Termická sanitace osiv jako ochrana před houbovými patogeny a škůdci

Kód projektu

QK22010200

Projektový tým 

Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko – příjemce koordinátor

Vysoké učení technické v Brně – další účastník

SEED SERVICE s.r.o. – další účastník

Financováno

Národní agentura pro zemědělský výzkum   Doba řešení

1/2022-12/2025

Souhrn

Cílem projektu je vyvinout zařízení pro fyzikální sanitaci semen polních a zahradních plodin jako alternativu k chemickému ošetření. K ošetření budou primárně alokovány luskoviny a meziplodiny, které jsou stále málo zastoupenými plodinami v osevních postupech, přestože pěstování těchto plodin nemalou měrou podporuje diversitu. Zařízení pro ošetření osiv bude primárně využíváno v ekologickém zemědělství či při přípravě osiv pro dotační titul tzv. ozelenění neboli greening, kde není možné používat pesticidy. Využité bude ale i v konvenčním zemědělství, kde dochází především vlivem nové legislativy k postupnému úbytku účinných látek využitelných pro ošetřování osiv a není substituce. Využití lze predikovat i při ošetřování semen používaných pro potravinářské využití, především z pohledu eliminace nežádoucí povrchové mikroflóry.


Očekávané výsledky

Cílem předloženého projektového návrhu je přinést uživatelům ze zemědělské a osivářské praxe nový způsob fyzikálního ošetření/sanitace semenného materiál. Nové zařízení bude využitelné pro ošetření osivového i merkantilového materiálu. Cíl projektu je plně v souladu s hlavním cílem podprogramu, kterým je " získat prakticky využitelné poznatky pro zvýšení rentabilní zemědělské, lesnické a potravinářské produkce při zavedení adaptačních opatření...". je v souladu také s dalším cílem podprogramu " zajištění nových poznatků pro rozvoj trvale udržitelného a konkurenceschopného zemědělství...". Nová Strategie EK Farm-to-Fork předpokládá mj. snížení spotřeby přípravků na ochranu rostli do roku 2030 o 50 %. je tedy nutné urychleně hledat substituci. a navrhované řešení je jednou z možností. Cíl projektu je také plně kompatibilní se zaměřením klíčové oblasti Udržitelné zemědělství a lesnictví.