Publikace 2007

Badalíková, B.: Změny kvality humusu při různém zakládání porostu cukrovky. In Sb.: Půda v moderní informační společnosti. Rožnov pod Radhoštěm, 2007, s. 69. ISBN 978–80–89128–34–1

Badalíková, B., Čermák, J.: Problémy minimalizační technologie zpracování půdy k řepce ozimé. Agro-magazín, 2007, č. 3, s. 28–30.

Badalíková, B., Červinka, J.: Humus content and its quality under different soil tillage systems in sugar beet and their influence on the yield of this crop. Torun, Polsko, 2007 (in English) In Press

Badalíková, B., Červinka, J.: Pohyb humusu v závislosti k systému pěstování cukrovky. In Sb. Technika v zemědělství a potravinářství ve třetím tisíciletí. MZLU Brno, 2007, s. 25–32 ISBN 978–80–7375–054–1.

Badalíková, B., Červinka, J., Uhlíř, V.: Vztah mezi půdní reakcí a kvalitou humusu a vliv na výnos cukrovky při různém zpracování půdy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, č. 2, s. 39–42.

Badalíková, B., Hrubý, J.: Různé zakládání porostu pšenice ozimé a jeho vliv na fyzikální vlastnosti půdy. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, s. 289–293 ISBN 978–80–86908–04–5.

Badalíková, B., Hrubý, J.: Zpracování půdy a půdní prostředí v aridnějších podmínkách. Úroda, 2007, č. 11, s. 44–45.

Badalíková, B., Hrubý, J., Hartman, I.: Vliv zapravení popílků z fluidního spalování uhlí na rozvoj mikromycet a aktinomycet. In Sb.: Život v Půdě, MZLU Brno, 2007, s. 206–213. ISBN 978–80–7375–134–0

Badalíková, B., Pokorný, E.: Změny obsahu humusu při různém zpracování a utuženosti půdy k cukrovce. Agro, 2007, č.4, s. 23–25.

Badalíková, B., Procházková, B.: Vplyv manažmentu slamy obilnín na pôdnu strukturu. Naše pole, 2007, č. 7, s. 24–25. (In Slovak)

Bláha, L., Gottwaldová, P.: Změny klíčivosti semen v průběhu roku. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.-9.11.2007, s. 21–26. ISBN 978–80–86908–04–5

Březinová Belcredi, N., Cerkal, R., Ehrenbergerová, J., Hrstková, P., Vejražka, K.: Effect of zinc application on the activity of antioxidative enzyme superoxide dismutase in barley. Kvasný průmysl, 2007, sv. 53, č. 10, s. 315. ISSN 0023 5830.

Březinová Belcredi, N., Ehrenbergerová, J., Kopáček, J., Marková, J., Vaculová, K., Macuchová, S., Hrstková, P., Vejražka, K.: Innovative usage of the spring barley gene resources. In: Hauptvogel, P., Benediková, D., Hauptvogel, R. Book of abstracts 18th EUCARPIA Genetic Resources Section Meeting. Piešťany, Slovak Republic, 2007, s. 75. ISBN 978 80 88872 63 4. (In English)

Cejtchaml, J., Rotrekl, J.: Nově v ochraně proti makovicovým škůdcům. Agromanuál, 2007, roč. 2, č. 6, s. 43–44.

Cejtchaml, J., Rotrekl, J.: Regulace početnosti makovicových škůdců na máku setém (Papaver somniferum L.). In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.11.–9.11.2007, s. 399–404. ISBN 978–80–86908–04–5.

Cerkal, R., Dvořák, J., Vejražka, K., Kamler, J.: The Effect of Leaf Area Reduction on the Yield and Quality of Sugar Beet (Beta vulgaris L. var. Altissima Döll). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2007, LV, 5, s: 37 44. ISSN 1211 8516. (In English)

Cerkal, R., Vejražka, K., Hrstková, P., Středa, T.: MZLU pěstitelům 2007. Brno, 2007, 136 s. ISBN 978 80 7375 058 9.

Dryšlová, T., Procházková, B.: Vliv meziplodin na obsah minerálního dusíku v půdě. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, s. 257–261. ISBN 978–80–86908–04–5.

Dryšlová, T., Procházková, B., Hledík, P.: Dlouhodobý vliv různé intenzity zpracování půdy na obsah půdní organické hmoty. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, s. 251–255. ISBN 978–80–86908–04–5.

Dvořák, J., Cerkal, R., Kamler, J., Vejražka, K.: Poškozování porostů kukuřice zvěří. Úroda, 2007, č. 8 , s. 35 37. ISSN 0139 6013.

Gottwaldová, P., Pelikán, J.: Vliv tepelné úpravy osiva na klíčivost a podíl tvrdých semen krmného slézu (Malva verticillata L.). In Sb.: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Praha, 2007, s. 435–443.

Gottwaldová, P., Pelikán, J., Vymyslický, T.: Evaluation and use of genetic resources of fodder crops from the family Fabaceae. In Proc.: Use of genetic resources of cultivated plants. Žatec, 19.-20.9.2007. (In English)

Gottwaldová, P., Pelikán, J., Vymyslický, T.: Study of the within-varieties variability in the assortment of alfalfa materials. Eucarpia. Book of abstracts 18th EUCARPIA Genetic resources section meeting. Piešťany, May 23.–26.2007, s. 135. ISBN 978–80–88872–63–4. (In English)

Hajšlová, J., Lancová, K., Sehnalová, M., Krplová, A., Zachariášová, M., Moravcová, H., Nedělník, J., Marková, J., Ehrenbergerová, J.: Occurrence of Trichothecene Mycotoxins in Cereals Harvested in the Czech Republic. Czech J. Food Sci., 2007, roč. 25, č. 6, s. 339–350. (In English)

Hartman, I., Hrubý, J., Badalíková, B.: Produkce nadzemní biomasy a příjem kadmia a olova netradičními pícninami. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, s. 311–314. ISBN 978–80–86908–04–5.

Havel J., Rotrekl J. (2007): Výskyt škůdců máku v roce 2006 na Moravě. Sborník odborných seminářů “Mák v roce 2006. “ 6. Makový občasník”, s. 74 – 79.

Hofbauer, J.: Fixace a aktivita nitrogenázy u pískavice řecké seno (Trigonella foenum graecum). In: Aktuální poznatky v pěstováním šlechtěním ochraně rostlin. Brno, 8–9.11.2007, s. 315–318. ISBN 978–80–86908–04–5.

Hofbauer, J.: Pěstování a využití méně známých olejnin (pupalka. brutnák, světlice). In : Seminář- Šetrné zemědělství. Křtiny, 17.9.2007. ISBN: 978–80–7376–087–9.

Hofbauer, J., Komzáková, O.: Opylovači (včely, čmeláci) a jejich potravní zdroje v krajině. In: Seminář- Šetrné zemědělství. Křtiny, 17.9.2007. ISBN: 978–80–7376–087–9.

Hofbauer, J., Pelikán, J.: Pícniny pro zemědělskou výrobu a včelařství.Vče­lařství, 2007, roč. 60, č. 6, s. 145–146.

Hrubý, J., Badalíková, B.: Analýza přítomnosti semen kulturních i planých druhů v rychlokompostu. Biom.cz,25.1.2007, http://biom.cz/in­dex.shtml?…).

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Biologická dekontaminace půdy znečištěné motorovou naftou s využitím netradičních plodin. Agromagazín, 2007, roč. 8, č.10, s.14–15. ISSN 1214 –0643.

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I., Svoboda, M.: Změny pH půdy po aplikaci popílkového granulátu. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, s. 263–266. ISBN 978–80–86908–04–5.

Hrubý J., Badalíková B., Hartman I., Svoboda M., Chromková I., Koutecký V. (2007): Využití popílkového granulátu při úpravě pH půdy. Úroda, 2007, č. 2, s. 74–75. ISSN 0139–6013

Hrubý J., Badalíková B., Procházková B., Hledík P: Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů. Agro-ochrana, výživa, odrůdy, 2007, roč. 12, č.3, s.72–74. ISSN 1211–362X

Hrubý, J., Hartman, I., Badalíková, B.: Fytoremediace je biologická cesta k ozdravění půdy. Zemědělský kalendář 2008. 2007, roč. VI (160), s. 84–85. ISBN 978–80–239–8597–9.

Hrubý, J., Hartman, I., Badalíková, B.: Fytoremediační postupy s využitím netradičních plodin u kontaminované půdy motorovou naftou. In: Nové trendy ve fytoremediačních technologiích, Listy cukrovarnické a řepařské, příl., 2007, roč. 122, č. 9/10, s: 330–331. ISSN 1210–3306.

Hrubý J., Psota B., Rakouský S. (2007): Monitoring a hodnocení rizika pěstování GM řepky. Úroda, 2007, č. 6, s. 22–23. ISSN 0139–6013.

Hrudová, E., Vejražka, K.: Jak a proč pilousovi černému „chutnají“ různé odrůdy pšenice? In: Bryja, J., Zukal, J., Řehák, Z. Zoologické dny Brno 2007 Sborník abstraktů z konference 8. 9. února 2007. Brno, 2007, s. 68 69. ISBN 978 80 903329 7 3.

Kamler, J., Homolka, R. M., Cerkal, R., Vejražka, K., Prokešová, Z., Heroldová, R. M., Dvořák, J.: Zvěř poškozuje také slunečnici. In: Úroda, 2007, č. 6, s. 30 32. ISSN 0139 6013.

Kašparová, J., Ševčíková, M., Pelikán, J., Gottwaldová, P.: Utilisation of wild legumes for increasing species diversity of grassland. In: Sborník konference Gent: v tisku

Komzáková, O.: Výsledky sledování čmeláků (Bombidae, Bombinae) a pačmeláků (Bombidae, Psythirinae) na Moravě v letech 2004–2006. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 8.- 9. listopadu 2007, s. 267–270. ISBN 978–80–86908–04–5.

Komzáková, O.: Výzkum čmeláků ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku. In Dvořák L.& Malenovský I. (eds.): Blanokřídlí v Českých zemích a na Slovensku 3, sborník z konference, Moravské zemské muzeum. Brno, 7.-8. června 2007, s. 11–13.

Komzáková, O., Barták M.: Faunistic records from the Czech Republic – 235, Klapalekiana, 2007, roč. 43, s. 207–208. (In English)

Lancová, K., Hajšlová, J., Nedělník, J., Moravcová, H.: Přecházejí mykotoxiny do pečiva? Úroda, 2007, č. 3, s. 10–12.

Macháč, R., Hejduk, S., Pelikán, J.: Prostředí a výnos travní hmoty jílku vytrvalého a bojínku lučního. Úroda. ISSN 0139 – 6013, 2007, č. 5, s. 39–41.

Macháč, R., Pelikán, J., Hejduk, S., Smočková, M.: Uplatnění odrůd jílku vytrvalého v jetelotravních směsích. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.-9.11.2007, s. 204–207. ISBN 978–80–86908–04–5.

Macháč, R., Smočková, M., Hejduk, S., Pelikán, J.: Hodnocení produkčních vlastností vybraných odrůd trav. Úroda. 2007, č. 7, s. 58–60. ISSN 0139–6013.

Marková, H., Frydrych, J., Cagaš, B., Rotrekl, J., Cejtchaml, J., Barták, M.: Monitoring hmyzích škůdců v různých systémech hospodaření na zemědělské půdě. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.11.–9.11.2007, s. 409–412. ISBN 978–80–86908–04–5.

Moravcová, H., Nedělník, J.: Monitoring hub rodu Fusarium v rostlinách rodů Trifolium spp. a Lotus spp.. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.-9.11.2007, s. 423–426. ISBN 978–80–86908–04–5.

Moravcová, H., Nedělník, J.: Mycotoxins in bulk feed used for farm animals. In: Mykotoxíny 2007, Bratislava 10.-11.10.2007. Zborník přednášok z III. odborného seminára. 2007, s. 42–51. ISBN: 978–80–87011–06–5. (In English)

Moravcová, H., Nedělník, J.: Mykotoxiny v objemných krmivech. Krmivářství, 2007, č. 4, s. 16–18.

Moravcová, H., Nedělník, J.: Mykotoxiny v silážovaných krmivech. Farmář, 2007, č. 8, s. 34–37. ISSN 1210–9789.

Moravcová, H., Nedělník, J.: Study of Fusarium spp. on Trifolium species in the Czech Republic. In Sb.: Proceed. Breeding and seed production for conventional and organic agriculture. XXVI Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section, XVI Meeting of the EUCARPIA Medicago spp. Group, „Breeding and seed production for conventional and organic agriculture“, Perugia, Italy, 3.-7.9.2006, s. 257–259. ISBN-978–88–87652–12–3. (In English)

Moravcová, H., Poláková, M., Nedělník, J.: Characterisation of Fusarium and BYMV resistence in Czech Trifolium pratense core-collection. In: Plant genetic resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture. 18 th Eucarpia Genetic resources section Meeting, may 23–26, 2007, Piešťany, Slovak republic, Book of Abstracts 133. ISBN 978–80–88872–63–4. (In English)

Nedělník, J.: Projekt trvale udržitelného pícninářství. Vše pro trávy a jetelotrávy. Magazín měsíčníku Agrární obzor,, 2007, s. 2–5.

Nedělník, J. a kol.: Trvale udržitelné pícninářství. Úroda, 2007, č. 6, s. 54–57.

Nedělník, J., Moravcová, H.: Nebezpečí mykotoxinů v obilovinách a možnosti jejich eliminace. Agro, 2007, č. 4, s. 36–39.

Nedělník, J., Moravcová, H.: Straty v kukuřičných silážích kontaminovaných hubami a ich metabolitmi. Naše pole 9, 2007, s. 51–53. recenze S. Kubinec, ISSN 1335–2466.

Nedělník, J., Moravcová, H., Hajšlová, J., Lancová, K., Váňová, M., Salava, J.: Fusarium spp. in wheat grain in the Czech Republic analyse by PCR Method. Plant Protect. Sci., 2007, roč. 43, s. 135–137. (In English)

Nedělník, J, Vymyslický, T., Hartman, I., Pelikán, J.: Kontrola kvality u genofondů pícnin a normy ISO. Rada genetických zdrojů kulturních rostlin a VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně: v tisku

Pavlok, S., Křížová, L., Kocourek, F., Nedělník, J.: Comparison of quality of ensilage process of conventional corn and Bt hybrid. In Sb.: Výživa dojnic a kvalita mléka, Pohořelice, 23.3.2007, s. 92–95. ISBN-80–903142–8-7. (In English)

Pelikán, J., Gottwaldová, P., Vymyslický, T.: Metody a problémy při regeneracích cizosprašných pícnin. In Sb.: Aktuální problémy práce s genofondy rostlin v ČR. Rada genetických zdrojů kulturních rostlin a VÚRV, Praha. 2007, s. 40–44.

Pelikán, J., Gottwaldová, P., Vymyslický, T.: Zhodnocení výnosového potenciálu odrůd jetele lučního. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.-9.11.2007, s. 219–224. ISBN 978–80–86908–04–5.

Pelikán, J., Ševčíková,,M., Gottwaldová, P.: Využití některých planých druhů čeledi Fabaceae při zvyšování diverzity. In: Vše pro trávy a jetelovinotrávy. Magazín měsíčníku Agrární obzor. Olomouc, 2007, s. 38–42.

Pelikán, J., Ševčíková, M., Gottwaldová, P., Vymyslický, T., Kašparová, J.: The possibilities of use of wild fodder species for increasing the diversity of permanent grasslands. In Proc.: Use of genetic resources of cultivated plants. Žatec, 19.-20.9.2007.

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P.: Correlations of some traits in the set of alfalfa origins. Book of abstracts 18th EUCARPIA Genetic resources section meeting, May 23.–26. Piešťany, 2007, s. 135. ISBN 978–80–88872–63–4.

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P.: Studium meziodrůdové variability v sortimentu vojtěšky. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.-9.11.2007, s. 209–212. ISBN 978–80–86908–04–5.

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P.: Zhodnocení výnosového potenciálu odrůd vojtěšky. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.-9.11.2007, s. 213–218. ISBN 978–80–86908–04–5.

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: Correlations of some traits in diploid and tetraploid red clover (Trifolium pratense L.) materials. In: Proceed. Breeding and seed production for conventional and organic agriculture. XXVI Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section, XVI Meeting of the EUCARPIA Medicago spp. Group, „Breeding and seed production for conventional and organic agriculture“, Perugia, Italy, 3.-7.9., 2006, s. 230–233. ISBN-978–88–87652–12–3. (In English)

Pokorný, R., Moravcová, H., Smutný, V.: Vliv různých pěstitelských technologií na výskyt Mycosphaerella graminicola na ozimé pšenici a Pyrenophora teres na jarním ječmeni. In: Cerkal, R., Vejražka, K., Hrstková, P., Středa T.: MZLU pěstitelům 2007. Brno, 2007, s. 64–67. ISBN 978–80–7375–058–9.

Procházka, J., Procházková, B., Hartman, I.: Vliv meziplodin na obsah minerálního dusíku v půdě v řepařské výrobní oblasti.. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, s. 355–359. ISBN 978–80–86908–04–5.

Procházková, B., Hrubý, J., Dovrtěl, J., Hledík, P.: Vliv různého zpracování půdy na výnosy jarního ječmene. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, s. 361–364. ISBN 978–80–86908–04–5.

Procházková, B., Hrubý, J., Dryšlová, T., Procházka, J., Hledík, P.: Vliv různého organického hnojení na výnosy ozimé pšenice pěstované v dlouhodobé monokultuře. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, s. 63–69. ISBN 978–80–86908–04–5.

Psota, V., Vejražka, K., Faměra, O., Hrčka, M.: Relationship Between Grain Hardness and Malting Quality of Barley (Hordeum vulgare L.). In: Journal of the Institute of Brewing. 2007, sv. 113, č. 1, s. 80 86. ISSN 0046 9750. (In English)

Psota, V., Vejražka, K., Hartmann, J., Musilová, M.: Tvrdost obilek ječmene (Hordeum vulgare L.). In: Šudyová, V., Gregová, E. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodarskych rastlín. Piešťany, 2007, s. 74 78. ISBN 978 80 88872 65 8.

Ptáček, V., Komzáková, O., Hniličková, J.: Bees (Apoidea) pollinating Coronilla varia L. (Fabaceae) in Troubsko (South Moravia, Czech Republic). In Proceedings of the IBRA International Cionference on Recent Trends in Apicultural Science. Helsinki : University of Helsink, Ruralia-institute, Lonnrotinkatu 7, Fl-50100 Mikheli. 2007, s. 84. (In English)

Rotrekl J. (2007): Jak na škůdce kukuřice. AGRO, roč. 12, č. 4, s. 59 – 61.

Rotrekl J. (2007): Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky. AGRO, č. 2, s. 35 – 37.

Rotrekl J. (2007): Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného. In: “Návratná intenzita pěstování obilnin v zemích Evropské unie”. Sympozium Praha, 15.1. 2007, s. 48 – 51.

Rotrekl, J.: Krytonosci na máku a ochrana proti nim. Sborník referátů ze semináře pěstitelů make. Labris s.r.o., 23.11.2007, s. 5–7.

Rotrekl J. (2007): Moření osiva hrachu, máku a jetelovin. Úroda, 2007, č. 1, s. 35 – 37.

Rotrekl J. (2007): Stanovení optimálního termínu pro chemické ošetření proti zavíječi kukuřičnému. Rostlinolékař roč. 18, č. 3, s.14 – 15.

Rotrekl J. (2007): Škůdci máku ve světle jeho narůstajících ploch v posledních letech. AGRO, č.5, s. 28–30.

Rotrekl J. (2007): Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany. Materiál ze seminářů ELITA pro zemědělskou praxi, 7s.

Rotrekl J.(2007): Úvodník do časopisu Rostlinolékař. roč. 18, 2007, č.3.

Rotrekl, J.: Vliv odlišné technologie zpracování půdy na početnost drátovců a zavíječe kukuřičného. Farmář, 2007, č. 11. s. 18–19.

Rotrekl J. (2007): Žlabatka stonková (Timaspis papaveris) na máku setém. Agromanuál, roč. 2, květen 2007, s. 52 – 54.

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Insekticidní moření hrachu (Pisum sativum L.) pro regulaci početnosti listopasů (Sitona spp.). In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.11–9.11.2007, s.123–128. ISBN 978–80–86908–04–5.

Rotrekl J., Cejtchaml J. (2007): Nově proti plošticím na semenných porostech vojtěšky. Úroda č. 5, s. 44 – 45

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Regulace žíru listopasů (Sitona spp.) na vzcházející vojtěšce (Medicago sativa L.). Plant Protection (v tisku)

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Vliv různého zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.11 – 9. 11. 2007, s. 445–448. ISBN 978–80–86908–04–5.

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného v závislosti na různém zpracování půdy. Sborník odborných příspěvků “MZLU pěstitelům”, Žabčice, 14.6.2007, s. 68–73.

Rozsypal, R., Dovrtěl, J., Trávníček, P., Seydlová, R., Vorlíček, Z., Hanuš, O., Pozdíšek, J.: Chov dojnic a produkce mléka na ekofarmách. In Sb.: Ekologické zemědělství 2007. Praha 2007, s. 175–178.

Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Cejtchaml, J., Poslušná, J.: Co komplikuje ochranu hrachu proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum L.) (Coloeptera: Chrysomelidae). Rostlinolékař, 2007, roč.18, č.4, s.11–15.

Seidenglanz, M., Rotrekl, J.,Cejtchaml, J., Poslušná, J.: Možnosti ochrany hrachu proti zrnokazi hrachovému (Bruchus pisorum L.:Chrysomelidae, Coleoptera). In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.11.–9.11.2007, s. 129–136. ISBN 978–80–86908–04–5.

Smutný, V., Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Vliv různých agrotechnických zásahů na výnos zrna kukuřice a výskyt zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubialis). Úroda, 2007, č. 8, s. 32–34. ISSN 0139–6013.

Soldánová, M.: New microsatellite loci for red clover (Trifolium pratense L.) and study its polymorphism. Book of Abstracts of the 27th EUCARPIA Symposium on improvement of forage crops and amenity grasses. Copenhagen, 19–23 August 2007, s. 85. (In English)

Svoboda, M., Ledererová, J., Chromková, I., Hrubý, J.: Podpůrný prostředek na bázi fluidních popelů a popílků pro úpravu a výživu půd. In Sb.: Recyklace odpadů XI., Košice 2007, s. 225–230 – I.díl, ISBN 978–80–248–1597–8.

Svoboda, M., Ledererová, J., Suchardová, M., Chromková, I., Hrubý, J., Badalíková, B.: Recultivation of landscape by Coal Combustion Products Utilization. In CD: R’07 World Congress – Recorvery of Materials and Energy for Ressource Efficiency. Davos, 2007, 6 s.. ISBN 978–3-905594–49–2. (In English)

Šafránková, I., Marková, J., Vejražka, K., Hübschová, J., Ehrenbergerová, J., Vaculová, K.: Mykoflóra zrn ječmene jarního se zaměřením na druhy r. Fusarium. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2007, sv. LV, č. 1, s. 165 171. ISSN 1211 8516.

Ševčíková, M., Kašparová, J., Marková, H., Pelikán, J.: Uplatnění planých druhů trav pro zvýšení diverzity travních porostů. Úroda, 2007, č. 6, s. 64–67. ISSN 0139 – 6013.

Šmahel, P.: Plevele v zakládaných porostech jetelovin a možnosti jejich regulace. Farmář, 2007, č. 2, s. 16–19.

Šmahel, P.: Zakládání porostů vojtěšky a jetele lučního a regulace plevelů. Agromanuál, 2007, č. 6, s. 18–20.

Šmahel, P., Kolařík, P.: Citlivost vojtěšky a jetele lučního k perspektivním herbicidům v užitkovém roce. In Sb.: Nové poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, s. 483–492. ISBN 978–80–86908–04–5.

Šmahel, P., Kolařík, P.: Možnosti kombinace herbicidů ve světlici barvířské – safloru. Úroda, 2007, č. 5, s. 65–67.

Šmahel, P., Kolařík, P.: Možnosti regulace plevelů a jejich vliv na výnos semen u světlice barvířské. In Sb., Nové poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, s. 477–482. ISBN 978–80–86908–04–5.

Vejražka, K.: Možnosti hodnocení tvrdosti zrna ječmene přístrojem Do Corder, jako parametru sladové kvality. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2007, sv. LV, č. 5, s. 197 204. ISSN 1211 8516.

Vejražka, K., Cerkal, R., Dvořák, J., Kamler, J.: Závislost výnosové reakce ozimé pšenice na ztrátě asimilačního aparátu jako důsledku pastvy býložravců. In: Bryja, J., Zukal, J., Řehák, Z. Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8. 9. února 2007. Brno, s. 206. ISBN 978 80 903329 7 3.

Vejražka, K., Hrstková, P.: Selected physical properties and baking quality of winter wheat grain. In: Ugarčič Hardi, Ž. Flour Bread '07. 2007, s. 48. ISBN 978 953 7005 13 9. (In English)

Vejražka, K., Hrudová, E., Kocourková, B., Cerkal, R.: Preliminary study of insecticidal effect of carvone against the Sitophilus granarius. In: Ugarčič Hardi, Ž. Flour Bread '07. 2007, s. 67. ISBN 978 953 7005 13 9. (In English)

Vejražka, K., Psota, V., Ehrenbergerová, J., Březinová Belcredi, N., Cerkal, R.: Potential of grain hardness of barley (Hordeum vulgare L.) as a selection trait in breeding programme. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2007, sv. LV, č. 2, s. 99 104. ISSN 1211 8516. (In English)

Vorlíček Z., Dubec, J. (2007)Jeteloviny a jetelovinotrávy pro kvalitní objemnou píci. Magazín měsíčníku Agrární obzor, květen 2007, s. 6–7.

Vorlíček, Z., Dubec, J.: Pěstování jetelovinotrav na orné půdě. Úroda, 2007, č. 5, s. 42–43.

Vorlíček, Z., Dubec, J.: Produkce píce má často rezervy. Zemědělec, 2007, č. 32, s. 44.

Vorlíček, Z., Dubec, J.: Produkce a kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, s. 381–385. ISBN 978–80–86908–04–5.

Vorlíček, Z., Dubec, J.: Produkční parametry vybraných jetelovin a směsek. Náš chov, 2007, č. 3, s. 357–360.

Vorlíček, Z., Dubec, J.: Vytrvalost vybraných odrůd jetele lučního v samostatném porostu a ve směskách. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, s. 387–392. ISBN 978–80–86908–04–5.

Vostoupal, B., Šoch, M., Vráblíková, J., Hanuš, M., Zajíček, P., Hrubý, J., Novák, P., Gjurov, V.: Řízené rychlokompostování za účasti bioalginátů při efektivním zhodnocování nutriční hodnoty biodegradabilních odpadů. In Sb.: Území ovlivněné těžbou uhlí-cesty k udržitelnému rozvoji. RE REGIONS, za podpory EU, Most, 2007, 7s., ISBN 978–80–239–9095–9

Vostoupal, B., Šoch, M., Vráblíková, J., Zajíček, P., Hrubý, J., Gjurov, V.: Hydrolyzáty mořských řas použitelné v programech asanace důlních výsypek. In Sb.: Území ovlivněné těžbou uhlí – cesty k udržitelnému rozvoji. RE REGIONS za podpory EU, Most, 2007, 7s., ISBN 978–80–239–9095–9

Vostoupal, B., Zajíček, P., Šoch, M., Hrubý, J., Gjurov, V.: Algináty a jejich využití v rostlinné výrobě. In Sb.:Vliv biotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, Praha, 2007, s. 112–117. ISBN:978—80–87­011–00–3 (VÚRV), 978–80–213–1621–8. (ČZU v Praze)

Vymyslický, T., Holubec, V.: Ochrana biodiversity starých a krajových odrůd kulturních rostlin a příbuzných planých druhů v České republice. In Sb.: Den starých plodin. Křtiny, 18.9.2007.

Vymyslický, T., Holubec, V., Pelikán, J., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: Sběrové expedice v roce 2005. In: Sb. Referátů ze seminářů Aktuální problémy práce s genofondy rostlin v ČR, VURV Praha, 2007, s. 23–25. ISBN 978–80–87011–04–1.

Vymyslický, T., Hrubý, J., Hofbauer, J.: Revitalizace komunální skládky na Tišnovsku. Agromagazín, 2007, roč. 8, č. 1, s. 18–20.

Vymyslický, T., Holubec, V., Pelikán, J., Gottwaldová, P.: Broadening the diversity of cultivated plants by collecting expeditions. In Proc.: Use of genetic resources of cultivated plants. Žatec, 19.-20.9.2007. (In English)

Vymyslický, T., Holubec, V., Pelikán, J., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: Sběrové expedice v roce 2005. In Sb.: Aktuální problémy práce s genofondy rostlin v ČR. Rada genetických zdrojů kulturních rostlin a VÚRV. Praha, 2007, s. 23–25.

Vymyslický, T., Hrubý, J., Hofbauer, J.: Revitalizace komunální skládky na Tišnovsku. Agromagazín, 2007, č. 8, s. 18–20.

Vymyslický, T., Pelikán, J., Gottwaldová, P.: Genetic resources of fodder crops and their use in breeding programmes of the Research institute for fodder crops (Troubsko, Czech republic). In: Zbornik radova, Institute of field and vegetable crops, Novi Sad, Serbia, 2007, Vol. 44, No. II, p. 83–90. ISSN 0354–7698. (In English)

Vymyslický, T., Pelikán, J., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: The Czech core collection of alfalfa materials. In: Plant genetic resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture. 18 th Eucarpia Genetic resources section Meeting, may 23–26, 2007, Piešťany, Slovak republic, Book of Abstracts, s. 38. ISBN 978–80–88872–63–4. (In English)

Vymyslický, T., Soldánová, M., Moravcová, H., Pelikán, J., Nedělník, J., Gottwaldová, P., Poláková, M.: The complete evaluation of the Czech core collection of Trifolium pratense, including morphological, genetic, molecular and phytopathological data. In: Book of Abstracts of the 27th EUCARPIA Symposium on improvement of forage crops and amenity grasses, Copenhagen, 19–23 August 2007, p. 91. (In English)