Publikace 2009

Badalíková B., Bartlová J., Krátká L.: Fyzikální vlastnosti půdy a výnosy plodin. Farmář-speciál 9/2009, roč.15, s.XX-XXIII ISSN: 1210–9789 (in Czech)
Badalíková B., Bartlová J.: Sledování degradačních změn v půdě při jejím různém zpracování. Agromagazín, č.4, 10, 2009, s.24–27 ISSN 1214–0643 (in Czech)
Badalíková B., Červinka J. (2009): Bilance živin v půdě po zapravení štěpky z vinné révy. Vinařský obzor, č. 7–8, roč. 102/2009, s.322–323 ISSN: 1212–7884 (in Czech)
Badalíková B., Červinka J.: Pěstování cukrovky bezorebnou technologií. Úroda 4/2009, roč. LVII, s. 62–65 (in Czech) ISSN 0139–6013
Badalíková B., Hrubý J. (2009): Hodnocení výběru meziplodin z hlediska požadavků na ochranu půdy. Acta fytotechnica et zootechnica, 2/2008, roč.11, Nitra, SR, s.49–52 ISSN: 1335–258X (in Czech)
Badalíková B., Hrubý J., Bartlová J., Hartman I.: Fytoremediační postupy s využitím netradičních plodin. Uplatněná certifikovaná metodika 7/09 14 s. ISBN 978–80–86908–13–7 (in Czech)
Badalíková B., Hrubý J., Bartlová J.: Determination of activity of microorganisms in recultivation of diesel oil contaminated soils by non-traditional crops. In Sb.: 13th Conference on Environment and mineral Processing, VŠB-TU Ostrava, 2009, p.97–101 ISBN 978–80–248–1994–5 (in English)
Badalíková B., Hrubý J., Bartlová J.: Rekultivace půd kontaminovaných motorovou naftou při současném sledování mikrobiální činnosti. In Sb.: Půda v průmyslové krajině, 13. Pedologické dny, Ostrava, 2009, s.16–19 ISBN 978–80–87371–00–8 (in Czech)
Badalíková B., Hrubý J., Janeček M.: Vliv zpracování půdy a organického hnojení na obsah humusu a výnos ječmene jarního pěstovaného v monokultuře. Agro magazín, č.7–8, 10, 2009, s.20–22 ISSN 1214–0643 (in Czech)
Badalíková B., Hrubý J.: Fytoremediace půdy kontaminované motorovou naftou pomocí kompostu a netradičních plodin. In Sb. IV. Mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady, Náměšť nad Oslavou, s.88–92 ISBN 978–80–87226–03–2 (in Czech)
Badalíková B., Hrubý J.: Hodnocení technologie vertikálního zpracování půdy. In CD Proceedings: International scientific conference New trends in Design and Utilisation of Machines in Agriculture, Landscape Maintenance and Environment Protection, Praha, 2009, s.32–36 ISBN 978–80–213–1897–7 (in Czech)
Badalíková B., Hrubý J.: Monitoring of Soil Loss by Erosion in Different Variants with Intercrops. In CD: ISTRO, 18. trienal Conference, Izmir, Turecko, 2009, p.T6 001 1–7 ISBN 978–975F-483–823–7 (in English)
Badalíková B., Hrubý J.: Vliv pestovania medziplodín na vodnú eróziu. Naše pole 11/2009, roč. XIII, s.22–23 ISSN 1335–2466 (in Slovak)
Badalíková B., Hrubý J.: Využití netradičních meziplodin při protierozní ochraně půdy. Uplatněná certifikovaná metodika 6/09, 2009, 10 s. ISBN: 987–8086908–11–3 (in Czech)
Badalíková B., Hrubý J.: Využití netradičních meziplodin při protierozní ochraně půdy. Farmář 9/2009, roč. 15, s.8–10 ISSN: 1210–9789 (in Czech)
Badalíková B., Marešová K.: Zlepšení infiltrace půdy po aplikaci kompostů z biologicky rozložitelných odpadů. In CD: Mezinárodní vědecká konference, Využitie výsledkov výskumu k zlepšeniu vzťahu poľnohospodárskej činnosti a životného prostredia, Mužla, Slovensko, 2009, s.1–9 ISBN 978–80–552–0191–7 (in Czech)
Badalíková B., Pokorný E., Červinka J.: Změny půdního prostředí při různých technologiích zpracování půdy k cukrovce. Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 125, č.11, 2009, s.308–311, ISSN 1210–3306 (in Czech)
Badalíková B., Pokorný E., Hrubý J.: Vliv vertikálního zpracování půdy na utuženost půdního profilu. Úroda, 12/2009, vědecká příloha časopisu, s. 285–290 ISSN 0139–6013 (in Czech)
Balounova M., Vaculova K., Janovska D., Vymyslicky T. (2009): Minor and underutilized grain crops – differentiated sources of minerals. Book of abstracts, 19th Eucarpia conference Genetic resources section, Ljubljana, Slovenia, May 26th-29th, 2009: 99. ISBN 978–961–6505–40–6.
Barták, M., Fechtner,J., Frydrych,J., Cagaš,B., Rotrekl,J., Kolařík,P. (2009): The major arthropod groups on conventionally and reduced tilled alfalfa fields. Proceedings of the “Workshop of animal biodiversity”, Jevany, ČZU Praha Power Print, pp. 4 –12. ISBN: 978–80–213–2031–4.
Barták, M., Fechtner,J., Frydrych,J., Cagaš,B., Rotrekl,J., Kolařík,P. (2009): Diptera families on conventionally and reduced tilled alfalfa fields. Proceedings of the “Workshop of animal biodiversity”, Jevany, ČZU Praha Power Print, pp. 13 – 21. ISBN: 978–80–213–2031–4.
Barták,M., Krupauerová,A., Frydrych,J., Cagaš,B., Rotrekl,J., Kolařík,P. (2009): A comparison of ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) on conventionally and reduced tilled alfalfa fields. Proceedings of the “Workshop of animal biodiversity”, Jevany, ČZU Praha Power Print, pp. 22 –31. ISBN: 978–80–213–2031–4.
Bartlová J., Badalíková B., Hrubý J., Hartman I.: Vliv kadmia a olova obsaženého v půdě na výnos netradičních plodin. In Sb.: Půda v průmyslové krajině, 13. Pedologické dny, Ostrava, 2009, s.48–51 ISBN: 978–80–87371–00–8 (in Czech)
Bartlová J., Badalíková B., Mikušová Z.: Vliv zpracování půdy na stabilitu půdních agregátů. Úroda, 12/2009, vědecká příloha časopisu, s. 297–300. ISSN 0139–6013 (in Czech)
Bartlová J., Hrubý J., Badalíková B., Hartman I.: Phytoremediation of toxic metal contaminated soils using non-traditional foyer crops. In Sb.: 13th Conference on Environment and mineral Processing, VŠB-TU Ostrava, 2009, p.217–220 ISBN 978–80–248–1994–5 (in English)
Bartlová, J., Badalíková, B., Hrubý, J., Hartman, I.: Využití slézu krmného (Malva verticillata) a žita svatojánského (Secale cereale) pro fytoremediaci půd. Úroda 12/2009, vědecká příloha časopisu, s. 301–304. ISSN 0139–6013 (in Czech)
Cerkal, R., Vejražka, K., Kamler, J., et al. 2009. Game browse and its impact on selected grain crops Plant Soil and Environment 55(5) 181–186.
Cerkal, R., Vejražka, K., Ryant, P., Prokeš, J., Hřivna, L., Březinová Belcredi, N. 2009. Evaluation of alfa-amylase activity in malt made from selected barley varieties intended for beer production. In. UGARČIČ-HARDI, Ž. Abstract book – 5th International Congress FLOUR-BREAD ´09, 7th Croatian Congress of Cereal Technologists BRAŠNO-KRUH ´09. Osijek, Croatia: 2009, p. 113. ISBN 978–953–7005–19–1.
Červinka, J., Pokorný, E., Badalíková, B.: Penetration Resistance during Different Kinds of Soil Cultivation when Growing Sugar Beet. In CD: ISTRO, 18. trienal Conference, Izmir, Turecko, 2009, p.T4 1–5 ISBN: 978–975F-483–823–7 (in English)
Cholastová T. (2009): Detekce houbových patogenů rodu Fusarium pomocí konvenční PCR. Úroda 12, s. 49–54. ISSN: 0139–6013.
Cholastová T., Soldánová M. (2009): Využití mikrosatelitních markerů pro určení genetické diverzity u jetele lučního (Trifolium pratense L.). Úroda 12, s. 55–60. ISSN: 0139–6013.
Doležal, P., Nedělník, J., Skládanka, J. et al. (2009): Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv. Kukuřice v praxi 2009. MZLU et KWS : 37–46. ISBN 978–80–7375–263–7
Dryšlová, T.; Procházková, B.: Effect of soil tillage under grain maize stands on changes in soil environment. In CD: ISTRO, 18. trienal Conference, Izmir, Turecko, 2009, s. 1. ISBN 978–975F-483–823–7 (in English)
Frydrych,J., Barták, M., Fechtner,J., Lošák, M., Vondřejc,T.E., Cagaš,B., Rotrekl,J., Kolařík,P. (2009): Study of arthropod biodiversity as related to silvertop as an important disease in grass seed production. Proceedings of the “Workshop of animal biodiversity”, Jevany, ČZU Praha Power Print, pp. 32– 37. ISBN: 978–80–213–2031
Frydrych,J., Barták,M., Lošák,M., Cagaš,B.,Rotre­kl,J., Kolařík,P.(2009): Arthropod biodiversity in a landscape with grass and leguminous vegetation cover. In: CAGAŠ, B. – MACHÁČ, R. – NEDĚLNÍK, J. Grassland Science in Europe: Alternative Functions of Grassland. Brno: Organising Committee of the 15th European Grassland Federation Symposium 2009, 2009. s. 109–112. ISBN 978–80–86908–15–1.
Frydrych,J., Lošák,M. Cagaš,B.,Rotre­kl,J., Kolařík,P., Barták,M.(2009): Monitoring biodiversity v travních a jetelových porostech. Agromanuál roč. 4, č. 5 s. 58 – 61. ISSN 1801–7673
Frydrych,J., Lošák,M. Cagaš,B.,Rotre­kl,J., Kolařík,P., Barták,M.(2009: Výsledky výzkumu biodiverzity hmyzu se zaměřením na čeleď vrtalkovité v travních a jetelových porostech. (Investigation of insect biodivesity in the countryside with focus the family Agromyzidae in grass and leguminous swards). Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“ v Brně 12.–13. listopadu 2009. Úroda 12, 2009, vědecká příloha, 319 – 324. ISSN 0139–6013.
Gottwaldová P., Knotová D., Pelikán J., Vondřejc T. E., Zemková L´., Hutyrová-Marková H. (2009): Porovnání laboratorní klíčivosti a polní vzcházivosti jednoletých druhů jetelovin. Sborník „Trávníky 2009“ – zeleň v suchých oblastech ČR. Agentura Bonus, Hrdějovice: 80–81. ISBN 978–80–86802–14–5.
Gottwaldová P., Pelikán J., Knotová D., Hutyrová-Marková H. (2009): Vnitroodrůdová a meziodrůdová variabilita u znaků jetele nachového (Trifolium incarnatum L.). Věd. příloha časopisu Úroda, 12: 19–22. ISSN: 0139–6013.
Havel, J., Nedělník, J., Moravcová, H., Slezáková, L., Sumíková, T.(2009): Fuzarioza – nová choroba máku. Úroda LVII, (8): 29–30. ISSN 0139–6013
Hofbauer J. (2009): Fixace n u pískavice řecké seno (Trigonella foenum graecum l.) v polních podmínkách. Vědecká příloha časopisu Úroda 12, 347–349, ISSN 0139–6013
Hofbauer J., Komzáková O., Krieg P. (2009): Potravové zdroje čmeliakov v intenzívné obhospodarovanej krajine Naše pole, 4. 28–29
Hofbauer J., Vejražka K. (2009): Pískavice řecké seno (Trigonella foenum graecum L.) – nejen léčivá rostlina. In: Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Seminář MZLU Pelero, ISBN:978–80–73­75–364–1, 91–96
Hofbauer J., Vejražka K., (2009): Energetické plodiny v podmínkách již. Moravy. In: Ochrana biodiverzityv starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů-Studijní materiál-Vzdělávání podnikatelů zemědělství EU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Sloup 27–28.3.2009
Hofbauer, J. (2009): Možnosti energetického využití netradičních plodin. Biom.cz [online]. [cit. 2009–03–13]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/…cnich-plodin>. ISSN: 1801–2655.
Hofbauer, J., Vejražka K. (2009): Pěstování a využití netradičních plodin (pupalka, brutnák, světlice, len, ostropestřec). In: Ochrana biodiverzityv starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů-Studijní materiál-Vzdělávání podnikatelů zemědělství EU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Sloup 27–28.3.2009
Holubec V., Meglič V., Verbič J., Hauptvogel P., Paprštein F., Vymyslický T., Ševčíková M. (2009): Collecting of crop wild relatives in the Czech Republic and Slovenia. Book of abstracts, 19th Eucarpia conference Genetic resources section, Ljubljana, Slovenia, May 26th-29th, 2009: 33. ISBN 978–961–6505–40–6.
Hrabě, F., Cagaš, B., Černoch, V., Vorlíček, Z. et. al.: Trávníky pro zahradu, krajinu a sport. Kapitola v knize, Olomouc, 2009, 309s. ISBN 978–80–87 091–07–4 (in Czech)
Hrubý, J., Badalíková, B., Procházková, B., Janeček, M.: Výnosy zrna jarního ječmene při monokulturním pěstování. Úroda, 9/2009, 18–20 ISSN 0139–6013 (in Czech)
Hrubý, J., Badalíková, B., Vejražka, K., Procházková, B., Janeček M. (2009): Výnosy a obsah N-látek v zrně ječmene jarního při monokulturním systému pěstování v podmínkách ŘVO. Úroda 12, vědecká příloha, 351–356
Hrubý, J., Badalíková, B.: Využití kompostu a netradičních plodin při dekontaminaci půdy znečištěné motorovou naftou. Biom.cz [online]. 2009–04–22 [cit. 2009–05–11]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/…ro­vou-naftou>. ISSN: 1801–2655 (in Czech)
Hrubý, J., Vejražka, K., Badalíková, B., Procházková, B., Janeček, M.: Obsah N-látek a výnos zrna sladovnického ječmene v monokulturních systémech pěstování. Kvasný průmysl, 55/2009, č.6, s. 143–149 (in Czech, in English) ISSN 0023–5830
Hrudová, E., Vejražka, K., Tóth, P. 2009: Pilous černý – skladištní škůdce obilovin Úroda. 57(7) 10–11 ISSN 0139–6013
Hutyrová-Marková H., Gottwaldová P., Knotová D., Pelikán J. (2009): Zhodnocení výnosových charakteristik sortimentu svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia Benth.). Věd. příloha časopisu Úroda, 12: 45–48. ISSN: 0139–6013.
Hutyrová-Marková H., Knotová D., Gottwaldová P., Pelikán J. (2009): Vnitroodrůdová a meziodrůdová variabilita v sortimentu svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia Benth.). Věd. příloha časopisu Úroda, 12: 41–44. ISSN: 0139–6013.
Hutyrová-Marková H., Pelikán J., Knotová D., Gottwaldová P. (2009): Porovnání vybraných znaků u druhů Phacelia congesta a Phacelia tanacetifolia. Věd. příloha časopisu Úroda, 12: 37–40. ISSN: 0139–6013.
Hutyrová-Marková H., Ševčíková M., Straková M., Pelikán J., Knotová D. (2009): Produkce biomasy a botanické složení porostu směsí vysetých pro ozelenění pokusné plochy v Hodoníně. Sborník „Trávníky 2009“ – zeleň v suchých oblastech ČR. Agentura Bonus, Hrdějovice: 18–22. ISBN 978–80–86802–14–5.
Jindra, Z., Barták, M., Fechtner,J., Frydrych,J., Lošák, M., Cagaš,B., Rotrekl,J., Kolařík,P. (2009): Heteroptera in grassland agroecosystems under different management practices. Proceedings of the “Workshop of animal biodiversity”, Jevany, ČZU Praha Power Print, pp. 38– 47. ISBN: 978–80–213–2031–4.
Kamler, J., Homolka, M., Cerkal, R., et al. 2009: Evaluation of potential deer browsing impact on sunflower (Helianthus annus) European Journal of Wildlife Research 55(6) 583–588.
Knotová D., Pelikán J., Gottwaldová P., Vymyslický T. (2009): The study of similarities among Trifoliun hybridum L. accessions. Book of abstracts, 19th Eucarpia conference Genetic resources section, Ljubljana, Slovenia, May 26th –29th, 2009: 64. ISBN 978–961–6505–40–6.
Knotová D., Pelikán J., Hutyrová-Marková H., Gottwaldová P. (2009): Hodnocení variability u sortimentu odrůd jetele zvráceného (Trifolium resupinatum L.). Věd. příloha časopisu Úroda, 12: 61–64. ISSN: 0139–6013.
Knotová D., Pelikán J., Hutyrová-Marková H., Gottwaldová P., Vymyslický T. (2009): Okrajové a netradiční druhy rodu Trifolium. Věd. příloha časopisu Úroda, 12: 65–70. ISSN: 0139–6013.
Knotová D., Špačková P., Straková M., Pelikán J., Hutyrová-Marková H. (2009): Produkce biomasy v porostech vysetých směsí na třech pokusných lokalitách. Sborník „Trávníky 2009“ – zeleň v suchých oblastech ČR. Agentura Bonus, Hrdějovice: 78–80. ISBN 978–80–86802–14–5.
Kolařík, P., Rotrekl,J. (2009): Ochrana máku proti krytonosci makovicovému a bejlomorce makové. Úroda , č. 4, s. 47 – 50. ) ISSN 0139–6013
Komzáková O., Hofbauer J. (2009): Opylovači (včely, čmeláci) a jejich potravní zdroje v krajině. In: Ochrana biodiverzityv starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů-Studijní materiál-Vzdělávání podnikatelů zemědělství EU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Sloup 27–28.3.2009
Krieg P.,Hofbauer J.,Komzáková O. (2009): Čmeláci a jejich podpora v zemědělské krajině. ISBN 978–80–8719–601–4
Křížová, L., Pavlok, S., Kocourek, F., Nedělník, J., Veselý, A. (2009): The effect of artificial inoculation with fusarium strains on nutritive value of maize and ensiling process. Scientia Agriculturae Bohemica, 40, (3): 115 – 120. ISSN 1211–3174
Křížová, L., Svobodová, J., Pavlok, S., Třináctý, J., Nedělník, J., Kocourek, F. (2009): Effect of insect-protected maizesilage (Bt-MON810) on feeding value and digestibility of nutrients estimated with wethers. Slovak J. Anim. Sci., 42, (3): 118 – 123. ISSN 1337–9984
Lošák M., Gottwaldová P., Kašparová J., Mikušová Z., Zemková L´., Straková M. (2009): Hodnocení růstových a generativních charakteristik porostu směsí navržených pro teplé oblasti. Sborník „Trávníky 2009“ – zeleň v suchých oblastech ČR. Agentura Bonus, Hrdějovice: 74–75. ISBN 978–80–86802–14–5.
Lukas, V.; Neudert, .L; Procházková, B.; Mikušová, Z.; Hartman, I.; Illek, F.: Vliv technologie zpracování půdy na fyzikální a infiltrační vlastnsoti půdy. Úroda, 12/2009, sv. LVII vědecká příloha časopisu, s. 385–388. ISSN 0139–6013 (in Czech)
Marková H., Pelikán J., Ševčíková M., Kašparová J., Gottwaldová P., Vymyslický T. (2009): The sowing of some wild meadow plants into grass mixture as a tool for increasing the diversity of grasslands. In: „Alternative functions of grassland“, Grassland Science in Europe, 14: 528–530. ISBN 978–80–86908–15–1.
Melišová, L., Březinová Belcredi, N., Kopáček, J., Benešová, K., Vaculová, K., Hrstková, P., Kleckerová, A., Vejražka, K., Paulíčková, I., Ehrenbergerová, J., (2009): Využití biomasy mladých rostlin ječmene jako zdroje antioxidantů. Úroda Vědecká příloha LVII 12, 557–560. ISSN 0139–6013.
Nedělník J., Moravcová H., Rotrekl J., Cholastová T. (2009): Mykotoxiny a geneticky modifikovaná kukuřice. Bílá kniha – geneticky modifikované plodiny. s. 65–66, ISBN: 978–8086668–05–3.
Nedělník, J. (2009): Aktuální pohled na problematiku fusariových mykotoxinů. In: Sborník Česko-slovenská vědecká mykologická konference, Brno 27.-29.8.2009. Mykologické listy, supplementum Praha: 44. ISBN 978–80–254–6038–2, ISSN 1213–5887
Nedělník, J., Moravcová, H. (2009): Mycotoxins content in maize silages after different plant protection strategies. In: Sb. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Brno, 99. ISBN 978–80–7375–316–0.
Nedělník, J., Moravcová, H.(2009): Mycotoxins, GMO and bulk feed. In: Mykotoxíny 2009, Bratislava 15.-16.10.2009: 39–41. ISBN 978–80–7080–730–9
Nedělník, J., Moravcová, H., Rotrekl, J., Cholastová, T. (2009): Mycotoxins and genetically modified maize. White book genetically modified crops. Biology centre of the Academy of Science of the Czech Republic: 65–66. ISBN 978–80–86668–05–3
Nedělník, J., Moravcová, H., Skládanka, J., Doležal, P., Zeman, L., Křížová, Š. (2009): Mycotoxins in forage. In: Sb. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Brno, 100. ISBN 978–80–7375–316–0.
Pelikán J., Knotová D. (2009): Uchování genetických zdrojů kulturních rostlin v České republice. In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství. Studijní materiály, Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko: 8–18. ISBN 978–86908–10–6.
Pelikán J., Knotová D. (2009): Zhodnocení výnosového potenciálu odrůd jetele zvráceného. Úroda 5: 70–73. ISSN 0139–6013.
Pelikán J., Knotová D., Gottwaldová P., Hutyrová-Marková H. (2009): Těsnost vazeb mezi pícninářsky významnými znaky druhu Trifolium hybridum L. Věd. příloha časopisu Úroda, 12: 93–96. ISSN: 0139–6013.
Pelikán J., Knotová D., Gottwaldová P., Hutyrová-Marková H., Vymyslický T. (2009): Perspektivní druhy čeledi Fabaceae. Sborník „Trávníky 2009“ – zeleň v suchých oblastech ČR. Agentura Bonus, Hrdějovice: 10–13. ISBN 978–80–86802–14–5.
Pelikán J., Knotová D., Hutyrová-Marková H., Gottwaldová P. (2009): Mezi a vnitroodrůdová variabilita v české kolekci odrůd jetele alexandrijského (Trifolium alexandrinum L.). Věd. příloha časopisu Úroda, 12: 89–92. ISSN: 0139–6013.
Pokorný E., Brtnický, M., Badalíková B.: Penetrometrické ověřování účinnosti agrotechnických opatření. Úroda, 12/2009, vědecká příloha časopisu, s. 443–447 ISSN 0139–6013 (in Czech)
Pokorný, R., Smutný, V., Moravcová, H., Nedělník, J. (2009): The influence of selected factors on infection of winter wheat and winter barely by some pathogens. In: Sb. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Brno 2009: 108. ISBN978–80–737­5–316–0.
Procházková, B., Dryšlová, T.; Hledík, P.; Procházka, J.: Effect of different soil tillage technologies on yields of winter wheat. In CD: ISTRO, 18. trienal Conference, Izmir, Turecko, 2009, s. 1–5. ISBN 978–975F-483–823–7 (in English)
Procházková, B.; Dryšlová, T.; Illek, F.: Vliv různého zpracování půdy na výnosy kukuřice a obsah organického uhlíku v půdě. Úroda, 12/2009, sv. LVII vědecká příloha časopisu, s. 457–460. ISSN 0139–6013 (in Czech)
Psota, V., Hartmann, J., Sejkorová, Š., Loučková, T., Vejražka, K. (2009): 50 Years of Progress in Quality of Malting Barley Grown in the Czech Republic J. Inst. Brew. 115(4), 279–291.
Řepková J., Hofbauer J. (2009): Seed Pod Shattering in the Genus Lotus and its Overcoming. Czech J. Genet. Plant Breed., 45, 2009 (2): 39–44
Rotrekl, J. (2009): Škůdci máku a ochrana proti nim v roce 2009 (1. část). Agromanuál, roč. 4, č. 4, s.70 – 71. ISSN 1801–7673
Rotrekl, J. (2009): Škůdci máku a ochrana proti nim v roce 2009 (2. část). Agromanuál, roč. 4, č. 5 , s. 56 – 57. ISSN 1801–7673
Rotrekl,J. (2009): Hmyzí škůdci máku setého (Papaver somniferum L.) a ochrana proti nim. (CD-ROM). In: Sborník referátů z mezinárodní konference XII. Rostlinolékař­skédny, 4.11.-5.11.2009 Par­dubice, 5 s. . ISBN 978–80–254–5907–2 ISSN 1804–1264
Rotrekl,J. (2009): Hmyzí škůdci semenných porostů vojtěšky (Medicago sativa L.) a ochrana proti nim. Metodika 4/09, Zemědělský výzkum Troubsko, září 2009, 30 s. ISBN 978–80–86908–14–4
Rotrekl,J.(2009): Hmyzí škůdci ječmene In: Metodika pěstování ječmene (CD-ROM). Vydalo Sdružení pro ječmen a slad.
Rotrekl,J.(2009): Jak na škůdce máku v roce 2009. Sborník ze semináře “Mák setý”, Česká osiva a.s. Krátonohy, 10.2.2009, s. 8 – 10.
Rotrekl,J.(2009): Škůdci máku. In: Mak siaty pre Slovensko, Piešťany 2009, s. 33 – 36.
Rotrekl,J.(2009): Účinnost neonikotionidů na makovicové škůdce v letech 2004 – 2008. Sborník odborných seminářů “MÁK v roce 2009”, 8. Makový občasník, s. 90 – 93. ISBN 978–80–213–1884–7
Rotrekl,J.(2009): Závěry a poznatky řešení projektu “Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin”. Listovka vydaná VÚP Troubsko, duben 2009.
Rotrekl,J., Nedělník J. (2009): Aktuální problémy v ochraně pícnin (Current problems in protection of fodder crops). Sborník příspěvků z mezinárodní konference„Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“ v Brně 12.–13. listopadu 2009. Úroda 12, 2009, vědecká příloha, s. 199 – 208. ) ISSN 0139–6013
Rysová J., Gabrovská D., Winterová R., Vymyslický T., Prokeš J. (2009): Využití netradičních luštěnin na přípravu tempehu. Vědecká příloha časopisu Úroda, 12: 589–592. ISSN 0139–6013.
Seidenglanz,M., Poslušná,J., Hrudová,E., Havel,J., Rotrekl,J., Kolařík,P., Spitzer,T., Kolaříková,E., Mlýnská, J., Škutova,J.: (2009): Posuny v citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům v ČR. Shifts of sensitivity of pollen beetles (Meligethes aeneus) to pyrethroids in Czech Republic. S. 171. In: Šafránková I. Šefrová H.(eds): XVIII. Česká a slovenská conference o o chraně rostlin. Sborník abstraktů. MZLU v Brně, 2. – 4. září 2009, 239 s. ISBN 978–80–7375–316–0
Seidenglanz,M., Poslušná,J., Hrudová,E., Kolaříková,E Mlýnská, J., Škutová,J Havel,J., Rotrekl,J., Kolařík,P., Spitzer,T.: (2009): Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyrethroidům metodou 11 dle IRAC. (Testing of pollen beetles Meligethes aeneus to pyrethroids usind MET 11 according to IRAC). Sborník příspěvků z konference „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“ v Brně 12.–13. listopadu 2009. Úroda 12, 2009, vědecká příloha, s. 213 – 218. ISSN 0139–6013
Seidenglanz,M., Poslušná,J., Hrudová,E., Kolaříková,E Mlýnská, J., Škutová,J Havel,J., Rotrekl,J., Kolařík,P., Spitzer,T.: (2009): Citlivost blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy v ČR. (CD-ROM). In: Sborník referátů z mezinárodní konference XII. Rostlinolékařské dny, 4.11.-5.11.2009 Par­dubice, 11 s. ISBN 978–80–254–5907–2 ISSN 1804–1264
Seidenglanz,M., Poslušná,J., Huňady,I., Hrudová,E., Havek,J., Rotrekl,J, Kolařík,P., Matějka,T.(2009): Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběu jeho osidlování. /Distribution of cabbage stem weevils (Ceutorhynchus pallidactylus) in crop in the course of its colonization/. Sborník ze semináře SPZO, Hluk 19.-.20.11. 2009, s. 81 – 86. ISBN 978–80–87065–14–3
Seidenglanz,M., Poslušná,J.,Huňady I., Hrudová,E., Havel,J., Rotrekl,J., Kolařík,P., Matějka,T.: Distribuce jedinců krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování. Distribution of cabbage stem weevils (Ceutorhynchus pallidactylus) in crop in the course of its colonization. S. 172. In: Šafránková I. Šefrová H.(eds): XVIII. Česká a slovenská conference o o chraně rostlin. Sborník abstraktů. MZLU v Brně, 2. – 4. září 2009, 239 s. ISBN 978–80–7375–316–0
Seidenglanz,M., Rotrekl,J, Havel,J., Hrudová,E., Poslušná,J., Kolařík,P., Kolaříková,E., Mlýnská, J., Škutová,J.(2009): Posuny v citlivosti blýskáčků na pyrethroidy v ČR – rozdíly mezi regiony. Sborník ze semináře SPZO, Hluk 19.-.20.11. 2009, s. 71 – 80. ISBN 978–80–87065–14–3
Seidenglanz,M., Rotrekl,J., Kolařík,P. (2009): Metodika ochrany hrachu proti zrnokazi hrachovému (Bruchus pisorum L.). Zprávy APZL, roč. 4, č. 1, 2009, 6 s. ISSN 1802–5218
Seidenglanz,M., Rotrekl,J., Kolařík,P.: (2009) Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazi hrachovému (Bruchus pisorum L.). Metodika 1/09, Agritec Šumperk, leden 2009, 26 s.
Šindelková, I., Lang, J., Štafová L.: Porovnání kvality píce jetelovin a jejich směsí v prvních užitkových letech ve dvou zásevových cyklech. Úroda 12/2009, vědecká příloha časopisu,, s. 152–197. ISSN 0139–6013 (in Czech)
Skládanka, J., Nedělník, J., Doležal, P., Moravcová, H. (2009): Influence of preparatory cut and harvest date on the yields and quality of perennial grasses. Grassland Science in Europe, vol. 14: 242–245. ISBN978–80–869­08–15–1
Skládanka, J., Nedělník, J., Doležal, P., Moravcová, H., Dohnal, V., Zeman, L. (2009): Sekundární metabolity plísní v píci trav. Úroda 12, vědecká příloha 223– 226. ISSN 0139–6013
Šmahel, P., Martínková, K.(2009): Aktuální problematika regulace plevelů v pícních jetelovinách. The Actual problems of weed control in forage leguminous crops. Referát. Sborník abstraktů z XIII. České a slovenské konference o ochraně rostlin, MZLU v Brně, 2.- 4.9.2009, str.197
Šmahel,P., Martínková, K.(2009): Regulace kokotice v semenných porostech vojtěšky, Control of dodder (Cuscuta ssp.) in alfalfa planting for seed, Úroda 12, 2009, vědecká příloha, s. 152–197
Špačková P., Ševčíková M., Marková H. (2009): Model project of prevention of biological soil degradation in the warm climatic region in the Czech Republic. 52nd International symposium IAVS, Chania, Crete, May 30th-4th June 2009. Book of abstracts, p. 233.
Straková M., Salaš P., Kohut M., Pekař M., Ševčíková M., Pelikán J. (2009): Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu. Sborník „Trávníky 2009“ – zeleň v suchých oblastech ČR. Agentura Bonus, Hrdějovice: 4–10. ISBN 978–80–86802–14–5.
Vejražka K., Cerkal R., Kamler J., Dvořák J., Knotová D. (2009): The grain quality losses of wheat and barley caused by stress of simulated game browsing. Cereal Research Communications, 37, Suppl. 5: 655–658. ISSN 0133–3720.
Vejražka K., Kocourková Z., Faměra O., Sachambula L. (2009): Grain Physical Properties of Different Rye Varieties (Secale Cereale) and Baking Quality. In. UGARČIČ-HARDI, Ž. Abstract book – 5th International Congress FLOUR-BREAD ´09, 7th Croatian Congress of Cereal Technologists BRAŠNO-KRUH ´09. Osijek, Croatia: 2009, p. 81. ISBN 978–953–7005–19–1
Vorlíček, Z., Hanuš, O, Šindelková, I.: Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí. Certifikovaná metodika, Troubsko 2009, 16 s. ISBN 978–80–86908–09–0 (in Czech)
Vorlíček, Z., Staňová, I.: Možnosti zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologicky hospodařících farem. Agro magazín č. 9 – 10, 2009, s. 24 – 26. ISSN 1214–0643 (in Czech)
Vorlíček, Z., Staňová, I.: Podiel energie v objemových krmivách. Naše pole 6/2009, s. 39–41. ISSN 1335–2466 (In Slovak)
Vymyslický T, Janovská D., Rysová J., Hofbauer J., Šmahel P., Pelikán J., Vaculová K. (2009): Minoritní plodiny pro zdravou lidskou výživu a pro specifické využití v potravinářství. Farmář 10: 10–13.
Vymyslický T. (2009): Biodiverzita trvalých travních porostů v ekologických systémech hospodaření v ČR. In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství. Studijní materiály, Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko: 25–34. ISBN 978–86908–10–6.
Vymyslický T. (2009): In situ a on farm konzervace genetických zdrojů rostlin (luskoviny, lékořice…). In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství. Studijní materiály, Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko: 35–42. ISBN 978–86908–10–6.
Vymyslický T. (2009): Mizející plané i kulturní druhy, plevele – výsledky pokusů, vzácné a mizející, ale i invazní a karanténní druhy plevelů. In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství. Studijní materiály, Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko: 23–25. ISBN 978–86908–10–6.
Vymyslický T. (2009): Repatriace – genové banky, ze zahraničí, ztracené odrůdy, regenerace. In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství. Studijní materiály, Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko: 22–23. ISBN 978–86908–10–6.
Vymyslický T. (2009): Staré a krajové odrůdy – význam, a přehled starých a krajových odrůd, regenerace, expedice, sběry a získávání. In: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství. Studijní materiály, Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko: 18–21. ISBN 978–86908–10–6.
Vymyslický T., Fabšičová M. et Musil Z. (2009): Sustainable small-area grassland and barren management with respect to flora and insect diversity. In: “Alternative Functions of Grassland”, Grassland Science in Europe, 14: 273–276. ISBN 978–80–86908–15–1.
Vymyslický T., Holubec V. (2009): Botanical monitoring of grasslands after the adoption of agro-environmental arrangements. In: “Alternative Functions of Grassland”, Grassland Science in Europe, 14: 128–131. ISBN 978–80–86908–15–1.
Vymyslický T. et Holubec V. (2009): In situ conservation of selected wild species of the family Fabaceae. Book of abstracts, 19th Eucarpia conference Genetic resources section, Ljubljana, Slovenia, May 26th-29th, 2009: 41. ISBN 978–961–6505–40–6.
Vymyslický T., Pelikán J., Gottwaldová P., Nedělník J. (2009): The Czech core collection of Trifolium repens L. Book of abstracts XVIIIth Meeting of the Eucarpia Fodder Crops and Amenity Grasses Section: Sustainable use of genetic diversity in forage crops and turf breeding. La Rochelle – France, 11th-14th May 2009: p. 48.
Winkler, .J.; Procházková, B.; Dryšlová, T.: Vliv šířky řádků ozimé pšenice na plevele v podmínkách ekologického zemědělství. In: ŠAFRÁNKOVÁ I., ŠEFROVÁ H. (eds): XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Sborník abstraktů MZLU v Brně, 1. vyd. Brno, 2009, s. 200. ISBN 978–80–7375–316–0 (in Czech)