Publikace 2001

Badalíková, B., Hrubý, J.: Fyzikální stav půdy u různých systémů jejího zpracování k jarnímu ječmeni. Farmář, 7, č. 3 , s.18– 19, 2001 .

Badalíková, B., Hrubý, J.: Pedologická sledování při různém zpracování půdy u pšenice ozimé a kukuřice na zrno. Inf. materiál pro Polní den Branišovice, 1s., 7 grafů, 2001.

Badalíková, B., Hrubý, J.: Sledování půdního prostředí při různých technologiích zakládání porostů pšenice ozimé a kukuřice na siláž. Ekotech magazín, 2, č. 4, s. 10–12, 2001.

Badalíková, B., Hrubý, J.: Změny fyzikálních vlastností půdy při různých systémech jejího zpracování k ozimé pšenici. Ekotech magazín, 2, č.2 , s. 10–11, 2001.

Badalíková, B., Kňákal, Z.: Vliv zpracování půdy na půdní strukturu. Farmář, 7, č. 9, s. 34–36, 2001.

Badalíková, B., Kňákal, Z.: Význam a možnosti zachování půdní vláhy. Agromagazín, 2, č. 5, s.24–26, 2001.

Badalíková, B., Kňákal, Z.: Zhodnocení různých zakládání porostu řepky ozimé z pohledu fyzikálních vlastností půdy. In Sb.: Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, Hluk, s. 256–263, 2001.

Badalíková, B., Procházková, B.: Vliv různého hospodaření se slámou na obsah půdní vody u pšenice ozimé. In Sb.: Pedologické dny 2000, Kostelec nad Černými lesy, s. 93–96, 2001.

Dovrtěl, J., Procházková, B.: Ekonomika modelových struktur rostlinné výroby při hospodaření bez živočišné výroby. Úroda, č. 11, 2001.

Hauptvogel, P., Holubec, V., Ševčíková, M., Šrámek, P., Drobná, J., Nowosielska, D., Schmidt, J., Zapletalová, I., Schubertova, V.: Collection of the fodder crops and grasses in the West Carpathian Mts – Beskids. In: Broad variation and Precize Characterization – Limitation for the Future, EUCARPIA, Sect. Genet. Resources, p.150, 2001.

Hauptvogel, P., Masaryková, M., Drobná, J., Pelikán, J., Hofbauer, J., Zapletalová, I., Vymyslický, T.: Úspešnosť spolupráce Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany a Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko při prieskume a zbere genofondu rastlín. Sbor. konf. Aktuální poznatky v oblasti jakosti zemědělské a potravinářské produkce, VÚP Troubsko, s. 65–68, 2001.

Hofbauer, J., Pelikán, J.: Vybrané maloobjemové pícniny z hlediska kvality osiv. Sbor. konf. Aktuální poznatky v oblasti jakosti zemědělské a potravinářské produkce, VÚP Troubsko, s. 75–77, 2001.

Holubec, V., Bocková, R., Ševčíková, M., Šrámek, P., Zapletalová, I., Paprštein, F., Kloutvor, J., Vymyslický, T., Chytilová, V., Schubertová, V., Hauptvogel, P., Meglič, V., Podyma, W.: Výsledky mapování a sběrové činnosti genetických zdrojů rostlin 1990–2001. In: Mapování, konzervace a monitorování genofondu mizejících krajových forem kulturních rostlin a jejich planých příbuzných forem. Seminář VURV Praha (v tisku).

Holubec, V., Bocková, R., Ševčíková, M., Šrámek, P., Zapletalová, I., Schubertová, I.: Mapping and collecting of PGRFA within Czech Republic and bordering regions. In: Broad variation and Precize Characterization – Limitation for the Future, EUCARPIA, Sect. Genet. Resources, p. 24, 2001.

Hrubý, J.: Co je to ISTRO ? Agromagazín, 2, č. 2, s. 27, 2001.

Hrubý, J.: Zpracování půdy k jarnímu ječmeni, nedílná součást systému Ekotech. Ekotech magazín, 2 , č. 1 , s. 10–11, 2001.

Hrubý, J.: Zpracování půdy k silážní kukuřici – poznatky z dlouhodobých pokusů. Agromagazín, 2, č. 3 , s. 19–20, 2001.

Hrubý, J., Badalíková, B.: Půdoochranné zpracování pozemků k jarnímu ječmeni. Ječmenářská ročenka 2001, VÚPS, Praha, s. 188–192, 2001

Hrubý, J., Badalíková, B., Prášek, J., Ševčík,V.: Bio-remedation of polluted non-agricultural land by petroleum products. In : Biotechology 2001, České Budějovice, s. 165, 2001.

Hrubý, J., Badalíková, B., Václavík, F.: Vliv ochranného zpracování půdy na vybrané kvalitativní ukazatele ozimé pšenice a jarního ječmene. In : Aktuální poznatky v oblasti jakosti zemědělské a potravinářské produkce, Brno, s. 79–84, 2001.

Hrubý, J., Nedělník, J., Vach, M., Hýsek, J.: Vliv fungi hnojiv na výnosy a technologickou kvalitu zrna ozimé pšenice a jarního ječmene. In : Akutální poznatky v oblasti jakosti zemědělské a potravinářské produkce, Brno, s. 85–88, 2001.

Hrubý, J., Procházková, B.: Podzimní zpracování půdy k jarnímu ječmeni z pohledu dlouhodobých pokusů. Ječmenářská ročenka 2001, VÚPS, Praha, s. 183–187, 2001.

Hrušková, H., Hofbauer, J,.: Klíčivost nažek vyvinutých na rostlinách křídlatky japonské (Reynoutria japonica Houtt.) a křídlatky sachalinské (Reynoutria sachalinensis F. Schmidt). Germination capacity of Japanese Knotweed and Giant Knotweed achenes. Acta univ. Agric. et silvic. Mendel. Brun (Brno) XLIX, 1, s. 37–41, 2001.

Hrušková, H., Zapletalová, I, Nedělník, J., Rotrekl, J.: Kvalita semen některých druhů plané flory čeledi Fabaceae. In: Vliv abiotických stresů na vlastnosti rostlin. VÚRV Praha, s. 40–44, 2001.

Kňákal, Z.: Účinnost minerálního přihnojení pod patu u řepky ozimé. In Sb.: Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, Hluk, s. 195–198, 2001.

Kňákal, Z.: Vyhodnocení systémů zpracování půdy při pěstování slunečnice. Úroda, 49, č. 12, příloha s. 3, 2001.

Kňákal, Z., Badalíková, B., Hrubý, J.: Systémy zakládání porostů polních plodin. Inf.materiál, In: Aktuální zemědělská problematika, Loděnice, 4 s., 2001.

Nedělník, J.: Aktuální srovnání množství deoxynivalenolu a fumonisinu v identických vzorcích kukuřice. Sb. sem . mykotoxiny a jejich stanovení metodou ELISA, Praha 18.4.2001, s. 17–21.

Nedělník, J.: České pícninářství na přelomu století. Agro-magazín 5, 33, 2001.

Nedělník J.: Kontaminace zemědělských a potravinářských produktů mykotoxiny. In: Sb. Aktuální poznatky v oblasti jakosti zemědělské a potravinářské produkce, Brno 7.-8.11.2001, 155–158.

Nedělník, J.: Vhodná forma přenosu výsledků výzkumu do praxe. Úroda 12, 2001, 11.

Nedělník, J., Hrubý, J., Vach, M., Hýsek, J.: Aplikace fungi hnojiv u obilnin. Farmář, 7, č. 9, s. 18–19, 2001.

Nedělník, J., Pokorný, R., Jakešová, H.: Výběr genotypů Trifolium pratense L se zvýšenými parametry rezistence k BYMV a Fusarium spp. Zborník odb. sem. „Nové poznatky z genetiky a šlachtenia polnohospodarskych rastlin“, VÚRV Piešťany, s. 68–70, 2001.

Onderka, M., Míša, P., Prokeš, J., Zimolka, J., Richter, R., Pokorný, E., Hrubý, J.: Vliv zaorávání chrástu cukrovky na kvalitu sladovnického ječmene . Úroda , 49 , č. l, s. 6–7, 2001.

Pelikán, J.: Pícninářské využití trsnatého žita – křibice. Sbor. Přísp. Konf. "Pěstování a využití některých opomíjených a netradičních plodin v ČR. VÚRV Praha, s. 14–18, 2001.

Pelikán, J.: Trsnaté žito – křibice. Úroda 9, s. 7–9, 2001.

Pelikán, J., Nedělník, J.: Minulost a současnost studia genových zdrojů ve VÚP Troubsko. Předneseno na semináři Olomouc (v tisku)

Pokorný, R., Porubová, M.: Resistance of maize lines and hybrids to Czech isolates of maize dwarf mosaic virus and sugarcane mosaic virus. Z.PflKrankh. PflSchutz 108, s. 166–175, 2001.

Pokorný R., Porubová, M.: Rezistence kukuřice k virovým patogenům z rodu Potyvirus. Zborník odb. sem. „Nové poznatky z genetiky a šlachtenia polnohospodárskych rastlín“, VÚRV Piešťany, s. 71–74, 2001.

Procházka, J., Pelikán, J., Hartman, I.: Meziplodiny na zelené hnojení. Farmář, 7, 9, s. 36–37, 2001.

Procházka, J., Procházková, B., Badalíková, B.: Impact of catch crops upon the soil structure and soil humus. In: Suistable Soil Management for Environmental Protection Soil Physical Aspects, Florence, Italy, 2.-7. 7. 2001, s. 48.

Procházková, B.: Efect of different soil tillage and organic fertilization on the soil structure. In: Suistable Soil Management for Environmental Protection Soil Physical Aspects, Florence, Italy, 2.-7. 7. 2001, s. 49.

Procházková, B. a kol.: Organické hnojení při hospodaření bez živočišné výroby. Metodika ÚZPI, č. 14, 29 s., 2001.

Procházková, B., Dovrtěl, J.: Hnojení slámou při mělkém zpracování půdy k jarnímu ječmeni. Ječmenářská ročenka 2001, VÚPS Brno, s. 154–158, 2001.

Procházková, B., Dovrtěl, J., Vrkoč, F., Procházka, J., Pelikán, J., Hrubý, J., Badalíková, B.: Organické hnojení při hospodaření bez živočišné výroby. Praha, Zem.inf., 14, ÚZPI Praha, 29 s., 2001.

Procházková, B., Málek, J.: Vliv různých způsobů hospodaření se slámou na výnosy jarního ječmene. In: Sborník příspěvků z polních dnů „MZLU pěstitelům“ s. 63–65, 2001.

Procházková, B., Růžička, V., Ševčík, R., Neudert, L.: Vliv slámy na vybrané ukazatele půdního prostředí. In: Sborník referátů z vědecké konference „Biologické indikátory a kvalita půd“, Brno 30.1. 2001.

Prugar, J., Hrubý, J.: Význam kvality v současné rostlinné produkci. In: Aktuální poznatky v oblasti jakosti zemědělské a potravinářské produkce, Brno, s. 9–14, 2001.

Rotrekl, J.: Krytonosec zelný (Ceutorhynchus pleurostigma na ozimé řepce a možnosti ochrany proti němu. AGRO, ochrana, výživa, odrůdy, roč. VI, č. 8, s. 30–31, 2001.

Rotrekl, J.: Larvy kovaříkovitých brouků na slunečnici a ochrana proti nim. Farmář, roč. 7, č. 1, s. 32–33, 2001.

Rotrekl, J.: Ochrana kukuřice před larvami kovaříkovitých brouků. EURO magazín, 2001.

Rotrekl, J.: Testování insekticidních mořidel. AGRO, ochrana, výživa,odrůdy, roč. VI, č. 3, s. 36–39, 2001.

Rotrekl, J.: Zakládání porostů vojtěšky a jetele lučního. Zemědělský týdeník, roč. IV, č. 8, 2001.

Rotrekl, J a kol.: Nové systémy zakládání a ochrany porostů vybraných plodin. Metodika ÚZPI, 17, 30 s., 2001.

Rotrekl, J., Kňákal, Z., Badalíková, B., Hrubý, J.: Nové systémy zakládání a ochrany vybraných plodin. Zem.inf. 17, ÚZPI Praha, 30 s., 2001.

Šmahel, P.: Citlivost hybridů kukuřice k vybraným sulfonylmočovinám. Agro, č. IV., 2001.

Šťastná, P., Bezděk, J., Hartman, I.: Srovnání druhového zastoupení čeledi Carabidae (Coleoptera) v obilninách a okopaninách na plochách v Žabčicích. In: Sborník příspěvků z polních dnů „MZLU pěstitelům“ Žabčice 2001, Agronomická fakulta MZLU v Brně, 27. června 2001, Brno: 100–103, 2001 (ISBN 80–7157–553–4).

Šťastná, P., Bezděk, J., Hartman, I.: Vliv agrotechnických zásahů na druhové a početní zastoupení čeledi Carabidae (Coleoptera) v Žabčicích v porostech obilnin. In: Sborník příspěvků z polních dnů „MZLU pěstitelům“ Žabčice 2001, Agronomická fakulta MZLU v Brně, 27. června 2001, Brno: 96–99, 2001 (ISBN 80–7157–553–4).

Vach, M., Hýsek, J., Brožová, J., Nedělník, J., Hrubý, J.: Spojená aplikace minerálních hnojiv a biopreparátu Supresivit . Úroda, 49, č. 4, s. 9–10, 2001.

Vorlíček, Z., Pelikán, J.: Možnosti ozeleňování vinohradu. Farmář, 7, č. 4, s. 25–26, 2001.

Vorlíček, Z., Houdek, I.: Live Stock Feeding by Forage in the Czech Republic. In Sb.: Forage Conservation, Brno, p. 68–71, 2001.

Vorlíček, Z., Kohoutek, A., Pozdíšek, J., Nerušil, P., Jakešová, H., Odstrčilová, V.: Kvalita píce pro konzervaci a výživu skotu. In Sb.: Aktuální poznatky v oblasti jakosti zemědělské a potravinářské produkce, Brno, s. 263–270, 2001.

Vorlíček, Z., Pelikán, J.: Možnosti ozeleňování vinohradů. Farmář 7, č. 4, s. 23–24, 2001.

Vymyslický, T., Pelikán, J., Zapletalová, I.: Mapování a monitorování vzácných a ohrožených druhů bobovitých (Fabaceae). Seminář VÚRV Praha (v tisku)

Zapletalová, I., Pelikán, J.: Sběrové aktivity zemědělských výzkumných ústavů v NP Podyjí. Předneseno na semináři k 10. výročí NP Podyjí, Vranov nad Dyjí (v tisku)