Výzkum a vývoj biopaliv ze zemědělských reziduí

Název projektu
Výzkum a vývoj biopaliv ze zemědělských reziduí

Kód projektu
TQ03000712

Projektový tým 
[P] Vysoké učení technické v Brně
[D] Zemědělský výzkum,spol. s r.o.

Financováno

Technologická agentura České republiky

Doba řešení
1/2024 – 12/2025

Souhrn
Cílem projektu je vývoj paliva ze zemědělského odpadu ze zpracování a přípravy vybraných osiv a potravinářských produktů. Tyto materiály mají velký potenciál vhodný k produkci levných biopelet, tedy tuzemského obnovitelného zdroje energie. Protože pelety z rostlinné biomasy vykazují výrazně horší emisní parametry, bude cílem projektu optimalizace složení postupu přípravy a mechanických parametrů paliva s cílem minimalizace produkce emisí v automatických kotlích. V návaznosti na podmínky spalování těchto paliv budou zkoumány vlastnosti popelovin a možnost jejich využití jako hnojiva s významným podílem fosforu a dalších minerálních látek a dosažení ideálního oběhu těchto prvků v přírodě, dosažení parametrů cirkulární ekonomiky. Při vývoji pelet bude také realizován vývoj vzorkovače pelet.

Očekávané výsledky
Biopalivo na bázi odpadů z pícnin O - Ostatní výsledky
Vzorkovač agropelet Gfunk - Funkční vzorek
Biopalivo s podílem odpadů z čištění olejnin O - Ostatní výsledky
Publikace průběžných výsledků Jimp - Původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“
Vzorkovač agropelet Fuzit - Užitný vzor