidua akaricidů ve včelím vosku. Úroda 12, vědecká příloha, 125 – 128, ISSN 0139–6013.

Hofbauer, J., Vejražka, K. (2011): Acaricides residues in beeswax. Úroda 12, scientific supplement, p. 125 – 128, ISSN 0139–6013.

Hofbauer, J., Vejražka, K., Středa, T. (2011): Ročníkové vlivy na kvalitativní parametry osiva žita lesního (Secale cereale, var. multicaule). Osivo a sadba, ČZU Praha, s. 120–125, ISBN 978–80–213–2153–3.

Hofbauer, J., Vejražka, K., Středa, T. (2011): Effect of Year on Seed Qualitative Parameters of Tufty Rye (Secale cereale, var. multicaule). Seed and Seedlings: scientific and technical seminar, p. 120–125, ISBN 978–80–213–2153–3.

Cholastová, T., Bučánková, A. (2011): Molekulární identifikace kryptických druhů: Jednoduchý způsob odlišení problematických druhů čmeláků. Úroda 12, vědecká příloha, s. 165 – 168, ISSN 0139–6013.

Cholastová, T., Bučánková, A. (2011): Molecular identification of cryptic species: a simple diagnostic tool for discriminating between problematic bumblebee species. Úroda 12, scientific supplement, p. 165 – 168, ISSN 0139–6013.

Cholastová, T., Soldánová, M., Pokorný, R. (2011): Účinnost RAPD (Random amplified polymorphic DNA) a SSR (simple sequence repeat) markerů při identifikaci hybridů kukuřice. African Journal of Biotechnology, 10(24), s. 4794 – 4801. [In English]

Cholastová, T., Soldánová, M., Pokorný, R. (2011): Random amplified polymorphic DNA (RAPD) and simple sequence repeat (SSR) marker efficacy for maize hybrid identification. African Journal of Biotechnology 10(24), p. 4794 – 4801.

Jakešová, H., Řepková, J., Hampel, D., Čechová, L., Hofbauer, J. (2011): Variace morfologických a agronomických znaků hybridů Trifolium pratense x Trifolium medium a jejich srovnání s rodičovskými druhy. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 1 (1), s. 28–36. [In English]

Jakešová, H., Řepková, J., Hampel, D., Čechová, L., Hofbauer, J. (2011): Variation for morphological and agronomic traits in hybrids Trifolium pratense x T. medium and comparison with the parental species. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 1 (1), p. 28–36.

Knotová, D., Lošák, M., Straková, M., Pelikán, J., Raab, S., Lošák, T. (2011): Vliv pomocných půdních látek na produkci jetelotravních směsí. Úroda 10, vědecká příloha, s. 262 – 267, ISSN 0139–6013.

Knotová, D., Lošák, M., Straková, M., Pelikán, J., Raab, S., (2011): The effect of soil conditioners to produce of clover-grass mixtures. Úroda 10, scientific supplement, p. 262 – 267, ISSN 0139–6013.

Knotová, D., Semanová, I., Janků, L., Pelikán, J., Raab, S. (2011): Vliv agroekologických podmínek na složení biomasy vícekomponentních směsí. Úroda 10, vědecká příloha, 268 – 272, ISSN 0139–6013

Knotová, D., Semanová, I., Janků, L., Pelikán, J., Raab, S. (2011): The effect of agroecological conditions on the biomass composition of multi-component mixtures. Úroda 10, scientific supplement, p. 268 – 272, ISSN 0139–6013-

Knotová, D., Vymyslický, T. (2011): Stanovení podobností v kolekci odrůd vojtěšky seté. Úroda 12, vědecká příloha, 169 – 172, ISSN 0139–6013.

Knotová, D., Vymyslický, T. (2011): The determination of similarities in the collection of varieties of Medicago sativa. Úroda 12, scientific supplement, p. 169 – 172, ISSN 0139–6013.

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2011): Škodlivost krytonosce kořenového (Stenocarus ruficornis) a ochrana proti němu. Agromanuál 2, roč. 6, s. 38–39, ISSN 1801–7673

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2011): Harmfulness of Stenocarus ruficornis and protection againts them, Agromanuál 2, vol.. 6, p. 38–39, ISSN 1801–7673.

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2011): Výskyt makovicových škůdců a jejich regulace. Agromanuál 5, roč. 6, s. 40 – 41, ISSN 1801–7673.

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2011): Occurence of capsule weevils in poppy and protection againts them. Agromanuál 5, vol. 6, p. 40 – 41, ISSN 1801–7673.

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2011): Bázlivec kukuřičný – reálná hrozba? Agromanuál 6, roč. 6, s. 28 – 29, ISSN 1801–7673.

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2011): Corn rootworm – real dangerous? Agromanuál 6, vol. 6, p. 28 – 29, ISSN 1801–7673.

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2011): Nové způsoby ochrany proti nosatčíkům rodu Apion v porostech jetele lučního. Úroda 12, vědecká příloha, s. 231 – 234, ISSN 0139–6013.

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2011): New protection againts insect pests genus Apion in red clover. Úroda 12, scientific supplement, p. 231 – 234, ISSN 0139–6013.

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2011): Výskyt a škodlivost bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) na vybraných lokalitách jižní Moravy. Úroda 12, vědecká příloha, s. 47 – 52, ISSN 0139–6013.

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2011): Occurence and harmfullness of corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) in selected localities of south Moravia. Úroda 12, scientific supplement, p. 47 – 52, ISSN 0139–6013.

Kolařík, P., Rotrekl, J., Barták, M., Frydrych, Cagaš, B. (2011): Biodiverzita hmyzu u semenných porostů vojtěšky seté. Agromanuál 11/12, roč. 6, s. 40–41, ISSN 1801–7673.

Kolařík, P., Rotrekl, J., Barták, M., Frydrych, Cagaš, B. (2011): Biodiversity of insect in alfalafa fields planting for seed. Agromanuál 11/12, vol. 6, p. 40–41, ISSN 1801–7673.

Komzáková, O., Barták, M., Bartáková, D., Kubík, Š. (2011): Struktura společenství květilek (Anthomyiidae, Diptera) na šesti rašeliništích v pohoří Šumavy (Česká republika). Biologia 66/3, 518—527. [In English]

Komzáková, O., Barták, M., Bartáková, D., Kubík, Š. (2011): Community structure of Anthomyiidae (Diptera) of six peat-bogs in the Šumava Mts (Czech Republic). Biologia 66/3: 518—527.

Lang, J. (2011): Jetelovinotravní směsi jako stabilní pícninářský prvek v podmínkách měnícího se klimatu. Úroda 10, vědecká příloha, s. 312 – 315, ISSN 0139–6013.

Lang, J. (2011): Legume-grass mixtures as a stable element of Fodder Crops in conditions of changing climate. Úroda 10, scientific supplement, p. 312–315, ISSN 0139–6013.

Lang, J. (2011): Porovnání produkce sušiny a kvality píce ve dvou pěstebních cyklech v systémech hnojení CULTAN a LAV. Úroda 12, vědecká příloha, s. 371 – 374, ISSN 0139–6013.

Lang, J. (2011): Comparison of fodder quality and dry matter production in two growing cycles using the fertilisation systems CULTAN and LAV. Úroda 12, scientific supplement, p. 371–374, ISSN 0139–6013.

Lang, J. (2011): Produkce suché hmoty u jetelovin ve třech užitkových letech. Úroda 12, vědecká příloha, 367 – 370, ISSN 0139–6013.

Lang, J. (2011): Dry matter production of clovers within the period of three production years. Úroda 12, scientific supplement, p. 367–370, ISSN 0139–6013.

Lang, J. (2011): Dynamika tvorby výnosu a koncentrace živin u jetelovinotrav­ních směsí na orné půdě ve dvou užitkových letech. Sborník z konference: Vytrvalost a konkurenční schopnost trav pro obnovu TTP a jejich využití pro výživu a krmení skotu. 20.4. 2011 Rapotín.

Lang, J. (2011): Dynamics of yield and nutrient concentration of the legumes-grass mixtures on arable land in two production years. In: Sb.: Persistence and competitive ability of grasses for restoration of permanent grassland. Their use for food and livestock feed. 20.4. 2011 Rapotín.

Lang, J. 2011: Rozdíly v obsahu vlákniny mezi jetelovinami a jetelovinotravními směsmi vhodných ke konzervaci píce. Pícninářské listy, XVII. ročník. ISBN: 978–80–87091–19–7.

Lang, J. (2011): Differences in fiber content between legumes-grass mixtures suitable for the preservation of forage. Pícninářské listy, vol. XVII, ISBN: 978–80–87091–19–7.

Lang, J., Novosádová, I. (2011): Porovnání rozdílných systémů dusíkatého hnojení mezirodových travních hybridů z hlediska produkce a kvality píce. Sborník 15. konference o životním prostředí a zpracování nerostných surovin. VSB – Technická univerzita Ostrava (8.6.2011). [In English]

Lang, J., Novosádová, I. (2011): A comparison of different nitrogen application systems for intergenetic grass hybrids with regard to forage production and quality. In: sbrník 15th Conference on Environment and Mineral Processing & Exhibition. VSB – Technical University of Ostrava (8.6.2011).

Lang, J., Novosádová, I. (2011): Produkce a kvalita píce v rozdílných systémech dusíkatého hnojení. Sborník CD: 6. mezinárodní konference ISTRO-Česká republika: Crop management practices adaptable to soil conditions and climate chase, Průhonice 2011, s. 221–226. ISBN 978–80–86908–27–4. [In English]

Lang, J., Novosádová, I. (2011): Production and quality of forage under different systems of nitrogen fertilisation. In sborník CD: 6th International conference ISTRO, Crop management practices adaptable to soil conditions and climate chase, Průhonice 2011, p. 221–226. ISBN 978–80–86908–27–4.

Lang, J., Vorlíček, Z. (2011): Jetelovinotravní směs pro pěstování píce s vyšším obsahem vodorozpustných cukrů. Právně chráněný užitný vzor č. 21705, zapsán Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze dne 03.02 2011.

Lang, J., Vorlíček, Z., (2011): Legume-grass mixture for growing forage with a higher content of water soluble sugars. Legally protected utility model No. 21705, registered by the Industrial Property Office in Prague.

Lošák, M., Straková, M., Raab, S., Lošák, T. (2011): Vliv typu jetelotravní směsi a lokality na velikost indexu listové plochy. Úroda 10, vědecká příloha, s. 336 – 342, ISSN 0139–6013.

Lošák, M., Straková, M., Raab, S., Lošák, T. (2011): Effect of clover-grass mixture and locality on the leaf area index size. Úroda 10, scientific supplement, p. 336–342. ISSN 0139–6013.

Nedělník, J. a kol. (2011): Metodika výběru šlechtitelských komponent jetele lučního (Trifolium pratense L.) se zvýšenou úrovní rezistence k Fusarium spp. a BYMV. Uplatněná certifikovaná metodika 14/11. ISBN: 978–80–86908–24–3. Osvědčení ÚKZÚZ 197–6/KÚ/UKZUZ/2011.

Nedělník, J. et al. (2011): Methods of red clover (Trifolium pratense) breeding components selection with increased resistance level to Fusarium spp. and BYMV. Certified methodology 14/11. ISBN: 978–80–86908–­24–3.Certifica­te ÚKZUZ 197–6/KÚ/UKZUZ/2011.

Nedělník, J., Doležal, P., Skládanka, J. a kol. (2011): Výroba kukuřičné siláže z různých fyziologických typů hybridů kukuřice. Uplatněná certifikovaná metodika 15/11. ISBN: 978–80–86908–25–0. Osvědčení Mze ČR 2/12020–2011.

Nedělník, J., Doležal, P., Skládanka, J. et al. (2011): Maize sïlage production from different physiological types. Certified methodology 15/11. ISBN: 978–80–86908–25–0. Certificate MZe CR 2/12020–2011.

Nedělník, J., Skládanka, J., Doležal, P., a kol. (2011): Výroba siláží z travní píce s důrazem na bezpečnostní parametry (mykotoxiny). Uplatněná certifikovaná metodika 18/11. ISBN 978–80–905080–0-2. Osvědčení Mze ČR 3/17221–2011.

Nedělník, J., Skládanka, J., Doležal, P., et al.(2011): Grass silage production with safety parameters (mycotoxins). Certified methodology 18/11. ISBN 978–80–905080–0-2. Certificate Mze CR 3/17221–2011.

Nedělník, J., Skládanka, J., Doležal, P., Moravcová, H., Zeman, L., Křížová, Š (2011): Krmivo jako primární zdroj mykotoxinů. Grassland Foraming and Land management system in Mountainous Regions, Grassland Science in Europe, Roč. 16, s. 133–135. ISBN 978–3-902559–65–4. [In English]

Nedělník, J., Skládanka, J., Doležal, P., Moravcová, H., Zeman, L., Křížová, Š (2011): Forage as a primary source of mycotoxins. Grassland Foraming and Land management systém in Mountainous Regions, Grassland Science in Europe, Vol. 16, p. 133–135. ISBN 978–3-902559–65–4.

Nedělník, J. (2011): Nekrolog – Ing. Jan Smrž, CSc. (6.2.1921–28.1­.2011). Plant Protection Science 47. Číslo 1, s. 42.

Nedělník, J. (2011): Obituary Notice – Ing. Jan Smrž, CSc. (6.2.1921–28.1­.2011). Plant Protection Science 47. No. 1, p. 42.

Neugebaurová, J., Raab, S., Pijáková, H. (2011): Hodnocení obsahu silic u některých druhů rodu Salvia L. Úroda 12, vědecká příloha, s. 507 – 510, ISSN 0139–6013.

Neugebaurová, J., Raab, S., Pijáková, H. (2011): Evaluation of essential oil content in some species of the genus Salvia L. Úroda 12, scientific supplement, p. 507–510. ISSN 0139–6013.

Novosádová, I., Mikušová, Z., Procházka, J. (2011): Metody zpracování půdy a jejich vliv na půdní parametry. Proceedings of the 6th International ISTRO CZ Conference, Průhonice. Sborník CD: 6th International conference ISTRO: Crop management practices adaptable to soil conditions and climate chase, Průhonice 2011, ISBN 978–80–86908–27–4. [In English]

Novosádová I., Mikušová Z., Procházka J. (2011): Soil processing methods and their effects on soil parameters. Proceedings of the 6th International ISTRO CZ Conference, Průhonice. Sborník CD: 6th International conference ISTRO: Crop management practices adaptable to soil conditions and climate chase, Průhonice 2011, ISBN 978–80–86908–27–4.

Novosádová, I., Záhora, J., Sinoga, J.D.R. (2011): Dostupnost a pohyb minerálních forem dusíku v půdě mediteránní oblasti. Sb. část I., VŠB Ostrava, s. 287–292 ISBN 978–80–248–2387–4.

Novosádová, I., Záhora, J., Sinoga, J.D.R. (2011): The availability and movement of mineral forms of nitrogen in meditarraneansoil. In Sb. Part I., VŠB Ostrava, p. 287–292 ISBN 978–80–248–2387–4.

Novosádová, I., Záhora, J., Sinoga, J.D.R. (2011): Dostupnost minerálního dusíku v mediteránní otevřené stepi s dominujícím druhem Stipa tenacissimal. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Roč. LIX, číslo 5, s. 187–192, ISSN 1211–8516. [In English]

Novosádová, I., Záhora, J., Sinoga, J.D.R. (2011): The availability of mineral nitrogen in meditarranean open steppe dominanted by stipa tenacissimal. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. LIX, Num. 5, p. 187–192, ISSN 1211–8516.

Novotná, K., Staňková, B., Víchová, J., Vejražka, K., Pokorný, R. (2011): Účinnost dvousložkových fungicidů na vybrané izoláty Colletotrichum acutatum. Úroda 12, vědecká příloha, s. 243 – 246, ISSN 0139–6013.

Novotná, K., Staňková, B., Víchová, J., Vejražka, K., Pokorný, R. (2011): Efficacy of two-component fungicides on selected Colletotrichum acutatum isolates. Úroda 12, scientific supplement, p. 243–246. ISSN 0139–6013.

Pelikán, J., Knotová, D. (2011): Porovnání některých morfologických a výnosových charakteristik planých druhů rodu Onobrychis s odrůdou Višňovský vícesečný. Úroda 12, vědecká příloha, s. 181 – 184, ISSN 0139–6013.

Pelikán, J., Knotová, D. (2011): Comparison of some morphological and yield characteristics of wild species of the genus Onobrychis with the variety Višňovský vícesečný. Úroda 12, scientific supplement, p. 181–184. ISSN 0139–6013.

Pelikán, J., Knotová, D., Raab, S., Vymyslický, T. (2011): Ve VÚP Troubsko pečují o genetické zdroje pícnin. Agrární obzor 7–8/2011, ISSN 1214 – 129.

Pelikán, J., Knotová, D., Raab, S., Vymyslický, T. (2011): The RIFC Troubsko cares about forage genetic resources. Agrární obzor 7–8/2011, ISSN 1214 – 1291.

Pelikán, J., Knotová, D., Raab, S., Vymyslický, T., Janků, L., Lošák, M. (2011): Méně známé druhy jetelovin pro potenciální pěstování v podmínkách aridního klimatu. Úroda 10, vědecká příloha, s. 482 – 486, ISSN 0139–6013.

Pelikán, J., Knotová, D., Raab, S., Vymyslický, T., Janků, L., Lošák, M. (2011): Less known species of legumes for potential cultivation in arid climate conditions. Úroda 10, scientific supplement, p. 482–486, ISSN 0139–6013.

Pokorný, E., Brtnický, M., Bartlová, J., Denešová, O., Podešvová, J. (2011): Kvalitativní hodnocení hospodářské luvické černozemní půdy na Střední Moravě. Sborník CD: 6th International conference ISTRO, Crop management practices adaptable to soil conditions and climate chase, Průhonice 2011, s. 73–79, ISBN 978–80–86908–27–4. [In English]

Pokorný, E., Brtnický, M., Bartlová, J., Denešová, O., Podešvová, J.: Qualitative evaluation of farmed luvic chernozem soils in central Moravia. In sborník CD: 6th International conference ISTRO, Crop management practices adaptable to soil conditions and climate chase, Průhonice 2011, p. 73–79, ISBN 978–80–86908–27–4.

Procházka, J., Novosádová, I. (2011): Vliv meziplodin na obsah minerálního dusíku v půdě. Úroda 12, vědecká příloha, s. 407 – 410, ISSN 0139–6013.

Procházka, J., Novosádová, I. (2011): Effect of intercrop on mineral nitrogen content in soil. Úroda 12, scientific supplement, p. 407 – 410, ISSN 0139–6013.

Raab, S., Lošák, M., Janků, L., Knotová, D., Pelikán, J. (2011): Hodnocení generativních fází rostlinných druhů zastoupených ve směsích pěstovaných v podmínkách aridního klimatu. Úroda 10, vědecká příloha, s. 512 – 518, ISSN 0139–6013.

Raab, S., Lošák, M., Janků, L., Knotová, D., Pelikán, J. (2011): Evaluation of generative stages of plant species represented in mixtures grown under the conditions of arid climate. Úroda 10, scientific supplement, p. 512–518, ISSN 0139–6013.

Raab, S., Pelikán, J. (2011): Zhodnocení některých výnosových a morfologických charakteristik v kolekci druhu Anthyllis vulneraria. Úroda 12, vědecká příloha, s. 185 – 188, ISSN 0139–6013.

Raab S., Pelikán J. (2011): Evaluation of some yield and morphological characteristics in the collection of the species Anthyllis vulneraria. Úroda 12, scientific supplement, p. 185–188, ISSN 0139–6013.

Rotrekl, J. (2011): Atlas škůdců maku setého. Vydal Labris s.r.o., s. 20

Rotrekl, J. (2011): List of pests of the poppy. Labris, p. 20

Rotrekl, J. (2011): Hmyzí škůdci pícnin. Úroda 6, s. 80 – 82, ISSN 0139–6013.

Rotrekl, J. (2011): Insect pests of fodder crops. Úroda 6, p. 80 – 82, ISSN 0139–6013.

Rotrekl, J., Kolařík, P. (2011): Krytonosec makovicový (Neoglocianus macula-alba) jako významný škůdce máku setého. Úroda 5, s. 39–41, ISSN 0139–6013.

Rotrekl, J., Kolařík, P. (2011): Neoglocianus macula-alba as a important pests of poppy. Úroda 5, p. 39–41, ISSN 0139–6013.

Rotrekl, J., Kolařík, P. (2011): Květilka zelná jako škůdce ozimé řepky, Agromanuál 8, roč. 6, s. 28, ISSN 1801–767.

Rotrekl, J., Kolařík, P. (2011): Cabbage root fly as a important insect pest of OSR. Agromanuál no. 8, vol. 6, p. 28, ISSN 1801–7673.

Rotrekl, J., Kolařík, P. (2011): Ochrana kukuřice před zavíječem kukuřičným (Ostrinia nubilalis). Agromanuál 5, roč. 6, s. 40 – 41, ISSN 1801–7673.

Rotrekl, J., Kolařík, P. (2011): Corn protection againts corn borer (Ostrinia nubilalis). Agromanuál no. 5, vol. 6, p. 40 – 41, ISSN 1801–7673.

Rotrekl, J., Kolařík, P. (2011): Ochrana semenné vojtěšky před významnými hmyzími škůdci. Agromanuál 7, roč. 6, s. 34–36, ISSN 1801–7673

Rotrekl, J., Kolařík, P. (2011): Protection of alfalfa planting for seed against important insect pests. Agromanuál no. 7, vol. 6, p. 34–36, ISSN 1801–7673.

Rotrekl, J., Kolařík, P. (2011): Významní hmyzí škůdci v semenných porostech jetele lučního. Agromanuál 7, roč. 6, s. 32–33, ISSN 1801–7673.

Rotrekl, J., Kolařík, P. (2011): Important insect pests of red clover planting for seed. Agromanuál no. 7, vol. 6, p. 32–33, ISSN 1801–7673.

Řepková, J., Nedělník, J., Jakešová, H., Hampel, D., Hofbauer, J. (2011): Mezidruhoví hybridi Trifolium pratense x Trifolium medium jako zdroj nové diversity. Úroda 12, vědecká příloha, s. 21 – 24, ISSN 0139–6013.

Řepková, J., Nedělník, J., Jakešová, H., Hampel, D., Hofbauer, J. (2011): Interspecies hybrids of Trifolium pratense x Trifolium medium as a resource of new diversity. Úroda 12, scientific supplement, p. 21 – 24, ISSN 0139–6013.

Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Havel, J.,Hrudová, E., Bernardová, M., Spitzer, T. (2011): Blýskáček řepkový a jeho schopnost odolávat pyretroidům. Agromanuál 3, roč. 6, s. 50 – 54, ISSN 1801–7673.

Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Havel, J.,Hrudová, E., Bernardová, M., Spitzer, T. (2011):Pollen beatles and his ability withstand to pyrethroides. Agromanuál 3, vol. 6, p. 50 – 54, ISSN 1801–7673.

Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Havel, J., Hrudová, E., Poslušná, J., Kolařík, P., Bernardová, M., Spitzer, T., Tóth, P. (2011): Rozdíly v citlivosti blýskáčků z různých regionů ČR na vybrané insekticidy. Sborník příspěvků z konference Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Hluk 24.- 25.11. 2011, s. 57 – 63.

Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Havel, J., Hrudová, E., Poslušná, J., Kolařík, P., Bernardová, M., Spitzer, T., Tóth, P. (2011): Differences in Meligethes aeneus sensitivity to selected insecticides from various regions. Sborník příspěvků z konference Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Hluk 24.- 25.11. 2011, p. 57 – 63.

Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Poslušná, J., Kolařík, P. (2011): Ovicidní účinky thiaklopridu, acetamiprid, lambdacyhalothrin a alfacypermethrinu na Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomalidae). Plant. Protect. Sci., Ročník 47, Číslo 3, s. 109 – 114. [In English]

Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Poslušná, J., Kolařík, P. (2011): Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomalidae) eggs. Plant. Protect. Sci., Vol 47, No.3, p. 109 – 114.

Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Smýkalová, I., Poslušná, J., Kolařík, P. (2011): Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR. Úroda 2, s. 48 – 53, ISSN 0139–6013.

Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Smýkalová, I., Poslušná, J., Kolařík, P. (2011): Shifts in Meligethes aeneus sensitivity to pyrethroids in Czech. Úroda no. 2, p. 48 – 53, ISSN 0139–6013.

Skládanka, J., Doležal, P., Mikel, O., Nedělník, J. (2011): Antinutriční látky v pastevních porostech. Náš chov 3, s. 62 – 64, ISSN 0027–8068.

Skládanka, J., Doležal, P., Mikel, O., Nedělník, J. (2011): Antinutritional compounds on pasture. Náš chov 3, p. 62–64, ISSN 0027–8068.

Skládanka, J., Nedělník, J., Adam, V., Doležal, P., Moravcová, H., Dohnal, V. (2011): Krmivo jako primární zdroj mykotoxinů ve zvířat stravy. International journal of environmental research and public health. 1(8), s. 37–50, ISSN 1660–4601. [In English]

Skládanka, J., Nedělník, J., Adam, V., Doležal, P., Moravcová, H., Dohnal, V. (2011): Forage as a Primary Source of Mycotoxins in Animal Diets. International journal of environmental research and public health. 1(8), p. 37–50, ISSN 1660–4601.

Středa, T.,Vejražka, K., Středová, H., Chuchma, F. (2011): Podzimní vývoj řepky v kontextu klimatických podmínek. Prosperující olejniny 2011. 1. Vyd., Praha: ČZU Praha, s. 83–86, ISBN 978–80–213–2218–9.

Středa, T.,Vejražka, K., Středová, H., Chuchma, F. (2011): Autumn oilseed rape development in context of climatic conditions. In Prosperující olejniny 2011. 1. vol., Praha: ČZU Praha, p. 83–86, ISBN 978–80–213–2218–9.

Třináctý, J. (2011): Hodnocení kvality víceletých pícnin pro dojnice. Uplatněná certifikovaná metodika 17/11. ISBN: 978–80–86908–28–1. Osvědčení MZe ČR 17210/2011–2.

Třináctý, J., (2011): Evaluation of quality of perennial forage crops for dairy cows. Applied certified methodology, 17/11, 28 p., ISBN 978–80–86908–28–1.

Vejražka, K., Hofbauer, J., Hrudová, E., Šindelková, I. (2011): Vliv vybraných mořidel na klíčivost nažek světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.). Osivo a sadba ČZU Praha, s. 82–87, 2011, ISBN 978–80–213–2153–3.

Vejražka, K., Hofbauer, J., Hrudová, E., Šindelková, I. (2011): Effect of Fungicide Seed Treatment on Safflower (Carthamus tinctorius L.) Germination. SEED AND SEEDLINGS: SCIENTIFIC AND TECHNICAL SEMINAR, p. 82–87, ISBN 978–80–213–2153–3.

Vejražka, K., Faměra, O., Kocourková, Z. (2011): Vybrané fyzikální vlastnosti zrna různých odrůd žita (Secale cereale) a kvalita mletí. 6th International Congress Flour – Bread '11 and 8th Croatian Congress of Cereal Technologists. Book of Abstracts. 1. vyd. Opatija, Croatia: Faculty of Food Technology Osijek, University of Osijek, s. 110, ISSN 1848–2554. [In English]

Vejražka, K., Faměra, O., Kocourková, Z. (2011): Selected grain physical properties of different rye varieties (secale cereale) and milling quality. In 6th International Congress Flour – Bread '11 and 8th Croatian Congress of Cereal Technologists. Book of Abstracts. 1. vyd. Opatija, Croatia: Faculty of Food Technology Osijek, University of Osijek, p. 110, ISSN 1848–2554.

Víchová, J., Peňázová, E., Hrudová, E., Staňková, B., Vejražka, K. (2011): Průzkum zdravotního stavu světlice barvířské. Úroda, sv. 59, č. 6, s. 44 – 47, ISSN 0139–6013.

Víchová, J., Peňázová, E., Hrudová, E., Staňková, B., Vejražka, K. (2011): Pathogens and Pest Screening in Safflower. Úroda, sv. 59, num.. 6, p. 44 – 47, ISSN 0139–6013.

.Vichová, J., Vejražka, K., Cholastová, T., Pokorný, R., Hrudová, E. (2011): Colletotrichum simmondsii původce antraknózy světlice v České republice.. Plant Disease 95 (1), s. 79. [In English]

Vichová, J., Vejražka, K., Cholastová, T., Pokorný, R., Hrudová, E. (2011): Colletotrichum simmondsii Causing Anthracnose on Safflower in the Czech Republic. Plant Disease 95 (1), p. 79.

Hrudová, E., Víchová, J., Vejražka, K. (2011): Choroby a škůdci světlice barvířské v ČR. Agromanuál: profesionální ochrana rostlin 6 (8), s. 40–42.

Hrudová, E., Víchová, J., Vejražka, K. (2011): The diseases and pests of safflower in Czech Republic. Agromanuál: profesionální ochrana rostlin 6 (8), p. 40–42.

Vymyslicky, T., Fabsicova, M., Entova, M., Kurova, J. (2011): Úhory jakožto maloplošná alternativa jak zvýšit biodiversitu travních porostů. Grassland Farming and Land Management Systems in Mountainous Regions", Grassland Science in Europe, 16: s. 514–516, ISBN 978–3-902559–65–4. [In English]

Vymyslicky, T., Fabsicova, M., Entova, M., Kurova, J. (2011): Fallows as a small-area possibility how to increase the biodiversity in grasslands. – in: Grassland Farming and Land Management Systems in Mountainous Regions", Grassland Science in Europe, 16: p. 514–516, ISBN 978–3-902559–65–4.

Vymyslický, T., Fabšičová, M., Entová, M., Kůrová, J. (2011): Význam úhorů v zemědělské krajině. Úroda 12, vědecká příloha, s. 71 – 76. ISSN 0139–6013.

Vymyslický, T., Fabšičová, M., Entová, M., Kůrová, J. (2011): The importance of fallows in agricultural landscape. – Úroda 12, scientific supplement, p. 71–76, ISSN 0139–6013.

Vymyslický, T., Semanová, I., Janků, L., Špačková, P. (2011): Porovnání změn druhového složení směsí vysetých na různých experimentálních lokalitách. Úroda 10, vědecká příloha, 668 – 673. ISSN: 0139–6013.

Vymyslický, T., Semanová, I., Janků, L., Špačková, P. (2011): The comparison of changes the species composition of mixtures sown at different experimental localities. Úroda 10, scientific supplement, 668–673. ISSN: 0139–6013.

Vymyslický, T., Neugebauerová, J., Faberová, I. (2010): Klasifikátor Genus Glycyrrhiza L. – „Genetické zdroje č. 99“, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko u Brna

Vymyslický T., Neugebauerová J., Faberová I. (2010): Descriptor´s list of the genus Glycyrrhiza L. – „Genetické zdroje No. 99“, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko u Brna.

Záhora, J., Fišerová, H., Novosádová, I., Ruiz-Sinoga, J. D. (2011): Mikrobiální činnosti související s přeměnou půdního dusík ve vlhkých podmínkách středomořské oblasti. 6. Mezinárodní konference ISTRO-Česká republika: Crop management practices adaptable to soil conditions and climate chase, Průhonice, s. 103–108, ISBN 978–80–86908–27–4. [In English]

Záhora J., Fišerová H., Novosádová I., Ruiz-Sinoga J. D., (2011): Microbial activities related to the soil nitrogen transformation in humid mediterranean conditions. In sborník CD 6. Mezinárodní konference ISTRO-Česká republika: Crop management practices adaptable to soil conditions and climate chase, Průhonice, p.103–108, ISBN 978–80–86908–27–4.