Publikace 2004

BADALÍKOVÁ, B.: Nebezpečí vodní eroze je stále aktuální. Úroda, 52, 7, 50–51.

BADALÍKOVÁ, B.: Vliv agrotechnických opatření na vodní erozi půdy. 3. Pedologické dni na Slovensku. In: CD Tretie pôdoznalecké dni v SR, Bratislava, 23–26.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Minimalizační technologie zaručují stabilnější zásobu vody v půdě. Úroda, 52, 10, 40–41.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Pedologická sledování při různém zpracování půdy u pšenice ozimé a kukuřice na zrno. Inf. materiál pro Polní den společnosti Monsanto ČR, Branišovice. Troubsko, 1 s., 4 gr.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Problematika půdního humusu. Úroda, 52, 11, 34–35.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Různé zakládání porostů pšenice ozimé a jeho vliv na fyzikální vlastnosti půdy. I: Sb. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko, 261–264.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Vliv minimalizace na půdní prostředí. Agromagazín, 5, 6, 60–61.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Změny fyzikálního stavu půdy při jejím rozdílném zpracování v průběhu vegetace ječmene jarního. Ječmenářská ročenka, 22, VÚPS Praha, 129–134.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J., FORMÁNEK, B.: Vliv zaorávky slámy na pěstování řepky ozimé. In Sb.: 21. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Hluk, 264–268.

BLÁHA, L., GOTTWALDOVÁ, P., HNILIČKA, F., KOHOUT, L.: Vliv 24-epibrassinolidu na vlastnosti rostlin a semen. In: Sborn. konf. Brassinosteroidy, Praha, 47–53.

BLÁHA, L., KADLEC, P., KOHOUT, L., HNILIČKA, F., GOTTWALDOVÁ, P., JANOVSKÁ, P.: Effect of environmental factors on the traits of seeds. – In: Book of Proceedings. VII ESA Congress (European Society for Agronomy), Kopenhagen, Denmark, 11–15 July 2004, 823–824.

BLÁHA, L., KADLEC, P., JANOVSKÁ, P., KOHOUT, L., HNILIČKA, F. GOTTWALDOVÁ, P.: Vliv vnějších faktorů na vlastnosti semen. In: Sborn. přísp. ze semináře Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, Praha, 34–37.

GOTTWALDOVÁ, P.: Možnosti zvýšení klíčivosti semen u některých netradičních pícnin. In: Sborn. přísp. ze semináře Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, Praha, 111–113.

GOTTWALDOVÁ, P., BLÁHA, L., KOHOUT, L.: Vliv 24-epibrassinolidu na klíčivost semen. In: Sborn. konf. Brassinosteroidy. Praha, 25–27.

HÁJKOVÁ, P., PORUBOVÁ, M.: Optimalizace metody mikrosatelitů (PCR-SSR) pro kukuřici Zea mays, L.. Sborník z konference „Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin“, 9.-10.11.2004 Brno, 5:81–84.

HANUŠ, O., FRELICH, J., VYLETĚLOVÁ, M., ROUBAL, P., VORLÍČEK, Z., JEDELSKÁ, R.: Technologically difficult, pathogenic and food risky bacterial contamination of raw milk and other materials from dairy cow herds. Czech J.Anim. Sci., 49, (11): 489–499.

HANUŠ, O., VANĚK, J., FRELICH, J., POZDÍŠEK, J., BJELKA, M., VORLÍČEK, Z., ROUBAL, P., VYLETĚLOVÁ, M.: Vliv pozdně letní pastvy na produkci, kvalitu, složení a technologické vlastnosti syrového kravského mléka v modelovém chovu v ČR. In. Věd. bulletin VÚCHS Rapotín XLVI, 3, 5–19.

HARTMAN, I., HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B.: Vliv kontaminace půdy těžkými kovy na produkci nadzemní biomasy rostlin. In: Sb. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko, 277–278.

HARTMAN, I., HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B.: Využití světlice barvířské /Carthamus tinctorius L./ a slézu krmného /Malva verticillata L./ pro remediaci půd kontaminovaných těžkými kovy. In: CD Tretie pôdoznalecké dni v SR, Bratislava, 105–107.

HARTMAN, I., PROCHÁZKOVÁ, B.: Vliv různého hospodaření se slámou na vodostálost půdních agregátů. In: Sb. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko, 279–281.

HAUPTVOGEL, P., DROBNÁ, J., HOLUBEC, V., NEDĚLNÍK, J.: Collecting OF wild species in Slovak Republic and Czech republic. In: Biodiversity Conservation and Ecological Education. Czech-polish-Slovak Cong., 5–8.7.2004, Cieszyn, Poland, 33.

HAVEL, J., ROTREKL,J.: Výskyt škůdců máku v roce 2003. Rostlinolékař, 15, (1), 25–26.

HAVEL, J, ROTREKL, J.: Výskyt škůdců máku na Moravě v roce 2003 a některé poznatky z ochrany proti nim. Seminář Svazu českého máku 23.-26.2.2004, „Makový občasník“, 53–57.

HNILIČKA, F., BLÁHA, L., KOHOUT, L., GOTTWALDOVÁ, P.: Vliv aplikace postřiku 24-epibrassinolidem na obsah netto energie zrn pšenice. In: Sborn. konf. Brassinosteroidy, Praha, 29–32.

HOFBAUER, J., ŠMAHEL, P.: Semenářská technologie a výběr šlechtitelského materiálu u šalvěje lékařské (Salvia officinalis). Referát In: Medicinal herbs in conditions of European Union. Fifth International Conference, str.13, 16–18.6.2004. Seed technology and breeding of sage. In Czech.

HOFBAUER, J., ŠMAHEL, P.: Semenářská technologie u šalvěje lékařské (Salvia officinalis) a brutnáku lékařského (Borago officinalis). In. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, abstrakta 283–284, Brno 9–10.11.2004. Seed technology of sage and of borago. In Czech.

HOFBAUER, J., ŠMAHEL, P.: Sage (Salvia officinalis), borago (Borago officinalis) breeding and cultivation. 3rd Conference on medicinal and aromatic plants of southest european countries. Nitra,5–8.September 2004-Abstracts str.65.

HRUBÝ, J.: Kompostování jako ekologická likvidace bioodpadu. Zemědělský kalendář 2005, s. 120.

HRUBÝ, J.: Netradiční pícniny. Zemědělský kalendář 2005, 88–89.

HRUBÝ, J.: O zpracování půdy. Zemědělec, XII, 21, s. 41.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B.: Pěstování kukuřice při minimalizačních a půdoochranných technologiích. Agromagazín, 5, 1, 14–16.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B.: Rychlokomposty-účelné zhodnocení bioodpadu. Úroda, 52, 8, 44–47.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., HARTMAN, I., CHROMKOVÁ, I., SUCHARDOVÁ, M.: Využití vybraných zbytkových průmyslových materiálů v zemědělství. In Sb.: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko, 289–293.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., NEDĚLNÍK, J.: Utilization of fast compost in landscape rehabilitation. In Sb.: Roczniki Gleboznawcze. Soil science Annual, LV, 2, Warszawa, 185–192.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., NEDĚLNÍK, J.Využití rychlokompostů při revitalizaci půdního prostředí kontaminovaného ropnými látkami

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, B., DOSTÁL, O.: Vliv agrotechnických a fytosanitárních zásahů na obsah N-látek v zrně ječmene jarního pěstovaného v monokultuře.In: Proteiny, Brno, 2–5.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., ŠEDEK, A.: Co potřebuje jarní ječmen. Zpracování půdy, setí a technologie. In: Vše pro sladovnický ječmen. Agrární obzor, 14–16.

HRUBÝ, J., PROCHÁZKOVÁ, B., DOSTÁL, O.: Vliv agrotechnických a fytosanitárních zásahů na obsah N-látek v zrně jarního ječmene pěstovaného v obilní monokultuře. In: Sb. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko, 285–288.

HŮLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B., KOVAŘÍČEK, P. a kol.: Minimalizační a půdoochranné technologie. Metodika pro zemědělskou praxi. VÚZT Praha, 40 s.

CHROMKOVÁ, I., VOJÁČEK, J., HRUBÝ, J.: Ověřování využití odpadních FFP jako cenné suroviny v zemědělství a při tvorbě krajiny. In: Sb. Recyklace odpadů VIII, Ostrava, 85–90.

JUNGMANNOVÁ, B., ŘEPKOVÁ, J., JAKEŠOVÁ, H.: Identification of interspecific barriers in the genus Trifolium. Book of Abstract of the 17th EUCARPIA General Congress, Tulln, 8–11 September 2004, 164.

MATUŠ, J., BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: „Tekutý“ pluh v meziporostním období. Moderní výrobní technologie, příloha Zeměd týd., 37, 1, 10–11.

MORAVCOVÁ, H., NEDĚLNÍK, J.: Mykotoxiny a kvalita krmiv. Úroda 4, tem. příloha „Pícniny“, 20–21.

MORAVCOVÁ, H., NEDĚLNÍK, J.: Mykotoxiny v krmivech. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno 9.-10.11.2004, 439–442.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Fuzariózy a mykotoxiny. Rostlinolékař 06, 5–7. ISSN 1211–3565.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Mykotoxiny a kvalita krmiv. In: Sb. ze semináře Aktuální problémy řízení v chovu skotu, Rapotín 24.11.2004, v tisku.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Mykotoxiny a kvalita produkce. In: Sb. z 10. mez. konf. „Racionální použití hnojiv“, Praha 25.11.2004, 36–41.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Nejčastější mykotoxiny v silážích a hygienické normy. In: Sb. Kukuřice v praxi 2004, MZLU a KWS, 27–37.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Plísně ohrožují obiloviny. Zemědělec 41, 10–12.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Současný pohled na problematiku mykotoxinů. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno 9.-10.11.2004, 383–386.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H., OSTRÝ, V., ŠKARKOVÁ, J.: K mykotoxinům v pšenici. Úroda 6, 10–11.

OSTRÝ, V., ŠKARKOVÁ, J., NEDĚLNÍK, J., RUPRICH, J., MORAVCOVÁ, H.: Occurence of Alternaria and Fusarium mycotoxins in winter wheat from domestic crop in year 2003. In: 26 Mycotoxin Workshop, Giessen, Society for Mycotoxin Research, 85, ISSN 1611–4159.

PELIKÁN, J.Metodika pěstování trsnatého žita /Secale cereale, var. multicaule/.

PELIKÁN, J., GOTTWALDOVÁ, P., VYMYSLICKÝ, T.: Zhodnocení sortimentu odrůd vojtěšky seté (Medicago sativa L.) z hlediska výnosu. In: Sbor. konf. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno, 123–126.

PELIKÁN, J., HOFBAUER, J.: Vybrané meziplodiny pro zemědělskou praxi.Úroda 7, 46–47.

PELIKÁN, J., VYMYSLICKÝ, T., GOTTWALDOVÁ, P.: Zhodnocení sortimentu odrůd jetele lučního (Trifolium pratense L.) z hlediska výnosu. In: Sbor. konf. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno, 117–121.

PIÁKOVÁ, Z.: Hodnocení souboru genotypů a odrůd jabloně vyselektovaných na odolnost vůči strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis, Cke. Winter), sledování vegetativních a generativních znaků a výskytu dalších chorob a škůdců. MZLU Brno, Zahradnická fakulta, doktorská disertační práce 2004, 229 s.

POKORNÝ, R., DOSTÁLOVÁ, R., PIÁKOVÁ, Z.: Rezistence hrachu k viru výrůstkové mozaiky hrachu. Zborník z 11. odb.sem.„Nové poznatky z genetiky a šlachtenia polnohospodarskych rostlin“, VÚRV Piešťany: 139–140.

PROCHÁZKOVÁ, B., HARTMAN, I., ILLEK, F.: Minimalizační technologie zpracování půdy a zakládání porostů kukuřice. In: Sb. Nové poznatky v pěstování šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko, 217–219.

PROCHÁZKOVÁ, B., PROCHÁZKA, J., HARTMAN, I., DRYŠLOVÁ, T.: Impact of different straw management upon yields of cereal crops and opon the modification of soil environment parameters. In: Proc. Conf. Agroenviron, Udine Italy, 557–564.

ROTREKL, J.: Dopad různého zpracování půdy na škůdce a některé druhy užitečného hmyzu. Úroda, 2, 51–53.

ROTREKL, J.: Choroby a škůdci jetelovin. In: HRABĚ a kol.: Trávy a jetelotrávy v praxi. 104–106, 109–111.

ROTREKL, J.: Někteří významní škůdci ozimé řepky z řádu Coleoptera a bejlomorka kapustová. Sborník z Mezinárodní konference k novým poznatkům v pěstování hlavních polních plodin. Bayer CropScience, 10.2.-11.2. 2004, Praha, Prostějov, 13–18.

ROTREKL, J.: Pěstování vojtěšky na semeno s ohledem na škůdce. Úroda 8, 35–36.

ROTREKL, J.: Podzimní škůdci ozimé řepky. AGRO, ochrana, výživa, odrůda, IX, 8, 29–31.

ROTREKL, J.: Podzimní škůdci řepky. Farmář 8, 14–15.

ROTREKL, J.: Závažní škůdci kukuřice a ochrana proti nim. Agromagazín, 5, (1), 25–26.

ROTREKL, J., HAVEL, J.: Ochrana máku před některými hmyzími škůdci. AGRO, ochrana, výživa, odrůda IX, 4, 56–58.

STRAŠIL, Z., VORLÍČEK, Z.: Effect of soil and weather conditions and some agricultural practices on yield and yield componentes in Linseed (Linum usitatisimum L.). Scientia Agriculturae Bohemica, 35, (2): 52–56.

SUCHARDOVÁ, M., HRUBÝ, J.: Ekonomické a ekologické využití vybraných zbytkových průmyslových materiálů při tvorbě krajiny. In: CD VIII. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, Telč, 1–8.

SUCHARDOVÁ, M., HRUBÝ, J.: Ekonomické a ekologické využití vybraných zbytkových průmyslových materiálů při tvorbě krajiny. In: Sb. VIII. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, Telč, 47–49.

SUCHARDOVÁ, M., CHROMKOVÁ, I., HRUBÝ, J.: Ekonomické a ekologické využití vybraných zbytkových průmyslových materiálů při tvorbě krajiny. In: CD Odpady biodegradabilní, Brno, 2004, nestránkováno.

ŠMAHEL, P.: Regulace plevelů v semenných porostech vybraných LAKR. Úroda 5, 45–47.

ŠMAHEL, P., KUPSKÁ, E.: Netradiční pícniny – světlice barvířská, sléz přeslenitý, lesknice kanárská, čičorka pestrá a plevele. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí „Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin“, Brno 9. – 10. ll. 2004, 399–405.

VORLÍČEK, Z.: Zakládaní porostů víceletých pícnin. Zemědělec 11, 8–9.

VORLÍČEK, Z., NEDĚLNÍK, J.: Pícninářství v období vstupu ČR do EU. Úroda 4, 1–2 příl.

VYMYSLICKÝ, T.: Biologie, ekologie a rozšíření vybraných ohrožených druhů plevelů v České republice. In: sborn. abstr. z konference České botanické společnosti, Praha, 20.-21.11.2004.

VYMYSLICKÝ, T.: Caucalis platycarpos and Centaurea cyanus, comparison of two endangered weed species in the Czech Republic. In: Suppl. of Abstracts from the conference „Population dynamics in a changing landscape – persistence, dispersal or adaptation?“, Regensburg, 19.5. – 23.5.2004.

VYMYSLICKÝ, T.: Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Zpr. Čes. Bot. Společ., 39: 41–62.

VYMYSLICKÝ, T., GRULICH, V.: Chorispora tenella a Corispermum canescens na jižní Moravě. Zpr. Čes. Bot. Společ., 39: 167–170.

VYMYSLICKÝ, T., PELIKÁN, J., GOTTWALDOVÁ, P., NEDĚLNÍK, J.: Získávání nových genetických zdrojů sběrovými expedicemi v roce 2004. In: Sborn. konf. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno, 155–160.