Publikace 2003

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Dekontaminace půd pomocí rychlokompostů a netradičních plodin. Rozhovor v Technickém týdeníku, 51(43), 14.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Minimalizační technologie pomáhají zadržovat půdní vláhu. Úroda, 12, 46–47.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Obsah humusu v půdě při změnách některých jejich fyzikálních vlastností. In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin, České Budějovice, 85–90.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Pedologická sledování při různém zpracování půdy u pšenice ozimé a kukuřice na zrno (počátek vegetace – 2003), Inf.materiál pro Polní den společnosti Monsanto ČR, Branišovice. Troubsko, 1 s., 4 gr.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Revitalizace půd kontaminovaných ropnými látkami pomocí biokompostů a pěstování netradičních plodin. On CD.: Druhé půdoznalecké dni na Slovensku, Stará Lesná, Vysoké Tatry, Slovensko, 91–96.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Stav půdy a minimalizace. Farmář, 9, 7, 24–25.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: The changes of humus content in soil by growing of the cereals in one-species culture. In Sb.: Soil in the environment, Krakow, Polsko, 26th Congress of Polish Society of Soil Science, 365.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Vláhové podmínky v půdě při používání různých technologií jejího zpracování. Ekotech magazín, 4, 1, 9–10.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Vliv rozdílných agrotechnických opatření na změny obsahu humusu při pěstování pšenice ozimé v monokultuře. In Sb.: Udržateĺné poĺnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Nitra, 508.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J., NEDĚLNÍK, J., ŠEVČÍK, V.: Revitalizace krajiny pomocí rychlokompostů a netradičních plodin. Inf.materiál,Trou­bsko, 8.

BADALÍKOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, B.: Vliv zaorávky slámy na obsah humusu při pěstování řepky ozimé. In Sb.: 20. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, Hluk 220–224.

CAGAŠ, B., NEDĚLNÍK, J.: Mezinárodní setkání šlechtitelů pícnin a trávníkových trav poprvé v ČR. Úroda 10, 30.

DRYŠLOVÁ, T., PROCHÁZKOVÁ, B.: Vliv různého zpracování půdy a hospodaření se slámou na obsah půdního dusíku pod ozimou pšenicí. In: Sborník z konference „Udržatežné požnohospodárstvo a rozvoj vidieka“ SPU Nitra, 25. –26. 9. 2003, 460.

GOTTWALDOVÁ, P., VYMYSLICKÝ, T., PELIKÁN, J.: The facilities of use of some species of wild flora of the family Fabaceae in breeding programmes. In: Nové poznatky z genetiky a šlachtenia polnohospodářských rastlín. Piešťany, 70–74. (In Czech).

HANUŠ, D., ROUBAL, P., FRELICH, J.,VORLÍČEK, Z.: Plemenné vlivy na chemicko-složkové, fyzikální a technologické mléčné ukazatele. In.Sb.z konf. „Den mléka“, Praha 15–18.

HÁJKOVÁ, P., SMOLÍKOVÁ, M., POKORNÝ, R., PORUBOVÁ, M.: RAPD markery rezistence k viru mozaiky cukrové třtiny u kukuřice. Zborník odb. sem. „Nové poznatky z genetiky a šlachtenia polnohospodarskych rastlin“, VÚRV Piešťany: 71–74.

HOFBAUER, J, PELIKÁN, J.: Pěstování maloobjemových pícnin. Zemědělský týdeník MRV, 02, 10–14, 2003

HOFBAUER, J., PELIKÁN, J.: The fenugreek. Farmář, 11, 20. (In Czech).

HOFBAUER J., PELIKÁN J.: Pískavice řecké seno. Farmář 11, 20, 1993

HOFBAUER, J., PELIKÁN, J.: The cultivation of small-volume fodder crops. Zemědělský týdeník – příloha. 2: 10–14. (In Czech).

HOLUBEC, V., BOCKOVÁ, R., ŠEVČÍKOVÁ, M., ŠRÁMEK, P., ZAPLETALOVÁ, I., PAPRŠTEIN, F., KLOUTVOR, J., VYMYSLICKÝ, T., CHYTILOVÁ, V., SCHUBERTOVÁ, V., HAUPTVOGEL, P., MEGLIČ, V., PODYMA, W.: The results of mapping and the collecting activities of the plant genetic resources in 1990–2001. Genetické zdroje č. 88. VÚRV, Praha – Ruzyně. (In Czech).

HRABĚ, F., VORLÍČEK, Z., HOUDEK, I.: Forage made of protein forage crops grown on arable land: Problems of production and quality. In Sb.: Int. Sci.Symp. „Forage conservation“. Nitra – SR, 19 – 29.

HRUBÝ, J.: Zpracování půdy a setí obilovin. Agromagazín, 4 (2) 28–31.

HRUBÝ, J.: Zpracování půdy a technologická jakost ječmene jarního v podmínkách České republiky. In: Kvalita rostlinné produkce: současnost a perspektivy směrem k EU, Praha, 87–92.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B.: Výnosy zrna obilovin a jejich kvalita-demopokus Branišovice 2002. Ekotech magazín, 4 (2), 7–8.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., NEDĚLNÍK, J.: Bioremediation of contaminated soil by petroleum wastes with utilization of compost and non-traditional Crops. Bioremediace půdy kontaminované ropnými látkami s využitím kompostu a netradičních plodin. In: Proceed. of Scientific Conference „Suistainable agriculture and rural development“ (Udržateĺné poĺnohospodárstvo a rozvoj vidieka), Nitra, 507.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., NEDĚLNÍK,J.: Revitalizace půdy pomocí kompostů. Zemědělec, XI., 10, 23.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., NEDĚLNÍK, J.: Revitalization of polluted soil by petroleum wastes. In: Proc. 26. Congress of the Polish Soil Science Society, Kraków, 420.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., NEDĚLNÍK, J., ŠEVČÍK, V.: Dvoufázová dekontaminace půdy zamořené ropnými látkami s využitím rychlokompostů­.Agromagazín, 4 (6) 29–30.

HRUŠKOVÁ, M., MICHALOVÁ, A., PELIKÁN, J.: The comparison of the technological attributes of the tufty rye and rye. VÚRV Praha, Genetické zdroje 88, 38–40. (In Czech).

JUNGMANNOVÁ, B.,ŘEPKOVÁ, J.: Identification of interspecific barriers in Trifolium. Book of Abstracts. Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists, Brno, 82 –83.

MEGLIČ, V., PELIKÁN, J., BABINEC, J.: Current state of the alfalfa genetic resources in Europe. Czech J. Genet. Plant Breed., 39 (Special Issue): 20–22.

NEČASOVÁ, H., NEDĚLNÍK, J.: Kontaminace siláží mykotoxiny. In: Sb. XVI. Slovenská a česká konferenci o ochrane rastlín, Nitra 16.-17.9.2003, 132–133.

NEDĚLNÍK, J.: Mykotoxiny v potravinách a krmivech. Úroda 3, 10–12.

NEDĚLNÍK, J., HAUPTVOGEL, P., DROBNÁ, J., VYMYSLICKÝ, T., PELIKÁN, J., HOFBAUER, J.: Potential use of genetic resources fodder crops from Czech and Slovak regions. Czech J. Genet. Plant Breed., 39 (Special Issue): 224–227.

NEDĚLNÍK, J.: Rizika mykotoxinů v potravinových řetězcích. In: Sb. ze zasedání Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí a ČAZV, Praha 7.10.2003, v tisku.

NEDĚLNÍK, J., JAKEŠOVÁ, H.: Resistance breeding of red clover to Fusarium spp. Vortrage fur Pflanzenzuchtung, heft 59, 236–239.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Actual situation in Fusarium and mycotoxins contamination of maize and maize silages in Czech republic. In: Proc. From Mykotoxin Fachgesprach 2003, Berlin 22.10. – 23.10.2003.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Fusariozy a mykotoxiny. In: Sb. VI. Rostlinolékařské dny, Pardubice 26.11. – 27.11.2003.

NEDĚLNÍK,J., MORAVCOVÁ, H.: Mykotoxiny a kvalita produkce. Farmář 9, 14–15.

NEDĚLNÍK,J., MORAVCOVÁ, H.: Mykotoxiny v krmivech – přehled 2001–2003. In: Sb. ze semináře „Mykotoxiny a toxinogenní mikromycety v potravinách – současný stav v ČR“, 1.10.2003, SZÚ Brno.

NEDĚLNÍK, J., NEČASOVÁ, H.: Kontaminace kukuřičných siláží mykotoxiny. In: Pěstování kukuřice a výroba kukuřičné siláže. Nutrivet, 4. března 2003, Brno, 28–33.

NEDĚLNÍK, J., NEČASOVÁ, H.: Kontaminace kukuřičných siláží mykotoxiny. Krmivářství 3, 35–38.

PELIKÁN, J.: The use of the tufty rye (Secale cereale var. multicaule). VÚRV Praha, Genetické zdroje č. 88, 2003: 15–18. (In Czech).

PELIKÁN, J.: What it is and how is cultivated the canarian ryegrass (Phalaris canariensis)? Úroda 2: 63. (In Czech).

PELIKÁN, J., GOTTWALDOVÁ, P., VYMYSLICKÝ, T.: Evaluation of the alfalfa assortment under the conditions of the Czech republic. Czech J. Genet. Plant Breed., 39 (Special Issue): 228–231.

PELIKÁN, J., HOFBAUER, J.: The erect mallow. Farmář, 11, 19. (In Czech).

PELIKÁN, J., NEDĚLNÍK, J., GOTTWALDOVÁ, P.: Současný stav a výhled práce s genofondovými kolekcemi jetelovin v ČR. In: The current situation and the outlook of the work with gene-pool collections in the Czech Republic. In: Hodnotenie genetických zdrojov rastlín. VÚRV Piešťany, 73–76. (In Czech).

PELIKÁN, J., VYMYSLICKÝ, T., ZAPLETALOVÁ, I.: Evaluation of the red clover assortment under the contions of the Czech republic. Czech J. Genet. Plant Breed., 39 (Special Issue): 232–235.

POKORNÝ, R., ANDERSSON, B., NEDĚLNÍK, J., ŘÍHA, P.: Current state of red clover breeding for resistance in central and northern Europe. Proc 25th EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Meeting, Brno, Czech Republic. In. Czech J. Genet. Plant Breed., 39 (Spec. Issue) 82–85.

POKORNÝ, R., CAGAŠ, B.: Occurrence of virus pathogens in some forage grasses in the Czech Republic. Proc 25th EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Meeting, Brno, Czech Republic. In. Czech J. Genet. Plant Breed. (Spec. Issue), 39, 298–302.

POKORNÝ, R., CAGAŠ, B., PORUBOVÁ, M., HÁJKOVÁ, P.: Ekologická úloha kukuřice a některých trav v rozšíření viru žluté zakrslosti ječmene. Sborník referátů z XVI. Slovenská a česká konferencia o ochrane rastlín, Nitra: 26–27.

POKORNÝ, R., JAKEŠOVÁ, H.: Breeding of red clover for resistance to Bean yellow mosaic virus. Proc 24th EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Meeting, Braunschweig, Germany. In: Vortr. Pflanzenzucht. 59: 240–243.

POKORNÝ, R., PORUBOVÁ, M.: Maize resistance to Sugarcane mosaic virus. 6th Conf. EFPP, Praha. In Plant Prot Sci. 38, Spec. Issue 2: 542–544, 2002 – vyšlo 2003.

PROCHÁZKOVÁ, B., DOVRTĚL, J., HRUBÝ, J., KŇÁKAL, Z.: Možnosti využití minimalizačních technologií zpracování půdy u jarního ječmene. In: Ječmenářská ročenka, 172–176.

PROCHÁZKOVÁ, B., HRUBÝ, J., DOVRTĚL, J., DOSTÁL, O.: Effects of different organic amendment on winter wheat yields under long-term continuous cropping. Plant soil Environ, 49 (10) 433–438.

PROCHÁZKOVÁ, B., NEUDERT, L., HARTMAN, I.: Katalog minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. [cit. 2004–02–9] http://penguin­.mendelu.cz/…/mt/u­vod.php

ROTREKL, J.: Dřepčíci rodu Phyllotreta a krytonosec zelný (Ceutorhynchus pleurostigma) na ozimé řepce v letech 2000 až 2001. Pícninářské listy, OSEVA PRO, VST Zubří, v tisku.

ROTREKL, J.: Choroby, škůdci a plevele jetele lučního. AGRO, ochrana, výživa odrůd. VIII, 7, 70–74.

ROTREKL, J.: Inovace pěstitelských postupů u semenných porostů vojtěšky (Medicago sativa L.) s cílem dosažení optimální produkce a kvality. Akreditační poradenský projekt, VÚP Troubsko 16 s.

ROTREKL, J.: Redukované zpracování půdy a výskyt některých škůdců. VI. Rostlinolékařské dny. Pardubice 26.-27.11.2003, Sborník referátů s. 9.

ROTREKL, J.: Technologie pěstování jetele lučního. Zemědělský týdeník, Příloha Moderní rostlinná výroba – Pěstování jetelovin, 02, 7–8.

ROTREKL, J.: Technologie pěstování jetele plazivého na semeno. Zemědělský týdeník, příloha Moderní rostlinná výroba – Pěstování jetelovin, 02, s. 9.

ROTREKL, J.: Technologie pěstování vojtěšky na píci a semeno. Zemědělský týdeník, příloha Moderní rostlinná výroba – Pěstování jetelovin, 02, s. 4–6.

ROTREKL, J.: Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt některých živočišných škůdců (Effect of reduced soil tillage on the occurrence of some animals pests). XVI. Slovenská a česká konferencia o ochrane rastlín. Zborník abstraktov. XVI. Slovak and Czech plant protection conference. Abstracts supplement. Nitra 16.-17.september 2003, 207–208.

ŘEPKOVÁ, J., JUNGMANNOVÁ, B., JAKEŠOVÁ, H.: Perspektivy mezidruhové hybridizace v rámci rodu Trifolium. Zborník z 10. odborného seminára, Piešťany: VÚRV,137–138.

ŘEPKOVÁ, J., JUNGMANNOVÁ, B., JAKEŠOVÁ, H.: Interspecific Hybridisation Prospects In The Genus Trifolium. Czech J. Genet. Plant Breed., 39 (Special Issue): 306–308.

VACH, M., HÝSEK, J., BROŽOVÁ, J., HRUBÝ, J., NEDĚLNÍK, J.: Směsi biopreparátů s minerálními hnojivy a jejich perspektivy. The mixtures of biopreparations with mineral fertilizers and their perspectives. In: Sborník referátů z mezinárodní konference Výživa rostlin v trvale udržitelném zemědělství, MZLU Brno 4.-5.6.2003, 296–299.

VORLÍČEK, Z.: Jetelovinotrávy na orné půdě. Úroda, 5, 12.

VORLÍČEK, Z.: Perspektivní odrůdy pícnin a jejich využití k tvorbě výnosu. Agromagazín 4, 40 – 42 .

VYMYSLICKÝ T.: Centaurea cyanus. Ecobiology of the weed species. In: Sborník abstraktů ze Slovenské a České konferencie o ochrane rastlín, Nitra. (In Czech).

VYMYSLICKÝ T.: Endangered weed species in current agriculture. In: Sborník z odborného semináře: Biologie a regulace plevelů, Praha-Ruzyně, 25.11.2003: 39–44 (In Czech).

VYMYSLICKÝ, T., GOTTWALDOVÁ, P., PELIKÁN, J.: Some important species of the family Fabaceae studied in the Research Institute for Fodder Crops, Troubsko. Czech J. Genet. Plant Breed., 39, 2003 (Special Issue): 258–263.

VYMYSLICKÝ, T., PELIKÁN, J., ZAPLETALOVÁ, I.: Mapping and monitoring of selected endangered species of the family Fabaceae. Genetické zdroje č. 88. VÚRV, Praha – Ruzyně, 2003: 49–55. (In Czech).