Publikace 2005

Badalíková, B.: Czech Republic conference highlights. In ISTRO-INFO – a Publication of the International Soil Tillage Research Organization, September, 8–9 (In English)

Badalíková, B.: Pěstování slunečnice s využitím meziplodin jako ochrany půdy před vodní erozí. In Sb.: 22. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice, Hluk, 365–368

Badalíková, B., Čermák, J.: Agrotechnické problémy pěstování řepky. In Sb.: 22. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice, Hluk, 259–262

Badalíková, B., Hrubý, J.: Dopady různého zakládání porostu ozimé pšenice na půdní prostředí. Úroda, 6, 5–7

Badalíková, B., Hrubý, J.: Meziplodiny jako půdoochranný faktor. Zemědělský týdeník Mvt, EKOtech, 2, 13–14

Badalíková, B., Hrubý, J.: Zhodnocení pokryvnosti půdy různými meziplodinami z půdoochranného hlediska. Úroda 7, 42–43

Badalíková, B., Hrubý, J.: Effect of different soil tillage on the change of the soil physical properties. In CD from ISTRO Conference „Soil – Agriculture, Environment, Landscape“, Brno – Czech Republic, 127–134 (In English)

Badalíková, B., Hrubý, J.: Vláhové poměry v půdě po přerušení půdoochranných opatření. Úroda, 10, 40–41

Badalíková, B., Hrubý, J.: Vliv různých technologických postupů zpracování půdy na její fyzikální vlastnosti. In Sb.: Realizáciou poznatkov vedy a výskumu k trvalo udržatežnému požnohospodárstvu. Ved.konference, Michalovce, Slovensko, 376–377

Badalíková, B., Hrubý, J.: Vliv zpracování půdy na obsah a kvalitu půdního humusu. In: Sborník vědeckých prací, Troubsko, (15), 7–15

Badalíková, B., Hrubý, J., Formánek, B.: Možnosti různého založení porostu ječmene jarního a jeho dopady na půdní prostředí. Vše pro sladovnické ječmeny, příl. Agrární obzor, 2–4

Badalíková, B. Hrubý, J. Hartman, I.: Effect of humus content in soil on the uptake of heavy metals by plants. In CD from ISTRO Conference „Soil – Agriculture, Environment, Landscape“, Brno – Czech Republic, 135–141 (In English)

Badalíková, B., Pokorný, E.: Různé zpracování půdy před setím cukrovky. Farmář, 12, 31–33

Badalíková, B., Procházková, B.: Ovlivnění půdní struktury. Farmář 5, 28–31

Badalíková, B., Procházková, B.: Pěstování řepky při různém hospodaření se slámou. Moderní rostlinná výroba, příl. Zemědělského týdeníku, duben, 2, 14–15

Bláha, L., Gottwaldová, P., Hnilička, F., Kadlec, P., Jankovská, P., Kohout, L.: Vliv 24-epibrassinolidu na vlastnosti semen a jejich klíčivost. – In.: Sborník referátů Osivo a sadba. Česká zemědělská univerzita v Praze: 66–72

Bláha, L., Kohout, L., Hnilička, F., Gottwaldová, P., Kadlec, P., Jankovská, P.: The effect of environmental factors on the traits of seeds. – In: Scientia Agriculturae Bohemica, 36, (3): 81–86 (In English)

Dovrtěl, J., Procházková, B.: Agrotechnika k dotačnímu titulu meziplodiny. Zemědělec, 31, 10–11

Dovrtěl, J., Procházková, B.: Zpracování půdy a zakládání porostů kukuřice do meziplodin. Sb. z mezinárodního semináře Kukuřice v praxi 2005, 29–38

Dryšlová, T., Procházková, B., Hartman, I.: Effect of different soil tillage and straw management on nitrate nitrogen dynamics in soil profile under winter wheat in years 1998–2004. In: Proceedings of international conference Soil – agriculture, environment, landscape, Brno, CD ROM 175–177 (In English)

Gottwaldová, P.: Testy urychleného stárnutí u semen svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia Benth.). – In: Sborník vědeckých prací, VÚP Troubsko, (15): 17–26

Hájková, P., Hrubý, J., Čurn, V., Žaludová, J.: Výskyt, přenos a detekce geneticky modifikované řepky olejné (Brassica napus L. var. napus). In. Sb. Nové poznatky z genetiky a šžachtenia požnohospodárskych rastlín", VÚRV Piešťany, (12): 127–128

Hájková, P., Hrubý, J. Pernová, E., Čurn, V., Žaludová, J.: Monitoring pěstebních ploch, přenos a detekce transgenů geneticky modifikované řepky olejky (Brassica napus L. var. Napus). Sborník věd. prací VÚP Troubsko 15, 93–100

Hájková, P., Jungmannová, B.: Možnosti identifikace odrůd prostřednictvím proteinových a DNA markerů. Úroda, 5: 50–51

Hájková, P., Piáková, Z., Porubová, M.: Testování kukuřice na odolnost vůči SCMV a studium využití RAPD a SSR markerů při identifikaci genů odolnosti. In. Sborník vědeckých prací, Troubsko (15): 101–108

Hájková, P., Porubová, M.: Identification of maize hybrid material by the RAPD molecular method. Genetika a šlechtění rostlin (v tisku) (In English)

Hájková, P., Porubová, M.: Využití molekulárního fingerprintingu pro identifikaci a odlišení hybridů kukuřice (Zea mays L.), In. Sb.„Nové poznatky z genetiky a šžachtenia požnohospodárskych rastlín“, VÚRV Piešťany, (12): 34–37

Hanuš, O., Černý, V., Frelich, J., Bjelka, M., Pozdíšek, J., Nedělník, J., Vyletělová, M.: Vlivy nadmořské výšky lokality na některé chemické, zdravotní, mikrobiologické, fyzikální a technologické ukazatele kravského mléka a senzorické vlastnosti sýrů. Acta Univ. Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LIII, 2, 19–31

Hartman, I., Hrubý, J., Badalíková, B., Straková, M.: Revitalizace půd poškozených ropnými produkty a těžkými kovy. Trávníky, 15–17

Hartman, I., Procházková, B., Dryšlová, T.: Soil structure in relation to different straw management. In CD from ISTRO Conference „Soil – Agriculture, Environment, Landscape“, Brno – Czech Republic 187–190 (In English)

Havel, J., Rotrekl, J.: Inovace pěstitelské technologie – rok 2004. Sborník odborných seminářů „Mák v roce 2005. " 4. Makový občasník“, 28–33

Havel, J., Rotrekl, J., Cihlář, P.: Současný stav výskytu chorob a škůdců máku v České republice. The present occurrence of poppy diseases and pests in the Czech Republic. Sborník abstraktů z konference Rosliny olieste 12. – 13 April, Poznaň

Hnilička, F., Bláha, L., Gottwaldová, P.: Vliv sucha na klíčivost semen a obsah energie semen. In.: Sborník referátů Osivo a sadba. Česká zemědělská univerzita v Praze: 62–65

Hnilička, F., Hniličková, H., Bláha, L., Gottwaldová, P.: Změny obsahu energie v generativních orgánech různých plodin po působení stresoru. In: Sborník příspěvků Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, VÚRV Praha-Ruzyně: 122–126

Hofbauer, J., Šmahel, P.: Metodika pěstování brutnáku lékařského (Borago officinalis). XI. Odborný seminář Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití LAKR, Brno, 1.12., 86–90

Holubec, V., Vymyslický, T.: Sběr a ex situ uchování genetických zdrojů – krajových forem a planých druhů rostlin v ČR. Sborn. Konf. Introdukce a genetické zdroje rostlin. Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy. 199–201

Hrubý, J.: Revitalizace vrací narušené krajině tvář. Zemědělský kalendář 2006, IV, 158, 88–89

Hrubý, J., Badalíková, B., Formánek, B.: Kukuřice a půdoochranné technologie v sušších oblastech. Farmář, 12, 20–21

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Biologická dekontaminace půdy znečištěné ropnými látkami. In Sb: Realizáciou poznatkov vedy a výskumu k trvalo udržateĺnému poĺnohospodárstvu, Michalovce, 378–379

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Využití netradičních plodin při remediaci kontaminované půdy naftou motorovou In: Sb.Věd.prací Troubsko, (15), 109–115

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I., Nedělník, J.: Revitalizace půdy znečištěné ropnými látkami pomocí rychlokompostů. In.: Sb. z mezinár. konf. Biologicky rozložitelné odpady, Náměšť nad Oslavou, 127–130

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I., Suchardová, M., Chromková, I., Vojáček, J.: Využití vybraných zbytkových průmyslových materiálů z fluidního spalování uhlí při úpravě pH zemědělské půdy. In: Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin III. Ostrava, 79–83

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I., Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I.: Economic and ecological utilization of pellets on the basis fluid ashes and fly-ashes for agriculture and landscaping. In: Soil-agriculture, environment, landscape, Brno, The Book of Abstr., nestr., In CD 369–376. ISBN 80–869085–01–1 (In English)

Hrubý, J., Badalíková, B., Nedělník, J.: Technologie pěstování kukuřice. Agromagazín 6, 1, 26–29

Hrubý, J., Badalíková, B., Nedělník, J.: Využití rychlokompostů. Konopářský svaz České republiky , 8.1.2005,

Hrubý, J., Hartman, I., Badalíková, B., Suchardová, M., Chromková, I.: Netradiční úprava pH půdy. Úroda, 53, 3, 58–59

Hrubý, J., Hofbauer, J., Vymyslický, T.: Ozeleňování komunálních skládek. Farmář 11,24–25

Jakešová, H., Jungmannová, B., Řepková, J.: Využití průtokové cytometrie pro identifikaci mezidruhových hybridů rodu Trifolium. Zborník z 12. odborného seminára, Piešťany: VÚRV, 95

Jungmannová, B., Řepková, J.: Identification of interspecific barriers in the genus Lotus. Acta biologica Cracoviensia 47 suppl. 1: 59 (In English)

Jungmannová B., Řepková J.: Obtaining DNA markers for diversity evaluation in Trifolium pratense cultivars. 6th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology, From Laboratory to Business, Book of Abstracts 42 (In English)

Komzáková, O., Absolínová, Z.: Výsledky laboratorního chovu čmeláka zemního (Bombus terrestris) a některých dalších druhů čmeláků. Sborník věd. prací VÚP Troubsko, 15, 117–122

Moravcová, H., Nedělník, J.: Analýza metabolitů plísní v pšenici. Zemědělec 40, 13–14

Moravcová, H., Nedělník, J.: Mykotoxikologická kvalita obilí. Zemědělec 40, 12

Moravcová H., Nedělník J.Studium obsahu aflatoxinu M1 ve vzorcích mléka z distribuční sítě ČR v letech 2004–2005 . Sb. věd. prací VUP Troubsko 15, s. 27–32.

Nedělník, J., Moravcová, H.: Kontaminace různých typů objemných krmiv mykotoxiny. Sb. věd. prací VUP Troubsko 15, 33–40

Nedělník, J., Moravcová, H.: Problematika výskytu mykotoxinů v krmivech pro dojnice. Veterinářství, 4, 214–219

Nedělník, J., Moravcová, H.: Současný pohled na problematiku mykotoxinů. In: Vliv biotických a abiotických stresorů na vlastnosti rostlin 2005. Sborník příspěvků, VÚRV Praha, 11.5.2005, 20–31

Nedělník, J., Pelikán, J.: Management kolekcí pícnin a zlepšování jejich uživatelské hodnoty. In: Racionalizace managementu a využívání kolekcí genetických zdrojů zemědělských plodin. Česká rada genetických zdrojů rostlin, Agritec, s.r.o. Šumperk a VÚRV Praha-Ruzyně 49–54

Nedělník, J., Pokorný, R.Choroby jetele a vojtěšky. Farmář, 10, s. 24–27.

Nedělník, J., Pokorný, R., Rotrekl, J.: Názvy chorob, poruch a škůdců podle hostitelských rostlin. Vojtěška setá a jetel luční. Úroda 2, příloha, 5–10

Nedělník, J., Vorlíček, Z.: Jeteloviny si zaslouží pozornost. Úroda 4, Temat. příloha Jeteloviny 1–3

Ostrý, V., Škarková, J., Nedělník, J., Ruprich, J., Moravcová, H.: Occurrence of Alternaria and Fusarium mycotoxins in winter wheat from domestic crop in year 2003. Mycotoxin research, 21, 1, 23–25 (In English)

Pelikán, J.: Pěstování a využití trsnatého žita. Farmář 1: 32–33

Pelikán, J., Hofbauer, J.: Možnosti využití žita trstnatého (Secale cereale, var. Multicaule). Sborník vědeckých prací VÚP Troubsko 15, 49–56

Pelikán, J., Meglič, V., Hozlar, P., Hauptvogel, P.: Výnosový potenciál odrůd jetele lučního (Trifolium pratense L.) v různých agroekologických podmínkách pěstování. Sbor. věd. prací Troubsko 15: 41–47

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P.: Hodnocení genetických zdrojů motýlokvětých a příbuzných druhů pícnin v České republice. In: Hodnotenie genetických zdrojov rastlín. VÚRV Piešťany: 73–76

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P.: Výkonnost některých odrůd vojtěšky a jetele lučního. Úroda, 4 (tematická příloha): 4–5

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: Možnosti využití druhů čeledi Fabaceae při setrvalém rozvoji zemědělství a tvorbě krajiny. In: Sborník ze seminářů Konzervace a regenerace genetických zdrojů vegetativně množených druhů rostlin a Dostupnost a využívání genetických zdrojů rostlin a podpora biodiversity, VÚRV Praha-Ruzyně: 82–88

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: Způsoby shromažďování genetických zdrojů motýlokvětých pícnin a jejich planých příbuzných druhů v České republice. In: Hodnotenie genetických zdrojov rastlín. VÚRV Piešťany: 199–200

Pelikán, J., Vymyslický, T., Nedělník, J., Gottwaldová, P. Rotrekl, J.: Increasing the diversity of forage crop communities. Integrating efficient grassland farming and biodiversity. Proceedings of the 13th International Occasional Symposium of the European Grassland Federation Tartu, Estonia 29–31 August, Grassland Science in Europe,Vol.10., 569–572 (In English)

Piáková, Z., Hájková, P., Porubová, M.: Využití metody mikrosatelitů (SSRs) pro studium rezistence kukuřice (Zea mays L.) k viru mozaiky cukrové třtiny (SCMV). In. Sb. „Nové poznatky z genetiky a šžachtenia požnohospodárskych rastlín“, VÚRV Piešťany, 12, 155–156

Pokorný, R., Moravcová, H.: The effect of some agronomical practices on incidence of some pathogens of winter wheat in the year 2004. ISTRO Conference, Brno, 289–293 (In English)

Pokorný, R., Moravcová, H., Habr, T., Procházková, B., Smutný, V.: Vliv některých agrotechnických faktorů na výskyt Pseudocercosporella herpotrichoides a Septoria tritici na ozimé pšenici. Sbor. Věd. Prací Výzk. Úst. pícnin. Troubsko 15, 57–64

Procházka, J.: Hořčice bílá jako meziplodina. Úroda, 2, 10

Procházka, J., Málek, J., Procházková, B., Hartman, I.: Effect of selected wpecies of catch crops on soil environment. Proc. Ing. Conf. ISTRO, Soil – agriculture, environment, landscape, Brno, 33–37 (In English)

Procházková, B., Hartman, I., Dovrtěl, J., Illek, F.: Minimalizace zpracování půdy a zakládání porostů kukuřice. Úroda, 3, 19–21

Procházková, B., Hartman, I., Dryšlová, T.: Effect of different soil systems and crop residue management on grain yield and quality in spring barley. In: Proceedings of international conference Soil – agriculture, environment, landscape, Brno, CD ROM, 229–233 (In English)

Remešová, I., Hartman, I., Procházková, B.: Impact of different soil tillage and straw management on weed species spectrum. In: Proceedings of international conference Soil – agriculture, environment, landscape, Brno, CD ROM, 235–237 (In English)

Rotrekl, J.: Jarní škůdci ozimé řepky. Farmář 3, 13–15

Rotrekl, J.: Ochrana vzcházejících jetelovin před brouky rodu Sitona. Úroda, 1, 28–29

Rotrekl, J.: Ošetření máku proti krytonosci makovicovému a bejlomorce makové. Sborník odborných seminářů Mák v roce 2005, únor, 4. Makový občasník, 78–81

Rotrekl, J.: Půdní škůdci kukuřice a slunečnice. Rostlinolékař 16, 2, 18–19

Rotrekl, J.: Škůdci máku a ochrana proti nim. Úroda, č. 12, 20–21

Rotrekl, J.: Škůdci ozimé řepky v podzimním období. AGRO, ochrana, výživa, odrůda, X, 8, 34–35

Rotrekl, J.: Zavíječ kukuřičný a potenciální škůdci kukuřice. Agromagazín, 6, 1, 22–24

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Ochrana vzcházejících jetelovin před žírem listopasů (Sitona spp.). Sborník věd. prací VÚP Troubsko, 15, 65–72

Rotrekl, J., Moravcová, H., Nedělník, J.: Škůdci máku a mykotoxiny. Sborník referátů z VIII. Rostlinolékařské dny, Pardubice, 9.11. – 10.11.

Stroblová, M., Procházková, B., Hartman, I.: The effect of selected biopreparation on the development of arbuscular mycorrhiza in winter wheat. In: Proceedings of internationl conference Soil – agriculture, environment, landscape, Brno, CD ROM, 319–325 (In English)

Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I., Vojáček, J., Zavřel, L.,Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Využití odpadních materiálů pro rekultivační účely a krajinotvorbu. In: IX. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, Materiály příznivé pro životní prostředí.Telč, 67–72

Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I., Vojáček, J., Zavřel, L., Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Suistability verification on combustion products for utilization in agriculture and for recultivation of landscape. In: Soil,agriculture, environment, landscape, Brno, The Book of Abstr., nestr., In CD s.377–382. ISBN 80–869085 (In English)

Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I., Vojáček, J., Zavřel, L., Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Suistability verification on combustion products for utilization in agriculture and for recultivation of landscape. In: 9th Konference on Enviroment and mineral Processing, Part.II, Ostrava, 181–187 (In English)

Svoboda, M. Suchardová, M., Chromková, I., Vojáček, M., Zavřel, L., Hrubý, J., Badalíková B., Hartman, I.: Ocena przydatnoµci ubocznych produktów spalania w zwišzku z wykorzystaniem ich w rolnictwie. In: Popioły z energetyki, Sopot, 215–225 (In Polish)

Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I., Vojáček, J., Zavřel, L., Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Možnosti využití vedlejších produktů energetického průmyslu v zemědělství. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti, Ostrava – Poruba, 157–162, ISBN 80–248–0949–4

Šenoldová, P., Rotrekl, J.: Rozdílná účinnost parazitických hlístic na slimáčky rodu Deroceras a plzáky rodu Arion.. Sborník Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, LIII, 4, 171–176

Ševčíková, M., Faberová, I., Hýbl, M., Pelikán, J.: Grasses, legumes and other forage collections in the Czech Republic. In: Report of a Working Group on Forages. Eighth Meeting, 10–12 April 2003, Linz, Austria. IPGRI:41–43 (In English)

Šmahel, P., Hofbauer, J.: Herbicidy pro minoritní použití v LAKR. XI. Odborný seminář Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití LAKR, Brno 1.12., 91–92

Šmahel, P., Kupská, E.: Citlivost zakládaných porostů vybraných druhů tradičních a netradičních jetelovin k perspektivním herbicidům. Sborník věd. prací VÚP Troubsko 15, 73–82

Švábová, L., Hanáček, P., Navrátil, M., Pokorný, R., Smýkal, P., Reinohl, V., Šafářová, D., Piáková, Z., Griga, M.: Development of transgenic pea lines with improved resistance to viral pathogens. In Abstracts from XXXVth ESNA Annual Meeting, 29 August – 2 September, 2005, p. 79 (In English)

Tlustoš, P., Hrubý, J., Badalíková B., Hartman I. a kol.: Metodika fytoextrakce kadmia a zinku z půdy s využitím vysokoprodukčních klonů vrb. Troubsko, 8 s., ISBN 80–86908–00–3

Vach, M., Haberle, J., Javůrek, M., Procházka, J., Procházková, B., Suškevič, M., Neudert, L.: Pěstování meziplodin v různých půdně-klimatických podmínkách České republiky. Praha, ÚZPI, 36s.

Vorlíček, Z.: Zakládání podsevů jetelovin a jetelovinotrav. Agromagazín 6, 4, 30–32

Vorlíček, Z.: Zatravňování sadů a vinic. „Trávníkářská ročenka“ Olomouc, 83–85

Vorlíček, Z., Kohoutek, A., Odstrčilová, V.: Produkce a kvalita píce jetelovin a jetelovinotrav v podmínkách řepařské zemědělské výrobní oblasti. In Sb.: Kvalita píce z travních porostů, Praha, 207–214

Vymyslický, T.: Populační biologie plevelného druhu chrpa modrá (Centaurea cyanus). Úroda, 5: 60–62

Vymyslický, T.: Srovnávací biologie dvou ohrožených druhů plevelů: Centaurea cyanus a Caucalis platycarpos. Sbor. věd. prací Troubsko 15: 83–92

Vymyslický, T., Gottwaldová, P., Pelikán, J.: Kolekce genetických zdrojů Výzkumného ústavu pícninářského spol. s r. o. v Troubsku. Sborn. Konf. Introdukce a genetické zdroje rostlin. Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy, 220–221

Vymyslický, T., Pelikán, J., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: Sběrové expedice – cílené sběry za účelem uchování biodiversity krajových forem kulturních rostlin a příbuzných planých druhů. In: Konzervace a regenerace genetických zdrojů vegetativně množených druhů rostlin, Praha, srpen, 108–111

Vymyslický, T., Reiterová, L., Bábková, M.: The collecting and utilization of plant genetic resources from the Podyjí National Park (Czech Republic). Sborn. Konf. Eucarpia, Castelsardo, 30.3.-2.4. (In English) (v tisku)