Publikace 2010

Badalíková B. (2010): Influence of Soil Tillage on Soil Compaction. Kapitola v knize In: Soil Engineering, Soil Biology, Amity University Uttar Pradesh, Noida, UP, India, vol. 20: 230, p. 19–30. ISSN 1613–3382 ISBN 978–3–642–0380–4
Badalíková B. a kol. (2010): Struktura půdy. In: Certifikovaná metodika: Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí. 58 s. ISBN 978–80–86884–53–0
Badalíková B., Bartlová J. (2010): Dopad různého zpracování půdy na její úrodnost. Úroda, 8/2010, 49–50 ISSN 0139–6013
Badalíková B., Bartlová J. (2010): Effect of different application of compost from biologically degradable waste on soil infiltration. In Proc.: Agro 2010 the XIth ESA Congress, Montpellier, Francie, p.235–236 ISBN 978–2-909613–01–7
Badalíková B., Bartlová J. (2010): Půdoochranná funkce meziplodin v jarním období. Vědecká příloha časopisu Úroda, 5/2010, s.26–29 ISSN 0139–6013
Badalíková B., Bartlová J. (2010): Působení pomocného půdního přípravku. Zemědělský týdeník, 18/2010, s.9–11 ISSN 1212–2254
Badalíková B., Bartlová J., Hrubý J. (2010): Dekontaminace znečištěné půdy motorovou naftou s využitím netradičních rostlin a kompostu. Úroda 12, 2010, vědecká příloha, s. 405–408 ISSN 0139–6013
Badalíková B., Bartlová J., Vymyslický T., Knotová D., 2010: Utilization of fly ash products for stream and reservoir bank stabilization. In: 14th Confernce on Environment and Mineral Processing, Ostrava, Part I: 19–23 ISBN 978–80–248–2208–2
Badalíková B., Červinka J. (2010): Influence of different method of soil tillage on its physical properties. (Vliv různých způsobů zpracování půdy na její fyzikální vlastnosti). In CD proceedings: The 9th Alps-Adria Scientific Workshop, Špičák, Czech Republic, Crop production, In Növénytermelés,Vol. 59, 2010, Suppl.2, p. 69–72 ISSN 0546–8191
Badalíková B., Červinka J. (2010): Možnosti využití štěpky z révy vinné ke zlepšení struktury půdy pro účel zamezení jejího zhutnění. Vinař – Sadař 3/2010, s.6–7 ISBN 978–80–87091–06–7
Badalíková B., Červinka J. (2010): Využití zemědělské techniky v meziřádcích vinic a její vliv na půdní strukturu. In sb.: Technofórum 2010, Zborník vedeckých prác, Nitra, Slovensko, s. 20–22 ISBN 978–80–552–0380–5
Badalíková B., Hrubý J. (2010): Sledování erozního smyvu půdy u variant s různými meziplodinami. In: ACTA Universitatis Agriculturae et Silvicultarae Mendelianae Brunensis, roč. LVIII, č. 2, 2010, s. 27–33 ISSN 1211–8516
Badalíková B., Hrubý J., Bartlová J. (2010): Studium průběhu dekontaminace půdy ropnými látkami. Kapitola v knize In: Kapitoly z moderního pícninářství, Troubsko, s.167–174 ISBN 978–80–86908–20–5
Balounová M., Vaculová K., Vymyslický T., Janovská D. (2010): Vliv lokality a ročníku na obsah minerálních makroprvků v zrně minoritních a okrajových zrnin. – Úroda 12 (vědecká příloha), 613–616. ISSN: 0139–6013.
Barták, M., Krupauerová, A., Frydrych, J., Cagaš, B., Rotrekl, J., Kolařík, P. (2010): Comparsion of arthropod diversity in mulched and conventionally manager grassland agroecosystems. Workshop of animal biodiversity, Jevany, 2010, p. 14 – 24 ISBN 978–80–213–2146–5
Bartlová J., Badalíková B. (2010): Vliv různého způsobu obhospodařování půdy na strukturální změny ornice a podorničí. Úroda, 9/2010, roč. 58, s. 56–57. ISSN 0139–6013.
Bartlová J., Badalíková B., Hrubý J., Gjurov V. (2010): Phytoextraction of heavy metals from sewage sludge by plants. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, roč. 58, č. 5, s. 27 – 34. ISSN 1211–8516
Bartlová J., Badalíková B., Hrubý J. (2010): Phytoremediation of kadmium and lead in contaminated soils. In Sb.: 14th Conference on Environment and mineral Processing, VŠB-TU Ostrava, 2010, p. 71–76. ISBN 978–80–248–2208–2
Bartlová J., Badalíková B., Hrubý J., Hartman I. (2010): Fytoextrakce kadmia a olova s využitím netradičních plodin. Kapitola v knize In: Kapitoly z moderního pícninářství, Troubsko, 2010, s. 175–182. ISBN 978–80–86908–20–5
Bartlová, J., Pokorný, E. (2010): Effect of different soil tillage on wet aggregate stability. IX. Alps-Adria Scientific Workshop. In Növénytermelés, 2010, vol. 59., suppl. 2, p. 21–24. ISSN 0546–8191.
Bučánková A., Ptáček V. (2010): Spolupráce mezi dělnicí čmeláka zemního (B. terrestris L.) a matkami několika druhů čmeláků (Hymenoptera, Apoidea) při zakládání hnízd. Book of abstracts. IXth European Congress of Entomology 2010.
Bučánková, A., Ptáček, V. (2010): Zkušenosti s laboratorním chovem čmeláka hájového Bombus lucorum L. (Hymenoptera: Apoidea). Úroda 12, Vědecká příloha 621–624.
Cerkal R., Hřivna L., Ryant P., Prokeš J., Březinová Belcredi, N., Vejražka K., Michnová M., Gregor T. (2010): Zinek – vliv na růst rostlin a kořenů ječmene, technologickou kvalitu zrna a kvašení sladiny. Kvasný průmysl, sv. 56, č. 3, s. 152 159. ISSN 0023–5830.
Cerkal R., Vejražka K., Ryant P., Prokeš J., Hrivna L., Březinová Belcredi N. (2010): Evaluation of alpha-amylase enzyme activity in malt made from selected barley varieties intended for beer production. In UGARČIČ-HARDI, Ž. Proceedings of 5th International Congress FLOUR – BREAD'09 and 7th Croatian Congress of Cereal Technologists. J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia: Faculty of Food Technology, s. 471–476. ISBN 978‐953‐7005‐21‐4.
Červinka J.1, Pospíšil J.1, Badalíková B. (2010): Vliv technologie zpracování půdy na její utužení. Úroda č.12, 2010, vědecká příloha, s.441–444 ISSN 0139–6013
Doležal, P., Nedělník, J., Skládanka, J., et al. (2010): Vliv agrotechniky a typu hybridu na obsah mykotoxinů v kukuřičné siláži. In: Sborník ze semináře „Kukuřice v praxi“. MZLU Brno 2010, 39–46. ISBN 978–80–7375–371–9
Doležal, P., Nedělník, J., Skládanka, J., Moravcová, H., Vyskočil, I., Dvořáčková, J., Kalhotka, L., Poštulka, R. (2010): Effect of Ustilago maydis on the quality of maize silage fermentation. Conference Proceedings 14th International Symposium Forage conservation, Brno, 17–19.3.2010, 210–212. ISBN 978–80–7375–386–3
Frydrych, J., Barták, M., Cagaš, B., Vondřejc, T.E., Lošák, M., Both, Z., Rotrekl, J., Kolařík, P. (2010): The effect of mulching on the impact silvertop in a red festue stand in relation to the occurrence of true bugs. Workshop of animal biodiversity, Jevany, 2010, p. 31 – 35 ISBN 978–80–213–2146–5
Frydrych, J., Lošák, M., Vondřejc, T.E., Cagaš, B., Rotrekl, J., Kolařík, P., Barták, M. (2010): Výsledky výzkumu biodiverzity hmyzu se zaměřením na ploštice v souvislosti s travními a jetelovými porosty. Úroda 12, vědecká příloha, s. 247 – 250 ISSN 0139–6013
Hájek J., Barták M., Váczi P., Kvíderová J., Lang J., Večeřová K., Jahnová L., Smejkal L., Cempírková H. (2010): Mechanismy tolerance řas a lišejníků vůči extrémním faktorům prostředí: Detekce fyziologických procesů pomocí pokročilých biofyzikálních a biochemických metod. In: Bulletin ČSEBR sborník abstraktů, 12. konference experimentální biologie rostlin, Praha ISSN 1213–6670
Hlava, J., Barták, M., Frydrych, J., Cagaš, B., Rotrekl, J., Kolařík, P. (2010): Arthropod diversity in agrosystems under different management – a two year. Workshop of animal biodiversity, Jevany, 2010, p. 36 – 45 ISBN 978–80–213–2146–5
Hofbauer J., Rysová J., Vejražka K., Winterová R. (2010): Světlice barviřská (Carthamus tinctorius), potravinářské využití a budoucnost. Úroda 12, vědecká příloha 641–644, ISSN 0139–6013
Holubec V., Hauptvogel P., Meglič V., Paprštein F., Podyma W., Ševčíková M., Vymyslický T. (2010): Results of projects on mapping, monitoring and conservation of PGR 1990–2008. – Czech J. Genet. Plant Breed., 46 (special issue): S2–S8. ISSN 1212–1975
Holubec V., Vymyslický T., Paprštein F. (2010): Possibilities and Reality of On-farm Conservation. – Czech J. Genet. Plant Breed., 46 (special issue): S60–S64. ISSN 1212–1975
Hrstková P., Vejražka K. (2010): Effects of drought on grain quality parameters in winter wheat. Növénytermelés. sv. 59, č. 3, s. 219 222. ISSN 0546–8191.
Hrubý J., Knotová D., Vymyslický T., Badalíková B., Bartlová J., Svoboda M. (2010): Revitalizace hrází vodních zdrojů s využitím produktu EnviMix. In 14. mezinárodní konferenceEkologie a nové stavební hmoty a výrobky, Telč, In Sb. s.86–89, in CD s.1–4. ISBN 978–80–87–02–2
Hrudová E., Vejražka K., Víchová J., Křivinková R., Hofbauer J., Cholastová T. (2010): Vliv poškození úborů safloru vrtulí Acanthiophilus helianthi (rossi, 1794) na výskyt houbových patogenů. Úroda 12, vědecká příloha 271–274, 2
Hrudová, E., Seidenglanz, M., Kolařík, P., Poslušná, J., Rotrekl, J., Tóth, P. (2010): Druhové spektrum a poměrné zastoupení blýskáčků rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR. Úroda 12, 2010, vědecká příloha, s. 267 – 270 ISSN 0139–6013
Hrudová, E., Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Kolařík, P., Havel, J., Poslušná, J. (2010): Rezistence blýskáčka řepkového vůči pyretroidům, Agromanuál 2010, č. 4, ročník 5, 60–64 ISSN 1801–7673
Hutyrová H., Minjaríková P., Pelikán J., Knotová D. (2010): Metodika hodnocení rodu svazenka (Phacelia Juss.). – Uplatněná certifikovaná metodika 11/10. VÚP Troubsko, ZV Troubsko. 22 s. ISBN: 978–80–86908–21–2.
Hutyrová H., Pelikán J. (2010): Svazenka shloučená – nová perspektivní meziplodina. – Úroda 5 (LVIII): 63–64. ISSN 0139–6013
Hutyrová H., Pelikán J., Minjaríková P. (2010): Produkce českých odrůd svazenky vratičolisté. – Úroda 5 (LVIII): 68–71. ISSN 0139–6013
Hutyrová H., Ševčíková M., Straková M., Pelikán J., Knotová D. (2010): Vliv pomocných půdních látek na zastoupení botanických skupin v porostech rekultivačních jetelovinotravních směsí. – Úroda 12 (vědecká příloha), s. 705–708. ISSN: 0139–6013
Knotová D., Pelikán J., Hutyrová H. (2010): Těsnost vazeb mezi některými morfologickými charakteristikami jetele alexandrijského (Trifolium alexandrinum). – Úroda 12 (vědecká příloha), s. 171–174. ISSN: 0139–6013.
Knotová D., Pelikán J., Minjaríková D., Hutyrová H. (2010): Metodika hodnocení rodu štírovník (Lotus sp.). – Uplatněná certifikovaná metodika 10/10. VÚP Troubsko, ZV Troubsko. 26 s. ISBN: 978–80–86908–19–9.
Knotová D., Pelikán J., Vymyslický T. (2010): Studium podobnosti původů české kolekce jetele perského (Trifolium resupinatum L.). – In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. CVRV Piešťany: 126–127. ISBN 978–80–89417–23–0.
Knotová D., Pelikán J., Vymyslický T., Hutyrová H. (2010): Study of variability and similarities among Lotus corniculatus L. accessions. – Ratar. Povrt. / Field Veg. Crop Res. 47: 479–484. ISSN 0354–7698
Knotová D., Špačková P., Straková M., Pelikán J., Hutyrová H., Lošák T. (2010): Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy rekultivačních jetelovinotravních směsí. – Úroda 12 (vědecká příloha), s. 139–144. ISSN: 0139–6013.
Knotová D., Vymyslický T., Hutyrová H., Pelikán J., Ševčíková M., Straková M. (2010): Solutions of problems caused by arid climate with help of the soil conditioners and special plant mixtures. – In: Biotechnology in animal husbandry, Vol. 26/2 (special issue): p. 409–416. ISSN 1450–9156.
Kolařík, P., Rotrekl, J. (2010): Výskyt teplomilných hmyzích škůdců v porostech vojtěšky (Medicago sativa L.) na jižní Moravě. Úroda 12, 2010, vědecká příloha, s. 293 – 296 ISSN 0139–6013
Kolařík, P., Rotrekl, J. (2010): Výsledky monitoringu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera L.) v letech 2009 a 2010, Úroda 12, 2010, vědecká příloha, s. 301 – 304 ISSN 0139–6013
Kolařík, P., Rotrekl, J., Barták, M., Fechtner, M., Frydrych, J., Cagaš, B. (2010): Biodoverzita hmyzu v porostech vojtěšky seté (Medicago sativa L.) v roce 2009 a 2009. Úroda 12, vědecká příloha, s. 297–300 ISSN 0139–6013
Komzáková, O. (2010): Laboratorní chov čmeláků a jeho význam. Živa 1, 27–29.
Krupauerová, A., Barták, M., Rotrekl, J., Frydrych, J., Cagaš, B., Kolařík, P., (2010): Ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) on conventionally and reduced tilled alfalfa fields – a two zdar experiment. Workshop of animal biodiversity, Jevany, 2010, p. 92 – 103 ISBN 978–80–213–2146–5
Křížová, L., Richter, M., Kocourek, F., Nedělník, J., Doležal, P. (2010): The effect of artificial inoculation with selected Fusarium strains on nutritional quality and ensiling process of Bt maize. J. of Central European Agriculture (11), 3, 279–284. ISSN 1332–9049
Lang, J. (2010): Stabilita produkce píce u jetelotravních směsí. Úroda 12, 2010 vědecká příloha, s. 661–664 ISSN 0139–6013
Lang, J., Novosádová I. (2010): Porovnání kvality píce při rozdílném systému dusíkatého hnojení. Úroda 12, 2010 vědecká příloha, s. 657–659 ISSN 0139–6013
Lang, J., Šindelková, I. (2010): Rozvoj pěstebních technologií pícnin pro produkční a mimoprodukční využití. In: Nedělník, Jan a kol 2010: Kapitoly z moderního pícninářství, s. 101–106. ISBN 978–80–86908–20–5
Lošák T., Hlušek J., Jandák J., Filipčík R., Straková M., Janků Ľ., Hutyrová H., Knotová D., Lošák M., Ševčíková M. (2010): The effect of soil applications of zeolite, agrisorb and lignite on the chemical composition of clover-grass mixtures grown in arid conditions of South Moravia. – In: Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. LVIII, No. 5: 247–253. ISSN 1211–8516
Minjaríková P., Pelikán J., Hutyrová H., Knotová D. (2010): Porovnání laboratorní klíčivosti a polní vzcházivosti jednoletých druhů jetelovin. – In: Vliv biotických a abiotických stresorů na vlastnosti rostlin, ČZU Praha, VÚRV, v.v.i. Praha: 245–248. ISBN 978–80–213–2048–2 (ČZU Praha) a 978–80–7427–024–6 (VÚRV Praha-Ruzyně)
Nedělník, J. (2010): Aktuální pohled na problematiku mykotoxinů. Sb. Ze semináře „Metody odběru a analýzy vzorků komodit, potravin a půdy. Mze ČR, 27.11.2009. Ed.: Vědecký výbor fytosanitárnmí a životního prostředí 2009, 26–29. ISBN 978–80–7427–025–3.
Nedělník, J. (2010): Fumonisiny a T-2 toxin v krmivech. Sb. Mykotoxíny 2010, Praha 14.-15.10.2010, 22–29. ISBN: 978–80–7080–764–4
Nedělník, J. (2010): Geneticky modifikovanou kukuřicí ke kvalitnější siláži. Úroda LVIII, 12, 40–42. ISBN 0139–6013.
Nedělník, J. (2010): Úvodník. Rostlinolékař 02,2010. 3. ISSN 1211–3565
Nedělník, J., et al. (2010): Kapitoly z moderního pícninářství. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Ing. Petr Baštan, 192 s. ISBN 978–80–86908–20–5
Nedělník, J., Moravcová, H., Rotrekl, J., Cholastová, T. (2010): Mykotoxiny a geneticky modifikovaná kukuřice. Úroda 2, 8–10. ISBN 0139–6013
Nedělník, J., Moravcová, H., Vejražka, K. (2010): Mycotoxins, GMO and bulk feed. Conference Proceedings 14th International Symposium Forage conservation, Brno, 17–19.3.2010, 77–79. ISBN 978–80–7375–386–3
Nedělník, J., Moravcová, H., Vymyslický, T. (2010): Mycotoxins, GMO and bulk feed. Biotechnology in Animal Husbandry, vol 26, spec. Issue, 519–523. ISSN 1450–9156
Nedělník, J., Rotrekl, J. (2010): Geneticky modifikovaná kukuřice – zavíječ kukuřičný a mykotoxiny. Rostlinolékař 4, 2010, 24–25. ISBN 1211–3565
Nedělník, J., Skládanka, J., Doležal, P., Moravcová, H., Zeman, L., Křížová, Š. (2010): Forage of perennial grasses as a source of mycotoxins in the food chain. Conference Proceedings 14th International Symposium Forage conservation, Brno, 17–19.3.2010, 127–129. ISBN 978–80–7375–386–3
Novosádová, I., Lang, J. (2010): Zhodnocení produktivity perspektivních jetelovin. Úroda 12, 2010 vědecká příloha, s. 665–668. ISSN 0139–6013
Novosádová, I., Mikušová, Z., Procházka, J. (2010): Vliv různého zpracování půdy na výnos plodiny. Úroda 12, 2010 vědecká příloha, s. 545–548. ISSN 0139–6013
Novosádová, I., Sinoga, R., J., D., Záhora, J. (2010): Soil nitrogen availability in the open steppe with Stipa tenacissima. Abstrakt v elektronickém periodiku, Vídeň, 2010, EGU eISSN: 1607–7962
Novosádová, I., Sinoga, R., J., D., Záhora, J., Fišerová, H. (2010): Soil microbial activities beneath Stipa tenacissima L. and in surrounding bare soil (Mikrobiální aktivita v půdě pod Stipa tenacissima L. a v okolní půdě). Abstrakt v elektronickém periodiku, Vídeň, 2010, Vol. 12, EGU eISSN: 1607–7962
Novosádová, I., Záhora, J., Fišerová, H., Sinoga, J., D., R. (2010): Mikrobiální aktivita v půdě pod trávou Stipa tenacissima L. a v půdě bez vegetačního krytu. Úroda 12, 2010 vědecká příloha, s. 93–97. ISSN 0139–6013
Novosádová, I., Záhora, J., Sinoga, R., J., D. (2010): Mikrobiální přeměny dusíku v degradované půdě semiaridního klimatu. In Degradace a regenerace krajiny a dílčích krajinných sfér. 1. vyd. Brno: MENDELU, s. 27., ISBN 978–80–7375–456–3
Pelikán J., Hutyrová H., Ševčíková M., Straková M., Knotová D. (2010): Změny v zastoupení botanických skupin porostu vysetých rekultivačních směsí v odlišných agroekologických podmínkách. – Úroda 12 (vědecká příloha), s. 729–732. ISSN: 0139–6013.
Pelikán J., Knotová D. (2010): Produkce píce u sortimentu odrůd jetele lučního. – Úroda 12 (vědecká příloha), s. 187–190. ISSN: 0139–6013.
Pelikán J., Knotová D. (2010): Uplatnění planých druhů čeledi Fabaceae v travních společenstvech. – In: Nové poznatky z Genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, CVRV Piešťany: 53–56. ISBN 978–80–89417–23–0.
Pelikán J., Knotová D., Ševčíková M., Straková M., Hutyrová H. (2010): Produkce biomasy vysetých rekultivačních směsí v různých agroekologických podmínkách pěstování. – Úroda 12 (vědecká příloha), s. 733–736. ISSN: 0139–6013.
Pelikán J., Knotová D., Vymyslický T. (2010): Tvorba „core collection“ u motýlokvětých pícnin. – Pícninářské listy, XVI (2009): 45–48. (nemá ISBN, ISSN)
Pelikán J., Knotová D., Vymyslický T., Hutyrová H. (2010): Stanovení podobností v kolekci odrůd jetele alexandrijského. – Úroda 12 (vědecká příloha), s. 27–30. ISSN: 0139–6013.
Pelikán J., Vymyslický T., Hutyrová H., Knotová D., Minjaríková P., Cholastová T., Nedělník J. (2010): Metodika tvorby „core collection“ u motýlokvětých pícnin. – Uplatněná certifikovaná metodika 9/09. VÚP Troubsko, ZV Troubsko. 34 s. ISBN: 978–80–86908–18–2.
Poštulka, R., Doležal, P., Vyskočil, I., Skládanka, J., Nedělník, J., Moravcová, H. (2010): The infleunce of preserve by the preparate against European Corn Borer (Ostrinia nubilalis) on the content of yeasts and moulds in the maize silage. Conference Proceedings 14th International Symposium Forage conservation, Brno, 17–19.3.2010, 192–194. ISBN 978–80–7375–386–3
Procházka, J., Procházková, B., Novosádová, I. (2010): Vliv meziplodin na výnosy kukuřice. Úroda 12, 2010 vědecká příloha, s. 553–556. ISSN 0139–6013
Ptáček V, (2010): Čmeláci na zahradě. Zahrádkář, 7: 44–45.
Ptáček V, (2010): Mohou čmeláci a včely žít spolu? Včelařství, 1: 22–23.
Ptáček V. (2010): Včely v zahradách. Zahrádkář, 6: 34–35
Ptáček, V. (2010): Geneticky modifikované plodiny – to je cesta bez návratu. Včelařství, 44 (144): 151–151.
Ptáček, V. a kol. (2010): Základy hromadného chovu čmeláka zemního (Bombus terrestris L.) a jeho využití k opylování. Uplatněná certifikovaná metodika 12/10, 32 stran, ISBN: 978–80–86908–23–6.
Raab S., Neugebauerová J. (2010): Hodnocení morfologických a fenologických charakteristik rodu Salvia L. – Úroda 12 (vědecká příloha), s. 195–198. ISSN: 0139–6013.
Raab S., Neugebauerová J. (2010): Obsahové látky rodu Salvia L. – Úroda 12 (vědecká příloha), s. 199–202. ISSN: 0139–6013.
Rotrekl, J. (2010). Rostlinolékařství. In:Nedělník a kol. „Kapitoly z moderního pícninářství“, vydalo Profi Press Praha, s. 127 – 135 ISBN 978–80–86908–20–5
Rotrekl, J. (2010): Krytonosec kořenový na máku v roce 2009. Sborník odborných seminářů “MÁK v roce 2010”, 9. Makový občasník, s. 89 – 90 ISBN 978–80–213–2041–3
Rotrekl, J. (2010): Monitoring a prahy škodlivosti hmyzích škůdců polních plodin. Úroda 12, 2010, vědecká příloha, s. 31–37 ISSN 0139–6013
Rotrekl, J. (2010): Ochrana máku jako součást technologie jeho pěstování. (CD-ROM). Sborník referátů z mezinárodní konference XIII. Rostlinolékařské dny. Pardubice, 3.11. – 4.11.2010, Česká společnost rostlinolékařská, ISBN 1804–1264
Rotrekl, J. (2010): Ochrana máku proti poruchám, škůdcům a chorobám. In: Kolektiv autorů pod vedením Jana Vašáka: MÁK, vydal powerprint, Praha leden 2010, s. 196 – 209 ISBN 978–80–904011–8-1
Rotrekl, J. (2010): Současný stav v ochraně máku setého před hmyzími škůdci. Rostlinolékař, č.1, s.10 –13 ISSN 1211–3565
Rotrekl, J. (2010): Škodcovia maku siateho a ochrana proti nim. Naše pole, roč. XIII, č. 2, s.26 – 27 ISSN 1335–2466
Rotrekl, J. (2010): Škodcovia na hrachu a jeho ochrana. Naše pole, roč. XIII, č. 9, s. 32 – 33 ISSN 1335–2466
Rotrekl, J. (2010): Škodlivost krytonosce kořenového na máku a ochrana proti němu. Úroda č. 2, s. 43 – 43 ISSN 0139–6013
Rysová J., Ouhrabková J., Gabrovská D., Paulíčková I., Winterová R., Vymyslický T., Prokeš J., Hutař M. (2010): Food with addition of little-known legume varieties. – Agronomy Research 8 (special issue II), 339–344. ISSN 1406–894X
Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P. (2010): Vztah mezi podílem lusků s vajíčky a napadením semen zrnokazem. Rostlinolékař, No.01, s. 10–13 ISSN 1211–3565
Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Havel, J., Hrudová, E., Poslušná, J., Kolařík, P., Bernardová, M. (2010): Rozdíly v citlivosti blýskáčků z různých lokalit ČR na pyretroidy. Sborník příspěvků z konference Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Hluk 25.-26.11., s. 59 – 68 ISBN 978–80–87065–25–9
Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Kolařík, P. (2010): Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazi hrachovému (Bruchus pisorum L.). Certifikovaná metodika, Agritec Šumperk, 26 s. ISBN 978–80–87360–00–2
Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Smýkalová, I., Poslušná, J., Kolařík, P. (2010): Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.). Plant Protect. Sci., Vol. 46, No. 1, 25 – 33 ISSN 1212–2580
Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Smýkalová, I., Poslušná, J., Kolařík, P. (2010): Distinct effects of inssecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.). Book of abstracts from 5th internacionál food leguješ research konference (IFLRC V) and 7th European konference on braun leguješ (AEP VII): 26.4. – 30.4.2010, Antalay: Turkey, 2010, pp. 261 (poster presentation) ISBN none, ISSN none
Seidenglanz, M., Šmirous, P., Rotrekl, J., Havel, J., Hrudová, E., Poslušná, J., Kolařík, P., Kolaříková, E., Mlýnská, J., Škutová, J. (2010): Jak přeměnit antirezistentní strategii na antirezistentní postup v případě blýskáčka na řepce. Odborný seminář s mezinárodní účastí „Ochrana rostlin v pojetí nových předpisů EU.ČSR“, Mze ČR Praha 2.3. – 3.3.2010
Seidenglanz, M., Šmirous, P., Rotrekl, J., Havel, J., Hrudová, E., Poslušná, J., Kolařík, P., Kolaříková, E., Mlýnská, J., Škutová, J. (2010): Jak přeměnit antirezistentní strategii na antirezistentní postup v případě blýskáčka na řepce. Odborný seminář s mezinárodní účastí „Ochrana rostlin v pojetí nových předpisů EU.ČSR“, Mze ČR Praha 2.3. – 3.3.2010
Skládanka, J., Doležal, P., Nedělník, J., Moravcová, H., Poštulka, R., Vyskočil, I. (2010): Influence of species and preservations on quality and safety of grass silages. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis LVIII, 5, 321–328. ISSN 1211–8516
Staňková B., Víchová J., Pokorný R., Vejražka K. (2010): Virulence vybraných izolátů Colletotrichum acutatum pro světlici barvířskou. Úroda 12, vědecká příloha s. 359–362. ISSN 0139–6013.
Straková M., Salaš P., Kohut M., Pekař M., Ševčíková M., Pelikán J. (2010): Studium problematiky biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu. – Úroda 12 (vědecká příloha), s. 115–120. ISSN: 0139–6013.
Šmahel P., a kol. (2010): Regulace plevelů v nově zakládaných porostech jetelovin, Úroda 5, s. 77. ISSN 0139–6013
Šmahel P., Kolaříková E. (2010): Regulace plevelů v semenných porostech tolice dětelové a pískavice řecké seno. Úroda 12, vědecká příloha, s. 371–375 ISSN 0139–6013
Špačková P., Vymyslický T., Janků L. (2010): Volba vhodné směsi bylin a trav k zatravnění výsušných stanovišť: srovnání vegetačního krytu pokusných ploch po dvou letech výzkumu. – Úroda 12 (vědecká příloha), 753–755. ISSN: 0139–6013.
Tóth P., Hrudová E., Vejražka K. (2010): Ochrana skladované pšenice před pilousem černým. Farmář 16, č. 5, s. 33–34. ISSN 1210–9789.
Tóth, P., Hrudová, E., Závadská, E., Májovská, K., Seidenglanz, M., Poslušná, J., Kolařík, P., Rotrekl, J. (2010): Rezistence blýskáčků z vybraných lokalit jižní Moravy k pyrethroidům v roce 2010. Úroda 12, 2010, vědecká příloha, s. 377 – 380 ISSN 0139–6013
Vejražka K., Kocourková Z., Faměra O., Sachambula L. (2010): Grain physical properties of different rye varieties (Secale cereale) and baking quality. In UGARČIČ-HARDI, Ž. Proceedings of 5th International Congress FLOUR – BREAD'09 and 7th Croatian Congress of Cereal Technologists. J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia: Faculty of Food Technology, s. 334–339. ISBN 978‐953‐7005‐21‐4.
Vymyslický T, Hofbauer J., Rysová J., Šmahel P., Pelikán J. (2010): Opomíjené a netradiční luskoviny. – Úroda 1: 45–46. ISSN 0139–6013
Vymyslický T. (2010): Monitoring of selected threatened Fabaceae species in Moravia. – Czech J. Genet. Plant Breed., 46 (special issue): S9–S13. ISSN 1212–1975
Vymyslický T., Hrubý J. (2010): Změny vegetace po ozelenění rekultivované skládky na Tišnovsku. – Úroda 3, 87–89. ISSN 0139–6013
Vymyslický T., Hrubý J., Badalíková B., Knotová D., Bartlová J. (2010): Některé možnosti revitalizace hrází vodních zdrojů. – Agromagazín (odborná příloha), 11 (4): 1–3. ISSN 1214–0643.
Vymyslický T., Knotová D., Badalíková B., Hrubý J., Bartlová J., Nedělník J. (2010): Monitoring of vegetation changes on dykes after sowing selected species. – In: Biotechnology in animal husbandry, Vol. 26/2 (special issue): 567–575. ISSN 1450–9156.
Vymyslický T., Pelikán J., Gottwaldová P., Nedělník J. (2010): The Czech core collection of Trifolium pratense L. – In: Christian Huyghe [ed.]: Sustainable Use of Genetic Diversity in Forage and Turf Breeding, Springer, 167–172. ISBN 978–90–481–8705–8.
Vymyslický T., Pelikán J., Janovská D., Rysová J., Hofbauer J., Šmahel P., Vaculová K., Balounová M., Prokeš J. (2010): Pěstování vybraných minoritních plodin v podmínkách České republiky pro jejich využití v potravinářství. – Úroda 12 (vědecká příloha), s. 65–70. ISSN: 0139–6013.
Winkler J., Vymyslický T., Fabšičová M. (2010): Vliv navrhovaných agroenvironmen­tálních opatření na potenciální zaplevelení. – Úroda 12 (vědecká příloha), 603–607. ISSN: 0139–6013.