Publikace 2008

Badalíková, B., Hrubý, J. (2008): Vliv zapravení popílků do půdy na obsah mikroorganizmů. In: Řehout, V: Biotechnology 2008, České Budějovice 13.-14. 2.2008, Prat 4, str. 11–13.

Havel, J., Rotrekl,J.(2008): Výskyt škůdců máku v letech 2003 – 2007 na provozních porostech na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim. Sborník odborných seminářů “MÁK v roce 2007” 7. Makový občasník, s. 72 – 76.

Hrubý, J., Hartman, I., Badalíková, B. (2008): Uplatnění netradičních plodin při rekultivaci půd kontaminovaných motorovou naftou. In: Řehout, V: Biotechnology 2008, České Budějovice 13.-14. 2.2008, Prat 4, str. 67–69.

Rotrekl, J. (2008): Insekticidní moření osiva hrachu pro ochranu vzcházejícího porostu před listopasy (Sitona spp.) Úroda, č. 4 , s. 74 – 76.

Rotrekl, J.(2008): Závěry a poznatky řešení projektu “Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum L.)” Listovka vydaná VÚP Troubsko, březen 2008.

Rotrekl, J.(2008): Zásady ochrany máku setého (Papaver somniferum L.) před některými hmyzími škůdci. Metodika vydaná VÚP Troubsko,únor 2008, 16 s.

Rotrekl, J.(2008): Škůdci ozimé řepky v jarním období Farmář, č. 4, 2008, s. 18 – 21.

Rotrekl, J.(2008): Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným Agromanuál roč. 3, 2008, s 32 – 33.

Rotrekl, J., Cejtchaml, J. (2008): Control by Seed Dressing of Leaf Weevils of the Genus Sitona (Col.: Curculionidae) Feeding on Sprouting Alfalfa Plant Protect. Sci., Vol. 44, No. 2: 58–64.

Smutný, V., Pokorný, R., Rotrekl, J., Winkler, J., Moravcová, H. (2008): The effect of soil tillage on development of harmful biotic factors. Book of Abstracts, 5th International Soil Conference “Soil Tillage–New Perspectivives. Brno, June 30 – July 2, 2008, pp. 40.

Badalíková B.: Eroze půdy. Kapitola v knize „Minimalizace zpracování půdy, 2008, s.38– 42, ISBN 978–80–86726–28–1 (in Czech)

Badalíková B.: Protierozní ochrana půdy. Farmář 5/2008, 20008, s. 28–29 , ISSN 1210–9789 (in Czech)

Badalíková B.: Změny kvality humusu při různém zakládání porostu cukrovky. In CD: Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Půda v moderní informační společnosti, Rožnov pod Radhoštěm, 2008, str. 340–344 ISBN: 978–80–89128–44–0 (in Czech)

Badalíková B., Červinka J.: Effects of different soil tillage systems on sugar beet yields and dynamics of humus content in soil. 5th International Conference ISTRO ČR, Brno In CD: Soil Tillage – New Perspectives, 2008p.97–104 (in English) ISBN 978–80–86908–05–2

Badalíková B., Červinka J.: Různé technologie zpracování půdy k cukrovce a jejich vliv na obsah půdního humusu a výnos plodiny. Listy cukrovarnické a řepařské č.11/2008, roč. 124, 2008, s. 306–310 ISSN 1210–3306 (in Czech)

Badalíková B., Červinka J.: Vývoj půdní struktury po zapravení štěpky vinné révy.In: 12. Pedologické dny, Antropogenní zatížení půd, sborník příspěvků. ČZU v Praze, 2008, s.1–4 ISBN 978–80–213–1879–3 (in Czech)

Badalíková B., Červinka J. (2008): Zpracování půdy k cukrovce v souvislosti s pohybem humusu a tvorbou výnosů. Úroda 4/2008, roč.LVI, s.65–68 ISSN 0139–6013 (in Czech)

Badalíková B., Hrubý J.: Infiltrace vody do půdy vypovídá o stavu půdního prostředí. In. CD: Využití zemědělské techniky pro trvale udržitelný rozvoj. MZLU, ZF Lednice, VÚZT v.v.i. Praha 2008, 2008, s.25–30 ISBN 978–80–7375–177–7 (in Czech)

Badalíková B., Hrubý J.: Pôdoochranné systémy obrábania pôdy pod repku ozimú. Naše pole, 9/2008, 2008, s.24–25 (in Slovak) ISSN 1335–2466

Badalíková B., Hrubý J.: Půdoochranná funkce meziplodin. Agro-magazín 3/2008, 2008, s.22–24 ISSN 1214–0643 (in Czech)

Badalíková, B., Hrubý,J.: Sledování změn chemických vlastností půdy vlivem erozivních účinků. In CD: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno, Úroda 12, věd. příl. čas., 2008, s. 269 –273 ISSN 0139–6013 (inCzech)

Badalíková B., Hrubý J.: Vliv zapravení popílků do půdy na obsah mikroorganizmů. In CD: Biotechnology 2008, České Budějovice 2008, Prat 4, 2008, s.11–13, ISBN 80–85645–58–0 (In Czech)

Badalíková B., Hrubý J., Svoboda M. : The influence of soil reaction change after application of fly ashes from fluid coal combustion on the humus content. In CD – Book of Abstracts, Eurosoil 2008, 2008, p. 245 ISBN 978–3-902382–05–4 (in English)

Badalíková B., Pokorný E.: Pestovanie repy cukrovej s orbou alebo bez orby? Naše pole, 12/2008, 2008, s.42–43 ISSN 1335–2466 (in Slovak)

Badalíková B., Pokorný E.: Různé zpracování půdy k cukrovce a jejich vliv na utuženost půdy a pohyb půdního humusu. Nové AGRO 3/2008, 1.roč., 2008, s.46–50 ISSN 18027903 (in Czech)

Badalíková B., Pokorný E., Červinka J.: Hospodaření na půdě ovlivňuje její úrodnost. Farmář 10/2008, 2008, s. 18–21 ISSN 1210–9789 (in Czech)

Badalíková B., Pokorný E., Červinka J., Bartlová J.: Antropogenní vliv na degradační změny v půdě v různých výrobních oblastech. ,CD: Sborník příspěvků„Antro­pizácia pôd IX“ Konference Bratislava, SR, 2008, s. 100–108 (in Czech) ISBN 978–8089128–48–8

Barták M., Frydrych J., Lošák M. , Cagaš B. , Rotrekl J., Kolařík P., Rudišová I.: Arthropod biodiversity in grassy agroecosystems under different management practices. Proceedings of the “Workshop of animal biodiversity”, Jevany, 3.-4.th July, 2008, pp.37 – 48. ISBN: 978–80–213–1965– 6

Barták M., Frydrych J., Lošák M. Cagaš B. Rotrekl J., KolaříkP., Rudišová I.: Empidoidea (Diptera) in grassland agroecosystems under different management practices. Proceedings of the “Workshop of animal biodiversity”, Jevany, 3.-4.th July, 2008, pp.26–37. ISBN: 978–80–213–1965–6

Barták M., Frydrych J., Lošák M. , Cagaš B., Rotrekl J., Kolařík P., Rudišová I.: Diptera families in grassland agroecosystems under different management practices. Proceedings of the “Workshop of animal biodiversity”, Jevany, 3.-4.th July, 2008, pp.15–26. ISBN: 978–80–213–1965–6.

Bartlová, J., Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Možnosti netradičních pícnin pro snižování obsahu těžkých kovů v půdě. Úroda 12, vědecká příloha časopisu, Brno, 2008, s. 269–274. ISSN : 0139–6013.

Bláha, L., Gottwaldová, P.: Changes of Seed Germination During the Year. In: Italian Journal of Agronomy, 10th Congress of the European Society for Agronomy 15–19th September 2008, Bologna, Italy, ISSN 1125–4718:, 2008, 387–388.

Bláha L., Kadlec P., Kohout L., Gottwaldová P., Čepl J., Macháčková I., Hnilička F.: Vitalita osiva, kvalita sadby a jejich význam u tradičních a netradičních perspektivních tradičních a vybraných netradičních perspektivních plodin pro šlechtění, semenářství a pěstitele. In: Příloha časopisu Úroda 12/2008, ISSN: 0139–6013,2008, s. 53–61

Bláha L., Kadlec P., Kohout L., Gottwaldová P., Čepl J., Macháčková I., Hnilička F.: Vitalita osiva, kvalita sadby a jejich význam – In: Úroda 11/2008, ISSN 0139–6013:, 2008, 78–82.

Cerkal, R., Jandák, J., Dostál, V., Gregor, T., Hřivna, L., Vejražka, K., Šťastná, M., Furych, V.: Zemědělství v mongolské Gobi. Farmář. (2008) 14 (9), p. 80–82.

Cerkal, R., Vejražka, K.: Škody působené zvěří na polních plodinách – stanovení rozsahu poškození, ocenění škod a základní preventivní opatření. In Zemědělské poradenství 2008. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, (2008), s. 76–83.

Cerkal, R., Vejražka, K., Ryant, P., Prokeš, J., Hřivna, L.: Změny velikosti kořenového systému ječmene a příjem živin 1. vyd. Valencia, Spain: Editorial Universidad Politécnica de Valencia, (2008) p. 342–343.

Cerkal, R., Vejražka, K., Ryant, P., Hřivna, L., Prokeš, J.: Kořenová kapacita ječmene jarního a její vliv na odběr živin zrnem. In WINKLER, J. – NEUDERT, L. MZLU pěstitelům, sborník odborných příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, (2008) p. 22–25.

Cerkal, R., Vejražka, K., Ryant, P., Hřivna, L., Prokeš, J.: Kořenová kapacita a její vliv na příjem živin zrnem sladovnického ječmene.Cereal Research Communications. (2008) 36 (5S), p. 111–114.

Černý M., Barták M., Frydrych J., Lošák M. , Cagaš B. , Rotrekl J., Kolařík P. Rudišová I.: Agromyzidae (Diptera) in grassland agroecosystems under different management practices. Proceedings of the “Workshop of animal biodiversity”, Jevany, 3.-4.th July, 2008, pp.48–59. ISBN: 978–80–213–1965–6

Doležal P., Nedělník J., Skládanka J., Moravcová H., Pirochta V.: Kvalita kukuřičné siláže. Úroda 12, věd. příloha, 261–268.

Dryšlová, T., Procházková, B. Obsah nitrátů v půdě při pěstování meziplodin. In Sborník odborných příspěvků „MZLU pěstitelům“. Brno: MZLU v Brně, 2008, s. 28–31. [CD-ROM] ISBN 978–80–7375–187–6

Dryšlová, T., Procházková, B., Hledík, P. Long-term effect of different crop rotations and soil tillage systems on soil organic matter content. Italian Journal of Agronomy, 2008, sv. 3, č. 3 supplement, s. 201–202. ISSN 1125–4718

Dryšlová, T., Procházková, B., Hledík, P. (2008): Soil organic matter under long-term cereals growing. In Book of Abstracts of EUROSOIL 2008 „Soil – Society – Environment“. Vienna, Austria: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), s. 240–241. ISBN 978–3-902382–05–4

Dryšlová, T., Procházková, B., Křen, J., Smutný, V., Málek, J. Spring barley (Hordeum vulgare L.) grain yield under long-term continuous growing with different soil tillage systems and straw management practices. In Proceedings of 5th International Conference „Soil Tillage – New Perspectives“. Brno: ISTRO – Branch Czech Republic, 2008, s. 121–124. [CD-ROM] ISBN 978–80–86908–05–2

Dryšlová, T., Procházková, B., Křen, J., Smutný, V., Málek, J. Výnos zrna jarního ječmene (Hordeum vulgare L.) při dlouhodobém pěstování v monokultuře. In Sborník odborných příspěvků „MZLU pěstitelům“. Brno: MZLU v Brně, 2008, s. 26–27. [CD-ROM] ISBN 978–80–7375–187–6

Dvořák, J., Kamler, J., Homolka, M., Cerkal, R., Vejražka, K.: Škody zvěří na polních plodinách-metodika hodnocení a oceňování. Úroda. (2008) 2, p. 7–9.

Dvořák, J., Kamler, J., Cerkal, R., Vejražka, K.: Zvěř a škody na polních plodinách. Farmář. (2008) 14 (7), p. 36–38.

Fišerová, H., Mikušová, Z., Klemš, M.: Estimation of ethylene production and 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid content in plants by meansof gas chromatography. Plant Soil Environ., 54, 2008 (2): 55–60

Gottwaldová P., Bláha L.: Klíčivost semen netradičních pícnin s rozdílnou proveniencí v různých stresových podmínkách , Vědecká příloha časopisu Úroda 12,Brno, 2008: 171–174 ISSN 0139–6013,.

Gottwaldová P., Pelikán J., Vymyslický T.: Evaluation and use of genetic resources of fodder crops from the family Fabaceae. Proceedings of the International Scientific Meeting: Use of Genetic Resources of Cultivated Plants. ISBN 978–80–86836–33–1, Žatec, 2008, 112–114.

Hanuš, O., Landová, H., Macek, G., Rozsypal, R., Vorlíček, Z., Roubal, P.: Složení kravského mléka. Sborník z mezinárodní konference „Biotechnologie“, Č. Budějovice, 2008, s. 137–140

Hanuš O., Vorlíček Z., Sojková K., Rozsypal R., Vyletělová M. Roubal P., Genčurová V., Pozdíšek J.: Srovnání ukazatelů vlastností mléka a jeho složení mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím. 1. Vědecká konference, 8. Evropské letní akademie v ekologickém zemědělství, Lednice, 2008.

Havel J., Plachká E., Rotrekl J.,: Metodika ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům. Mák setý. Metodika vydaná ČZU Praha, 2008, 12 s.

Havel J., Rotrekl J.: Výskyt škůdců máku v letech 2003 – 2007 na provozních porostech na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim. Sborník odborných seminářů “MÁK v roce 2007. Makový občasník, 2008, s. 72 – 76.

Hofbauer J.: Možnosti energetického využití netradičních plodin .Energie 21, 1. 12–13. 2008

Hofbauer J.: Seed technology and breeding of Sage /Salvia officinalis. In: .Conference on medicinal and aromatic plants of southest european countries (5th CMPSEEC Brno 2–5.9.2008 ISBN 978–80–375–205–7

Hofbauer J.: Světlice barvířská- staronová plodina pro zemědělskou výrobu Úroda 2, 40–41,.2008

Hofbauer J.: Úskalí pěstování některých energetických plodin. Farmář 11, 18–19.2008

**Hrubý, J.: ** Těžké kovy, s. 52–53. In: Prugar, J. a kol., Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. VÚPS Praha, 2008, 327 s. ISBN 978–80–86576–28–2.

Hrubý J., Badalíková B.,: Minimalizačné technológie z pohľadu dlhodobých pokusov – jačmeň jarný. Naše pole, XII, č.11, 2008, s.44–45 ISSN- 1335–2466 (In Slovak)

Hrubý,J., Badalíková, B.,Bartlová,J.: Využití netradičních plodin při dekontaminaci půdy znečištěné motorovou naftoum, , věd.příl.čas.Úroda 12, Brno, 2008 , s. 269 –273. ISSN : 0139–6013

Hrubý,J.,Bada­líková,B.,Bar­tlová,J.: Využití kompostu a netradičních plodin při dekontaminaci půdy znečištěné motorovou naftou. In CD: Odpady biodegradabilní – energetické a materiálové,MZLU, Brno, 2008, 7 s. ( nečísl.) ISBN: 978–80–7375–229–3

Hrubý J., Badalíková B., Hartman J.: Uplatnění netradičních plodin při rekultivaci půd kontaminovaných motorovou naftou. In CD: Biotechnology 2008, České Budějovice 2008, Prat 4, s.67 –69 ISBN 80–85645–58–0 (In Czech)

Hrubý J., Badalíková B., Hartman I., Bartlová J.: Remediation of petroleum-contaminated soils using compost and non-traditional crops. In CD: Soil Tillage – New Prespectives, konf. ISTRO, Brno, 2008, s.313–320. ISBN 978–80–86908–05–2

Hrubý J., Badalíková B., Hartman J., Svoboda M.: Změny pH půdy po aplikaci granulátů z popílků fluidního spalování uhlí. Agromagazín, 9, 2008, č.2 , s.28 –30

Hrubý J., Badalíková B., Svoboda M.: The changes of soil reaction after application of fly ash pellets. Eurosoil 2008, Wien,2008, In CD: Book of abstr. , s. 198. ISBN: 978–3-902382–05–4.

Hrubý, J., Doubková,Z., Psota,B., Rakouský,S.: Detekcia transgénov a monitorovanie možností prenosu geneticky modifikované repky olejky. Naše pole, XII.,2008, č.8, s. 28–29. ISSN 1335–2466.

Hrubý, J., Javůrek, M.: Jarní ječmen, s.137–143. In: Hůla, J., Procházková, B. et al.: Minimalizace zpracování půdy, ProfiPress, 2008, 246 s. ISBN 978–80–86726–28–1

Hrubý, J., Procházková, B., 2008: Minimální zpracování a předseťová příprava půdy. Úroda, příl. Jarní obilniny, č.1, s.31–32. ISSN 0139–6013

Hrubý, J.,Procházková,B., Dovrtěl, J., Janeček,M., 2008: Vliv různých agrotechnických a fytosanitárních zásahů na výnosy ječmene jarního pěstovaného v dlouhodobé monkultuře). Agriculture (Poĺnohospodár­stvo), 54, č.3, s.111–118 ISSN 0551–3677.

Hůla, J., Procházková, B., a kol. Minimalizace zpracování půdy. Praha: Profi Press, s.r.o., 2008, 248 s. ISBN 978–80–86726–28–1

Cholastová T., Moravcová H.: Molekulární detekce Fusarium avenaceum a Fusarium poae využitím druhově-specifické PCR. Úroda 12, Brno, 2008, s. 283–286. ISSN: 0139–6013.

Jakešová, H , Čechová, L., Řepková, J., Hofbauer.J.: Morphological and Cytological Variability in Interspecific Hybrids Trifolium pratense x T. medium: In:Proceedings Modern Variety Breeding for Present and Future Needs. J. Prohens and M.L. Badenes (Eds.), Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Spain, p. 138, 2008.

Kamler, J., Dvořák, J., Homolka, M., Cerkal, R., Vejražka, K.: Škody zvěří na polních plodinách – stanovení rozsahu poškození. Úroda. (2008) 1, p. 55–56.

Kocourek F., Rotrekl J.: Škůdci kukuřice. Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, I. Polní plodiny, ČSR Praha, 2008, s.147 – 156. ISBN 978–80–02–02087–5

Kocourek F., Stará J., Falta V., Rotrekl J.: Metodika ochrany kukuřice proti zavíječi kukuřičnému – ochrana genetická, chemická, biologická a agrotechnická. Metodika vydaná VÚRV,v.v.i. Praha, 2008, 36 s. ISBN:978–80–87­011–90–4

Kolařík P., Rotrekl J.: Monitoring bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) na jižní Moravě. (Monitoring of western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) on southern Moravia). In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, referáty z konference Brno 6. – 7. 11. 2008, vědecká příloha časopisu Úroda 12, 2008, s. 291 – 294. ISSN 0139–6013

Kolařík P., Rotrekl J.,: Ploštice v semenných porostech vojtěšky a možnosti ochrany proti nim. Agromanuál roč. 3, 2008, č. 7 s. 26–27

Komzáková O.,: The recent knowledge of the Czech and Slovak fauna of the family Anthomyiidae (Diptera) and a problem of the females identification. Acta Zoologica Universitatis Comenianae 47 (2): 2007, 161–165

Komzáková O., Dvořák L., Přidal A.,: Problematika kryptických druhů čmeláků podrodu Bombus s.str. (Hymenoptera: Apoidea) a sledování jejich výskytu v přírodě.15–18. In: Dvořák L., Roller L. & Smetana V. (eds), 2008: Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 4, zborník z konferencie, Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok, 12.-14. júna 2008.

Krieg P., Hofbauer J., Komzáková O.,: Čmeláci a jejich podpora v zemědělské krajině. V tisku 2008, ISBN 978–80–8719–601–4

Lošák M., Frydrych J., Cagaš B., Rotrekl J., Kolařík P., Barták M.,: Biodiverzita hmyzu v různých systémech hospodaření na zemědělské půdě sezaměřením na travní a jetelové porosty. (Insect biodiversity in various farmland management systems with focus on grass and legumious vegetation cover). ). In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, referáty z konference Brno 6. – 7. 11. 2008,vědecká příloha časopisu Úroda, s. 192 – 196.ISSN 0139–6013

Macháč R., Cagaš B., Hejduk S., Pelikán J., Macháč J.: Metodika pro zkoušení odrůd pro Seznam doporučených odrůd. Oseva PRO, s.r.o. – Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří: 2008, 9 stran.

Macháč, R., Cagaš, B., Pelikán, J., Hejduk, S.: Productivity and competitive ability evaluation of perennial ryegrass varieties, tested in different soil-climatic conditions. In Biodiversity and animal feed – future challenges for grassland production. Proceedings of the 22nd General Meeting of the European Grassland Federation 9–12 June, 2008 Uppsala, Sweden. Swedish University of Agricultural Sciences, 2008. s. 272–274 (Grassland Science in Europe, vol. 13, ISBN: 978–91–85911–47–9).

Macháč, R., Pelikán, J., Hejduk, S.: Porovnání pícninářské výkonnosti a konkurenční schopnosti vybraných odrůd trav. Pícninářské listy, SPTJS Zubří, 22 – 25

Marková H., Gottwaldová P., Knotová D., Pelikán J.: Hodnocení vybraných znaků rodu Phacelia. In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013: 2008, 61–66.

Marková H., Gottwaldová P., Knotová D., Pelikán J.: Těsnost vazeb u znaků svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia Benth.) In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013: 2008, 93–96.

Marková H., Gottwaldová P., Knotová D., Pelikán J.: Within-varieties and among-varieties variability of some characters in the collection of purple tansy Phacelia tanacetifolia Benth. International conference: „Conventional and Molecular Breeding of Field and Vegetable Crops”, 24–27 November 2008, Novi Sad, Serbia, 2008, 165–168. ISBN 978–86–80417–20–2.

Marková H., Knotová D., Gottwaldová P., Pelikán J.: Výnosy odrůd a novošlechtění svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia Benth.) In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013: 2008, 89–92.

Mikušová Z., Procházka J., Procházková B., Hartman I., Kubík L.: Vliv pěstované plodiny a zpracování půdy na vlastnosti půdy. Brno, vědecká příloha časopisu Úroda 12/2008, 197–200, ISSN: 0139–6013 In Czech

Moravcová, H., Nedělník, J.: Studium vybraných mykotoxinů v objemných krmivech pro hospodářská zvířata. In: Sb. Přednášek Mykotoxíny 2008, Praha 9.-10.10.2008 Praha, ed. VSCHT Praha, 46–48. ISBN 978–80–7080–696–8

Nedělník, J.: Choroby pícnin. In: Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, I. Polní plodiny, ČSR Praha, 2008, s.382–383, 398–399. ISBN 978–80–02–02087–5

Nedělník, J.: Kukuřice. In: Prugar, J. et al.: Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Ed. VÚPS ve spolupráci a Komisí jakosti ČAZV, Praha 2008, pp. 142–146.

Nedělník, J., Moravcová, H., Románková, Z: Houbové choroby kukuřice a jejich vliv na kvalitu siláže. Rostlinolékař 5/2008, 11–14. ISSN 1211–3565

Nedělník, J., Vorlíček, Z.: Aktuální stav a perspektivy pícnin na orné půdě. Úroda, 2008, č. 12, s.81–82.

Nedělník, J., Vorlíček, Z.: Aktuální stav a perspektivy pícnin na orné půdě. In. Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2008, s. 35–37. Vědecká příloha časopisu Úroda č. 12, 2008. ISSN: 0139–6013.

Nedělník, J., Vymyslický, T., Hartman, I., Pelikán, J.: Kontrola kvality u genofondů pícnin a normy ISO. In: Sb. Aktuální problémy mezinárodní spolupráce, managementu a využívání genetických zdrojů rostlin. VURV Praha 2008, 24–25. ISBN 978–80–87011–46–1

Pavlík M., Sajfrtová M., Sovová H., Wimmer Z., Pavlíková D., Hofbauer J.: The use of IR metabolomic analysis for research of plant stress metabolism and HPLC analysis of sterols and ecdysteroids. In.: Sborník abstraktů přednášek. Karlov p.Pradědem 22–24.5.2008. str.13.

Pelikán J., Gottwaldová P., Vymyslický T.: Výnosový potenciál odrůd jetele hybridního (Trifolium hybridum L.). In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013: 2008, 97–101.

Pelikán J., Gottwaldová P., Vymyslický T.: Zhodnocení výnosových charakteristik v sortimentu odrůd jetele plazivého (Trifolium repens). In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013: 2008, 103–106.

Pelikán J., Knotová D., Marková H., Gottwaldová P.: Těsnost vazeb mezi některými znaky druhu Lotus corniculatus. In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013: 2008, 107–112.

Pelikán J., Marková H., Gottwaldová P., Knotová D.: Mezidruhová a vnitrodruhová variabilita rodu Lotus. In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013: 2008, 119–123.

Pelikán J., Ševčíková M., Gottwaldová P., Vymyslický T., Kašparová J.: The possibilities of use the wild fodder species for increasing the diversity of permanent grasslands. Proceedings of the International Scientific Meeting: Use of Genetic Resources of Cultivated Plants. ISBN 978–80–86836–33–1, Žatec: 2008, 115–117.

Procházka, J. Vliv meziplodin na zelené hnojení na strukturní stav půdy., vědecká příloha časopisu Úroda, 2008, s. 420–423.

Procházka, J., Hartman, I., Procházková, B. Effect of perennial fodder crops on the content of mineral nitrogen in soil. In Proceedings of 5th International Conference „Soil Tillage – New Perspectives“. Brno: ISTRO – Branch Czech Republic, 2008, s. 167–170. [CD-ROM] ISBN 978–80–86908–05–2

Procházka J., Procházková B., Mikušová Z.: Vliv meziplodin na zelené hnojení a strukturní stav půdy., Brno, vědecká příloha časopisu Úroda 12/2008: 197–200, ISSN: 0139–6013 In Czech

Procházková, B. Zpracování půdy ke kukuřici. In ZIMOLKA, J., a kol. Kukuřice – hlavní užitkové a alternativní směry. Praha: Profi Press, s.r.o., 2008, in print.

Procházková, B., Dryšlová, T., Procházka, J., Illek, F. Effect of different soil tillage on yields of grain maize. In Proceedings of 5th International Conference „Soil Tillage – New Perspectives“. Brno: ISTRO – Branch Czech Republic, 2008, s. 171–174. [CD-ROM] ISBN 978–80–86908–05–2

Procházková, B., Procházka, J., Dryšlová, T., Hledík, P. Effect of different intensity of soil tillage on yields of spring barley. Italian Journal of Agronomy, 2008, sv. 3, č. 3 supplement, s. 237–238. ISSN 1125–4718

Psota, V., Vejražka, K., Hartmann, J., Musilová, M.: Vliv struktury endospermu obilky ječmene na sladovnickou kvalitu. Kvasný průmysl (2008) 54 (10), p. 294–299

Rakouský,S., Hraška,M., Čurn,V., Bříza,J., Hrubý,J., Psota,B.: Is safe HT oilseed rape cultivation feasible? – Experience of the fields trials monitoring in the Czech republic. In: CD 10th.int. symp. On the Biosafety of genetically modified organismus, 2008, Wellington, New Zealand, 1 s.(nestr).

Rotrekl J.: Jak na škůdce máku v roce 2009. Sborník referátů ze semináře pěstitelů máku. Labris s.r.o., 21.11.2008, s. 2 – 4.

Rotrekl J.: Má vliv zpracování půdy na vyšší výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného. Úroda, 2008, č. 4 s. 8 – 9.

Rotrekl J.: Ochrana před listopasy mořením. Úroda, č. 4 , 2008, s. 74 – 76 .

Rotrekl J.: Potenciální škůdci vybraných bobovitých rostlin (Fabaceae). Potencional pests of selected leguminoses crop (Fabaceae). In: Aktuální poznatkyv pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, referáty z konference Brno 6. – 7. 11. 2008, vědecká příloha časopisu Úroda, 2008, s. 309 – 315.ISSN 0139–6013

Rotrekl J.: Škůdci máku. In: Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, I. Polní plodiny, ČSR Praha, 2008, s.327 –331.ISBN 978–80–02–02087–5

Rotrekl J.: Škůdci ozimé řepky v jarním období. Farmář, č. 4, 2008, s. 18 – 21.

Rotrekl J.: Škůdci pícnin. In: Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, I. Polní plodiny, ČSR Praha, 2008, 383 –390, 400 – 401. ISBN 978–80–02–02087–5

Rotrekl J.: Zásady ochrany máku setého (Papaver somniferum L.) před některými hmyzími škůdci. Metodika 2/2008, vydaná VÚP Troubsko, únor 16 s.

Rotrekl J.: Závěry a poznatky řešení projektu “Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum L.)”. Listovka vydaná VÚP Troubsko, březen 2008

Rotrekl J.: Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným. Agromanuál roč. 3, 2008, s 32 – 33.

Rotrekl J., Cejtchaml J.: Control by Seed Dressing of Leaf Weevils of the Genus Sitona (Col.: Curculionidae) Feeding on Sprouting Alfalfa.. Plant Protect. Sci., Vol. 44, 2008, No. 2: 58–64.

Rysová J., Ouhrabková J., Gabrovská D., Paulíčková I., Vymyslický T.: Možnosti využití hrachoru setého v potravinách In: „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“, Brno, 6.-7.11.2008. In: Vědecká příloha časopisu Úroda 12, 2008, 441–445. ISSN: 0139–6013.

Rysová J., Ouhrabková J., Gabrovská D., Paulíčková I., Vymyslický T.: The possibilities of grasspea utilization in foods. Workshop „Integrating Legume Science and Crop Breeding“, Novi Sad, Srbsko, 27.-28.11.2008. In: Book of Abstracts, 2008, p. 38.

Řepková J.,Jungmannová B., Soldánová M.,Hofbauer J.: Metodika pro zjištění postzygotických bariér křižitelnosti u rodu Trifolium a získání mezidruhových hybridů, 2008 ISBN: 978–80–86908–08–3

Seidenglanz M., Poslušná J., Rotrekl J., Kolařík P, Havel J., Hrudová E.: První výsledky monitoringu výskytu rezistentních blýskáčků (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) v České republice. Sborník SPZO, Systém výroby řepky, Hluk 21.11.2008, s. 122 – 131.

Seidenglanz M., Poslušná J., Rotrekl J., Kolařík P, Havel J., Hrudová E.: First results of monitoring of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) occurrence in the Czech Republic. IOBC Conference Paris, 29th September – 1st October 2008,

Smutný, V., Pokorný, R., Rotrekl, J., Winkler, J., Moravcová, H.: The effect of soil tillage on development of harmful biotic factors. Book of Abstracts, 5th International Soil Conference “Soil Tillage–New Perspectivives. Brno, June 30 – July 2, 2008, pp.40.

Soldánová M., Komzáková O.,: Využití molekulárních metod při studiu rozšíření čmeláků druhu Bombus cryptarum a Bombus magnus (Hymenoptera, Apoidea) v České republice: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2008, s. 371–377. ISSN 0139–6013. Vědecká příloha časopisu Úroda

Ševčíková, M., Marková, H., Chovančíková, E.: Increasing the diversity of the Czech germplasm collection of grasses by collecting the wild materials. Proceedings of the International Scientific Meeting “Use of Genetic Resources of Cultivated Plants”, Chmelařský institut s.r.o., Žatec, 2008, s. 93–96. ISBN 978–80–86836–33–1.

Vaverková Š.,Mučaji P., Perníková M., Hofbauer J.: Stanovení některých farbív Carthamus Tinctorius L. In: 36.konference Synthéza a analýza liečiv. 11–13.9.2007, Bratislava

Vejražka, K., Hrstkova P.: Vybrané fyzikální vlastnosti zrna pšenice a parametry pekařské kvality. Proc. of 4th International Congress FLOUR – BREAD'07 and 6th Croatian Congress of Cereal Technologists. J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia: Faculty of Food Technology , (2008) p. 142–146 2008

Vejražka, K., Hrudová, E., Kocourková, B., Cerkal, R.: Insekticidní účinek karvonu na pilouse skladištního (Sitophilus granarius L.) In UGARČIČ-HARDI, Ž. Proc. of 4th International Congress FLOUR – BREAD'07 and 6th Croatian Congress of Cereal Technologists. J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia: Faculty of Food Technology , (2008) p. 261–265

Vejražka, K., Psota, V., Ehrenbergerova, J., et al.: Vztah mezi energií potřebnou k mletí zrna a sladovnickou kvalitou ječmene. Relationship between grain milling energy and malting quality of barley Cereal Research Communications (2008) 36(1) p. 97–105

Vejražka K., Psota V., Hofbauer J.: Obsah vybraných vitamínů v obilkách ţita trstnatého (Secale cereale L. var. multicaule METZG. Ex ALEF). In: Konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění,ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 6–7.12.2008,53–156

Vorlíček Z.: Semenářství hlavních jetelovin – jetel luční. Agromanuál č. 2, 2008, s. 72–73.

Vorlíček Z.: Semenářství jetele plazivého. Agromanuál č. 3, 2008, s. 94–95.

Vorlíček Z., Dubec, J.: Semenářství hlavních jetelovin – vojtěška setá. Agromanuál č. 1, 2008, s. 43–45.

Vorlíček, Z., Staňová, I.: Jeteloviny a jetelovinotrávy pro výrobu kvalitní objemné píce. Agromagazín, č. 4, s. 10 – 12.

Vorlíček, Z., Staňová, I.: Produkce a kvalita píce v ekologickém zemědělství. Náš chov č. 8, 2008, s. 82–83.

Vorlíček, Z., Staňová, I.: Výnosy a kvalita jetelovin, směsí jetelovin a jetelovinotrav. Vědecká příloha časopisu Úroda č. 12, Brno, 2008, s. 219–222, ISSN: 0139–6013.

Vorlíček, Z., Staňová, I.: Využití pícních porostů ke konzervaci. Agrární obzor č. 4, 2008, 24.

Vorlíček, Z., Šmahel, P.: Zaburinenie lucernových porastov a jeho regulácia. Naše pole č. 3, 2008 s. 42 – 43.

Vymyslický T., Holubec V., Pelikán J., Gottwaldová P. (2008): Broadening the diversity of cultivated plants by collecting expeditions. Proceedings of the International Scientific Meeting: Use of Genetic Resources of Cultivated Plants. ISBN 978–80–86836–33–1, Žatec: 118–120.

Vymyslický T., Janovská D., Rysová J., Hofbauer J., Šmahel P., Pelikán J. (2008): Genetic resources of minor crops for healthy human nutrition. In: Conference Proceedings „Breeding 2008“, Novi Sad, Srbsko, 24.-27.11.2008. pp 128–131. ISBN 978–86–80417–20–2.

Vymyslicky T., Moravcova H., Pokorny R., Pelikan J., Nedelnik J., Soldanova M., Polakova M.: Complete evaluation of the Czech core collection of Trifolium pratense, including morphological, molecular and phytopathological data. – In. Proceedings, XXVIIth Eucarpia symposium on improvement of fodder crops and amenity grasses, Copenhagen, Denmark, 19–23.8.2007: 2008, 223–227.

Žalud, Z., a kol.,: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu metodiky stanovení indikátorů ekosystémových služeb. Folia Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., 2008, 4, 175 s. ISBN 978–80–7375–221–7