Využití siláže vyrobené z "řepných skrojků a obilné slámy" při kritickém nedostatku kukuřičné siláže

Název projektu
Využití siláže vyrobené z "řepných skrojků a obilné slámy" při kritickém nedostatku kukuřičné siláže

Kód projektu
TS01020188

Projektový tým 
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. - hlavní příjemce
Mendelova univerzita v Brně - další příjemce
agriKomp Bohemia s.r.o. - další příjemce

Financováno

Technologická agentura České republiky

Doba řešení
07/2024 – 06/2028

Souhrn

Cı́lem projektu je ověřenı́ možnosti využitı́ siláže vyrobené z "řepných skrojků a obilné slámy" pro potřeby udrženı́ produkce bioplynu či samotného chodu bioplynových stanic (BPS) v přı́padě nedostatku klı́čové kukuřičné biomasy ovlivněné extrémy počası́. V rámci energetické bezpečnosti narůstá význam podı́lu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů produkujı́cı́ch bioplyn a el. energii, vzhledem k tomu je dostatek suroviny vstupujı́cı́ do procesu metanogeneze klı́čovým prvkem. Na zákl. sériı́ laboratornı́ch experimentů bude navržena a upřesněna metodika na produkci a využitı́ náhradnı́ siláže v rámci energetické bezpečnosti produkce energie v BPS. Zı́skané poznatky budu ověřeny v rámci zkoušek v poloprovoznı́m mikrofermentoru. Výsledky projektu budou využitelné v podnicı́ch, které provozují zemědělské BPS.

Plánované výsledky projektu

Ověřená technologie výroby siláže z "řepných skrojků a obilné slámy" -  Ztech – Ověřená technologie