Publikace 2006

Badalíková, B: Změny obsahu humusu a jeho kvality při různém zpracování půdy k cukrovce. In Sb. abstraktů: Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území, Pedologické dny 2006, Kouty nad Desnou, 2006, s. 52. ISBN 80–244–1448–1.

Badalíková, B.: Zpracování půdy k cukrovce a jeho vliv na obsah a kvalitu humusu, Úroda, č. 3, s. 46–48.

Badalíková, B., Hrubý, J.: Hlavní druhy meziplodin a jejich přínos pro ornou půdu. Agro, 2006, č. 9, s. 58–60.

Badalíková, B., Hrubý, J.: Influence of Minimum soil tillage on development of soil structure. In book: Horn, R. et al., Soil Management for Sustainbility, Advances in Geoecology 38, a cooperating series of the International Union of soil science (IUSS). Catena Verlag, 35447 Reiskirchen, 2006, s. 430–435. ISBN 3–9323381–52–2, US ISBN 1–59326–246–9. (In English)

Badalíková, B., Hrubý, J.: Influence of minimum soil tillage on development of soil structure. In CD: Sustainbility – its Impact on Soil Management and Enviroment, ISTRO 17th Triennial Conf.Kiel, 2006, s. 1556–1560. ISBN 3–9811134–0-3. (In English)

Badalíková, B., Hrubý, J.: Influence of Minimum Soil Tillage on Development of Soil Structure. In Book: **Soil Management for Sustainbility, Advances in Geoecology. 2006, č. 38, s. 430–435. ISBN 3–923381–52–2. (In English)

Badalíková, B., Hrubý, J.: Meziplodiny v protierozní ochraně půdy. In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. 413–416. ISBN 80–86908–03–8.

Badalíková, B., Hrubý, J.: Pokusy Výzkumného ústavu pícninářského Troubsko v podniku Bonagru Blažovice. http://www.pal­.cz/…udni_pro­fil/

Badalíková, B., Hrubý, J.: Různé zakládání porostu kukuřice a jeho vliv na fyzikální vlastnosti půdy. In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. 463–466. ISBN 80–86908–03–8.

Badalíková, B., Hrubý, J.: Stav pokryvnosti půdy meziplodinami v jarním období. Úroda, 2006, č. 6, s. 39–41.

Badalíková, B., Hrubý, J.: Vliv popílku na mikrobiální aktivitu půdy. Úroda, 2006, č. 11, s. 28–29.

Badalíková, B., Hrubý, J.: Vliv zakládání porostů řepky na výnosy a půdní prostředí. Farmář, 2006, č. 9, s. 14–16.

Badalíková, B., Hrubý, J.: Využití meziplodin v souvislosti s dotacemi. In Hrabě, F. a kol.,Vše pro trávy a jetelotrávy. Olomouc, 2006, s. 124–126. ISBN:80–903275–5-9.

Badalíková, B., Hrubý, J., Hartman, I., Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I.: Evaluation of the activity of actinomycetes and micromycetes in the soil in relation to changes in soil pH caused by the action of some residual industrial materials. In CD: Sustainbility – its Impact on Soil Management and Enviroment, ISTRO 17th Triennial Conf. Kiel, 2006, s. 1072–1077. ISBN 3–9811134–0-3. (In English)

Badalíková, B., Hrubý, J., Hartman, I., Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I.: Vliv popílku na mikrobiální aktivitu půdy. Úroda, 2006, č. 11, s. 28–29.

Bláha, L., Hnilička, F., Kadlec, P., Gottwaldová, P., Kohout, L., Smrčková-Jankovská, P.: The effect of environmental factors on the traits of seeds. IX. ESA Congress (European Society for agronomy). September 4–7, Warsaw, Poland. In Biblioteca fragmenta Agronomica, IX ESA Congress 4–7 September 2006, Book of proceedings s. 745–746. (In English)

Cagaš, B., Nedělník, J., Moravcová, H., Flodrová, P.: The Incidence of Serious Fungal Diseases on Golf Courses in the Czech Republic. In Proceed. of the XVII. Czech and Slovac Plant Protection Conf. Praha, 2006, s. 185–189. ISBN 80–213–1564–4.

Cejtchaml, J., Rotrekl, J.: Strategie ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným (Ostrinia nubilalis). Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno, 23.–24.11.2006, s. 83–88.

Doubková, Z., Hájková, P., Hrubý, J.: Monitoring pěstebních ploch,přenos a detekce transgenů geneticky modifikované řepky olejky. Zpravodaj MŽP, 2006, č. 3, s. 16–17.

Dryšlová, T., Procházková, B., Křen, J., Smutný, V., Málek, J.: Long-term effect of different soil tillage and straw management on grain yields of continuous spring barley. In Proceedings of professional article MUAF for growers (Eds. Neudert, L., Smutný, V. Brno: FA MUAF Brno, 2006, s. 46–48. CD-ROM ISBN 80–7157–958–0. (In English)

Dryšlová, T., Procházková, B., Křen, J., Smutný, V., Málek, J.: Long-term effects of different methods of tillage and straw management on yields of spring barley (Hordeum vulgare L.) Grown as a monoculture. In Book of Proceedings of IX ESA Congress (Eds. Fotyma, M., Kaminska, B.). Warszawa (Poland): ESA, PSA and AUW, Part II. 2006, s. 527–528. PL ISSN 0860–4088, Bibliotheca Fragmenta Agronomica, vol. 11. (In English)

Dubec, J.: Hodnocení ekologických aspektů trvalé udržitelnosti hospodaření zemědělských podniků vybranými indikátory v modelu Repro. In. Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno 23.-24.11.2006, s. 279–284 .

Gottwaldová, P.: Vliv ošetření osiva lesknice kanárské (Phalaris canariensis L.) a slézu přeslenitého (Malva verticillata L.) desinfekčními roztoky na vlastnosti klíčících semen. In Sborník příspěvků Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. ČZU Praha, 2006, s. 120–122.

Gottwaldová, P., Bláha, L.: Vliv vybraných fyziologických vlastností na odolnost vůči suchu u některých pícnin. In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. 187–192.

Gottwaldová, P., Bláha, L., Hnilička F.: Možnosti pěstování vybraných netradičních pícnin. Úroda, 2006, č. 9, s. 38–41.

Gottwaldová, P., Bláha, L., Hnilička, F.: Pěstování vybraných netradičních pícnin. Úroda, 2006, č. 9, s. 38–41.

Gottwaldová, P., Pelikán, J.: Vliv tepelné úpravy osiva na klíčivost a podíl tvrdých semen krmného slézu (Malva verticillata L.) , výstup projektu QF 3056 NAZV.

Gottwaldová, P., Pelikán, J., Hnilička, F.: Kvalita semen u některých druhů čeledi Fabaceae z hlediska obsahu netto energie. In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. , 193–196.

Hájková, P., Hrubý, J., Čurn, V., Žaludová, J.: Transgenní řepka olejka (Brassica napus L.) – její monitoring, molekulární detekce a vliv agrotechniky na eliminaci výdrolu, Agromagazín, č. 5, s. 26–29.

Hartman, I., Hrubý, J., Badalíková, B.: Vliv pomocných půdních látek na příjem kadmia a olova rostlinami. In CD: Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území.11. pedologické dny. Kouty nad Desnou, 2006, s. 262–265. ISBN 80–244–1448–1.

Hartman, I., Hrubý, J., Badalíková, B.: Využití svatojánského žita a pískavice řecké seno pro fytoremediace. In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. 421–423. ISBN 80–86908–03–8.

Hartman, I., Hrubý, J., Badalíková, B., Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I.: Vytváření registru rizikových míst a stanovení rizikových půdních podmínek ve vztahu k betonovým konstrukcím. In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. 425–428. ISBN 80–86908–03–8.

Hnilička, F., Hniličková, H., Martinková, J., Bláha, L., Gottwaldová, P.: Vliv 24-epibrassinolidu na obsah energie vybraných druhů rostlin. In Sborník příspěvků 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Univerzita Pardubice, 2006, s. 75–78.

Hofbauer, J., Krieg, P.: Acaricide (fluvalinate and acrinathrin) residues in Czech beewax.. In: Eurbee, Proceedings of the Second European Conference of Apidology. Praha, 10–16 September 2006, poster. (In English)

Hofbauer, J., Krieg, P.: Rezidua akaricidů ve včelím vosku. Včelařstvi, 2006, č. 1,s. 21.

Hofbauer, J., Šmahel, P.: Technologie pěstování LAKR (šalvěj, brutnák, pískavice) In: Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. ČZU Praha, 7.12–8.12.2006, s. 21–23.

Holubec, V., Vymyslický, T., Meglič, V.: Collecting of plant genetic resources in Balkan Peninsula. Phytologia balcanica (v tisku) (In English)

Hrubý, J.: Chráníme si půdu? Zemědělský kalendář 2007, roč.V, č. 159, s. 146–147. ISBN 80–239–6551–4.

Hrubý, J., Badalíková, B., Formánek, B.: Význam půdoochranných technologií. Zemědělec, 2006, č. 45, příl. l5.

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Biologická dekontaminace půdy znečištěné motorovou naftou. In CD: Biotechnology. České Budějovice, 2006, s. 924–926. ISBN: 8085645–53-X.

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Fytoremediace půdy znečištěné motorovou naftou s využitím netradičních plodin. In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. 429–432. ISBN 80–86908–03–8.

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I., Svoboda, M., Chromková, I., Bortlová, P., Suchardová, M.: Úpravy pH půdy vybranými zbytkovými průmyslovými materiály. In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. 433–436. ISBN 80–86908–03–8.

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I., Svoboda, M., Chromková, I., Suchardová, M.: Změny pH vody po aplikaci granulátů z fluidního popele. In Ekonomické a ekologické využití popelů a popílků z fluidního spalování v zemědělství a při krajinotvorbě. In Sb.: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, 2006, s. 37– 40. In CD: 10 s. (nestr.). ISBN 80–239–7146–8.

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I., Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I.: Evaluation of the activity of actinomycetes and micromycetes in the soil in relation to changes in soil pH caused by the action of some residual industrial materials. In CD, conference ISTRO „Sustainability – its Impact on Soil Management and Environment“, 2006, s. 1072–1077. ISBN 3–9811134–0-3. (In English)

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I., Vostoupal, B.: Obnova a využití ploch kontaminovaných motorovou naftou. In CD: Odpady biodegradabilní – energetické a materiálové využití. Brno, MZLU, 8 s. ISBN 80–7157–994–7.

Hrubý, J., Badalíková, B., Procházková, B., Janeček, M.: Vliv fytosanitárních a agrotechnických zásahů na výnosy a obsah N-látek v zrně ječmene jarního pěstovaného v monokultuře. In Sb. Výživa zvířat 2006-Proteiny. Brno, 2006, s. 80–83. ISBN 80–7157–954–8.

Hrubý, J., Procházková, B., Hledík, P.: Zpracování půdy a setí jarního ječmene, Úroda, č. 2, s. 14–15.

Chromková, I., Ledererová, J., Svoboda, M., Vyvážil, M., Veselá, P., Hrubý, J. Badalíková, B., Hartman, I.: Economical and ecological utilization of selected residua materials for improving soil characteristic. In Sb. 10th conference on enviroment and material processing, Ostrava, 2006, s. 33–37. ISBN 80–248–1104–9. (In English)

Jungmannová, B., Řepková, J.: Studium prezygotických a postzygotických bariér křižitelnosti u rodu Lotus. Abstract Book XXVI EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section and XVI Medicago spp. Group, Breeding and seed production for conventional and organic agriculture. Perugia 3–7 September 2006, p. 4.23.

Komzáková, O.: Anthomyiidae. In Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M.(eds). Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 1. http://zoology­.fns.uniba.sk/dip­tera.

Komzáková, O.: Květilka očima zemědělce a pohledem přírodovědce. Úroda, 2006, č. 6, s. 50–51 .

Komzáková, O.: Květilky (Diptera: Anthomyiidae) CHKO Kokořínsko. [Root –maggot flies (Diptera, Anthomyiidae) of Kokořínsko Protected Landscape Area.] In: Beran L. et al.: Bezobratlí Kokořínska – Bohemia centralis. Praha, 2006, č. 27, s. 481–486.

Komzáková, O., Hofbauer, J.: Průzkum čmeláků a jejich potravních zdrojů na vybraných lokalitách ČR. In Seminář- Biologie čmeláků, jejich chov a ochrana. ESF a ČSOP Valaš. Meziříčí 14.10.2006. přednáška

Křížová, L., Hadrová, S., Kocourek, F., Nedělník, J., Třináctý, J.: Determination of differences in nutritive value of corn forage and silage from conventinal corn hybrid and Bt hybrid. Book Abstr., 57th Annual Meeting of EAAP. Antalya, 2006, s.154. (In English)

Lancová, K., Hajšlová, J., Gocieková, M., Váňová, M., Nedělník, J., Moravcová, H.: Influence of milling and baking on trichothecene levels. In Book Abstr., European Fusarium Seminar, Wageningen, The Netherlands, 19.-22.9.2006, Poster s. 30. (In English)

Ledererová, J., Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I., Vyvážil, M., Veselá, P., Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Ekonomické a ekologické využití popelů a popílků z fluidního spalování v zemědělství a při krajinotvorbě. In Sb. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, 2006, s. 32–36. In CD 1–6. ISBN 80–239–7146–8.

Macháč, R., Pelikán J., Hejduk S.: Hodnocení produkčních a neprodukčních vlastností odrůd trav a jetelovin zkoušených v monokultuře a ve směskách. In: Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, a. 215–219.

Moravcová, H., Nedělník, J.: Contamination of Maize Silage by Selected Mycotoxins. In Proceed. of the XVII. Czech and Slovak Plant Protection Conf. Praha, 2006, s. 292–297. ISBN 80–213–1564–4.

Moravcová, H., Nedělník, J.: Fusarium spp. on Trifolium and Lotus species in the Czech Republic. In Book Abstr., European Fusarium Seminar, Wageningen, The Netherlands 19.-22.9.2006, Poster s. 106. (In English)

Moravcová, H., Nedělník, J.: Kontaminace kukuřičných siláží vybranými mykotoxiny. Sb. abstr., XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Praha 12.-14.9.2006, Poster s. 249–250.

Moravcová, H., Nedělník, J.: Mycotoxins in maize silages. In Book Abstr., European Fusarium Seminar. Wageningen, The Netherlands, 19.-22.9.2006, Poster s. 31. (In English)

Moravcová, H., Nedělník, J.: Study of Fusarium spp. on trifolium species in the Czech Republic. In Sb. abstr., XXVI Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section, XVI Meeting of the EUCARPIA Medicago spp. Group, „Breeding and seed production for conventional and organic agriculture“. Perugia, Italy, 3.-7.9.2006, 1s. (In English)

Moravcová, H., Nedělník, J., Hajšlová, J., Váňová, M.: Detekce Fusarium spp. v zrnu pšenice PCR metodou. In Sb. abstr., XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Praha 12.-14.9.2006, Poster s. 247–248.

Moravcová, H., Nedělník, J., Ostrý, V.: Kontaminace pšenice fuzáriovými a alternáriovými toxiny. Úroda, 2006, roč. 54, č. 9, s. 20–23.

Nedělník, J.: Virové a houbové choroby jetele lučního. In Sb. Aspekty travního a jetelového semenářství. Oseva, Agro Brno 7.11.2006.

Nedělník, J., Moravcová, H.: Mycotoxins and forage crops. Problems of the occurrence of mycotoxins in animal feeds. In 12th International Symposium Forage Conservation, Brno, Czech Republic. April 3–5, 2006. ISBN 80–7305–555–4. Jambor, V. et al. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. (In English)

Nedělník, J., Moravcová, H., Hanžlová, A.: Mykotoxiny v krmivech, Krmivářství, č. 3, s. 18–23. ISSN 1212–9992

Nedělník, J., Moravcová, H., Ostrý, V., Škarková J., Hajšlová, J., Lancová, K., Váňová, M.: Kontaminace pšenice mykotoxiny. In Sb. abstr., XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Praha 12.-14.9.2006, s. 72–74.

Nedělník, J., Moravcová, H., Románková, Z.: Obsah mykotoxinů v čerstvé hmotě kukuřičné řezanky. In Kukuřice v praxi. Sborník ze semináře s mezinárodní účastí. České Budějovice, Brno, Plzeň, Hradec Králové, 2006, s. 50–59.

Nedělník, J., Pokorný, R.: Choroby pícních jetelovin. Agro, 2006, č. 6, s. 24–26. ISSN 1211–362X, 24–26.

Nedělník, J., Vorlíček, Z.: Jeteloviny si zaslouží pozornost. In Vše pro trávy a jetelovinotrávy. Vyd. Ing. Petr Baštan, 2006, s. 5–6. ISBN 80–903275–5-9.

Pelikán, J.: Barevné jeteloviny. In Hrabě, F. a kol. Vše pro trávy a jetelovinotrávy. Vydavatelství Baštan, 2006, s. 19–24.

Pelikán, J., Gottwaldová, P., Ševčíková, M., Kašparová, J.: Možnosti zvyšování diverzity jetelovinotravních společenstev. Úroda, 2006, č. 4, s. 56–59.

Pelikán, J., Gottwaldová, P., Vymyslický, T.: Metody a problémy při regeneraci cizosprašných pícnin. Rada genových zdrojů, Kostelany, 21.-22.11.2006. (v tisku)

Pelikán, J., Gottwaldová, P., Vymyslický, T.: Studium meziodrůdové variability v sortimentu jetele lučního (Trifolium pratense L.). In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. 225–230.

Pelikán, J., Kozová, Z., Vymyslický, T., Gottwaldová, P.: Výnosy zelené hmoty v sortimentu odrůd vojtěšky seté (Medicago sativa L.). In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. 231–234.

Pelikán, J., Nedělník, J., Gottwaldová, P., Vymyslický, T.: Studium vnitrodruhové variability v sortimentu jetele lučního (Trifolium pratense L.). In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. 235–241.

Pelikán, J., Vymyslický, T.: Zpracování, konzervace a využití semenných vzorků planých druhů pícnin. RGZ Hradec Králové – v tisku

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: Correlations of some traits in diploid and tetraploid red clover (Trifolium pratense L.) accessions. In EUCARPIA meeting Perugia – v tisku (In English)

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: Correlations of some traits in diploid and tetraploid red clover (Trifolium pratense L.) materials. In Sb. abstr., XXVI Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section, XVI Meeting of the EUCARPIA Medicago spp. Group, „Breeding and seed production for conventional and organic agriculture“. Perugia, Italy, 3.-7.9.2006, 1s. (In English)

Piáková, Z., Pokorný, R., Dostálová, R.: Výskyt virových patogenů hrachu na území ČR. Úroda, 2006, roč. 54, č. 2, příloha s. 10–11.

Pokorný, R., Moravcová, H., Smutný, V.: Vliv různých pěstebních technologií na výskyt listových houbových chorob ozimé pšenice a jarního ječmene. In Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. 109–114 .

Pokorný, R., Moravcová, H., Smutný, V.: Vliv některých agrotechnických faktorů na výskyt Pyrenophora teres a obsah vybraných mykotoxinů v zrnu ječmene jarního. In Sb. abstr., XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Praha 12.-14.9.2006, Poster s. 262–263.

Procházková, B., Dryšlová, T.: Effect of dirfferent soil tillage and straw management on winter wheat yields. In Proceeedings of professional article MUAF for growers. Brno, 2006, s. 88–90. ISBN 80–7157–958–0.

Procházková, B., Hrubý, J., Hartman, I.: Minimalizační technologie zpracování půdy u ozimé pšenice.Úroda, 2006, č. 9, s. 14–15.

Procházková, B., Procházka, J., Hartman, I.: Vliv různého zpracování půdy a hospodaření se slámou na výnosy ozimé řepky. In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. 349–352.

Procházková, B., Procházka, J., Hartman, I., Neudert, I., Dryšlová, T.: Minimum tillage and establishment of maize stands grown for braun. In Proc. ISTRO 17, Sustainability – its impact on soil management and environment. CAU Kiel, 2006, s. 816–825. (In English)

Rotrekl, J.: Druhové a početní zastoupení škůdců na porostech máku na Moravě, Sborník odborných seminářů „Mák v roce 2005. "5. Makový občasník“, s. 56–62.

Rotrekl, J.: Hmyzí škůdci na máku a ochranná opatření proti nim, Agromanuál, roč. 1, č 5 s.43–45.

Rotrekl, J.: Krytonosec kořenový (Stenocarus ruficornis) na máku a možnosti ochrany, Rostlinolékař, roč. 17, č. 1, s. 16–18.

Rotrekl, J.: Moření osiva máku, Sborník odborných seminářů „Mák v roce 2005. "5. Makový občasník“, s. 66–69.

Rotrekl, J.: Šešuloví škůdci na ozimé řepce, Agro, č. 4 s. 36–37.

Rotrekl, J.: Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného, Sborník odborných příspěvků „MZLU pěstitelům“, Žabčice 2006, s. 101–105.

Rotrekl, J.: Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nibilalis) na kukuřici a ochrana proti němu, Rostlinolékař, roč. 17, č. 3, s. 20–22.

Rotrekl, J., Babinec, J.: Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku, Agro, č. 7, s. 55–57.

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Jak na krytonosce a blýskáčka v době přemíry ochrany řepky, Agro, č. 3, s. 24–25.

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Nové poznatky k ochraně semenných porostů vojtěšky. In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.–24.11.2006, s. 387–390 .

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Významní škůdci máku a ochrana proti nim. In Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.–24.11.2006, s. 89–95 .

Rotrekl, J., Cejtchaml, J., Seidenglanz, M.: Moření osiva hrachu jako ochrana před listopasy, Agro, č. 5, s. 26–29.

Rotrekl, J., Cejtchaml, J., Seidenglanz, M.: Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce, Úroda, č. 4, s. 43–47.

Řepková, J., Jungmannová, B., Jakešová, H.: Identifikace bariér mezidruhového křížení u rodu Trifolium. Euphytica, 2006, roč. 151, č. 1, s. 39–48.

Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Complicated aspects of pea (Pisum sativum) protection to Bruchus pisorum L. (Colepotera: Chrysomelidae). In XVII. Czech and Slovak Plant Protection Conference Praha, 12.–14.9.2006. (In English)

Sláma, J., Vorlíček, Z., Kodeš, A.: The problem legume – grasses mixtures. In Sb. prednášok z X. medzinárodnej konferencie Výživa a krmenie hospodárskych zvierat. Košice, 2006, s. 18–21. (In English)

Ševčíková, M,. Pelikán, J., Šrámek, P., Gottwaldová, P., Kašparová, J.: Využití planých druhů jetelovin pro zvýšení druhové diverzity travních porostů. In Sbor. prací z Mezinár. vědecké konference Trávne porasty – súčasť horského pol´nohospodárstva a krajiny. Banská Bystrica, 2006, s. 272–276.

Šmahel, P.: Možnosti regulace plevelů u vybraných druhů LKR, registrované na základě pokusů ve VÚP a ZV Troubsko. In Sb. Aktuální otázky pěstování, šlechtění a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, ČZU Praha, 7–8.12.2006.

Šmahel, P.: Regulace plevelů v jeteli nachovém (inkarnátu) na semeno. Agro, 2006, č. 7, s. 58–60.

Šmahel, P.: Zakládání porostů jetelovin a jejich citlivost k postemergentním herbicidům. Sb.Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Brno, 23.-24.11.2006, s. 97–102.

Šmahel, P., Kupská, E.: Regulace plevelů ve světlici barvířské–safloru, Úroda, 2006, č. 4, s. 52–55.

Šmahel, P., Kupská, E.: Zakládání porostů vybraných druhů tradičních a netradičních jetelovin a jejich citlivost k herbicidům. Agromanuál, 2006, č. 6, s. 11–14.

Tlustoš, P., Száková, J., Hrubý, J., Hartman, I., Najmanová, J., Nedělník, J., Pavlíková, D., Batysta, M.: Removal of As, Cd, Pb, and Zn from contaminated soil by high biomass producing plants. Plant Soil Environ., 2006, roč. 52, č. 9, s. 413–423. (In English)

Veselá, P., Chromková, I., Ledererová, J., Svoboda, M., Vyvážil, M., Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Alternativní hnojivo na bázi popelů a popílků z fluidního spalování uhlí. Acta Metallurgica Slovaca, 2006, č. 12, s. 419–424. ISSN –1335–1532.

Vorlíček, Z.: Semenářství jetele lučního Trifolium pratense L. In Sborník z odborného sem. Oseva, Agro Brno, Měřín, 2006, s. 21–23 .

Vorlíček, Z.: Semenářství jetele lučního Trifolium pratense L. In Sborník z odborného sem. Oseva Uni Choceň, Chlumec n. C., 2006, s. 34–36.

Vorlíček, Z., Dubec, J.: Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav, Úroda, tematická příloha vícleté pícniny, č. 5, s. 1–3.

Vorlíček, Z., Dubec, J.: Produkce a kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav, Krmivářství, č. 2, s. 32–34.

Vorlíček, Z., Dubec, J.: Produkce a kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav v prvním užitkovém roce. In. Sb. Aktuální poznatky v pěstování a ochraně rostlin. Brno, 24.-25.11.2006, s. 357–360.

Vorlíček, Z., Dubec, J.: Sklizeň pícních porostů pro konzervaci, Agro, č. 6, s. 59–61.

Vymyslický, T.: Sběry a využití rostlinných genetických zdrojů z Národního parku Podyjí. Thayensia (v tisku).

Vymyslický, T., Bábková, M.: Repatriace vybraných ohrožených druhů rostlin na původní lokality v NP Podyjí. Thayensia (v tisku).

Vymyslický, T., Holubec, V.: Ochrana biodiversity starých a krajových odrůd kulturních rostlin v České republice. In Sborn. Konf. Šetrné zemědělství, Ostrov u Macochy, 28.7.2006.

Vymyslický, T., Holubec, V.: Threatened plant genetic resources with Balkan area of distribution in the Czech Republic; Potential for their in situ/on farm conservation. Phytologia balcanica (in press) (In English)

Vymyslický, T., Hrubý, J., Hofbauer J.: Revitalizace komunální skládky na Tišnovsku, Biom.cz, 9.1.2006, bližší informace. ISSN: 1801–2655.

Vymyslický, T., Hrubý, J., Hofbauer, J.: Revitalizace komunální skládky na Tišnovsku. Agromagazín (v tisku).

Vymyslický, T., Pelikán, J., Nedělník, J., Gottwaldová, P.: The Czech national core collection of Trifolium pratense. In Sb. abstr., XXVI Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section, XVI Meeting of the EUCARPIA Medicago spp. Group, „Breeding and seed production for conventional and organic agriculture“. Perugia, Italy, 3.-7.9.2006, 1s. (In English)